JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Imetysdementiaako?

3.9.2017 8.29

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420170903082900

Luo­ja on vii­sau­des­saan ih­meel­li­nen. Tätä mie­tin ja ih­met­te­lin eten­kin sil­loin, kun nuo­rim­mai­sem­me oli muu­ta­mien viik­ko­jen ikäi­nen. Asi­at oli­vat lok­sah­ta­neet mo­nel­ta osin koh­dil­leen: uu­si elä­mä ja sen tuo­ma rak­kaus hoi­ti koko per­het­tä.

Vau­van­tuok­sui­sen rak­kau­den li­säk­si pääs­sä pyö­ri mitä mo­nen­moi­sem­pia aja­tuk­sia, ei­kä nii­tä ai­na voi­nut kut­sua ko­vin­kaan ra­ti­o­naa­li­sik­si aja­tuk­sik­si. Vaik­ka en tyk­kää yh­tään de­men­tia-sa­nan tur­has­ta käy­tös­tä sil­loin, kun ky­sees­sä on luon­teen­piir­re tai ihan ta­val­li­nen elä­män mo­ni­nai­suu­des­ta joh­tu­va huo­no­muis­ti­suus, tätä mi­nun olo­ti­laa­ni kut­suin ime­tys­de­men­ti­ak­si. Se on sii­tä ar­mol­li­nen de­men­tia, et­tä se kes­tää kor­kein­taan muu­ta­man kuu­kau­den.

Mut­ta mi­ten se Luo­jan vii­saus tä­hän vau­vaan ja yh­täk­ki­seen ha­ja­mie­li­syy­teen liit­tyy? Luin jos­ta­kin, et­tä tämä vas­ta­syn­nyt­tä­neen äi­din ha­ja­mie­li­syys on ihan Luo­jan suun­nit­te­le­maa ja sen tar­koi­tus on var­mis­tua sii­tä, et­tä äi­ti py­syy lä­hel­lä las­ta. Ei mi­nul­la ole käy­nyt mie­les­sä­kään, et­tä voi­sin töi­hin läh­teä. On vain tar­ve pi­tää pien­tä sy­lis­sä jopa niin pal­jon, et­tä päi­vit­täi­set asi­at, ku­ten sii­vous, jää­vät hoi­ta­mat­ta.

Mil­lai­se­na tämä ha­ja­mie­li­syys näyt­täy­tyy? Ker­ron muu­ta­man esi­mer­kin. Saa nau­raa, niin mi­nä­kin nau­ran.

Olin läh­dös­sä kuo­roon ja ha­lu­sin pes­tä vau­van pu­lau­tuk­sen ha­jun it­ses­tä­ni pois. Ajat­te­lin siis men­nä suih­kuun. Kat­soin ja­lois­sa­ni ole­via suk­kia ja mie­tin, et­tä kos­ka olen juu­ri ne lait­ta­nut jal­kaa­ni, ei nii­tä tar­vit­se vaih­taa. No, se oli vie­lä ihan jär­ke­vä aja­tus. Seu­raa­vak­si ai­vois­sa­ni he­rä­si aja­tus, et­tä pää­sen hel­pom­mal­la, kun en ota nii­tä pois ja­las­ta­kaan. Ihan oi­ke­as­ti se aja­tus kävi mie­les­sä­ni, kun­nes aloin it­sek­se­ni hi­hi­tel­lä, et­tä ne­hän to­si­aan kas­tui­si­vat.

Mui­ta­kin ti­lan­tei­ta on ol­lut. Joku ou­dom­pi ky­syi, mo­nen­nel­la­ko luo­kal­la eräs ty­töis­täm­me on. Minä vas­ta­sin no­pe­as­ti, et­tä nel­jän­nel­lä. Mie­he­ni il­me oli vä­hän epäi­le­vä, mut­ta ei hän on­nek­si sitä asi­aa sii­nä al­ka­nut oi­kais­ta. Sa­noi vain myö­hem­min ih­meis­sään, et­tä oli ihan var­ma, et­tä tyt­tö on kol­man­nel­la. Ir­vis­tin ja sa­noin, et­tä olet oi­ke­as­sa.

Sa­maan ka­te­go­ri­aan kuu­luu ta­paus, kun joku ky­syi sa­mai­ses­ta ty­tös­tä, et­tä mo­nes­ko hän on tei­dän lap­sis­ta. Aloin las­kea sitä sor­mia apu­na käyt­tä­en. Lop­pu­tu­lok­se­na oli, et­tä mi­nul­la oli seit­se­män sor­mea pys­tys­sä, mut­ta sa­noin et­tä ”kah­dek­sas”. Nau­ruk­si meni se­kin.

En­tä se ker­ta, kun olin rau­ta­kau­pan kas­sal­la. Olin jo hie­man yl­peä it­ses­tä­ni, kun olin asi­an­tun­te­val­ta myy­jäl­tä var­mis­ta­nut, et­tä os­ta­ma­ni ta­soi­te kes­tää kuu­muut­ta ja näin ol­len py­syy uu­ni-tak­ka-ko­ko­nai­suu­tem­me pin­nas­sa. Oli mak­sun ai­ka. Se­kin meni hie­nos­ti, muis­tin kor­tin tun­nuk­sen­kin. Mut­ta sit­ten myy­jä ky­syi mi­nul­ta, et­tä mikä on pos­ti­nu­me­ro­si. Kyl­lä löi tyh­jää – pos­ti­nu­me­ro!!! Mikä se on? Mi­ten se tä­hän liit­tyy? Ei men­nyt kuin muu­ta­ma se­kun­ti en­nen kuin sen muis­tin, mut­ta pal­jon eh­ti käy­dä sii­nä ajas­sa mie­les­sä. Joku mi­nua kyl­lä­kin loh­dut­ti, et­tä oli­pa yl­lät­tä­vä ky­sy­mys yl­lät­tä­väs­sä pai­kas­sa.

Ha­ja­mie­li­syy­den li­säk­si vau­va-ai­kaan liit­tyy myös tun­tei­den vaih­te­lu. Eräs ys­tä­vä­ni pa­la­si sai­raa­las­ta ko­tiin uu­den vau­van kans­sa. Lä­hel­lä asu­vat su­ku­lai­set oli­vat iloi­si­na tul­leet heti sa­ma­na ja seu­raa­va­na il­ta­na on­nit­te­le­maan ja uut­ta vau­vaa ihas­te­le­maan. Kah­den il­lan jäl­keen ys­tä­vä­ni oli al­ka­nut it­ke­mään sitä, et­tei jak­sa ot­taa näin heti vie­rai­ta vas­taan. Sit­ten oli kak­si seu­raa­vaa il­taa ol­tu il­man vie­rai­ta – ja oli­kin pääs­syt it­ku sii­tä, et­tei ku­kaan vä­li­tä meis­tä, kun ei­vät tule kat­so­maan vau­vaa­kaan.

Vau­van­tuok­sui­nen ar­ki siis tuo mu­ka­naan mo­nen­lai­sia ti­lan­tei­ta ja tun­tei­ta. Mi­nus­ta tun­tuu, et­tä se on elä­mää, joka on Luo­jan siu­nauk­sen al­la ver­taan­sa vail­la.

Sirk­ka Leh­to

Päivämiehen Vierasblogi
Päivämiehen verkkolehden vierasblogissa julkaistaan yksittäisiä tekstejä kirjoittajilta, joilla ei ole omaa blogia lehdessämme. Lukijat voivat tarjota tekstejään julkaistavaksi vierasblogiin.
Päivämiehen Vierasblogi

Kuormittuneenakin seuroihin?

2.5.2024 12.00
Päivämiehen Vierasblogi

Pääsiäisen mietteitä

6.4.2024 9.00
Päivämiehen Vierasblogi

Arkirytmistä rakentuu kodin tunne myös ulkomailla

2.4.2024 8.00
Päivämiehen Vierasblogi

Yksinäisyyttä ja ystävyyttä

14.2.2024 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Miltä joulun pitäisi tuntua?

23.12.2023 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kerjäläinen koskettaa

12.12.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

"Sen liekkiin anna kirkkaus ja tulta elävää"

7.12.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Lahja

3.12.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ovatko seurat sinulle tärkeät?

22.11.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Sankariainesta

12.11.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Tässä joukossa haluan kulkea

22.10.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Sateenkaareen sisältyy lupaus, mutta ei lupaa syntiin

17.10.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Vain vastaanotettu apu auttaa

4.10.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Nuoren viesti ystävälleen: "Toivon, että pääsisit eroon syntielämästä ja pysyisit uskomassa"

27.9.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kahvilla

20.7.2023 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Kasvissyöjänä Suviseuroissa

15.7.2023 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Keskikesän kohokohta etänä

5.7.2023 10.05
Päivämiehen Vierasblogi

Yksinäisenä ja toisten ympäröimänä uskovaisten enkelsaatossa – kaikki samalla matkalla

5.5.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Olemme matkalla valoa kohti

1.4.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Taivaan Isän huolikorjaamo

17.2.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Matka Keniaan

9.1.2023 12.00
Päivämiehen Vierasblogi

Joulumuistoja lapsuudesta

26.12.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Koulun joulu

22.12.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Joulurauhan julistus, enkelten laulun jälkikaikua

12.12.2022 8.15
Päivämiehen Vierasblogi

Mummolan haju

11.11.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kaikki rakkaamme ovat lahjaasi

5.11.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

”Huomenta kanat!”

22.10.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

”Ennen kuin olin elänyt päivääkään, olivat kaikki päiväni jo luodut”

31.8.2022 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

"Tuli haluni kirjoittaa"

11.8.2022 9.40
Päivämiehen Vierasblogi

Ensimmäiset Suviseurat yksin

6.8.2022 7.30
Päivämiehen Vierasblogi

"Rakas Taivaan Isä, varjele meidät kaikki uskomassa" – Rippikoulun leiriohjaajan ajatuksia

14.7.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Vievätkö valintani lähemmäksi Jumalaa vai kauemmas Jumalasta?

7.7.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Yksin uskovaisten nuorten keskellä

8.6.2022 9.00
Päivämiehen Vierasblogi

Matkalta löytyy kaikki tarvittava

27.3.2022 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Jaksanko luottaa?

9.3.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Tarvitsemme tässä ajassa lähimmäisenrakkautta

2.2.2022 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

"Soit, Herra, lapsen meidän perheeseemme"

7.1.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Paimenet pelaavat puhelimilla ja enkeli seilaa somessa

22.12.2021 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Valoja pimeässä

2.10.2021 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Erilainen mutta täydellinen

30.6.2021 9.15
Päivämiehen Vierasblogi

Sisäinen lapsi ja minä

28.5.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Hoitava taide

28.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Haavojen hoitoa

26.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Arvokas omana itsenäni

17.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Pilvinen päivä

2.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Näkymättömästä näkyväksi

4.2.2021 13.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kämppäkaverina metsäeläkeläinen

9.12.2020 6.05
Päivämiehen Vierasblogi

Ongella ei ole ongelmia

1.9.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Lohdutus

3.8.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Erään pornoriippuvaisen tarina

22.7.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Pysähdytään myös hymyjen kohdalle

8.7.2020 6.45
Päivämiehen Vierasblogi

Rasismia uskovaisten keskellä?

12.6.2020 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Thoughts during coronavirus quarantine in the United States – Koronaviruskaranteenin aikaisia ajatuksia Yhdysvalloista

15.5.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloinen sydän pitää ihmisen terveenä – Sananlaskuja ja karanteenia

12.5.2020 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Et kulje yksin

9.4.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Huolenpito auttaa epävarmuuden keskellä

21.3.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Joulu, tulethan

23.12.2019 6.16
Päivämiehen Vierasblogi

Tunnetaitoja vuorovaikutukseen

12.12.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Joulutähdet

8.12.2019 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Isän kanssa

2.12.2019 9.09
Päivämiehen Vierasblogi

Johdatuksessa

24.11.2019 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Yksinäisyys suuren joukon keskellä

16.11.2019 6.08
Päivämiehen Vierasblogi

Näkymätön vaiva

26.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Oletko raskaana, taas?

23.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Terveyshaasteet matkakumppanina

12.10.2019 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Vaellusreissulla Itävallan Alpeilla

30.9.2019 13.07
Päivämiehen Vierasblogi

Vuosi sitten se alkoi

25.8.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Sosiaalisuuden liika-annostusta

6.8.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Turvapaikkana Jumalan valtakunta

2.8.2019 6.05
Päivämiehen Vierasblogi

Terveisiä Monticellon suviseuroista!

12.7.2019 6.23
Päivämiehen Vierasblogi

Havaintoja Suviseuroista

9.7.2019 6.48
Päivämiehen Vierasblogi

Sinkkuna Suviseuroissa

5.7.2019 6.41
Päivämiehen Vierasblogi

Liikkuva lomakoti

27.6.2019 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Ikävä toista ihmistä

17.6.2019 8.38
Päivämiehen Vierasblogi

Kuka sinä tunnet olevasi?

10.5.2019 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Alvar löysi turvan kirjassa Minne Taivaan Isä meni?

21.4.2019 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Suviseuroja ja saattajia

28.3.2019 6.13
Päivämiehen Vierasblogi

Voimavarahetkiä

25.11.2018 6.46
Päivämiehen Vierasblogi

Luopumisen varjo, Jumalan lohdutus

3.11.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Erilainen opiskelija – tavallinen isä

28.10.2018 6.52
Päivämiehen Vierasblogi

Suurissa pienissä seuroissa

22.10.2018 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Kymmenen vuotta armosta uskomassa

16.10.2018 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Arvostamalla vai arvostelemalla

8.10.2018 9.05
Päivämiehen Vierasblogi

Avaimet

2.10.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Lasteni kokemukset tekivät surulliseksi

26.9.2018 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Perheilyä kesän suurissa seuroissa

30.7.2018 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Jumalan terve ja tervetuloa!

20.7.2018 9.17
Päivämiehen Vierasblogi

Niin kuin lintu sineen taivaan

6.6.2018 6.22
Päivämiehen Vierasblogi

Suviseuramuistoja

29.5.2018 6.21
Päivämiehen Vierasblogi

Syntymäpäivälahja vaimolleni

12.12.2017 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Elämän uutta merkitystä etsimässä

8.12.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tarvitsen muita ihmisiä

24.11.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Ystäväksi kaukaa tulleelle lapselle?

27.10.2017 6.47
Päivämiehen Vierasblogi

Taivaan Isän lahja

21.10.2017 6.11
Päivämiehen Vierasblogi

Savea muovaamassa

15.10.2017 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sanoja sinulle ja itselleni

11.10.2017 6.10
Päivämiehen Vierasblogi

Kulttuurien eroja ja elämyksiä pohjolan hiljaisuudessa

3.10.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tuokio

30.8.2017 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Jahtikamppeet esille

12.8.2017 11.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloinen maalari

3.8.2017 14.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kyttäämistä vai välittämistä?

23.6.2017 6.42
Päivämiehen Vierasblogi

Koti

23.5.2017 6.27
Päivämiehen Vierasblogi

Sairastuimme hometalossa

15.5.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Luonto lähellä sydäntä

4.4.2017 9.27
Päivämiehen Vierasblogi

Kaikki on ilon puolella

16.3.2017 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Jumala tietää kipuni

11.2.2017 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Puhutaanko uskonasioista?

3.2.2017 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Kodikas joululeiri Tampereella

19.12.2016 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sairaalareissuja, uupumusta ja armollisuutta

26.11.2016 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Luterilaisuus kulttuurissamme

18.11.2016 6.03
Päivämiehen Vierasblogi

Tuhlaajapojan kotiinpaluu

8.10.2016 6.29
Päivämiehen Vierasblogi

Keskenmenosta jäi haikeus

27.9.2016 6.20
Päivämiehen Vierasblogi

Et ole yksin

21.9.2016 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Aikaa kuuntelemiselle

16.8.2016 6.17
Päivämiehen Vierasblogi

Arkiuskoa

28.7.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Nyt kohti taivasta katselen

10.7.2016 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Kun Jumala pysäytti

6.7.2016 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Kun minulla on kylmä, sen sydän säteilee lämpöä

30.5.2016 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Turvana ystävät ja ikiaikojen Jumala

21.5.2016 7.04
Päivämiehen Vierasblogi

Sinä osoitit minulle askeleet

17.4.2016 7.15
Päivämiehen Vierasblogi

Luomista ja jalostamista

4.4.2016 6.51
Päivämiehen Vierasblogi

Kun vakka kantensa valitsi

6.3.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Elämäni ei ole pelkkää etsimistä

19.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tallin ovi on vielä auki

6.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Huomispäivää tunne en

27.1.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ei kaikesta tarvitse huolehtia

10.1.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Joulu Afrikassa

25.12.2015 6.35
Päivämiehen Vierasblogi

Kotini taivaassa ihana on

31.10.2015 6.33
Päivämiehen Vierasblogi

Kohti aurinkoa

27.10.2015 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Miksi minä jaksan?

21.10.2015 8.53
Päivämiehen Vierasblogi

Tiedättekö sen kodin?

16.9.2015 7.14
Päivämiehen Vierasblogi

Kaksitoista suuta ja kaksikymmentäneljä korvaa

14.9.2015 7.08
Päivämiehen Vierasblogi

Pieni poika ja hänen isänsä

15.8.2015 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Ei kenenkään äiti

28.7.2015 6.39
Päivämiehen Vierasblogi

Radiokesäseurat

24.7.2015 6.36
Päivämiehen Vierasblogi

Pienen pojan suviseurapainajainen

24.6.2015 6.30
29.5.2024

Kuinka ääretön onkaan Jumalan rikkaus, kuinka syvä hänen viisautensa ja tietonsa! Kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa ja jäljittämättömät hänen tiensä! Room. 11:33

Viikon kysymys