JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
1 2 3 4 ... 8 »

Püha Vaim

Vieraskieliset / eesti22.11.2019 13.25

“Kus kaks või kolm on minu ni­mel koos, seal olen mina nen­de kes­kel.” Seda lu­ba­dust usal­da­des ole­me tih­ti saa­nud kok­ku kuu­la­ma Ju­ma­la sõna ja sel­le lah­ti se­le­ta­mist. Lu­ba­dus on suur, aga kui­das sel­le tõeks saa­mi­ne on või­ma­lik?

Kristus kui lunastaja

Vieraskieliset / eesti22.11.2019 13.23

Ju­ma­la loo­dud maa­il­mas oli kõik häs­ti. Olu­kord muu­tus, kui hin­ge­va­en­la­ne ah­vat­les Ee­vat võtma kee­la­tud puu vil­ja. Nai­ne ei suut­nud kiu­sa­tu­se­le vas­tu seis­ta, vaid võttis ja sõi. Siis ta an­dis ka oma me­he­le ja ka tema sõi.

Isa – Looja

Vieraskieliset / eesti22.11.2019 13.21

Ju­mal on kõi­ge­vä­e­li­ne. Kõi­ge­vä­e­li­se­na on Ju­mal kõige alu­seks, ta on ko­hal kõi­ges, ta näeb kõike, ta teab kõike, ta on õig­la­ne ja täi­e­li­kult hea.

Lugu tädist, kellel oli pontšikuid seljakotis

Vieraskieliset / eesti5.4.2019 8.52

Mart­ta Kois­ti­na­ho (1918-2008) oli väi­kest kas­vu nai­ne, kes oli pä­rit väik­sest külast Põhja-Soo­mest. Aas­taküm­neid ka­su­tas Mart­ta oma an­net oma ko­du­ko­ha ela­nik­ke he­aks. Mart­ta Kois­ti­na­ho elas oma pe­re­ga küla alg­koo­lis ning ka töö­tas seal. Ta tee­nis küla­e­la­nik­ke ko­ka­na ja koo­li­tee­ni­ja­na 30 aas­tat. 1950ndate aas­ta­te alg­koo­liõ­pi­las­te­le tu­leb veel­gi vesi suhu kui nei­le tu­leb meel­de Mart­ta teh­tud man­na­vaht.

Ehitusmees lihvib nurki Aafrika kristluse tööplatsil

Vieraskieliset / eesti5.4.2019 8.43

Mis tun­ne on töö­ta­da Aaf­ri­ka ra­huü­hen­du­ses? Togo rah­vu­sest jut­lus­ta­ja Ni­co­las Deh rää­gib oma tööst jut­lus­ta­ja­na ja krist­lu­se töö juu­ru­ta­mi­sest Lää­ne-Aaf­ri­kas­se.

Kristlaste vaheline ühendus tugevneb teineteist teenides

Vieraskieliset / eesti5.4.2019 8.39

Kui Pau­lus kir­ju­tab Kree­kas­se Ko­rin­to­se ko­gu­du­se­le Ju­ma­la ko­gu­du­sest, ka­su­tab ta sel­le koh­ta ni­me­tust Kris­tu­se ihu: ”Aga teie ole­te Kris­tu­se ihu ja igaüks omast ko­hast tema liik­med” (1Kr 12:27)”.

Tõlgina Vene misjonitöös

Vieraskieliset / eesti5.4.2019 8.36

Pii­bel­li­ke teks­te lu­ge­des pa­neb tä­he­le kee­le rik­ka­lik­kust ning sõna­va­ra mit­me­tä­hen­dus­lik­kust. Ve­ne­keel­set Piib­lit lu­ge­des saa­vad mõned piib­li­ko­had soo­me­keel­sest sel­ge­mi­ni ava­tud.

Päästetud ligimest teenima

Vieraskieliset / eesti1.2.2019 10.12

Pii­bel­lik usk on ini­me­se ja­oks elu­täh­tis. Il­ma usu­ta on või­ma­tu ol­la Ju­ma­la­le mee­le­pä­ra­ne (Hb 11:6).

Mees, kes ei osanud keelt, näitas tee Jumala riiki

Vieraskieliset / eesti26.9.2018 16.58

Koh­tu­sin esi­mest kor­da usk­li­ke­ga, kui olin 2000. aas­tal Soo­mes õen­du­se va­he­tusü­liõ­pi­la­se­na. Mu ma­ju­tus­koht asus Ou­lu ra­huü­hen­du­se lä­he­dal.

Kokkutulek on alati pidu

Vieraskieliset / eesti26.9.2018 16.53

Šveit­sis, Züric­his asu­va evan­geel­se lu­ter­li­ku ki­ri­ku ees­ruum on täis kok­ku­tu­le­kukü­la­li­si ja kok­ku­saa­mi­se rõõmu.

1 2 3 4 ... 8 »
17.6.2024

Käänny puoleeni; Herra, ja ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton. Ps. 25:16

Viikon kysymys