JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
1 2 3 4 ... 10 »

Jokainen sukupolvi tarvitsee opetusta uskon perusteista

Pääkirjoitukset12.6.2024 6.00

Ke­vään ja ke­sän tai­te­koh­das­sa pit­kä lu­ku­vuo­si jää ke­sä­tau­ol­le. To­dis­tuk­sen ar­vo­sa­nat ker­to­vat opin­to­jen edis­ty­mi­ses­tä ja niis­sä me­nes­ty­mi­ses­tä. Joi­den­kin koh­dal­la opin­not päät­ty­vä tut­kin­non suo­rit­ta­mi­seen ja am­mat­tiin val­mis­tau­tu­mi­seen. Il­mai­nen ja laa­du­kas ope­tus on suu­ri etuo­i­keus ja Ju­ma­lan lah­ja. Opet­ta­jat an­sait­se­vat sekä op­pi­lai­den et­tä van­hem­pien ar­vos­tuk­sen, tuen ja kun­ni­oi­tuk­sen, jot­ta jak­sa­vat hoi­taa vaa­ti­vaa ope­tus- ja kas­va­tus­teh­tä­vää iloi­ten.

Tervetuloa Pudasjärven Suviseuroihin

Pääkirjoitukset5.6.2024 6.00

Tä­män ke­sän Su­vi­seu­ro­jen tun­nuk­se­na on Jee­suk­sen Pie­ta­ril­le esit­tä­mä ky­sy­mys: ”Olen­ko minä si­nul­le ra­kas?” (Joh. 21:17). Se on osa kes­kus­te­lua, jon­ka Jee­sus kävi ope­tus­las­ten­sa kans­sa Ti­be­ri­aan jär­ven ran­nal­la. Jee­sus ky­syi kol­me ker­taa sa­man­si­säl­töi­sen ky­sy­myk­sen. Kol­man­nen ker­ran jäl­keen Pie­ta­ri vas­ta­si: ”Her­ra, sinä tie­dät kai­ken. Sinä tie­dät, et­tä olet mi­nul­le ra­kas.” Näin sa­no­es­saan Pie­ta­ri tun­nus­ti, et­tä Jee­sus Kris­tus on hä­nen Her­ran­sa ja Va­pah­ta­jan­sa.

Vanhemmuus on luonnollinen asia

Pääkirjoitukset29.5.2024 8.00

YK:n yleis­ko­kous päät­ti vuon­na 2013, et­tä ke­sä­kuun en­sim­mäis­tä päi­vää juh­lis­te­taan kan­sain­vä­li­se­nä van­hem­muu­den päi­vä­nä. Tuol­loin muis­te­taan kaik­kia maa­il­man van­hem­pia. Päi­vä ko­ros­taa van­hem­pien tär­ke­ää roo­lia ja vas­tuu­ta las­ten kas­va­tuk­ses­sa. Jo­kai­nen lap­si tar­vit­si­si per­heym­pä­ris­tön, jos­sa sai­si ko­kea huo­len­pi­toa, rak­kaut­ta ja ym­mär­rys­tä. Va­li­tet­ta­vas­ti ihan­ne ei to­teu­du kaik­kien las­ten koh­dal­la.

Raamatun puhe lopusta sisältää toivon

Pääkirjoitukset22.5.2024 6.00

Tä­män leh­den Kap­sä­kis­sä on ai­hee­na Uh­kien maa­il­mas­sa Ju­ma­lan huo­len­pi­dos­sa. Ai­he liit­tyy lä­hei­ses­ti Kir­kon tut­ki­mus- ja kou­lu­tus­lai­tok­sen juu­ri jul­kai­se­maan te­ok­seen Apo­ka­lyp­si nyt! Pe­ri­ka­don po­li­tiik­ka. Kir­jas­sa tut­ki­jat nos­ta­vat esiin tu­hon tai maa­il­man­lo­pun en­nus­mer­keik­si tul­kit­tu­ja asi­oi­ta ja avaa­vat sitä, mi­ten nii­tä käy­te­tään po­li­tii­kan vä­li­nee­nä.

Raamatulliselle kutsulle on kysyntää ympäri maailman

Pääkirjoitukset15.5.2024 6.00

Jee­suk­sen ju­lis­tuk­sen yti­mes­sä ei ol­lut oh­je pa­ran­nel­la it­se kun­kin omaa elä­mää, vaan ke­ho­tus teh­dä pa­ran­nus. Jee­suk­sen pu­hees­sa tai­vaan val­ta­kun­ta lä­hes­tyi syn­ti­siä ih­mi­siä (Matt. 4:17). Ju­ma­lan sa­nas­sa ole­va to­tuus oi­ke­as­ta ja vää­räs­tä ja ope­tus syn­nis­tä pal­jas­ti­vat ih­mi­sen sy­dä­men­ti­lan. Syn­tin­sä tun­te­val­le, nii­tä ka­tu­val­le ja apua et­si­väl­le Jee­suk­sel­la oli hy­viä uu­ti­sia: ”Kaik­ki si­nun syn­ti­si on an­net­tu an­teek­si” (Luuk. 7:48).

Lapsikysymyksessä saa edelleen luottaa Jumalaan

Pääkirjoitukset8.5.2024 7.00

Sii­o­nin lau­lu 138 ku­vaa us­ko­vai­sen äi­din elä­mää. Se läh­tee liik­keel­le Ju­ma­las­ta kai­ken luo­ja­na ja eri­lais­ten lah­jo­jen tuo­ja­na. Näi­hin lah­joi­hin kuu­lu­vat myös lap­set, jot­ka ovat äi­din ta­voin Ju­ma­lan suo­je­luk­ses­sa.

Nuori tarvitsee kasvurauhaa

Pääkirjoitukset2.5.2024 8.00

Jo­kai­nen luo­tu ih­mi­nen on jo alus­ta saak­ka su­ku­puo­li­nen ja sek­su­aa­li­nen olen­to. Ju­ma­la loi ih­mi­sen mie­hek­si ja nai­sek­si. Sek­su­aa­li­suus on omi­nai­suus, jon­ka Ju­ma­la on aset­ta­nut osak­si ih­mi­syyt­tä. Tämä pal­ve­lee yhä luo­mis­työ­tä, sil­lä uu­den elä­män syn­ty­mi­seen tar­vi­taan kak­si eri su­ku­puol­ta.

Eutanasia ei ole Raamatun mukainen ratkaisu

Pääkirjoitukset24.4.2024 6.00

Kan­sa­lai­sa­loi­te eu­ta­na­si­an lail­lis­ta­mi­sek­si ke­rä­si maa­lis­kuun al­kuun men­nes­sä tar­vit­ta­vat 50 000 kan­na­tu­sil­moi­tus­ta, jo­ten aloi­te ete­nee edus­kun­nan kä­si­tel­tä­väk­si. Sa­moi­hin ai­koi­hin Yle teet­ti ky­se­lyn suo­ma­lais­ten eu­ta­na­si­a­kan­nas­ta. Sitä kan­nat­ti nel­jä vii­des­tä suo­ma­lai­ses­ta. Lää­kä­rei­den kes­kuu­des­sa­kin eu­ta­na­si­an kan­na­tus on kas­va­nut: Tam­pe­reen yli­o­pis­ton ja Suo­men lää­kä­ri­lii­ton tuo­reen ky­se­lyn mu­kaan noin 55 pro­sent­tia lää­kä­reis­tä hy­väk­syi­si sen – jos­kin vain va­jaa kol­man­nes oli­si val­mis it­se to­teut­ta­maan eu­ta­na­si­an.

Talkootyötä hyvän sanoman levittämiseksi

Pääkirjoitukset17.4.2024 6.00

Tal­koi­lul­la on Suo­mes­sa pit­kä his­to­ria. Tal­koo­hen­ki on ol­lut tun­net­tua, ja sii­hen on myös tur­vau­dut­tu: apua on saa­tu ja an­net­tu. Yh­des­sä on niin ke­rät­ty hei­nät la­toon kuin uu­sit­tu ka­tot. Yhä edel­leen pi­de­tään ta­lo­yh­ti­öis­sä ke­väi­siä pi­han­sii­vous­tal­koi­ta, kou­luil­la ja ky­läyh­tei­söis­sä lä­hiym­pä­ris­tön ke­vät­sii­vouk­sia.

Kiireettä yhdessä, ilman älylaitteita

Pääkirjoitukset10.4.2024 7.00

Van­taal­la ta­pah­tu­nut kou­lu­am­mus­ke­lu on jär­kyt­tä­nyt laa­jas­ti ih­mi­siä. Mik­si lap­si am­puu luok­ka­ka­ve­rei­taan? Mis­tä kum­pu­aa se paha olo, jota teon taus­tal­la täy­tyy ol­la? Syi­tä on et­sit­ty po­lii­tik­ko­jen ja asi­an­tun­ti­joi­den, eri alo­jen am­mat­ti­lais­ten voi­min. Lap­si­a­si­a­val­tuu­tet­tu on ot­ta­nut pai­nok­kaas­ti kan­taa las­ten ja nuor­ten ti­lan­tee­seen puut­tu­mi­sen puo­les­ta.

1 2 3 4 ... 10 »
15.7.2024

Hän loistaa valona, hän säteilee kirkkautta, hohde verhoaa hänen suuren voimansa. Hab. 3:4

Viikon kysymys