JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
1 2 3 4 ... 7 »

Miten olla suolana ja valona?

Hartauskirjoitukset16.3.2019 6.43

Suo­lal­la on tär­keä teh­tä­vä ruo­an säi­lö­mi­ses­sä. Suo­lat­to­muu­den mais­taa ruo­as­ta sa­moin kuin lii­an suo­lai­suu­den.

Rakkaus tekee kaiken täydelliseksi

Hartauskirjoitukset18.2.2019 6.50

Paa­va­li lie­nee kir­joit­ta­nut Ko­los­sa­lais­kir­jeen van­keu­sai­ka­naan. Kir­jeen ter­vei­sis­sä on nä­ky­vis­sä, et­tä Paa­va­li oli saa­nut ter­vei­siä Ko­los­sas­ta mat­ka­ys­tä­vil­tään.

Suurin onkin se, joka palvelee

Hartauskirjoitukset22.1.2019 6.00

Ope­tus­lap­set kiis­te­li­vät hy­vin in­hi­mil­li­ses­tä asi­as­ta, kes­ki­näi­ses­tä ar­vo­jär­jes­tyk­ses­tään. Luuk­kaan evan­ke­liu­min ku­vaus ope­tus­las­ten kiis­tas­ta (Luuk. 22:24) si­joit­tuu pää­si­äi­sa­te­ri­al­le, jon­ka Jee­sus viet­ti yh­des­sä ope­tus­las­ten­sa kans­sa en­nen ris­tiin­nau­lit­se­mi­seen­sa joh­ta­nei­ta ta­pah­tu­mia. Täl­lai­ses­sa ti­lan­tees­sa oli­si luul­lut ope­tus­las­ten ol­leen ai­van toi­sen­lai­sis­sa miet­teis­sä.

Toivo pilkahtaa hävityksen keskellä

Hartauskirjoitukset15.5.2018 6.23

Van­has­sa tes­ta­men­tis­sa on kir­ja, joka on Bib­li­as­sa ni­met­ty Je­re­mi­an Va­li­tus­vir­sik­si. Sii­nä kir­joit­ta­ja, pro­feet­ta Je­re­mia va­lit­taa vuon­na 586 eKr. ta­pah­tu­nut­ta Je­ru­sa­le­min hä­vi­tys­tä.

Kuolemanpelosta ja katkeruudesta rauhaan ja rakkauteen

Hartauskirjoitukset19.3.2018 6.10

Kuun­te­lin hä­nen ker­to­mus­taan sii­tä, mi­ten hän löy­si Ju­ma­lan rau­han. Hän oli ol­lut lap­suu­des­taan as­ti he­rän­neel­lä tun­nol­la.

Johtotähtenä Jumalan lupaus

Hartauskirjoitukset21.1.2018 6.59

Olet­ko jos­kus elä­mäs­sä­si aja­tel­lut vah­vas­ti tai pe­rä­ti ot­ta­nut voi­mak­kaas­ti kan­taa jon­kun asi­an suh­teen si­ten, et­tä olet ai­van var­ma asi­as­ta?

Ikuisen elämän salaisuus

Hartauskirjoitukset27.11.2017 6.48

Mie­lee­ni ovat jää­neet läh­te­mät­tö­mäs­ti sa­nat, jot­ka isä­ni lau­sui kuo­lin­vuo­teel­laan mi­nul­le, 12-vuo­ti­aal­le po­jal­le.

”Kerromme Herran teoista”

Hartauskirjoitukset19.9.2017 6.03

Ot­sik­ko on saa­tu psal­min 78 ja­kees­ta nel­jä. Sii­nä psal­min kir­joit­ta­ja tuo jul­ki su­ku­pol­vel­ta toi­sel­le jat­ku­van tär­ke­än teh­tä­vän. Van­hem­pam­me ovat ai­ka­naan ker­to­neet meil­le, tä­män päi­vän ai­kui­sil­le, hy­väs­tä Ju­ma­las­ta ja hä­nen suu­ris­ta te­ois­taan. Nyt on mei­dän vuo­rom­me vä­lit­tää tätä sa­no­maa lap­sil­lem­me ja las­tem­me lap­sil­le.

Työtä Jumalalle ja ihmisille

Hartauskirjoitukset25.7.2017 6.06

Ju­ma­lan aset­ta­man jär­jes­tyk­sen mu­kaan ih­mi­sen tuli vil­jel­lä ja var­jel­la maa­ta. Työ ei ol­lut ki­rous vaan siu­naus. Vas­ta syn­tiin­lan­kee­muk­sen jäl­keen työ­hön tuli kuu­lu­maan ”lei­vän syö­mi­nen ot­sa hies­sä” eli työn­te­on vai­va ja ras­kaus. Työn te­ke­mi­nen kuu­luu ih­mi­sel­le ai­ko­jen alus­ta ai­ko­jen lop­puun, ”sil­lä niin kau­an kuin maa py­syy, ei lak­kaa kyl­vö ei­kä kor­juu” (1. Moos. 8:22).

Jumala antoi lakinsa

Hartauskirjoitukset18.4.2017 6.01

Kak­si kuu­kaut­ta sen jäl­keen, kun Is­ra­e­lin kan­sa oli pa­en­nut Egyp­tin or­juu­des­ta, ta­pah­tui jo­ta­kin mer­kit­tä­vää. Va­el­ta­va kan­sa oli lei­riy­ty­nyt au­ti­o­maas­sa lä­hel­le Sii­nain­vuor­ta. Ju­ma­la pu­hui Moo­sek­sel­le vuo­rel­la ja lä­het­ti hä­nen mu­ka­naan vies­tin is­ra­e­li­lai­sil­le: ”Jos te nyt kuun­te­let­te mi­nua ja pi­dät­te mi­nun liit­to­ni, niin te tu­let­te ole­maan kan­so­jen jou­kos­sa mi­nun oma kan­sa­ni. Koko maa­il­ma on mi­nun, mut­ta teis­tä tu­lee mi­nun pap­pis­val­ta­kun­ta­ni ja pyhä kan­sa­ni.” (2. Moos. 19:5–6.)

1 2 3 4 ... 7 »
15.7.2024

Hän loistaa valona, hän säteilee kirkkautta, hohde verhoaa hänen suuren voimansa. Hab. 3:4

Viikon kysymys