JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
14.6.2024

Nöyrät sinä pelastat, mutta ylpeiden katseen painat alas. Sinä, Herra, sytytät minun lamppuni, sinä, Jumala, tuot pimeyteeni valon. Ps. 18:28–29

Liikennetoimikunnan puheenjohtaja Martti Määttä suosittelee eteläisestä ja keskisestä Suomesta tuleville rengasreittiä: menomatka Kainuusta ja paluumatka rannikolta.

Liikennetoimikunnan puheenjohtaja Martti Määttä suosittelee eteläisestä ja keskisestä Suomesta tuleville rengasreittiä: menomatka Kainuusta ja paluumatka rannikolta.

Suviseurojen kuvapalvelu

Liikennetoimikunnan puheenjohtaja Martti Määttä suosittelee eteläisestä ja keskisestä Suomesta tuleville rengasreittiä: menomatka Kainuusta ja paluumatka rannikolta.

Liikennetoimikunnan puheenjohtaja Martti Määttä suosittelee eteläisestä ja keskisestä Suomesta tuleville rengasreittiä: menomatka Kainuusta ja paluumatka rannikolta.

Suviseurojen kuvapalvelu

Suviseuraliikenne ohjataan uusia reittejä pitkin

Uutiset11.6.2024 7.05

Opas­tei­ta ja lii­ken­tee­noh­jaa­jien oh­jei­ta nou­dat­ta­mal­la jo­kai­nen voi vai­kut­taa lii­ken­teen su­ju­vuu­teen ja ede­saut­taa alu­een te­ho­kas­ta täyt­tä­mis­tä. Su­vi­seu­ro­jen me­no­lii­ken­ne vaa­tii suun­nit­te­lun­sa niin ko­deis­sa kuin seu­ra­jär­jes­tä­jil­tä. Lii­ken­ne­toi­mi­kun­nas­sa on teh­ty las­kel­mia ja suun­ni­tel­mia su­ju­vis­ta ja tur­val­li­sis­ta rei­teis­tä. Eri­tyi­nen pul­lon­kau­la on Kuu­sa­mon­tie­nä tun­ne­tul­la val­ta­tiel­lä 20 Ou­lun Rus­kon koh­dal­la. Tie muut­tuu heti Rus­kon jäl­keen Hönt­tä­mä­en koh­dal­la ne­li­kais­tai­ses­ta kak­si­kais­tai­sek­si niin, et­tä sii­tä eteen­päin on vain yk­si ajo­kais­ta mo­lem­piin suun­tiin.

Heska Korhonen

Heska Korhonen

Jumala kutsuu valtakuntaansa

Sana sunnuntaiksi9.6.2024 6.00

En­nen tai­vaa­seen as­tu­mis­taan Jee­sus oli ope­tus­lap­si­neen mat­kal­la koh­ti Je­ru­sa­le­mia. Jee­suk­sen lä­het­tä­mät sa­nan­vie­jät sai­vat tor­ju­van vas­taa­no­ton sa­ma­ri­a­lai­ses­ta ky­läs­tä, jos­ta Jee­sus seu­ru­ei­neen oli­si ha­lun­nut saa­da yö­pai­kan. (Luuk. 9:51–54.)

Hilkka Sarajärvi huolehtii majoittujille sängyt valmiiksi. – Omana toiveenani ajattelin esittää, jos he voisivat kastella kukkasia ulkona ja sisällä tarpeen mukaan.

Hilkka Sarajärvi huolehtii majoittujille sängyt valmiiksi. – Omana toiveenani ajattelin esittää, jos he voisivat kastella kukkasia ulkona ja sisällä tarpeen mukaan.

Roosa-Maria Ylikotila

Hilkka Sarajärvi huolehtii majoittujille sängyt valmiiksi. – Omana toiveenani ajattelin esittää, jos he voisivat kastella kukkasia ulkona ja sisällä tarpeen mukaan.

Hilkka Sarajärvi huolehtii majoittujille sängyt valmiiksi. – Omana toiveenani ajattelin esittää, jos he voisivat kastella kukkasia ulkona ja sisällä tarpeen mukaan.

Roosa-Maria Ylikotila

Koti on valmiina seuravieraita varten

Puhutaan maasta ja taivaasta8.6.2024 6.00

Ma­joi­tus­kaup­pa on ma­joi­tus­toi­mi­kun­nan yl­lä­pi­tä­mä tapa vä­lit­tää seu­ra­vie­rail­le yh­teis- ja yk­si­tyis­ma­joi­tus­koh­tei­ta sekä vuok­ra­vau­nu­ja ja -au­to­ja.

Kuva: Suviseurojen kuvapalvelu

Kuva: Suviseurojen kuvapalvelu

Yhteisenä tavoitteena turvalliset Suviseurat

Uutiset6.6.2024 9.45

Kun olet läh­dös­sä Su­vi­seu­roi­hin, kan­nat­taa lu­kea nämä tur­val­li­suu­soh­jeet. Pe­ril­lä voit pe­reh­tyä oh­jei­siin li­sää lu­ke­mal­la niis­tä Su­vi­seu­ro­jen oh­jel­ma­leh­ti­ses­tä. Tur­val­li­suu­soh­jeet ovat kaik­kien su­vi­seu­ra­vie­rai­den yh­tei­sek­si par­haak­si.

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Pelkkä kuuntelu ei pelasta

Matkaevääksi5.6.2024 6.00

Ih­mi­sen ais­tit ovat Ju­ma­lan an­ta­ma lah­ja, joka kos­ket­taa ih­mis­tä ko­ko­nais­val­tai­ses­ti. Tä­män päi­vän työ­e­lä­mäs­sä ko­ros­te­taan hy­vän esi­hen­ki­lön yh­te­nä tär­ke­ä­nä omi­nai­suu­te­na kuun­te­le­mi­sen lah­jaa. Kuun­te­le­mi­nen ja kuu­le­mi­nen on tär­ke­ää tä­män ajan työ­e­lä­mäs­sä ja elä­mäs­sä yleen­sä­kin.

Osa pohjoissuomalaisista Päivämiehen tilaajista saa lehtensä tuplana viikolla 23

Uutiset4.6.2024 14.50

Kes­ki­viik­ko­na 5.6. il­mes­ty­vä Päi­vä­mies-leh­ti pi­tää si­säl­lään tie­toa kesä-hei­nä­kuun vaih­tees­sa Pu­das­jär­vel­lä jär­jes­tet­tä­vis­tä Su­vi­seu­rois­ta. Su­vi­seu­ra­nu­me­ro ja­e­taan kaik­kiin ta­louk­siin su­vi­seu­ra­paik­ka­kun­nal­la ja sen ym­pä­ris­tös­sä. Ti­laus­tek­ni­sis­tä syis­tä joh­tu­en Pu­das­jär­vel­lä, Kuu­sa­mos­sa, Po­si­ol­la, Tai­val­kos­kel­la, Ra­nu­al­la, Yli­kii­min­gis­sä, Kii­min­gis­sä ja Yli-Iis­sä asu­vat Päi­vä­mie­hen ti­laa­jat saa­vat su­vi­seu­ra­leh­ten­sä tup­la­na.

Viikon kysymys

Kevätretkeläiset alkuhartautta kuuntelemassa Jokijärven kylätalon pihamaalla.

Kevätretkeläiset alkuhartautta kuuntelemassa Jokijärven kylätalon pihamaalla.

Noora Korteniemi

Kevätretkeläiset alkuhartautta kuuntelemassa Jokijärven kylätalon pihamaalla.

Kevätretkeläiset alkuhartautta kuuntelemassa Jokijärven kylätalon pihamaalla.

Noora Korteniemi

Kevätretkellä kyläseuran talon pihapiirissä

Uutiset1.6.2024 12.00

Tai­val­kos­ken rau­ha­nyh­dis­tyk­sen nuo­ri­so­työn ke­vät­ret­ki 26. tou­ko­kuu­ta suun­tau­tui Jo­ki­jär­vel­le ky­lä­seu­ran ta­lon pi­ha­pii­riin. Paik­ka on his­to­ri­al­li­ses­ti mer­kit­tä­vä, sil­lä tun­net­tu kir­jai­li­ja Kal­le Pää­ta­lo on aloit­ta­nut kou­lu­vuo­ten­sa siel­lä.

Pudasjärvi on yksi Suomen soisimmista seuduista.

Pudasjärvi on yksi Suomen soisimmista seuduista.

Kari Vengasaho

Pudasjärvi on yksi Suomen soisimmista seuduista.

Pudasjärvi on yksi Suomen soisimmista seuduista.

Kari Vengasaho

Koskemattomien korpien kaupunki

Uutiset31.5.2024 9.05

Pu­das­jär­vi on va­kiin­tu­mas­sa poh­joi­sim­mak­si Su­vi­seu­ro­jen kol­mes­ta pi­to­pai­kas­ta. Mil­lai­ses­ta paik­ka­kun­nas­ta oi­kein on kyse?

Soittaminen ja laulaminen on tuonut Mikko Kukolle iloa lapsuudesta saakka. – Olin seurasäestäjänä jo hyvin nuorena. Virsissä ja lauluissa on valmiiksi sanoitettuna se, mistä voin ammentaa, hän kertoo sylissään perheen kuopus Leon. Pianon päällä kehyksissä on Topi-isän kuva.

Soittaminen ja laulaminen on tuonut Mikko Kukolle iloa lapsuudesta saakka. – Olin seurasäestäjänä jo hyvin nuorena. Virsissä ja lauluissa on valmiiksi sanoitettuna se, mistä voin ammentaa, hän kertoo sylissään perheen kuopus Leon. Pianon päällä kehyksissä on Topi-isän kuva.

Merja Veteläinen

Soittaminen ja laulaminen on tuonut Mikko Kukolle iloa lapsuudesta saakka. – Olin seurasäestäjänä jo hyvin nuorena. Virsissä ja lauluissa on valmiiksi sanoitettuna se, mistä voin ammentaa, hän kertoo sylissään perheen kuopus Leon. Pianon päällä kehyksissä on Topi-isän kuva.

Soittaminen ja laulaminen on tuonut Mikko Kukolle iloa lapsuudesta saakka. – Olin seurasäestäjänä jo hyvin nuorena. Virsissä ja lauluissa on valmiiksi sanoitettuna se, mistä voin ammentaa, hän kertoo sylissään perheen kuopus Leon. Pianon päällä kehyksissä on Topi-isän kuva.

Merja Veteläinen

Usko ja toivo kantavat myös vakavan sairauden keskellä

Puhutaan maasta ja taivaasta30.5.2024 9.00

Mik­ko Kuk­ko ym­mär­si 18-vuo­ti­aa­na, et­tä kuo­le­ma voi tul­la koh­dal­le mil­loin ta­han­sa. Myö­hem­min oma, va­ka­va ter­veys­vai­va pa­kot­ti mie­hen poh­ti­maan jo 28-vuo­ti­aa­na asi­oi­ta, joi­ta moni koh­taa vas­ta ikään­ty­mi­sen myö­tä. Uu­den­lai­nen elä­män­ti­lan­ne on vaa­ti­nut so­peu­tu­mis­ta, mut­ta tyy­ty­väi­nen luon­ne ja ys­tä­vien ja su­vun tuki ovat aut­ta­neet.

Anna-Leena Saukko

Anna-Leena Saukko

Yhteys Jeesukseen avaa taivaan

Matkaevääksi29.5.2024 6.00

Kä­vim­me juu­ri rip­pi­kou­lu­lais­ten kans­sa hau­taus­maal­la. Vie­rai­lu liit­tyi op­pi­tun­ti­ai­hee­seen ”kuo­le­ma ja ylös­nou­se­mus”. Hau­ta­ki­vis­tä näki, mi­ten joku oli syn­ty­nyt ja kuol­lut sa­ma­na päi­vä­nä, joku elä­nyt vii­si päi­vää tai muu­ta­man vuo­den ja joku taas liki sa­ta­vuo­ti­aak­si.

Päätoimikunnan jäsenet keskustelevat innokkaasti suunnitelmista kokouksen aikana Turun rauhanyhdistyksellä. Aktiivisen keskustelun aiheina olivat kaikki tärkeät aiheet, kuten ravintolatoiminta, turvallisuus ja liikenteenohjaus.

Päätoimikunnan jäsenet keskustelevat innokkaasti suunnitelmista kokouksen aikana Turun rauhanyhdistyksellä. Aktiivisen keskustelun aiheina olivat kaikki tärkeät aiheet, kuten ravintolatoiminta, turvallisuus ja liikenteenohjaus.

Aleksi Klasila

Päätoimikunnan jäsenet keskustelevat innokkaasti suunnitelmista kokouksen aikana Turun rauhanyhdistyksellä. Aktiivisen keskustelun aiheina olivat kaikki tärkeät aiheet, kuten ravintolatoiminta, turvallisuus ja liikenteenohjaus.

Päätoimikunnan jäsenet keskustelevat innokkaasti suunnitelmista kokouksen aikana Turun rauhanyhdistyksellä. Aktiivisen keskustelun aiheina olivat kaikki tärkeät aiheet, kuten ravintolatoiminta, turvallisuus ja liikenteenohjaus.

Aleksi Klasila

Maitoisten juhannusseuroihin tarvitaan tekijöitä

Uutiset28.5.2024 9.00

Jär­jes­tä­mi­sen kan­nal­ta kriit­ti­siä työ­vuo­ro­ja on vie­lä noin kol­me­kym­men­tä, koko täyt­tö­as­te on vain noin 20 pro­sent­tia.

A-L.S

A-L.S

Seurakunnat järjestävät suvivirsitapahtumia

Uutiset27.5.2024 9.10

Mo­nis­sa seu­ra­kun­nis­sa jär­jes­te­tään al­ka­van ke­sän kun­ni­ak­si su­vi­vir­si­ta­pah­tu­mia, jois­sa ke­sä­tun­nel­miin pää­see lau­la­mal­la ke­säi­siä lau­lu­ja mu­kaan lu­kien ra­kas­tet­tua su­vi­virt­tä.

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Evankeliumin vastaanottajasta tulee Jumalan lapsi

Sana sunnuntaiksi26.5.2024 6.00

Jee­suk­sen lä­he­tys­käs­kyn mu­kai­ses­ti hä­nen seu­raa­jien­sa teh­tä­vä­nä on vie­dä evan­ke­liu­min ilo­sa­no­maa kaik­ki­al­le maa­il­maan.

Heikki Ollila on kokenut luonnossa liikkuja. Kuvassa hän esittelee Haapajärven luontoreitin paikkoja huhtikuussa, kun metsässä oli vielä reilusti lunta.

Heikki Ollila on kokenut luonnossa liikkuja. Kuvassa hän esittelee Haapajärven luontoreitin paikkoja huhtikuussa, kun metsässä oli vielä reilusti lunta.

Päiviö Karttunen

Heikki Ollila on kokenut luonnossa liikkuja. Kuvassa hän esittelee Haapajärven luontoreitin paikkoja huhtikuussa, kun metsässä oli vielä reilusti lunta.

Heikki Ollila on kokenut luonnossa liikkuja. Kuvassa hän esittelee Haapajärven luontoreitin paikkoja huhtikuussa, kun metsässä oli vielä reilusti lunta.

Päiviö Karttunen

Luonnon ennallistaminen toteuttaa viljelyä ja varjelua

Puhutaan maasta ja taivaasta25.5.2024 7.00

Haa­pa­jär­vi­nen Heik­ki Ol­li­la on eläk­keel­lä met­sä­ta­lou­sin­si­nöö­rin teh­tä­vis­tä, mut­ta ak­tii­vi­se­na luon­toih­mi­se­nä seu­rai­lee luon­toa ja siel­lä ta­pah­tu­via muu­tok­sia.

Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen suoritti vihkimisen.

Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen suoritti vihkimisen.

Reeta Korhonen

Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen suoritti vihkimisen.

Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen suoritti vihkimisen.

Reeta Korhonen

Tuore pappi tuntee olevansa oikeassa paikassa

Uutiset24.5.2024 6.00

Oli­ver Si­vu­la vi­hit­tiin pa­pik­si Kuo­pi­os­sa 9. tou­ko­kuu­ta. Pää­tös ha­keu­tua pa­pin työ­hön kyp­syi pik­ku­hil­jaa.

– Aina kannattaa mieluummin mennä paikan päälle, vinkkaa Nilla Hanhela työnhakijalle.

– Aina kannattaa mieluummin mennä paikan päälle, vinkkaa Nilla Hanhela työnhakijalle.

Kuva haastateltavalta

– Aina kannattaa mieluummin mennä paikan päälle, vinkkaa Nilla Hanhela työnhakijalle.

– Aina kannattaa mieluummin mennä paikan päälle, vinkkaa Nilla Hanhela työnhakijalle.

Kuva haastateltavalta

Tuplajuuston tekijä tykkää työstään

Puhutaan maasta ja taivaasta23.5.2024 6.00

Koh­ta 17-vuo­ti­as Nil­la Han­he­la asuu Kem­pe­lees­sä ja opis­ke­lee Ou­lus­sa Kon­tin­kan­kaal­la lä­hi­hoi­ta­ja­kou­lus­sa.

Tuore kirkolliskokousedustaja Asko Syrjälä kertoo, että hän haluaa pitäytyä myös kirkolliskokouksen päätöksenteossa Jumalan sanan perustalla. – Maailma ympärillä muuttuu, samoin joidenkin käsitykset esimerkiksi avioliitosta muuttuvat, mutta Jumalan sana ei tässäkään asiassa muutu, hän perustelee.

Tuore kirkolliskokousedustaja Asko Syrjälä kertoo, että hän haluaa pitäytyä myös kirkolliskokouksen päätöksenteossa Jumalan sanan perustalla. – Maailma ympärillä muuttuu, samoin joidenkin käsitykset esimerkiksi avioliitosta muuttuvat, mutta Jumalan sana ei tässäkään asiassa muutu, hän perustelee.

Kuva: Harri Vähäjylkkä

Tuore kirkolliskokousedustaja Asko Syrjälä kertoo, että hän haluaa pitäytyä myös kirkolliskokouksen päätöksenteossa Jumalan sanan perustalla. – Maailma ympärillä muuttuu, samoin joidenkin käsitykset esimerkiksi avioliitosta muuttuvat, mutta Jumalan sana ei tässäkään asiassa muutu, hän perustelee.

Tuore kirkolliskokousedustaja Asko Syrjälä kertoo, että hän haluaa pitäytyä myös kirkolliskokouksen päätöksenteossa Jumalan sanan perustalla. – Maailma ympärillä muuttuu, samoin joidenkin käsitykset esimerkiksi avioliitosta muuttuvat, mutta Jumalan sana ei tässäkään asiassa muutu, hän perustelee.

Kuva: Harri Vähäjylkkä

Kirkolliskokousedustaja: Yhteistyö kannattaa kirkon luottamustehtävässä

Puhutaan maasta ja taivaasta22.5.2024 13.00

Kan­nus­lai­nen As­ko Syr­jä­lä va­lit­tiin hel­mi­kuus­sa kir­kol­lis­ko­kou­se­dus­ta­jak­si. Työ al­koi konk­reet­ti­ses­ti 13. tou­ko­kuu­ta, kun kir­kol­lis­ko­kouk­sen toi­mi­kau­si al­koi mes­sul­la Tu­run tuo­mi­o­kir­kos­sa.

Eveliina Saukko

Eveliina Saukko

Herran siunaus kantaa

Matkaevääksi22.5.2024 6.00

Ru­koi­lem­me usein Ju­ma­lan siu­naus­ta ajal­li­sil­le hank­keil­le ja asi­oil­le. Näin on hyvä ja oi­kein ru­koil­la, sil­lä kaik­ki ajal­li­set tar­peet ovat Ju­ma­lan siu­nauk­sen va­ras­sa.

Himangan kirkko on yksi Suomen tiekirkoista. Vuonna 1794 valmistunut kirkko sijaitsee länsirannikolla, aivan E8-tien vieressä.

Himangan kirkko on yksi Suomen tiekirkoista. Vuonna 1794 valmistunut kirkko sijaitsee länsirannikolla, aivan E8-tien vieressä.

Kuva: Tero Pitkälä

Himangan kirkko on yksi Suomen tiekirkoista. Vuonna 1794 valmistunut kirkko sijaitsee länsirannikolla, aivan E8-tien vieressä.

Himangan kirkko on yksi Suomen tiekirkoista. Vuonna 1794 valmistunut kirkko sijaitsee länsirannikolla, aivan E8-tien vieressä.

Kuva: Tero Pitkälä

Kesän tiekirkkokausi avataan – Kirkot kutsuvat hiljentymään ja ihmettelemään suomalaista kulttuuriperintöä

Uutiset21.5.2024 7.00

Yli 260 kirk­koa avaa jäl­leen oven­sa ke­sän mat­kai­li­joil­le, kun tie­kirk­ko­kau­si käyn­nis­tyy ke­sä­kuun alus­sa. Kir­kot ym­pä­ri Suo­men tar­jo­a­vat ai­nut­laa­tui­sen ti­lai­suu­den tu­tus­tua his­to­ri­aan, ark­ki­teh­tuu­riin ja kult­tuu­riin. Tie­kir­kot ovat rau­hal­li­sia, toi­sen­lai­sia tau­ko­paik­ko­ja, jois­sa voi py­säh­tyä mat­kaa teh­des­sä.

A.-L.S.

A.-L.S.

Kummipäivänä lippu salkoon

Uutiset20.5.2024 9.00

Val­ta­kun­nal­linen Kum­mi­päi­vä on en­si vii­kol­la, 2. ke­sä­kuu­ta. Ky­sees­sä on kum­mien ja kum­mi­las­ten yh­tei­nen toi­min­ta­päi­vä, jota vie­te­tään vuo­sit­tain ke­sä­kuun en­sim­mäi­se­nä sun­nun­tai­na. Las­ten ja nuor­ten kes­kus sekä Kirk­ko­hal­li­tus kan­nus­ta­vat li­put­ta­maan Kum­mi­päi­vä­nä.

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Helluntai on suuri juhlapäivä

Sana sunnuntaiksi19.5.2024 6.00

Hel­lun­tai on kir­kos­sam­me suu­ri juh­la­päi­vä. Jou­lu­jak­son ja pää­si­äis­jak­son li­säk­si kirk­ko­vuo­des­sa on hel­lun­tai­jak­so. Tämä al­kaa hel­lun­tais­ta ja päät­tyy tuo­mi­o­sun­nun­tai­hin.

Piispa Matti Salomäki toteaa, että kaikkea oppia ja opetusta tulee tänä päivänäkin arvioida Jumalan sanalla.

Piispa Matti Salomäki toteaa, että kaikkea oppia ja opetusta tulee tänä päivänäkin arvioida Jumalan sanalla.

Harri Vähäjylkkä

Piispa Matti Salomäki toteaa, että kaikkea oppia ja opetusta tulee tänä päivänäkin arvioida Jumalan sanalla.

Piispa Matti Salomäki toteaa, että kaikkea oppia ja opetusta tulee tänä päivänäkin arvioida Jumalan sanalla.

Harri Vähäjylkkä

Piispa Salomäki rohkaisee kaikkia rukoilemaan kirkon puolesta

Uutiset18.5.2024 6.00

La­pu­an hiip­pa­kun­nan piis­pa Mat­ti Sa­lo­mä­ki ko­kee, et­tä tu­le­vai­suu­des­sa Raa­mat­tuun pe­rus­tu­val­le ope­tuk­sel­le ei ole pel­käs­tään ti­laa, vaan enem­män­kin ti­laus­ta.

Uuden kirkolliskokouksen keskusteluja hallitsi piispainkokouksen esitys muuttaa kirkkojärjestystä  kahden eri avioliittonäkemyksen suuntaan.

Uuden kirkolliskokouksen keskusteluja hallitsi piispainkokouksen esitys muuttaa kirkkojärjestystä kahden eri avioliittonäkemyksen suuntaan.

Harri Vähäjylkkä

Uuden kirkolliskokouksen keskusteluja hallitsi piispainkokouksen esitys muuttaa kirkkojärjestystä  kahden eri avioliittonäkemyksen suuntaan.

Uuden kirkolliskokouksen keskusteluja hallitsi piispainkokouksen esitys muuttaa kirkkojärjestystä kahden eri avioliittonäkemyksen suuntaan.

Harri Vähäjylkkä

Kirkolliskokous keskusteli kirkon avioliittokäsityksestä

Uutiset16.5.2024 15.02

Kes­kus­te­luis­sa tuli il­mi nä­ke­mys­ten mo­ni­nai­suus. Edus­ta­ja Pau­li Nie­me­lä kai­pa­si kes­kus­te­luun enem­män pu­het­ta Raa­ma­tus­ta.

Veli Luukkonen on toteuttanut pitkään odotetun ja kaivatun leirilahjakortti-uudistuksen leirille.fi-sivustolle.

Veli Luukkonen on toteuttanut pitkään odotetun ja kaivatun leirilahjakortti-uudistuksen leirille.fi-sivustolle.

Saara Kolehmainen

Veli Luukkonen on toteuttanut pitkään odotetun ja kaivatun leirilahjakortti-uudistuksen leirille.fi-sivustolle.

Veli Luukkonen on toteuttanut pitkään odotetun ja kaivatun leirilahjakortti-uudistuksen leirille.fi-sivustolle.

Saara Kolehmainen

Leirien ja kurssien maksaminen lahjakortilla helpottuu

Uutiset16.5.2024 9.00

Lei­ril­le.fi-si­vus­ton uu­dis­tuk­sen myö­tä SRK:n lei­rien ja opis­to­jen kurs­sien osal­lis­tu­mis­mak­sun voi jat­kos­sa mak­saa lah­ja­kor­til­la jo il­moit­tau­tu­mis­vai­hees­sa. Uu­dis­tu­nut lah­ja­kort­tien os­ta­mi­sen ja mak­sa­mi­sen jär­jes­tel­mä vä­hen­tää osal­taan lei­ri­oh­jaa­jien ja lei­reis­tä vas­taa­vien työ­tä.

Seurasali täyttyi kuulijoista, joista osa oli tullut kaukaakin. Mötessalen fylldes av åhörare, där en del av dem var långväga gäster.

Seurasali täyttyi kuulijoista, joista osa oli tullut kaukaakin. Mötessalen fylldes av åhörare, där en del av dem var långväga gäster.

Ronja Löppönen ja Annmari Pitkälä/SFC

Seurasali täyttyi kuulijoista, joista osa oli tullut kaukaakin. Mötessalen fylldes av åhörare, där en del av dem var långväga gäster.

Seurasali täyttyi kuulijoista, joista osa oli tullut kaukaakin. Mötessalen fylldes av åhörare, där en del av dem var långväga gäster.

Ronja Löppönen ja Annmari Pitkälä/SFC

Evankeliumin ydin on tärkein – SFC:n suviseurat pidettiin Taalainmaalla

Uutiset15.5.2024 14.00

Jo­ka­vuo­ti­set SFC:n su­vi­seu­rat oli­vat Taa­lain­maal­la 10.–12. tou­ko­kuu­ta. Su­vi­seu­ro­jen tun­nus­lau­se oli ”Mi­ten on­nel­li­sia ovat­kaan ne, jot­ka saa­vat asua si­nun huo­nees­sa­si” (Ps. 84:5). Seu­rois­sa kuul­tiin Ju­ma­lan tur­vas­ta, huo­len­pi­dos­ta ja rak­kau­des­ta.

Juha Humalajoki

Juha Humalajoki

Helluntain kieli-ihme yhdisti sydämet

Matkaevääksi15.5.2024 10.00

Raa­ma­tun alus­sa ker­ro­taan kiel­ten syn­nys­tä. Vie­lä Noo­an jäl­keen kaik­ki pu­hui­vat sa­maa kiel­tä kes­ke­nään.