JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
29.5.2024

Kuinka ääretön onkaan Jumalan rikkaus, kuinka syvä hänen viisautensa ja tietonsa! Kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa ja jäljittämättömät hänen tiensä! Room. 11:33

– Aina kannattaa mieluummin mennä paikan päälle, vinkkaa Nilla Hanhela työnhakijalle.

– Aina kannattaa mieluummin mennä paikan päälle, vinkkaa Nilla Hanhela työnhakijalle.

Kuva haastateltavalta

– Aina kannattaa mieluummin mennä paikan päälle, vinkkaa Nilla Hanhela työnhakijalle.

– Aina kannattaa mieluummin mennä paikan päälle, vinkkaa Nilla Hanhela työnhakijalle.

Kuva haastateltavalta

Tuplajuuston tekijä tykkää työstään

Puhutaan maasta ja taivaasta23.5.2024 6.00

Koh­ta 17-vuo­ti­as Nil­la Han­he­la asuu Kem­pe­lees­sä ja opis­ke­lee Ou­lus­sa Kon­tin­kan­kaal­la lä­hi­hoi­ta­ja­kou­lus­sa.

Tuore kirkolliskokousedustaja Asko Syrjälä kertoo, että hän haluaa pitäytyä myös kirkolliskokouksen päätöksenteossa Jumalan sanan perustalla. – Maailma ympärillä muuttuu, samoin joidenkin käsitykset esimerkiksi avioliitosta muuttuvat, mutta Jumalan sana ei tässäkään asiassa muutu, hän perustelee.

Tuore kirkolliskokousedustaja Asko Syrjälä kertoo, että hän haluaa pitäytyä myös kirkolliskokouksen päätöksenteossa Jumalan sanan perustalla. – Maailma ympärillä muuttuu, samoin joidenkin käsitykset esimerkiksi avioliitosta muuttuvat, mutta Jumalan sana ei tässäkään asiassa muutu, hän perustelee.

Kuva: Harri Vähäjylkkä

Tuore kirkolliskokousedustaja Asko Syrjälä kertoo, että hän haluaa pitäytyä myös kirkolliskokouksen päätöksenteossa Jumalan sanan perustalla. – Maailma ympärillä muuttuu, samoin joidenkin käsitykset esimerkiksi avioliitosta muuttuvat, mutta Jumalan sana ei tässäkään asiassa muutu, hän perustelee.

Tuore kirkolliskokousedustaja Asko Syrjälä kertoo, että hän haluaa pitäytyä myös kirkolliskokouksen päätöksenteossa Jumalan sanan perustalla. – Maailma ympärillä muuttuu, samoin joidenkin käsitykset esimerkiksi avioliitosta muuttuvat, mutta Jumalan sana ei tässäkään asiassa muutu, hän perustelee.

Kuva: Harri Vähäjylkkä

Kirkolliskokousedustaja: Yhteistyö kannattaa kirkon luottamustehtävässä

Puhutaan maasta ja taivaasta22.5.2024 13.00

Kan­nus­lai­nen As­ko Syr­jä­lä va­lit­tiin hel­mi­kuus­sa kir­kol­lis­ko­kou­se­dus­ta­jak­si. Työ al­koi konk­reet­ti­ses­ti 13. tou­ko­kuu­ta, kun kir­kol­lis­ko­kouk­sen toi­mi­kau­si al­koi mes­sul­la Tu­run tuo­mi­o­kir­kos­sa.

Eveliina Saukko

Eveliina Saukko

Herran siunaus kantaa

Matkaevääksi22.5.2024 6.00

Ru­koi­lem­me usein Ju­ma­lan siu­naus­ta ajal­li­sil­le hank­keil­le ja asi­oil­le. Näin on hyvä ja oi­kein ru­koil­la, sil­lä kaik­ki ajal­li­set tar­peet ovat Ju­ma­lan siu­nauk­sen va­ras­sa.

Viikon kysymys

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Helluntai on suuri juhlapäivä

Sana sunnuntaiksi19.5.2024 6.00

Hel­lun­tai on kir­kos­sam­me suu­ri juh­la­päi­vä. Jou­lu­jak­son ja pää­si­äis­jak­son li­säk­si kirk­ko­vuo­des­sa on hel­lun­tai­jak­so. Tämä al­kaa hel­lun­tais­ta ja päät­tyy tuo­mi­o­sun­nun­tai­hin.

Piispa Matti Salomäki toteaa, että kaikkea oppia ja opetusta tulee tänä päivänäkin arvioida Jumalan sanalla.

Piispa Matti Salomäki toteaa, että kaikkea oppia ja opetusta tulee tänä päivänäkin arvioida Jumalan sanalla.

Harri Vähäjylkkä

Piispa Matti Salomäki toteaa, että kaikkea oppia ja opetusta tulee tänä päivänäkin arvioida Jumalan sanalla.

Piispa Matti Salomäki toteaa, että kaikkea oppia ja opetusta tulee tänä päivänäkin arvioida Jumalan sanalla.

Harri Vähäjylkkä

Piispa Salomäki rohkaisee kaikkia rukoilemaan kirkon puolesta

Uutiset18.5.2024 6.00

La­pu­an hiip­pa­kun­nan piis­pa Mat­ti Sa­lo­mä­ki ko­kee, et­tä tu­le­vai­suu­des­sa Raa­mat­tuun pe­rus­tu­val­le ope­tuk­sel­le ei ole pel­käs­tään ti­laa, vaan enem­män­kin ti­laus­ta.

Uuden kirkolliskokouksen keskusteluja hallitsi piispainkokouksen esitys muuttaa kirkkojärjestystä  kahden eri avioliittonäkemyksen suuntaan.

Uuden kirkolliskokouksen keskusteluja hallitsi piispainkokouksen esitys muuttaa kirkkojärjestystä kahden eri avioliittonäkemyksen suuntaan.

Harri Vähäjylkkä

Uuden kirkolliskokouksen keskusteluja hallitsi piispainkokouksen esitys muuttaa kirkkojärjestystä  kahden eri avioliittonäkemyksen suuntaan.

Uuden kirkolliskokouksen keskusteluja hallitsi piispainkokouksen esitys muuttaa kirkkojärjestystä kahden eri avioliittonäkemyksen suuntaan.

Harri Vähäjylkkä

Kirkolliskokous keskusteli kirkon avioliittokäsityksestä

Uutiset16.5.2024 15.02

Kes­kus­te­luis­sa tuli il­mi nä­ke­mys­ten mo­ni­nai­suus. Edus­ta­ja Pau­li Nie­me­lä kai­pa­si kes­kus­te­luun enem­män pu­het­ta Raa­ma­tus­ta.

Veli Luukkonen on toteuttanut pitkään odotetun ja kaivatun leirilahjakortti-uudistuksen leirille.fi-sivustolle.

Veli Luukkonen on toteuttanut pitkään odotetun ja kaivatun leirilahjakortti-uudistuksen leirille.fi-sivustolle.

Saara Kolehmainen

Veli Luukkonen on toteuttanut pitkään odotetun ja kaivatun leirilahjakortti-uudistuksen leirille.fi-sivustolle.

Veli Luukkonen on toteuttanut pitkään odotetun ja kaivatun leirilahjakortti-uudistuksen leirille.fi-sivustolle.

Saara Kolehmainen

Leirien ja kurssien maksaminen lahjakortilla helpottuu

Uutiset16.5.2024 9.00

Lei­ril­le.fi-si­vus­ton uu­dis­tuk­sen myö­tä SRK:n lei­rien ja opis­to­jen kurs­sien osal­lis­tu­mis­mak­sun voi jat­kos­sa mak­saa lah­ja­kor­til­la jo il­moit­tau­tu­mis­vai­hees­sa. Uu­dis­tu­nut lah­ja­kort­tien os­ta­mi­sen ja mak­sa­mi­sen jär­jes­tel­mä vä­hen­tää osal­taan lei­ri­oh­jaa­jien ja lei­reis­tä vas­taa­vien työ­tä.

Seurasali täyttyi kuulijoista, joista osa oli tullut kaukaakin. Mötessalen fylldes av åhörare, där en del av dem var långväga gäster.

Seurasali täyttyi kuulijoista, joista osa oli tullut kaukaakin. Mötessalen fylldes av åhörare, där en del av dem var långväga gäster.

Ronja Löppönen ja Annmari Pitkälä/SFC

Seurasali täyttyi kuulijoista, joista osa oli tullut kaukaakin. Mötessalen fylldes av åhörare, där en del av dem var långväga gäster.

Seurasali täyttyi kuulijoista, joista osa oli tullut kaukaakin. Mötessalen fylldes av åhörare, där en del av dem var långväga gäster.

Ronja Löppönen ja Annmari Pitkälä/SFC

Evankeliumin ydin on tärkein – SFC:n suviseurat pidettiin Taalainmaalla

Uutiset15.5.2024 14.00

Jo­ka­vuo­ti­set SFC:n su­vi­seu­rat oli­vat Taa­lain­maal­la 10.–12. tou­ko­kuu­ta. Su­vi­seu­ro­jen tun­nus­lau­se oli ”Mi­ten on­nel­li­sia ovat­kaan ne, jot­ka saa­vat asua si­nun huo­nees­sa­si” (Ps. 84:5). Seu­rois­sa kuul­tiin Ju­ma­lan tur­vas­ta, huo­len­pi­dos­ta ja rak­kau­des­ta.

Juha Humalajoki

Juha Humalajoki

Helluntain kieli-ihme yhdisti sydämet

Matkaevääksi15.5.2024 10.00

Raa­ma­tun alus­sa ker­ro­taan kiel­ten syn­nys­tä. Vie­lä Noo­an jäl­keen kaik­ki pu­hui­vat sa­maa kiel­tä kes­ke­nään.

Kehitysvammaisella nuorella on oikeus vakaumukseen ja uskontoon

Uutiset14.5.2024 8.00

Ke­hi­tys­vam­ma­liit­to ja Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon Kirk­ko­hal­li­tus ovat huo­lis­saan louk­kauk­sis­ta, jot­ka rik­ko­vat ke­hi­tys­vam­mais­ten nuor­ten oi­keut­ta va­kau­muk­seen ja us­kon­toon. Osa ke­hi­tys­vam­mai­sis­ta nuo­ris­ta on saa­nut kiel­tei­sen pää­tök­sen tu­es­ta, jota he ovat ha­ke­neet hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den vam­mais­pal­ve­luis­ta rip­pi­kou­luun osal­lis­tu­mi­sek­si.

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Uusi kirkolliskokous aloittaa – ohjelmassa lähetekeskustelu rinnakkaisesta avioliittokäsityksestä

Uutiset13.5.2024 6.40

Uu­si hel­mi­kuus­sa va­lit­tu kir­kol­lis­ko­kous ko­koon­tuu toi­mi­kau­ten­sa en­sim­mäi­seen is­tun­toon Lin­nas­mä­en opis­tol­la (Lus­to­ka­tu 7, Tur­ku) 13.–17. tou­ko­kuu­ta. Oh­jel­mas­sa on muun mu­as­sa, alus­ta­van ai­ka­tau­lun mu­kaan kes­ki­viik­ko­aa­mu­na, lä­he­te­kes­kus­te­lu kirk­ko­jär­jes­tyk­sen muu­to­se­si­tyk­ses­tä, joka kos­kee kir­kon avi­o­liit­to­kä­si­tys­tä.

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Pysyvä mutta muotoaan muuttava äitiys

Puhutaan maasta ja taivaasta12.5.2024 12.00

Äi­tiy­teen liit­tyy vah­vo­ja tun­tei­ta. Usein lap­sen syn­ty­mä on eri­tyi­nen juh­la­het­ki äi­tiy­des­sä ja elä­mäs­sä. Las­ten kas­va­es­sa äi­tiys saa uu­sia ulot­tu­vuuk­sia ja muo­vau­tuu per­heel­le juu­ri so­pi­vak­si.

Päivi Martikainen

Päivi Martikainen

Jeesus rukoilee omiensa puolesta

Sana sunnuntaiksi12.5.2024 7.00

Vii­mei­se­nä il­ta­na Jee­sus pi­tää ope­tus­lap­sil­leen jää­hy­väis­pu­heen. Pu­heen­sa lo­pus­sa hän nos­taa kat­seen­sa koh­ti tai­vas­ta ja pi­tää ru­kouk­sen, jota on myö­hem­min kut­sut­tu ylim­mäis­pa­pil­li­sek­si ru­kouk­sek­si.

Seuraväki yhtyi virteen Lontoon lähetysseuroissa huhtikuun lopulla.

Seuraväki yhtyi virteen Lontoon lähetysseuroissa huhtikuun lopulla.

Jaakko Kyllönen

Seuraväki yhtyi virteen Lontoon lähetysseuroissa huhtikuun lopulla.

Seuraväki yhtyi virteen Lontoon lähetysseuroissa huhtikuun lopulla.

Jaakko Kyllönen

Lontoon seuroissa iloittiin kahden maan kansalaisina

Uutiset11.5.2024 9.00

Me­ri­mies­kirk­ko on ol­lut kes­kei­nen ko­koon­tu­mi­sen paik­ka mo­nil­le Lon­toos­sa liik­ku­vil­le. Se si­jait­see hy­väl­lä pai­kal­la. Seu­ro­jen ai­ka­na kir­kos­sa vie­rai­li usei­ta ih­mi­siä, jot­ka ko­koon­tui­vat sin­ne ys­tä­vien­sä kans­sa.

SRK:n arkisto

SRK:n arkisto

Nuorilla on eniten innostusta vapaaehtoistoimintaan

Uutiset10.5.2024 10.30

Puo­let 15–24-vuo­ti­ais­ta suo­ma­lai­sis­ta osal­lis­tui­si pyy­det­tä­es­sä va­paa­eh­tois­työ­hön. Va­paa­eh­tois­toi­min­ta li­sää myös te­ki­jöi­den hy­vin­voin­tia.

Päivi Peltoniemi

Päivi Peltoniemi

Jeesus ei jättänyt omiaan yksin

Hartauskirjoitukset9.5.2024 7.00

He­la­tors­tai­na Jee­sus as­tui ylös tai­vaa­seen, mut­ta on hen­ken­sä kaut­ta yhä kes­kel­läm­me. Hän an­toi ope­tus­lap­sil­le teh­tä­vän – ke­ho­tus pa­ran­nuk­seen ja us­ko­maan syn­nit an­teek­si jat­kuu tä­nä­kin päi­vä­nä.

Jokainen lapsenlapsi saa mummolta, Lilja-Marja Heilimolta, syntymäpäiväkortin, jossa on hänelle tehty runo ja kuvia edellisistä tapaamisista. Tapaamiset kuvallisissa viestintälaitteissa ja syntymäpäiväkortit ovat uutta sukuhistoriaa.

Jokainen lapsenlapsi saa mummolta, Lilja-Marja Heilimolta, syntymäpäiväkortin, jossa on hänelle tehty runo ja kuvia edellisistä tapaamisista. Tapaamiset kuvallisissa viestintälaitteissa ja syntymäpäiväkortit ovat uutta sukuhistoriaa.

Riitta-Liisa Lyytikäinen

Jokainen lapsenlapsi saa mummolta, Lilja-Marja Heilimolta, syntymäpäiväkortin, jossa on hänelle tehty runo ja kuvia edellisistä tapaamisista. Tapaamiset kuvallisissa viestintälaitteissa ja syntymäpäiväkortit ovat uutta sukuhistoriaa.

Jokainen lapsenlapsi saa mummolta, Lilja-Marja Heilimolta, syntymäpäiväkortin, jossa on hänelle tehty runo ja kuvia edellisistä tapaamisista. Tapaamiset kuvallisissa viestintälaitteissa ja syntymäpäiväkortit ovat uutta sukuhistoriaa.

Riitta-Liisa Lyytikäinen

Mummon ”suakkunoista” PowerPoint -esityksiin

Puhutaan maasta ja taivaasta8.5.2024 12.00

Ai­ka muok­kaa ko­din pe­rin­tei­tä, jot­ka siir­ty­vät su­ku­pol­vel­ta toi­sel­le. Äi­din ja mum­mon vai­ku­tus Lil­ja-Mar­ja Hei­li­mon elä­mään on ol­lut suu­ri.

A.-L.S.

A.-L.S.

Viisaus rakentaa rauhaa ja rakkautta

Matkaevääksi8.5.2024 10.00

Mil­lai­nen on vii­sas ih­mi­nen? Mo­nien mei­dän mie­les­tä hä­nen ei tar­vit­se ol­la huip­pu­ä­ly­käs, vaan en­nem­min­kin sel­lai­nen, jol­la on sy­dän pai­kal­laan. Vii­sas ih­mi­nen ei vält­tä­mät­tä edes tie­dos­ta ole­van­sa vii­sas; vii­saus vain il­me­nee hä­nes­sä Ju­ma­lan lah­ja­na.

Millainen Kesäseuraradio palvelee parhaiten?

Mainos7.5.2024 11.50

SRK jär­jes­tää kuun­te­li­ja­ky­se­lyn, jon­ka ta­voit­tee­na on saa­da tie­toa Ke­sä­seu­ra­ra­di­on ke­hit­tä­mi­seen. Eri­tyi­ses­ti ha­lu­taan sel­vit­tää, mitä kaut­ta Ke­sä­seu­ra­ra­di­on oh­jel­ma­tar­jon­taa kuun­nel­laan. Ky­se­ly on suun­nat­tu 15-vuo­ti­ail­le ja sitä van­hem­mil­le.

Suviseurojen kuvapalvelu

Suviseurojen kuvapalvelu

Suviseurojen työvuoroista 78 % on varattu

Uutiset7.5.2024 9.00

Su­vi­seu­ro­jen työ­voi­man­ke­ruu su­juu odo­tus­ten mu­kai­ses­ti. Täl­lä het­kel­lä työ­vuo­rois­ta noin 78 % on va­rat­tu.

”Ja siitä lähtee kenttämajoituslippu opistoseuroihin.” Narutus keräsi Ylivieskan toimintaillassa runsaan osanottajajoukon.

”Ja siitä lähtee kenttämajoituslippu opistoseuroihin.” Narutus keräsi Ylivieskan toimintaillassa runsaan osanottajajoukon.

Kimmo Heikkilä

”Ja siitä lähtee kenttämajoituslippu opistoseuroihin.” Narutus keräsi Ylivieskan toimintaillassa runsaan osanottajajoukon.

”Ja siitä lähtee kenttämajoituslippu opistoseuroihin.” Narutus keräsi Ylivieskan toimintaillassa runsaan osanottajajoukon.

Kimmo Heikkilä

Eroon savivellistä – yhdessä opistoseura-aluetta kehittämässä

Uutiset6.5.2024 11.25

Yli­vies­kan rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­le ko­koon­tui vii­me kuun lo­pus­sa yli 200 hen­keä toi­min­ta- ja vir­kis­ty­sil­taan, jon­ka tar­koi­tuk­se­na oli ke­rä­tä va­ro­ja Reis­jär­ven opis­tol­le seu­ra-alu­een kun­nos­tus­kus­tan­nuk­siin.

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Jumala antaa ilman ansioita

Sana sunnuntaiksi5.5.2024 6.00

Elä­män tar­pei­den li­säk­si Ju­ma­la an­taa vie­lä enem­män: Py­hän Hen­gen lah­jan niil­le, jot­ka sitä pyy­tä­vät.

Kaikenikäiset pojat viihtyivät leirillä. Välillä testataan puujalkoja. Kuvassa Harri Karvonen, Hannu Karvonen ja Severi Ruotsalainen

Kaikenikäiset pojat viihtyivät leirillä. Välillä testataan puujalkoja. Kuvassa Harri Karvonen, Hannu Karvonen ja Severi Ruotsalainen

Marja-Liisa Hentilä

Kaikenikäiset pojat viihtyivät leirillä. Välillä testataan puujalkoja. Kuvassa Harri Karvonen, Hannu Karvonen ja Severi Ruotsalainen

Kaikenikäiset pojat viihtyivät leirillä. Välillä testataan puujalkoja. Kuvassa Harri Karvonen, Hannu Karvonen ja Severi Ruotsalainen

Marja-Liisa Hentilä

”Muu ei ole pakollista kuin syöminen”

Uutiset4.5.2024 9.00

Pe­rin­teek­si muo­dos­tu­nut Mies­ten kok­ki­lei­ri Rau­ti­o­saa­ren lei­ri­kes­kuk­ses­sa on saa­nut lei­ri­kes­kuk­sen sul­ke­mi­sen joh­dos­ta ko­koon­tu­mi­sel­le uu­den pai­kan Tor­ni­os­ta. Lei­ri on jär­jes­tet­ty jo kah­te­na vuon­na Tor­ni­on seu­ra­kun­nan omis­ta­mas­sa lei­ri­kes­kuk­ses­sa, An­tin­saa­res­sa.