JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
1 2 3 4 ... 15 »

Aatu Tölli

Aatu Tölli

Ranuan opistoseuroihin kaivataan vielä työvoimaa

Uutiset10.7.2024 12.15

Jos Ju­ma­la suo, saa­daan Ra­nu­an opis­to­seu­ro­ja viet­tää 26.–28.7.2024. Seu­ro­ja on suun­ni­tel­tu pit­kään, ja sekä pää­toi­mi­kun­nas­sa et­tä sen alai­suu­des­s­sa toi­mi­vis­sa toi­mi­kun­nis­sa nii­den eteen on teh­ty val­ta­va mää­rä työ­tä. Työ­voi­ma­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­jal­le Pet­ri Töl­lil­le teh­tä­vä on ol­lut po­si­tii­vi­nen ko­ke­mus.

Jämsän opistoseuroissa kenttämaksun voi maksaa monella tapaa

Uutiset9.7.2024 11.15

Kent­tä­mak­sun voi mak­saa Mo­bi­le­Pay-nu­me­roon 97488 tai kent­tä­mak­su­jen verk­ko­kau­pas­sa. Mak­su­kuit­ti toi­mii kent­tä­mak­su­lip­pu­na. Kent­tä­mak­sun voi myös mak­saa kent­tä­mak­sun ke­rää­jäl­le, in­fo­pis­tee­seen tai ma­joi­tus­toi­mis­toon.

Pasi Widgren

Pasi Widgren

Suviseura-alue luovutettiin

Uutiset8.7.2024 13.00

Su­vi­seu­ra-alu­ee­na toi­mi­nut Pu­das­jär­ven len­to­kent­tä luo­vu­tet­tiin ta­kai­sin omis­ta­jien­sa käyt­töön. Per­jan­tai­na 5. hei­nä­kuu­ta ken­täl­lä jär­jes­tet­tiin luo­vu­tus­tar­kas­tus, jos­sa alu­een kun­to ja siis­teys tar­kas­tet­tiin.

Lapsilla on oikeus vanhempiensa tukeen niin ruutuajan rajoittamisessa kuin sitä korvaavan tekemisen keksimisessä.

Lapsilla on oikeus vanhempiensa tukeen niin ruutuajan rajoittamisessa kuin sitä korvaavan tekemisen keksimisessä.

Kuva: Lasse Kokko

Lapsilla on oikeus vanhempiensa tukeen niin ruutuajan rajoittamisessa kuin sitä korvaavan tekemisen keksimisessä.

Lapsilla on oikeus vanhempiensa tukeen niin ruutuajan rajoittamisessa kuin sitä korvaavan tekemisen keksimisessä.

Kuva: Lasse Kokko

Koululainen kesällä yksin kotona – miten auttaa rajaamaan ruutuaikaa?

Uutiset5.7.2024 9.30

Suo­men Sy­dän­lii­ton "Neu­vo­kas per­he" on koon­nut lap­si­per­hei­den van­hem­mil­le vink­ke­jä sii­hen, mi­ten aut­taa las­ta ra­jaa­maan ruu­tu­ai­kaa myös ke­säl­lä van­hem­pien ol­les­sa töis­sä. Mu­hos­lai­ses­sa Räi­sä­sen per­hees­sä las­ten ruu­tu­ai­kaa py­ri­tään ra­jaa­maan muu­ta­min eri kons­tein.

Opistoseurojen kuvapalvelu

Opistoseurojen kuvapalvelu

Jämsässä tavoitteena tavalliset, turvalliset opistoseurat

Uutiset4.7.2024 7.00

Jäm­sän opis­to­seu­ro­ja vie­te­tään Keu­ruul­la 18.–21. hei­nä­kuu­ta. Pää­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Mat­ti Fri­man toi­vot­taa kaik­ki ter­ve­tul­leik­si opis­to­seu­roi­hin.

Kuva: Ella Kangas

Kuva: Ella Kangas

Kesähelsinkiläiset tutustuivat Seurasaaressa

Uutiset3.7.2024 11.15

Hel­sin­gin Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen jär­jes­tä­mä ke­sä­hel­sin­ki­läis­ten tu­tus­tu­mi­sil­ta ko­ko­si Seu­ra­saa­reen noin 130 nuor­ta.

Kuva: Lasse Kokko

Kuva: Lasse Kokko

Kirkon diakonia-avustukset kasvussa

Uutiset2.7.2024 14.10

Evan­ke­lis-lu­te­ri­lais­ten seu­ra­kun­tien di­a­ko­nia-avus­tus­ten mää­rä on kas­va­nut. Tou­ko­kuun lop­puun men­nes­sä kirk­ko oli myön­tä­nyt avus­tuk­sia jo lä­hes 3,5 mil­joo­naa eu­roa, kun vas­taa­va­na ai­ka­na vii­me vuon­na avus­tuk­sia an­net­tiin 2,6 mil­joo­naa eu­roa.

Markku Kamula kertoo, että tulevien Suviseurojen toimikuntien vastaavat olivat jalkautuneet vastuutehtäviinsä ja saivat arvokasta oppia niistä.

Markku Kamula kertoo, että tulevien Suviseurojen toimikuntien vastaavat olivat jalkautuneet vastuutehtäviinsä ja saivat arvokasta oppia niistä.

Suviseurojen kuvapalvelu

Markku Kamula kertoo, että tulevien Suviseurojen toimikuntien vastaavat olivat jalkautuneet vastuutehtäviinsä ja saivat arvokasta oppia niistä.

Markku Kamula kertoo, että tulevien Suviseurojen toimikuntien vastaavat olivat jalkautuneet vastuutehtäviinsä ja saivat arvokasta oppia niistä.

Suviseurojen kuvapalvelu

Tervetuloa Lopelle!

Uutiset1.7.2024 15.00

Lah­te­lai­nen Mark­ku Ka­mu­la on vuo­den 2025 Su­vi­seu­ro­jen pää­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja. Hän on poik­keuk­sel­li­sis­ta ta­pah­tu­mis­ta huo­li­mat­ta rau­hal­li­sel­la mie­lel­lä.

Suviseurojen kuvapalvelu

Suviseurojen kuvapalvelu

Kuvatunnelmia Pudasjärven Suviseuroista

Uutiset1.7.2024 14.00

Su­vi­seu­ro­jen ku­va­pal­ve­lu do­ku­men­toi Su­vi­seu­rat alus­ta lop­puun saak­ka. Ku­vien kaut­ta voi vie­lä pit­kän­kin ajan ku­lut­tua ais­tia tun­nel­mia, muis­tel­la seu­ro­ja ja koh­taa­mi­sia.

Pudasjärven Suviseurojen päätoimikunnan puheenjohtaja Pekka Kantola kertoi tuntevansa kiitollisuutta ja haikeutta sunnuntai-iltana. Vierellä vaimo Marita Kantola.

Pudasjärven Suviseurojen päätoimikunnan puheenjohtaja Pekka Kantola kertoi tuntevansa kiitollisuutta ja haikeutta sunnuntai-iltana. Vierellä vaimo Marita Kantola.

Suviseurojen kuvapalvelu

Pudasjärven Suviseurojen päätoimikunnan puheenjohtaja Pekka Kantola kertoi tuntevansa kiitollisuutta ja haikeutta sunnuntai-iltana. Vierellä vaimo Marita Kantola.

Pudasjärven Suviseurojen päätoimikunnan puheenjohtaja Pekka Kantola kertoi tuntevansa kiitollisuutta ja haikeutta sunnuntai-iltana. Vierellä vaimo Marita Kantola.

Suviseurojen kuvapalvelu

Lentokenttäalue palveli hyvin Suviseuroja

Uutiset1.7.2024 10.00

– Tun­nen suur­ta kii­tol­li­suut­ta Su­vi­seu­ro­jen val­mis­te­lus­sa mu­ka­na ol­leil­le mat­ka­ys­tä­vil­le, puo­li­sol­le Ma­ri­tal­le ja muil­le lä­hei­sil­le­ni sekä eri­tyi­ses­ti Tai­vaan Isäl­le, ku­vai­lee Su­vi­seu­ro­jen pää­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Pek­ka Kan­to­la tun­nel­mi­aan sun­nun­tai-il­ta­na.

1 2 3 4 ... 15 »
15.7.2024

Hän loistaa valona, hän säteilee kirkkautta, hohde verhoaa hänen suuren voimansa. Hab. 3:4

Viikon kysymys