JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Kolme ihmettä pyörämatkalla Suviksiin

5.7.2024 12.00

Juttua muokattu:

5.7. 12:08
2024070512085020240705120000

Ni­mi­merk­ki "Pe­ril­le au­tet­tu"

Viik­ko en­nen Su­vi­seu­ro­ja is­tuin pyö­rän sel­kään ja otin suun­nan koh­ti Pu­das­jär­veä, elä­mä­ni toi­sia Su­vi­seu­ro­ja. Edes­sä oli­si va­jaat 400 ki­lo­met­riä, ja pol­ki­sin päi­väs­sä sa­ta­sen. Mu­ka­na­ni kul­ki tie­tys­ti telt­ta, jos­sa yö­pyi­sin tu­le­vat pari viik­koa, vä­li­pa­laa ja Raa­mat­tu. Mat­kan ai­ka­na mi­nua koh­ta­si kol­me pu­hut­te­le­vaa sat­tu­mus­ta.

Olin vie­lä edel­li­se­nä päi­vä­nä epäil­lyt, tu­li­si­ko reis­su to­del­la to­teu­tu­maan – ai­na­kaan pyö­räl­lä. Ke­ho­ni oli vie­lä puo­li­kun­nos­sa viik­ko­ja kes­tä­neen lie­vän fluns­san jäl­jil­tä. Li­säk­si van­hem­pa­ni pel­kä­si­vät tur­val­li­suu­te­ni puo­les­ta, kos­ka olin läh­dös­sä yk­sin ja yö­pyi­sin mis­sä mil­loin­kin. He läh­ti­si­vät si­sa­rus­te­ni kans­sa Hel­sin­kiin Je­ho­van to­dis­ta­jien kon­vent­tiin.

Sain pa­ran­nuk­sen ar­mon 17-vuo­ti­aa­na, vuon­na 2023, yli vuo­den kes­tä­neen syn­nin­tun­non tuo­man ah­din­gon hel­po­tuk­sek­si. Ju­ma­la pu­hut­te­li mi­nua us­ko­nop­paa­na­ni toi­mi­neen kou­lu­to­ve­ri­ni ja hä­nen per­heen­sä kaut­ta. En­nen tätä us­ko­na­si­at oli­vat ol­leet lä­hin­nä vain mie­len­kiin­toi­sia, ei­vät oma­koh­tai­sia.

Muis­tan, kuin­ka erään ker­ran kou­lu­to­ve­ri­ni nuk­ku­es­sa mi­nua jäi vai­vaa­maan hä­nes­sä sel­väs­ti le­pää­vä rau­ha. Ta­ju­sin en­si ker­ran, et­tei mi­nul­la to­si­aan­kaan ol­lut mi­tään sen ta­pais­ta sy­dä­mel­lä­ni. Myös hä­nen äi­tin­sä us­kon­roh­keus pu­hut­te­li. Olen kii­tol­li­nen Ju­ma­lal­le, joka he­rät­ti oma­tun­to­ni. Ta­paan edel­leen käy­dä tuon per­heen kans­sa kes­ki­viik­ko­seu­rois­sa.

En­sim­mäi­nen ih­me su­vi­seu­ra­reis­sus­sa­ni oli, et­tä yli­pää­tään pää­sin mat­kaan. Mat­kus­tin en­sim­mäi­sen päi­vän bus­sil­la vie­lä hei­kon kun­to­ni vuok­si. Mi­nut ajoi Kuo­pi­os­ta Kei­te­leel­le eräs us­ko­vai­nen kus­ki, joka ker­toi ole­van­sa myös me­nos­sa Pu­das­jär­vel­le, mut­ta vas­ta vii­kon pääs­tä. Saim­me kes­kus­tel­la us­ko­mi­sen ih­mees­tä, kun mai­nit­sin saa­nee­ni pa­ran­nuk­sen; et­tä sel­lai­sia ih­mei­tä edel­leen ta­pah­tuu.

Toi­nen ih­me ta­pah­tui sen myö­tä, kun erään mat­ka­päi­vän aa­mu­na huo­ma­sin ta­ka­ren­kaan ole­van ty­pö­tyh­jä. Pum­pun tii­vis­te oli ka­don­nut ja vent­tii­li vuo­ti, ei­kä ren­gas sik­si ot­ta­nut il­maa si­säl­le. Oli ju­han­nu­saat­to ja kel­lo nel­jä aa­mul­la. Mää­rän­pää­ni oli pääs­tä sinä il­ta­na Sii­ka­tör­män ju­han­nus­seu­roi­hin, jos­sa nä­ki­sin muu­ta­mia uu­sia us­ko­nys­tä­vi­ä­ni. Pol­jet­ta­va­na oli 200 ki­lo­met­riä.

Ta­lu­tin pyö­rän lä­him­pään ris­teyk­seen ja kä­vin var­to­maan, vaik­ka tus­kin ku­kaan oli­si tä­hän ai­kaan he­reil­lä. Ei kui­ten­kaan men­nyt kau­aa­kaan, kun kuin it­se ih­mee­nä as­te­li muu­an pu­na­par­tai­nen maa­lais­mies pit­kin tien­reu­naa mi­nua koh­ti. Sii­nä het­kes­sä tun­tui eri­tyi­sen tär­ke­äl­tä tul­la koh­da­tuk­si, sil­lä tu­le­va 200 ki­lo­met­rin mat­ka kuu­mot­ti miel­tä ja olo­ni oli har­vi­nai­sen yk­si­näi­nen.

Mies ker­toi ole­van­sa me­nos­sa aa­mu­lyp­syl­le. Mai­to­au­to tu­li­si kym­me­nel­tä, ja mai­to pi­täi­si sitä en­nen saa­da jääh­dy­te­tyk­si. Vaik­ka hän oli jo myö­häs­sä omas­ta ai­ka­tau­lus­taan, oli hä­nel­lä ai­kaa vie­raan mat­ka­lai­sen koh­taa­mi­seen ja avu­nan­toon. Kun ker­roin ole­va­ni me­nos­sa Sii­ka­tör­män ju­han­nus­seu­roi­hin, hän sa­noi aja­tel­leen­sa­kin et­tä oli­sin eh­kä les­ta­di­o­lai­sia. En toh­ti­nut ky­syä, mik­si hän niin ajat­te­li, vaik­ka mie­le­ni teki. Hän jat­koi, et­tä on it­se läh­töi­sin us­ko­vai­ses­ta ko­dis­ta.

Sain ju­tel­la myös hä­nen vel­jen­sä kans­sa, joka maa­ti­lan omis­ta­ja­na tuli het­ken pääs­tä töi­hin. Kuin sat­tu­mal­ta hä­nel­lä oli juu­ri oi­ke­an­lai­nen si­sus­ku­mi pyö­rää­ni. Saim­me vä­hän nau­raa­kin, kun pok­sau­tim­me sen va­hin­gos­sa kom­pu­ral­la. Te­ke­väl­le sat­tuu, hän to­kai­si. Tuli taas puhe us­ko­na­si­ois­ta. Hän sa­noi to­den­neen­sa us­ko­vais­ten ta­vat hy­vik­si ja toi­mi­van­sa it­se nii­den mu­kaan, vaik­kei us­ko­mas­sa ol­lut­kaan.

Kun pyö­rä saa­tiin kun­toon paik­kaus­sar­jal­la, ky­syin mitä oli­sin vel­kaa. Sel­vit­te­lyyn oli ku­lu­nut vii­ti­sen tun­tia, ja maa­ti­lan omis­ta­ja oli an­ta­nut mi­nul­le pa­rem­man pum­pun. Hän vas­ta­si jo­ta­kin eri­tyis­tä: "Men­köön tämä aut­ta­mi­ses­ta, mut­ta jos vaik­ka ru­koi­li­sit meil­le kaik­kea hy­vää?"

Mat­kaan pääs­tes­sä­ni mie­tin, olin­ko osan­nut ava­ta us­kon asi­aa oi­kein. Oli­ko­han ti­lan­tee­ni pa­ran­nuk­sen saa­nee­na pu­hu­tel­lut? Soi­tin Sii­ka­jo­el­la asu­val­le ys­tä­väl­le­ni, joka muis­tut­ti asi­oi­den me­ne­vän niin kuin on tar­koi­tet­tu, niin kuin Ju­ma­la hy­väk­si nä­kee. It­se voi­sin vain täyt­tää mie­hen pyyn­nön.

Evan­ke­liu­min kuu­le­mi­sen jäl­keen pol­ke­mi­nen tun­tui ke­ve­äl­tä: oli ilo pääs­tä eteen­päin. Tun­tui ih­meel­li­sel­tä, kuin­ka olin sat­tu­nut juu­ri noi­den maa­lais­mies­ten ris­teyk­seen! Mie­lee­ni nou­si Jee­suk­sen sa­nat ope­tus­lap­sil­leen: "Joka ot­taa vas­taan tei­dät, ot­taa vas­taan mi­nut, ja joka ot­taa vas­taan mi­nut, ot­taa vas­taan sen, joka on mi­nut lä­het­tä­nyt" (Matt. 10:40). Maa­ti­lan vel­jek­set oli­vat koh­da­tes­sam­me miet­ti­neet, kuin­ka ker­ke­äi­sin ju­han­nus­seu­roi­hin. Ys­tä­vä­ni, jol­le olin soit­ta­nut, haki mi­nut puo­li­mat­kas­ta.

Kol­mas sat­tu­mus, jos­sa koin Ju­ma­lan huo­len­pi­toa, ta­pah­tui saa­pu­es­sa­ni Pu­das­jär­vel­le kes­kel­lä yö­tä. Su­vi­seu­ro­jen tur­val­li­suus­pääl­lik­kö oli sat­tu­mal­ta näh­nyt mi­nun haa­hui­le­van kart­taa se­lail­len Pu­das­jär­ven huol­to­a­se­mal­la. Hän py­säyt­ti mi­nut, ky­syi olin­ko mat­kal­la su­vi­seu­ra-alu­eel­le ja an­toi ys­tä­väl­li­ses­ti oh­jei­ta sen löy­tä­mi­sek­si. Vie­lä hä­nel­le tuli mie­leen: "Tie­täi­sin muu­ten yh­den hy­vän pai­kan, mi­hin voi­sit lei­riy­tyä." Hän neu­voi mi­nut met­sä­kais­ta­leel­le, tur­va­toi­mi­kun­nan ma­joi­tu­sa­lu­eel­le lä­hel­le kent­tää. Voi­sin lei­riy­tyä sii­hen pie­nen telt­ta­ni kans­sa, kun kat­soi­sin pai­kan met­sän reu­nas­ta.

Olin mat­kas­ta ai­van uu­pu­nut. Il­ma oli vii­len­nyt, au­rin­ko las­ke­nut. Vie­lä pyö­räil­les­sä­ni ohit­se­ni oli aja­nut mo­nia asun­to­au­to­ja ja -vau­nu­ja. Nyt lii­ken­net­tä oli tus­kin lain­kaan. Seu­ra-alu­eel­la mi­nut ot­ti vas­taan lii­ken­tee­noh­jauk­ses­sa ole­va pa­ris­kun­ta. He ja tur­val­li­suus­pääl­lik­kö kut­sui­vat mi­nut il­ta­pa­lal­le en­si­a­pu­ra­ken­nuk­seen, jos­sa sain myös käy­dä sau­nas­sa. He nau­roi­vat, et­tei var­mas­ti ku­kaan ole saa­nut näin hy­vää vas­taa­not­toa.

Tun­tui, et­tä it­se Ju­ma­la oh­ja­si vä­sy­neen mat­ka­lai­sen suo­raan su­vi­seu­ra­kau­pun­kiin, läm­mit­ti kyl­men­neet jä­se­ne­ni ja ruok­ki. Olo oli tur­val­li­nen ja help­po; sel­lai­nen, et­tä olin oi­ke­as­sa pai­kas­sa. Miet­ties­sä­ni mat­kan vai­hei­ta ja sitä, kuin­ka tur­val­li­nen vas­taa­not­to mi­nul­la oli ol­lut, al­koi vä­hän nau­rat­taa­kin. Seu­raa­va­na päi­vä­nä, tiis­tai­na, pää­si­sin ra­ken­ta­maan Su­vi­seu­ro­ja yh­des­sä tois­ten us­ko­vais­ten kans­sa.

Ko­to­na saa­tan usein jää­dä vail­le ym­mär­rys­tä us­kos­sa, ja sik­si olen eri­tyi­sen kii­tol­li­nen saa­des­sa­ni ju­tel­la us­ko­na­si­ois­ta niin mo­nen kans­sa täl­lä mat­kal­la. Tuon kah­den vii­kon ai­ka­na sain koh­da­ta Ju­ma­lan joh­da­tus­ta ja hä­nen las­ten­sa vä­lis­tä rak­kaut­ta myös tun­te­mat­to­mia koh­taan.

Ajat­te­len, et­tä Su­vi­seu­ro­jen tun­nuk­se­na ol­lut Jee­suk­sen ky­sy­mys "Olen­ko minä si­nul­le ra­kas?" on meil­le jo­ka­päi­väi­nen. Mi­nul­la oli en­ke­lei­tä mu­ka­na mat­kal­la­ni, mut­ta näin nii­tä myös Su­vi­seu­rois­sa, kun us­ko­vai­set koh­ta­si­vat toi­si­aan, aut­toi­vat ja tu­li­vat au­te­tuik­si. Koen, et­tä heis­sä on jo­ta­kin, mi­hin rak­kau­den voi­si tii­vis­tää. Rak­kau­den, yh­den hen­gen he­del­mis­tä.

Päivämiehen Vierasblogi
Päivämiehen verkkolehden vierasblogissa julkaistaan yksittäisiä tekstejä kirjoittajilta, joilla ei ole omaa blogia lehdessämme. Lukijat voivat tarjota tekstejään julkaistavaksi vierasblogiin.
Päivämiehen Vierasblogi

Veljeni, väsymätön talkoomies

29.6.2024 8.00
Päivämiehen Vierasblogi

Tuokiokuvia suviseuroista

27.6.2024 8.30
Päivämiehen Vierasblogi

Kuormittuneenakin seuroihin?

2.5.2024 12.00
Päivämiehen Vierasblogi

Pääsiäisen mietteitä

6.4.2024 9.00
Päivämiehen Vierasblogi

Arkirytmistä rakentuu kodin tunne myös ulkomailla

2.4.2024 8.00
Päivämiehen Vierasblogi

Yksinäisyyttä ja ystävyyttä

14.2.2024 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Miltä joulun pitäisi tuntua?

23.12.2023 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kerjäläinen koskettaa

12.12.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

"Sen liekkiin anna kirkkaus ja tulta elävää"

7.12.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Lahja

3.12.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ovatko seurat sinulle tärkeät?

22.11.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Sankariainesta

12.11.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Tässä joukossa haluan kulkea

22.10.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Sateenkaareen sisältyy lupaus, mutta ei lupaa syntiin

17.10.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Vain vastaanotettu apu auttaa

4.10.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Nuoren viesti ystävälleen: "Toivon, että pääsisit eroon syntielämästä ja pysyisit uskomassa"

27.9.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kahvilla

20.7.2023 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Kasvissyöjänä Suviseuroissa

15.7.2023 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Keskikesän kohokohta etänä

5.7.2023 10.05
Päivämiehen Vierasblogi

Yksinäisenä ja toisten ympäröimänä uskovaisten enkelsaatossa – kaikki samalla matkalla

5.5.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Olemme matkalla valoa kohti

1.4.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Taivaan Isän huolikorjaamo

17.2.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Matka Keniaan

9.1.2023 12.00
Päivämiehen Vierasblogi

Joulumuistoja lapsuudesta

26.12.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Koulun joulu

22.12.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Joulurauhan julistus, enkelten laulun jälkikaikua

12.12.2022 8.15
Päivämiehen Vierasblogi

Mummolan haju

11.11.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kaikki rakkaamme ovat lahjaasi

5.11.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

”Huomenta kanat!”

22.10.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

”Ennen kuin olin elänyt päivääkään, olivat kaikki päiväni jo luodut”

31.8.2022 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

"Tuli haluni kirjoittaa"

11.8.2022 9.40
Päivämiehen Vierasblogi

Ensimmäiset Suviseurat yksin

6.8.2022 7.30
Päivämiehen Vierasblogi

"Rakas Taivaan Isä, varjele meidät kaikki uskomassa" – Rippikoulun leiriohjaajan ajatuksia

14.7.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Vievätkö valintani lähemmäksi Jumalaa vai kauemmas Jumalasta?

7.7.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Yksin uskovaisten nuorten keskellä

8.6.2022 9.00
Päivämiehen Vierasblogi

Matkalta löytyy kaikki tarvittava

27.3.2022 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Jaksanko luottaa?

9.3.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Tarvitsemme tässä ajassa lähimmäisenrakkautta

2.2.2022 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

"Soit, Herra, lapsen meidän perheeseemme"

7.1.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Paimenet pelaavat puhelimilla ja enkeli seilaa somessa

22.12.2021 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Valoja pimeässä

2.10.2021 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Erilainen mutta täydellinen

30.6.2021 9.15
Päivämiehen Vierasblogi

Sisäinen lapsi ja minä

28.5.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Hoitava taide

28.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Haavojen hoitoa

26.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Arvokas omana itsenäni

17.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Pilvinen päivä

2.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Näkymättömästä näkyväksi

4.2.2021 13.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kämppäkaverina metsäeläkeläinen

9.12.2020 6.05
Päivämiehen Vierasblogi

Ongella ei ole ongelmia

1.9.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Lohdutus

3.8.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Erään pornoriippuvaisen tarina

22.7.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Pysähdytään myös hymyjen kohdalle

8.7.2020 6.45
Päivämiehen Vierasblogi

Rasismia uskovaisten keskellä?

12.6.2020 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Thoughts during coronavirus quarantine in the United States – Koronaviruskaranteenin aikaisia ajatuksia Yhdysvalloista

15.5.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloinen sydän pitää ihmisen terveenä – Sananlaskuja ja karanteenia

12.5.2020 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Et kulje yksin

9.4.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Huolenpito auttaa epävarmuuden keskellä

21.3.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Joulu, tulethan

23.12.2019 6.16
Päivämiehen Vierasblogi

Tunnetaitoja vuorovaikutukseen

12.12.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Joulutähdet

8.12.2019 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Isän kanssa

2.12.2019 9.09
Päivämiehen Vierasblogi

Johdatuksessa

24.11.2019 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Yksinäisyys suuren joukon keskellä

16.11.2019 6.08
Päivämiehen Vierasblogi

Näkymätön vaiva

26.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Oletko raskaana, taas?

23.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Terveyshaasteet matkakumppanina

12.10.2019 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Vaellusreissulla Itävallan Alpeilla

30.9.2019 13.07
Päivämiehen Vierasblogi

Vuosi sitten se alkoi

25.8.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Sosiaalisuuden liika-annostusta

6.8.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Turvapaikkana Jumalan valtakunta

2.8.2019 6.05
Päivämiehen Vierasblogi

Terveisiä Monticellon suviseuroista!

12.7.2019 6.23
Päivämiehen Vierasblogi

Havaintoja Suviseuroista

9.7.2019 6.48
Päivämiehen Vierasblogi

Sinkkuna Suviseuroissa

5.7.2019 6.41
Päivämiehen Vierasblogi

Liikkuva lomakoti

27.6.2019 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Ikävä toista ihmistä

17.6.2019 8.38
Päivämiehen Vierasblogi

Kuka sinä tunnet olevasi?

10.5.2019 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Alvar löysi turvan kirjassa Minne Taivaan Isä meni?

21.4.2019 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Suviseuroja ja saattajia

28.3.2019 6.13
Päivämiehen Vierasblogi

Voimavarahetkiä

25.11.2018 6.46
Päivämiehen Vierasblogi

Luopumisen varjo, Jumalan lohdutus

3.11.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Erilainen opiskelija – tavallinen isä

28.10.2018 6.52
Päivämiehen Vierasblogi

Suurissa pienissä seuroissa

22.10.2018 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Kymmenen vuotta armosta uskomassa

16.10.2018 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Arvostamalla vai arvostelemalla

8.10.2018 9.05
Päivämiehen Vierasblogi

Avaimet

2.10.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Lasteni kokemukset tekivät surulliseksi

26.9.2018 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Perheilyä kesän suurissa seuroissa

30.7.2018 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Jumalan terve ja tervetuloa!

20.7.2018 9.17
Päivämiehen Vierasblogi

Niin kuin lintu sineen taivaan

6.6.2018 6.22
Päivämiehen Vierasblogi

Suviseuramuistoja

29.5.2018 6.21
Päivämiehen Vierasblogi

Syntymäpäivälahja vaimolleni

12.12.2017 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Elämän uutta merkitystä etsimässä

8.12.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tarvitsen muita ihmisiä

24.11.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Ystäväksi kaukaa tulleelle lapselle?

27.10.2017 6.47
Päivämiehen Vierasblogi

Taivaan Isän lahja

21.10.2017 6.11
Päivämiehen Vierasblogi

Savea muovaamassa

15.10.2017 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sanoja sinulle ja itselleni

11.10.2017 6.10
Päivämiehen Vierasblogi

Kulttuurien eroja ja elämyksiä pohjolan hiljaisuudessa

3.10.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Imetysdementiaako?

3.9.2017 8.29
Päivämiehen Vierasblogi

Tuokio

30.8.2017 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Jahtikamppeet esille

12.8.2017 11.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloinen maalari

3.8.2017 14.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kyttäämistä vai välittämistä?

23.6.2017 6.42
Päivämiehen Vierasblogi

Koti

23.5.2017 6.27
Päivämiehen Vierasblogi

Sairastuimme hometalossa

15.5.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Luonto lähellä sydäntä

4.4.2017 9.27
Päivämiehen Vierasblogi

Kaikki on ilon puolella

16.3.2017 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Jumala tietää kipuni

11.2.2017 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Puhutaanko uskonasioista?

3.2.2017 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Kodikas joululeiri Tampereella

19.12.2016 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sairaalareissuja, uupumusta ja armollisuutta

26.11.2016 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Luterilaisuus kulttuurissamme

18.11.2016 6.03
Päivämiehen Vierasblogi

Tuhlaajapojan kotiinpaluu

8.10.2016 6.29
Päivämiehen Vierasblogi

Keskenmenosta jäi haikeus

27.9.2016 6.20
Päivämiehen Vierasblogi

Et ole yksin

21.9.2016 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Aikaa kuuntelemiselle

16.8.2016 6.17
Päivämiehen Vierasblogi

Arkiuskoa

28.7.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Nyt kohti taivasta katselen

10.7.2016 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Kun Jumala pysäytti

6.7.2016 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Kun minulla on kylmä, sen sydän säteilee lämpöä

30.5.2016 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Turvana ystävät ja ikiaikojen Jumala

21.5.2016 7.04
Päivämiehen Vierasblogi

Sinä osoitit minulle askeleet

17.4.2016 7.15
Päivämiehen Vierasblogi

Luomista ja jalostamista

4.4.2016 6.51
Päivämiehen Vierasblogi

Kun vakka kantensa valitsi

6.3.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Elämäni ei ole pelkkää etsimistä

19.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tallin ovi on vielä auki

6.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Huomispäivää tunne en

27.1.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ei kaikesta tarvitse huolehtia

10.1.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Joulu Afrikassa

25.12.2015 6.35
Päivämiehen Vierasblogi

Kotini taivaassa ihana on

31.10.2015 6.33
Päivämiehen Vierasblogi

Kohti aurinkoa

27.10.2015 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Miksi minä jaksan?

21.10.2015 8.53
Päivämiehen Vierasblogi

Tiedättekö sen kodin?

16.9.2015 7.14
Päivämiehen Vierasblogi

Kaksitoista suuta ja kaksikymmentäneljä korvaa

14.9.2015 7.08
Päivämiehen Vierasblogi

Pieni poika ja hänen isänsä

15.8.2015 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Ei kenenkään äiti

28.7.2015 6.39
Päivämiehen Vierasblogi

Radiokesäseurat

24.7.2015 6.36
Päivämiehen Vierasblogi

Pienen pojan suviseurapainajainen

24.6.2015 6.30
19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys