JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Lähetysseuramatka Gambiaan antoi monenlaisia kokemuksia

26.3.2024 7.00

Juttua muokattu:

21.3. 12:59
2024032112591620240326070000

Veik­ko Si­vu­la

Es­ko Sääs­ki­lah­ti

Te­ke­mäm­me lä­he­tys­mat­ka Gam­bi­aan 18.–29.1.2024 toi run­saas­ti ko­ke­muk­sia niin en­na­koi­ta­vis­sa ole­vien kuin yl­lä­tyk­sel­lis­ten­kin ta­pah­tu­mien myö­tä. Suun­ni­tel­man mu­kai­ses­ti mat­ka si­säl­si seu­ro­jen li­säk­si py­hä­kou­lu­ja, joh­to­kun­nan ko­kouk­sen ja se­mi­naa­rin. Suun­ni­tel­ma ei kui­ten­kaan ker­ro sii­tä, mi­ten ti­lai­suu­det to­teu­tu­vat. Täs­sä blo­gis­sa me, lä­he­tys­mat­kal­le lä­he­te­tyt, ker­rom­me muu­ta­mas­ta ta­pah­tu­mas­ta, sekä mat­ka­oh­jel­mas­sa ole­vas­ta et­tä sen ul­ko­puo­lel­ta.

Läm­min ter­veh­dys

Edes­sä­ni is­tuu suu­reh­ko jouk­ko pik­kuih­mi­siä. Iloa ja elä­män voi­maa välk­ky­vät sil­mät ker­to­vat mie­len­kiin­nos­ta vie­rai­li­jaa koh­taan. Py­hä­kou­lu­tuo­kio on al­ka­mas­sa. Kat­seem­me ovat jo koh­dan­neet.

Ojen­nan ter­veh­dyk­sek­si kä­te­ni jo­kai­sel­le vuo­rol­laan. Eloi­sien sil­mien kat­se ir­to­aa sil­mis­tä­ni kään­ty­en alem­mak­si. Huo­maan lap­sen jän­ni­tyk­sen ja ih­me­tyk­sen, kun eri­vä­ri­set kä­tem­me koh­taa­vat ja kie­tou­tu­vat toi­siin­sa. Kä­des­sä tun­tuu läm­pi­mäl­tä, ja ter­veh­dys ”God’s pe­a­ce” kuu­luu tur­val­li­se­na mo­lem­pien ter­veh­ti­jöi­den kor­viin. Pik­kuih­mi­set, nuo suu­rim­mat, ovat val­miit al­ka­vaan tuo­ki­oon.

Minä, lu­ku­tai­do­ton

Py­hä­kou­lu­vä­en voi­ma­kas lau­lu soi vie­lä kor­vis­sa­ni, kun ha­vah­dun kau­pun­gin vilk­kaa­seen lii­ken­tee­seen. Kul­jet­ta­ja on tai­ta­vas­ti oh­jail­lut au­to­aan oh­jel­maan mer­kit­tyä mää­rän­pää­tä koh­ti, nyt kes­kel­lä kau­pun­gin vi­li­nää. Au­to­jen li­säk­si tiel­lä kul­keen pyö­räi­li­jöi­tä ja ja­lan­kul­ki­joi­ta, ih­mis­ten li­säk­si eläi­miä, ku­ten leh­miä, vuo­hia, ka­no­ja ja aa­se­ja työ­teh­tä­vis­sään.

Oma ko­ke­muk­se­ni on, et­tä kul­jet­ta­va­nam­me ole­va tie mer­kit­see yh­tä ajo­kais­taa tul­la ja tois­ta men­nä. Nyt nä­en­kin kul­ke­mas­sa kak­si, jopa kol­me au­toa suun­taan­sa, pien­ta­reet­kin ovat käy­tös­sä. Lii­ken­tee­seen liit­ty­vät ja sii­tä pois­tu­vat ajo­neu­vot muo­dos­ta­vat vi­vah­teik­kai­ta ku­vi­oi­ta lii­ken­ne­vir­taan. En pää­se sel­vil­le sii­tä, mil­lä me­ne­tel­mäl­lä pyö­räi­li­jät ja ja­lan­kul­ki­jat ylit­tä­vät ka­dun. Nä­ke­vät­kö he au­to­jen vä­lis­sä va­paan väy­län vai luo­vat­ko he sen it­se?

Py­säh­dym­me ka­dun var­teen. Olem­me me­nos­sa ka­dun toi­sel­la puo­lel­la si­jait­se­vaan myy­mä­lään. Siis ka­du­ny­li­tys­tes­ti mi­nul­le. En näe yli­tys­väy­lää. En tie­dä, mi­ten reit­ti ava­taan. Kaa­os­ta!

Au­ton­kul­jet­ta­jam­me nä­kee ti­lan­tee­ni. Hän ojen­taa mi­nul­le kä­ten­sä ja oh­jaa mi­nut eteem­me avau­tu­vaa väy­lää pit­kin yli ka­dun. Ko­ke­ma­ni saa mi­nut opis­ke­le­maan lii­ken­net­tä hie­man li­sää. Näen, kuin­ka au­to­jen avo­nai­sis­ta ik­ku­nois­ta pis­tää esiin kä­siä, jot­ka viit­to­vat, pyö­ri­vät, kut­su­vat tai sy­sää­vät. Sor­mien mää­rä­tie­toi­set liik­keet näyt­tä­vät an­ta­van vah­vis­tus­ta ja eh­kä li­sä­mer­ki­tys­tä kä­den liik­keil­le. Sa­moin toi­mi­vat ja­lan­kul­ki­joi­den ja pyö­räi­li­jöi­den kä­det. Kes­kus­te­len asi­as­ta op­pait­tem­me kans­sa. Mie­les­sä­ni vah­vis­tuu aja­tus, et­tä ko­ke­ma­ni kaa­os on vain mi­nun kaa­ok­se­ni, ei pai­kal­lis­ten ih­mis­ten. Olen hei­dän lii­ken­tees­sään lu­ku­tai­do­ton.

Lu­ku­tai­to­a­sia pyr­kii mie­lee­ni seu­ra­ti­lai­suuk­sis­sa, tääl­lä mo­nien it­sel­le­ni vie­rai­den ta­po­jen man­te­reel­la ja maas­sa. Kuin­ka ih­meel­lis­tä on­kaan, et­tä seu­ra­vie­rail­la, eri­lai­sis­ta olo­suh­teis­ta ja elä­män­ta­vois­ta tul­leil­la Ju­ma­lan val­ta­kun­nan asuk­kail­la, on sama us­kon lu­ku­tai­to. Ym­mär­räm­me toi­si­am­me. Jär­jes­täm­me seu­ro­ja tar­jo­ten us­kon lah­jaa sitä et­si­vil­le ja Ju­ma­lan sa­nan loh­du­tus­ta ja vah­vis­tus­ta us­ko­nys­tä­vil­le. Ru­kouk­sem­me on, et­tä Py­hän Hen­gen opet­ta­ma us­kon lu­ku­tai­to säi­lyi­si yh­tei­se­nä ja yk­si­se­lit­tei­se­nä kes­kuu­des­sam­me.

Fu­tis­ta

On tiis­tai. La­min Da­ran­kas­sa on seu­rat erään ko­din te­ras­sil­la ja pi­hal­la. Il­ta on jo hie­man hä­mär­ty­nyt, kun seu­rat al­ka­vat lau­lul­la ja al­ku­ru­kouk­sel­la. Veik­ko lu­kee teks­tin ja aloit­taa pu­heen. Puhe on kes­tä­nyt jon­kin ai­kaa, kun voi­ma­kas ää­ni­aal­to vyö­ryy ym­pä­röi­väl­tä asui­na­lu­eel­ta koh­ti seu­ra­paik­kaa. Voi­mak­kaat ap­lo­dit, huu­dot ja vi­hel­lyk­set täyt­tä­vät koko asui­na­lu­een. Ne tart­tu­vat myös osaan seu­ra­vä­keä. Mo­net lap­set ja nuo­ret juok­se­vat huu­ta­en si­säl­le ta­loi­hin te­le­vi­si­on ää­reen. Ää­net ovat niin voi­mak­kaat, et­tä puhe on kes­key­tet­tä­vä.

Seu­ra­vä­ki ja eten­kin me vie­raat ih­met­te­lem­me, mis­tä on kyse, kun­nes il­me­nee, et­tä me­nos­sa on jal­ka­pal­lon Af­ri­kan mes­ta­ruu­sot­te­lu Gam­bia–Ka­me­run. Ää­ni­vyö­ry vie­lä tois­tuu osoi­tuk­se­na sii­tä, et­tä Gam­bia sai ot­te­lus­sa toi­sen­kin maa­lin.

Ään­ten la­kat­tua van­hem­mat ke­räi­le­vät lap­si­aan pai­koil­leen ja saa­tam­me taas jat­kaa seu­ro­ja. Häi­ri­ö­ti­lan­teet näyt­tä­vät hie­man no­los­tut­ta­van jär­jes­tä­jiä ja muu­ta ai­kuis­vä­keä. Ju­ma­lan sa­nan sa­no­ma saa kui­ten­kin kai­kua kut­su­va­na ja loh­dut­ta­va­na.

Tu­kea lau­la­mi­seen ja sa­nan kuu­le­mi­seen

Mat­kan al­ku­puo­lel­la har­joi­te­taan myös kau­pan­käyn­tiä. SRK:n toi­mek­si­an­to­na han­ki­taan pi­a­no seu­ra­kun­tien käyt­töön, si­joi­tus­paik­ka­na Bu­sum­ba­lan toi­mi­ta­lo. Mat­kam­me pai­kal­li­set oh­jaa­jat ja au­to­kus­ki vie­vät mei­dät suu­reen os­tos­kes­kuk­seen, jos­sa on mu­siik­ki­kaup­pa. Sii­nä me, lä­he­tys­mie­het ja op­paat, sit­ten tut­kim­me säh­kö­pi­a­no­ja, vaik­ka suu­ria asi­an­tun­ti­joi­ta em­me ole­kaan. Myy­jä esit­te­lee vaih­to­eh­to­ja. Hin­nois­ta­kin tin­gim­me. Kun myy­jä kuu­lee, et­tä pi­a­no me­nee soit­ti­mek­si kirk­koon, hän an­taa var­sin mu­ka­van alen­nuk­sen. Niin­pä kaup­pa syn­tyy.

Soi­ti­na­sia jat­kuu vie­lä ky­sy­myk­sil­lä: Mi­ten säh­kö­pi­a­no koo­taan osis­ta val­miik­si pi­a­nok­si? Mi­ten säh­köi­set kyt­ken­nät teh­dään? Mi­ten soi­tin toi­mi­te­taan toi­mi­ta­lol­le? Vas­tauk­set ky­sy­myk­siin löy­ty­vät, sil­lä myy­jä lu­paa teh­dä ko­ko­a­mis­työn ja kyt­ken­nät 1000 da­la­sin hin­nal­la eli 14 eu­rol­la ja me it­se toi­mi­tam­me pi­a­non toi­mi­ta­lol­le.

Tors­tai-päi­vä on omis­tet­tu joh­to­kun­nan ko­kouk­sel­le. Sen yh­tey­des­sä luo­vu­tam­me pi­a­non SRK:n puo­les­ta Gam­bi­an us­ko­vai­sil­le. Joh­to­kun­ta esit­tää sii­o­nin­sa kii­tok­set vä­li­tet­tä­väk­si SRK:lle sekä lä­he­tys­seu­rois­ta et­tä lah­ja­pi­a­nos­ta.

Seu­raa­va­na päi­vä­nä läh­dem­me Jan­jan­bu­re­hin kau­pun­kiin. Sin­ne on mat­kaa noin 300 ki­lo­met­riä. Muut Gam­bi­an seu­ra­pai­kois­ta ovat var­sin lä­hel­lä ma­ja­paik­kaam­me Ban­ju­lis­sa, muu­ta­mien kym­me­nien ki­lo­met­rien pääs­sä. Läh­dem­me aa­mus­ta mat­kaan ja saa­vum­me pe­ril­le il­ta­päi­vän jo eh­dit­tyä pit­käl­le. Il­lal­la on seu­rat. Nii­den päät­teek­si luo­vu­tam­me SRK:n lah­joit­ta­man kän­ny­kän ja blu­e­tooth-kai­ut­ti­men What­sapp-seu­ro­jen kuun­te­luun. Jan­jan­bu­re­hin seu­ra­kun­ta on kii­tol­li­nen uu­sis­ta lait­teis­ta, sil­lä edel­li­set lait­teet ovat käy­neet jo hei­kos­ti toi­mi­vik­si. Yö­vym­me kau­pun­gis­sa ja läh­dem­me lau­an­tai­aa­mu­na pa­luu­mat­kal­le Ban­ju­liin.

Ju­ma­lan var­je­luk­sen al­la ko­tiin saak­ka

Lä­he­tys­mat­kam­me al­kaa kään­tyä lo­pul­leen. Sun­nun­tai­na on lä­he­tys­mat­kam­me vii­mei­set ti­lai­suu­det, py­hä­kou­lu ja seu­rat toi­mi­ta­lol­la. Il­ta­päi­väl­le on va­rat­tu ruo­kai­lu, ja ai­kaa jää vie­lä seu­rus­te­luun­kin. Olem­me kii­tol­li­sia ja on­nel­li­sia. Ju­ma­la on siu­nan­nut evan­ke­liu­min kyl­vö­työn.

Op­paam­me pal­ve­le­vat mei­tä lop­puun as­ti. He läh­te­vät saat­ta­maan mei­dät len­to­ken­täl­le. Ko­neem­me on mää­rä läh­teä il­ta­myö­häl­lä koh­ti Eu­roop­paa. Pa­luu­mat­kam­me su­juu on­gel­mit­ta, ja saa­vuim­me ko­tei­him­me maa­nan­tai­na, Veik­ko päi­väl­lä ja Es­ko il­lal­la.

Lähetystyössä
SRK tekee lähetystyötä kotimaassa ja ulkomailla. Työ sisältää lähetysmatkoja, paikallisen toiminnan tukemista sekä humanitaarista avustustoimintaa lähetystyön kohdemaissa. Tässä blogissa muun muassa puhujat, tulkit ja seuravieraat kertovat kokemuksiaan lähetystyöstä.Voit antaa palautetta tai kertoa toiveita tähän blogiin liittyen osoitteeseen lahetystyo@srk.fi. Kuva: Kalevi Niemikorpi
Lähetystyössä
18.4.2024 8.50
Lähetystyössä

Lähetysmatkamuistoja Ruotsista

18.4.2024 8.50
Lähetystyössä

Jumalan työtä oppimassa Sierra Leonessa

27.12.2023 6.00
Lähetystyössä

"Yksi asia oli muuttumaton: Pyhä Henki" – Tulkkina lähetysmatkalla Ecuadorissa

18.12.2023 6.00
Lähetystyössä

Evankeliumia slummissa

25.8.2022 12.00
Lähetystyössä

Ajatuksia humanitaarisesta avusta

15.6.2022 7.00
Lähetystyössä

Tavataanhan taivaassa?

12.12.2021 6.00
Lähetystyössä

Sanan siemenen kylväjät

28.8.2021 7.00
Lähetystyössä

Sanan kylvöä kaukomailla

22.8.2021 7.05
Lähetystyössä

Lähetysmatka koronan varjossa – SRK:n lähetystyötä Venäjällä 30 vuotta

5.4.2020 6.30
Lähetystyössä

Seurat teeplantaasilla

7.3.2020 6.45
Lähetystyössä

Joululeirillä Sveitsissä

20.12.2019 6.44
Lähetystyössä

Evankeliumia eri kielillä Kenian lähetysmatkalla

18.11.2019 13.17
Lähetystyössä

Porvoossa kuultiin Raamatun ihmeistä

12.11.2019 6.06
Lähetystyössä

Kenia, maa siellä kaukana päiväntasaajalla

29.7.2019 6.46
Lähetystyössä

Terveisiä tulkkikopista

16.7.2019 8.15
Lähetystyössä

Seurapoluilla Länsi-Afrikassa

3.7.2019 6.47
Lähetystyössä

Lähetystyön ja humanitaarisen avun infopiste Suviseuroissa

15.6.2019 6.35
Lähetystyössä

Valgus mu teel - Valo minun matkallani

20.5.2019 6.40
Lähetystyössä

Lähimmäisenrakkautta Gambiassa

18.5.2019 6.20
Lähetystyössä

Ketä tästä käy kiittäminen?

30.4.2019 9.29
Lähetystyössä

Entre Amigos

24.3.2019 6.47
Lähetystyössä

Kokemuksia jakamassa

2.3.2019 6.42
Lähetystyössä

Yllytetään niitä uskomaan!

23.1.2019 6.03
Lähetystyössä

Matka Zürichiin

13.11.2018 6.35
Lähetystyössä

Itsestäänselvyydet muuttuivat lahjoiksi

1.11.2018 6.54
Lähetystyössä

Seuramatkalla Pietarissa ja Pihkovassa – Jumala antaa kasvun

22.9.2018 6.17
Lähetystyössä

Lähetysmatkalla Guineassa

16.8.2018 6.29
Lähetystyössä

Säpinää Suviseurojen humanitaarisen avun infopisteellä

8.7.2018 7.31
Lähetystyössä

Kalamiesten toiveikkuutta

30.6.2018 6.32
Lähetystyössä

Tulkkina Venäjän lähetystyössä

31.5.2018 6.22
Lähetystyössä

Kohtaamisia Keniassa

22.5.2018 6.48
Lähetystyössä

Kokemuksia kotimaan kaksikielisestä lähetystyöstä

25.3.2018 6.45
Lähetystyössä

Elämän leipää murtamassa

20.2.2018 6.23
Lähetystyössä

Ystävällisyyttä ja yhteydentunnetta

22.1.2018 6.58
19.5.2024

Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. sJoh. 3:16

Viikon kysymys