JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Rakennusta ja remonttia

13.4.2022 6.00

Juttua muokattu:

6.4. 10:27
2022040610275520220413060000

Tar­ja Kor­ri

Asum­me ta­los­sa, jon­ka mie­he­ni on pää­o­sin it­se ra­ken­ta­nut ah­ke­rien tal­koo­lais­ten ja muu­ta­mien am­mat­ti­mies­ten kans­sa. Talo on tyy­pil­li­nen 90-lu­vun alun puo­li­tois­ta­ker­rok­si­nen puu­ta­lo. Kun suun­nit­te­lim­me sen ra­ken­ta­mis­ta, oli lama-ai­ka. Mie­he­ni oli juu­ri val­mis­tu­nut kou­lus­ta, ja it­se olin ol­lut äi­tiys­lo­mal­la, jo­ten vel­kaa oli jo val­miik­si ja tu­lot oli­vat pie­net. Meil­lä oli kui­ten­kin suu­ri tu­le­vai­suu­den us­ko. Kun tont­ti löy­tyi ko­ti­ni mail­ta ja pan­kis­ta sai lai­naa, ra­ken­ta­mis­pää­tös oli help­po teh­dä.

En ole kos­kaan ol­lut si­sus­ta­ja­tyyp­piä, ei­kä mi­nul­la ol­lut sel­ke­ää mie­li­ku­vaa, mil­lai­nen ta­los­ta pi­täi­si tul­la. Suun­nit­te­li­ja teki pii­rus­tuk­set, en­kä muis­ta, et­tä nii­hin oli­si teh­ty mi­tään muu­tok­sia. Olen ty­kän­nyt ta­lon huo­ne­jär­jes­tyk­ses­tä ja sel­ke­äs­tä poh­ja­rat­kai­sus­ta.

Suu­rin osa ra­ken­nus­ta­va­rois­ta piti käy­dä kau­pas­sa os­ta­mas­sa tai ti­laa­mas­sa, kun ei ol­lut ne­tin ava­raa maa­il­maa käy­tös­sä. Oi­ke­as­taan kau­nein­ta ja so­pi­vin­ta mie­les­täm­me oli se, mis­sä oli suu­rin alen­nusp­ro­sent­ti. Kaik­ki ta­pe­tit ja laa­tat tai­si­vat löy­tyä alen­nus- ja pois­to­ko­reis­ta. Pai­kal­li­sen rau­ta­kau­pan lop­puun­myyn­ti sat­tui mei­dän kan­nal­tam­me erit­täin hy­vään ai­kaan. Siel­tä sai mo­nen­lais­ta tar­peel­lis­ta ra­ken­nus­ta­va­raa edul­li­ses­ti.

Kel­tai­nen Pörs­si -leh­ti lu­et­tiin tark­kaan, ja sen kaut­ta löy­tyi­vät muun mu­as­sa vä­li­o­vet. Uu­det, jo­hon­kin yli­mää­räi­sek­si jää­neet ja vä­hän lom­moi­set, mut­ta meil­le oi­kein so­pi­vat. Yk­si niis­tä on käy­tös­sä vie­lä­kin. Keit­tiö oli ai­noa, mi­hin sat­sa­sim­me enem­män, ja se on­kin kes­tä­nyt hy­vin. Myy­jä an­toi mu­kaan laa­ti­kol­li­sen sa­ra­noi­ta, joi­ta on pi­tä­nyt jon­kin ver­ran vaih­del­la. Olen aja­tel­lut, et­tä keit­ti­ön kaa­pit saa­vat ol­la pai­koil­laan niin kau­an kuin sa­ra­noi­ta riit­tää. Eh­kä.

Kun muu­tim­me uu­teen ko­tiin, meil­lä oli kol­me las­ta. Ti­laa tun­tui ole­van hulp­pe­as­ti, ja koti oli iha­na. Pik­ku­hil­jaa lap­si-, ken­kä-, vaa­te- ja muun ta­va­ra­mää­rän kas­va­es­sa ne­li­öi­tä tun­tui kui­ten­kin ole­van lii­an vä­hän. Piti ra­ken­taa ylä­ker­ta ja myö­hem­min uu­si etei­nen.

Vuo­sien ku­lu­es­sa al­koi myös re­mont­ti­tar­ve. Mel­kein­pä joka paik­kaan on jo­tain fik­saus­ta teh­ty. Kun minä saan re­mont­ti-ide­an, mie­les­tä­ni hom­man voi­si aloit­taa jos ei heti huo­men­na, niin vii­meis­tään en­si vii­kol­la. Mie­he­ni ai­ka­mää­reet näis­sä asi­ois­sa ovat niin­kin tark­ko­ja kuin ”tuon­nem­pa­na, pa­rem­mal­la ajal­la tai tal­vem­mal­la”. Täy­tyy kui­ten­kin myön­tää, et­tä kun asi­aa miet­tii use­am­man kuu­kau­den tai vuo­den, se ja­los­tuu ja muut­tuu omas­sa­kin mie­les­sä mo­neen ker­taan. Kun lä­hes kym­me­nen vuot­ta haa­vei­le­ma­ni te­ras­si val­mis­tui pari vuot­ta sit­ten, sii­tä tuli yk­sin­ker­tai­nen ja hyvä.

Olen pan­nut mer­kil­le, et­tä mo­nis­sa per­heis­sä toi­nen puo­li­so in­nos­tuu toi­ses­ta ja toi­nen toi­ses­ta asi­as­ta. Ja mo­nes­ti toi­nen jar­rut­te­lee toi­sen lii­kaa in­nos­tu­mis­ta. Luo­ja on vii­sau­des­saan var­maan näh­nyt näin hy­väk­si, et­tä ta­lou­den ja yli­pää­tään elä­män ta­sa­pai­no säi­lyi­si.

Vii­me ke­sä­nä aloim­me nuo­rim­pien tyt­tö­jen kans­sa haa­veil­la hei­dän ka­ma­rien­sa re­mon­toi­mi­ses­ta. Sei­nien maa­laus ja lat­ti­an ja kaap­pien uu­dis­ta­mi­nen tun­tui ai­heel­li­sel­ta. Kun suun­nit­te­len uut­ta kaap­pia, saa­tan he­rä­tä jos­kus yöl­lä­kin ja käy­dä mit­taa­mas­sa jo­tain mek­koa tai ta­va­raa, jot­ta tie­dän, min­kä­lai­sen ti­lan se vaa­tii. Mui­hin si­sus­tu­sa­si­oi­hin en yleen­sä käy­tä ko­vin pal­jon ai­kaa, vaan mitä vä­hem­män on vaih­to­eh­to­ja, sen pa­rem­pi.

Saim­me hel­mi­kuus­sa teh­tyä re­mon­tin tyt­tö­jen ka­ma­rei­hin. Oli siis pa­rem­pi ai­ka ja en­nen kaik­kea tal­vem­pi.

TarjaKorri
Kotimme Nivalassa on minulle tärkeä paikka. Siellä on ollut elämäntehtäväni perheen parissa ja siellä teen yritykseemme liittyviä töitä. Vapaa-aika kuluu paljolti käsitöiden parissa. Ystävät ovat minulle tärkeitä. Heidän kanssaan kyläilyt ja keskustelut ovat elämäni suola. Kirjoituksistani voi antaa palautetta: korritarja@gmail.com.
19.5.2024

Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. sJoh. 3:16

Viikon kysymys