JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Satojen lastenrattaiden kokoontumisajot – tuttua ja turvallista Suviseuroissa tänäkin vuonna

10.7.2024 13.15

Juttua muokattu:

10.7. 13:12
2024071013124920240710131500

Tar­ja Kor­ri

Tänä vuon­na iso telt­ta ei nä­ky­nyt su­vi­seu­ra-alu­eel­le saa­vut­ta­es­sa, vaan vas­ta, kun oli kä­vel­lyt asun­to­vau­nul­ta noin ki­lo­met­rin ken­täl­le. Kes­kus­te­lim­me jo ko­to­na sii­tä, et­tä to­den­nä­köi­ses­ti ma­ja­paik­ka tu­lee ole­maan koh­tuul­li­sen kau­ka­na. Sii­tä asi­as­ta hy­viä puo­lia et­sit­tä­es­sä ker­roin, et­tä ai­na­kin päi­vän len­kit tu­lee teh­tyä huo­maa­mat­ta.

Tänä ke­sä­nä ih­mi­set oli­vat läh­te­neet liik­keel­le ta­val­lis­ta ai­kai­sem­min. Jo kes­ki­viik­ko­na alu­eel­la oli kym­me­niä tu­han­sia ih­mi­siä, vaik­ka kaik­ki ken­tän pal­ve­lut ei­vät ol­leet vie­lä sil­loin käy­tös­sä ja aat­to­seu­rat­kin al­koi­vat vas­ta tors­tai­na.

Tä­nä­kin vuon­na ava­jai­set al­koi­vat juh­la­vas­ti li­pun­nos­tol­la seu­ra­kan­san lau­la­es­sa virt­tä 584: "Siu­naa ja var­je­le mei­tä, Kor­kein, kä­del­läs." Kau­nis rivi Suo­men lip­pu­ja sym­bo­li­soi seit­se­mää maa­no­saa sekä SRK:n lä­he­tys­työn laa­juut­ta. Ava­jai­sis­sa oli pai­kal­la run­saas­ti seu­ra­vie­rai­ta sekä toi­mi­kun­tien jä­se­niä ja kut­su­vie­rai­ta. On tur­val­lis­ta ko­koon­tua esi­val­lan suo­jis­sa ja kii­tol­li­se­na sii­tä, et­tä paik­ka­kun­nan päät­tä­jät ja vi­ra­no­mai­set ovat myö­tä­mie­li­siä ta­pah­tu­mal­le.

Voi­ko­han ava­jais­ten alus­sa lau­let­tu su­vi­vir­si kuu­lua mis­sään kau­niim­min kuin täy­des­sä su­vi­seu­ra­tel­tas­sa lau­let­tu­na? "Taas lin­nut lau­lu­jan­sa vi­ser­tää kau­niis­ti. Myös ei­kö Her­ran kan­sa Luo­jaan­sa kiit­täi­si!” (VK 571:3.) SRK:n pu­heen­joh­ta­jan, Ou­lun hiip­pa­kun­nan piis­pan ja pää­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­jan pu­heen­vuo­ro­jen jäl­keen Su­vi­seu­rat oli vi­ral­li­ses­ti al­ka­neet.

Tä­nä­kin vuon­na oh­jel­man run­ko oli py­sy­nyt sa­ma­na. Eni­ten oli seu­ro­ja ja lau­lu­tuo­ki­oi­ta. Nuor­te­nil­ta ja py­hä­kou­lu ko­ko­si­vat tel­tan täy­teen kuu­li­joi­ta, ja li­säk­si ul­ko­na ole­van näy­tön ym­pä­ril­le oli ko­koon­tu­nut suu­ri mää­rä vä­keä. Voi­si sa­noa, et­tä tel­tan ym­pä­ril­lä oli py­hä­kou­lun ai­ka­na sa­to­jen las­ten­rat­tai­den ko­koon­tu­mi­sa­jot.

Tänä vuon­na seu­ra­ken­täl­lä ko­et­tiin, mi­ten luon­non­voi­mat voi­vat ai­heut­taa muu­tok­sen oh­jel­maan. Äk­kiä nous­sut uk­kos­myrs­ky ai­heut­ti suur­ta su­rua ja myös ai­neel­lis­ta va­hin­koa. Vaik­ka jär­jes­tä­jät oli­vat teh­neet par­haan­sa tur­val­li­suu­den ta­kaa­mi­sek­si, kaik­kea ei voi en­na­koi­da riit­tä­väs­ti. Kuu­lu­tuk­set ei­vät vält­tä­mät­tä ta­voit­ta­neet kaik­kia ih­mi­siä en­sim­mäi­sel­lä ker­ral­la, ja vä­keä oli ken­täl­lä pal­jon vie­lä myrs­kyn al­ka­es­sa. Säät ja nii­den vaih­te­lut ovat ar­vaa­mat­to­mia.

Myrs­kyn jäl­keen il­ma sel­kiy­tyi kau­niik­si ke­säil­lak­si ja seu­ra­vie­rail­la oli halu käy­dä eh­tool­lis­pöy­tään. Koko ti­lai­suu­den ajan seu­ra­telt­ta oli täyn­nä ih­mi­siä lau­la­mas­sa. Sen lau­lun voi­maa ja tun­nel­maa tel­tas­sa on vai­kea ku­vail­la. Luu­len­pa, et­tä lau­lu­ja ke­ret­tiin lau­laa Sii­o­nin lau­lu­jen kir­jas­ta lä­hes joka ai­he­a­lu­een al­ta, ja kaik­ki ne nou­si­vat ru­kouk­se­na tai kii­tok­se­na tai­vai­siin.

Tä­nä­kin vuon­na esi­ru­kous­pyyn­tö­jä oli pal­jon. Esi­ru­kous­pal­ve­lus­sa it­se­kin ol­lee­na ja pyyn­nön jät­tä­nee­nä voin hy­vin yh­tyä erään pu­hu­jan sa­noi­hin en­nen esi­ru­kous­ten lu­ke­mis­ta: "Näit­ten pyyn­tö­jen taus­tal­la on to­del­lis­ta ah­dis­tus­ta. Esi­ru­kous­pyyn­töä ei ole help­po jät­tää. Näit­ten pyyn­tö­jen taus­tal­la on it­kua, ru­kouk­sia, toi­vei­ta ja odo­tus­ta, et­tä Ju­ma­la aut­tai­si. Ju­ma­la tie­tää nyt jo nämä pyyn­nöt, ja nämä pyyn­tö­jen jät­tä­jät ha­lu­a­vat kuul­la, kun nämä pyyn­nöt jä­te­tään Ju­ma­lan seu­ra­kun­nal­le."

Em­me ol­leet pai­kal­la lop­pu­seu­roi­hin as­ti, mut­ta ko­to­na pää­tös­sa­no­ja kuun­nel­les­sa saat­toi vain ih­me­tel­lä, mi­ten mo­nien eri ta­ho­jen kans­sa su­vi­seu­ra­or­ga­ni­saa­tio on te­ke­mi­sis­sä ja mi­ten val­ta­va mää­rä asi­oi­ta pi­tää ot­taa huo­mi­oon seu­ro­ja jär­jes­tä­es­sä. Ei ole pie­ni jut­tu pe­rus­taa muu­ta­mak­si päi­väk­si suu­ri kau­pun­ki lä­hes täy­del­li­si­ne pal­ve­lui­neen, ja vie­lä­pä tal­koo­voi­min. On kii­tol­li­nen mie­li vas­tuun­kan­ta­jia ja työ­vuo­ro­jen te­ki­jöi­tä koh­taan.

Pu­das­jär­ven Su­vi­seu­ro­jen pää­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja sa­noi ava­jais­pu­heen­vuo­ros­saan näin: Näis­sä­kin seu­rois­sa oh­jel­ma on tut­tuun ja tur­val­li­seen ta­paan seu­ra­pu­hei­ta ja lau­lu­ja. Pää­pu­hu­ja on säi­ly­nyt ai­na sa­ma­na. Us­kom­me ja ru­koi­lem­me, et­tä lu­pauk­sen­sa mu­kai­ses­ti Va­pah­ta­ja it­se on Py­hän Hen­gen kaut­ta tääl­lä kes­kel­läm­me." Seu­ro­jen pää­tar­koi­tus on säi­ly­nyt sa­ma­na. Tä­nä­kin vuon­na.

TarjaKorri
Kotimme Nivalassa on minulle tärkeä paikka. Siellä on ollut elämäntehtäväni perheen parissa ja siellä teen yritykseemme liittyviä töitä. Vapaa-aika kuluu paljolti käsitöiden parissa. Ystävät ovat minulle tärkeitä. Heidän kanssaan kyläilyt ja keskustelut ovat elämäni suola. Kirjoituksistani voi antaa palautetta: korritarja@gmail.com.
TarjaKorri

Rippikoulu – koulu elämää varten

22.6.2024 8.00
TarjaKorri

Mitä sinä tarvitset tyytyväisyyteen?

30.5.2024 6.00
TarjaKorri

“Ne on semmosia vanhojen mummujen juttuja, ja ne vaan siellä ompelee”

24.4.2024 7.00
TarjaKorri

Talkoot ja varainkeruu tarvitsevat Jumalan siunausta

30.3.2024 7.00
TarjaKorri

"Voisinpa Jeesuksestani nyt laulaa sydämestäni!" – Mietteitä laulukirjan ääreltä

5.3.2024 6.00
TarjaKorri

"Mutta Jumalahan on kaiken yläpuolella" – poimintoja menneestä vuodesta

4.2.2024 6.00
TarjaKorri

Syliisi hellään sulje

7.1.2024 6.00
TarjaKorri

Marraskuu – pimeyttä ja valoa käsi kädessä

26.11.2023 6.00
TarjaKorri

"Nyt on mukava tulla leirille, kun on puhtaat huoneet"

25.10.2023 12.00
TarjaKorri

Tärkeitä asioita elämässäni

22.9.2023 10.00
TarjaKorri

Laidunkaudelta sisäruokintaan

17.8.2023 7.00
TarjaKorri

Ystävänkaipuuta ja monenlaisia ystäviä

22.7.2023 6.00
TarjaKorri

Viimeinen kerta

22.6.2023 10.30
TarjaKorri

Äitinä sukupolvien ketjussa

27.5.2023 6.00
TarjaKorri

Viestinviejänä

27.4.2023 6.00
TarjaKorri

Sattumaako?

30.3.2023 6.00
TarjaKorri

Vala

1.3.2023 6.00
TarjaKorri

Miten olet jaksellut?

25.1.2023 6.00
TarjaKorri

Rukous voi paljon

1.1.2023 9.45
TarjaKorri

Tuokiokuvia vuosien varrelta

21.11.2022 5.00
TarjaKorri

Vastuullisuutta vapain mielin

24.10.2022 6.00
TarjaKorri

Jokapäiväinen leipämme?

23.9.2022 10.20
TarjaKorri

Koulumuistoja

17.8.2022 10.45
TarjaKorri

Arkea, juhlaa ja pyhää

15.7.2022 6.00
TarjaKorri

”Meillä on aihetta iloon”

13.6.2022 6.00
TarjaKorri

Tärkeitä ihmisiä

14.5.2022 6.00
TarjaKorri

Rakennusta ja remonttia

13.4.2022 6.00
TarjaKorri

Keskiviikkona kerhossa

5.3.2022 7.00
TarjaKorri

Valoon kutsuttu

27.2.2022 7.00
TarjaKorri

Uusi matka

21.1.2022 6.00
19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys