JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Viestinviejänä

27.4.2023 6.00

Juttua muokattu:

25.4. 14:28
2023042514284320230427060000

Tar­ja Kor­ri

Maa­lis­kuun lo­pul­la jär­jes­tet­tiin Sii­ka­tör­män lei­ri­kes­kuk­ses­sa kurs­si SRK:n vies­tin­nän eri ryh­mil­le. Mu­ka­na oli­vat pod­cas­tien ja Kuu­le-so­vel­luk­sen työ­ryh­mät, Las­ten­po­lun kir­joit­ta­jat ja ku­vit­ta­jat sekä verk­ko­leh­den blo­gis­tit. Sa­maan ai­kaan pai­kal­la oli myös avi­o­puo­li­so- ja las­ten­lei­rien vä­keä.

Per­jan­tai-il­ta al­koi ruo­kai­lul­la ja yh­tei­sel­lä al­ku­har­tau­del­la. Kun tur­val­li­suu­soh­jeet ja ylei­set sään­nöt oli käy­ty yh­des­sä läpi, lei­ri­läi­set ja­kau­tui­vat omiin ryh­miin­sä.

Päi­vä­mie­hen pää­toi­mit­ta­ja Har­ri Vä­hä­jylk­kä ker­toi kuu­lu­mi­sia vies­tin­nän sa­ral­ta. Päi­vä­mies-leh­den pa­pe­ri­ver­si­on li­säk­si sil­lä on tu­han­sia lu­ki­joi­ta ne­tis­sä. Las­ten pol­ku on Suo­men laa­ja­le­vik­ki­sin las­ten­leh­ti. Yk­si toi­mit­ta­jis­ta ker­toi usein ih­met­te­le­vän­sä sitä, mi­ten leh­ti saa­daan viik­ko toi­sen­sa jäl­keen teh­tyä lä­hes ko­ko­naan va­paa­eh­tois­ten toi­mes­ta. Myös blo­gi­kir­joi­tuk­set syn­ty­vät va­paa­eh­tois­työ­nä.

Eh­dim­me per­jan­tai-il­lan ja lau­an­tain ai­ka­na kes­kus­tel­la pai­kal­le pääs­sei­den blo­gis­tien kans­sa kir­joit­ta­mi­seen liit­ty­vis­tä asi­ois­ta. Huo­ma­sim­me, et­tä mo­nel­la meis­tä oli sa­man­lai­sia ko­ke­muk­sia. "Teks­ti­kiu­sauk­si­a­kin" oli ol­lut use­am­mal­la. Jos­kus ai­he löy­tyy hel­pos­ti, ja teks­ti on no­pe­as­ti kir­joi­tet­tu. Jos­kus taas tun­tuu, et­tä pa­lau­tus­päi­vä lä­hes­tyy ko­vaa vauh­tia ei­kä mie­les­sä ole mi­tään mis­tä kir­joit­taa.

Lau­an­tai­na yk­si teh­tä­vä oli ana­ly­soi­da jon­kun pai­kal­la ole­van blo­gis­tin kir­joi­tus. Oli yh­tä jän­nit­tä­vää sekä an­taa et­tä ot­taa vas­taan pa­lau­tet­ta. Toi­nen teh­tä­vä oli kir­joit­taa jos­ta­kin esi­nees­tä. Ai­kaa oli kym­me­nen mi­nuut­tia, ja teks­ti piti kir­joit­taa niin, et­tei esi­neen ni­meä mai­ni­ta ol­len­kaan ja muut saa­vat ar­va­ta, mikä esi­ne on ky­sees­sä. Mie­li­ku­vi­tus pää­si hy­vin val­loil­leen täs­sä teh­tä­väs­sä.

Avi­o­puo­li­so­lei­ri­läi­sil­lä oli ryh­mä­työ­tä, alus­tuk­sia, ul­koi­lua ja va­paa­ta seu­rus­te­lua. Em­me eh­ti­neet juu­ri näh­dä mui­ta lei­ri­läi­siä, kun ruo­kai­lut­kin oli por­ras­tet­tu eri ai­kaan. Yh­del­lä ruo­kai­lul­la olim­me vie­lä syö­mäs­sä, kun myös avi­o­puo­li­so­lei­rin vä­keä al­koi tul­la syö­mään. En muis­ta tark­kaa sa­naa, mitä pöy­tä­to­ve­ri­ni sa­noi heis­tä, mut­ta jo­tain sel­lais­ta, et­tä hei­dän mu­ka­naan tuli har­ras tun­nel­ma. Koin sen it­se­kin. So­pi­via sa­no­ja oli­si­vat ol­leet myös rau­ha, le­vol­li­suus ja tyy­neys. Heil­lä oli juu­ri ol­lut alus­tus ja sii­hen liit­ty­vä kes­kus­te­lu. He myös lau­loi­vat pal­jon.

Las­ten­lei­ri­läi­set oli­vat pää­o­sin eri ra­ken­nuk­ses­sa, mut­ta he osal­lis­tui­vat yh­tei­siin har­taus­het­kiin. Oli ilo kuun­nel­la hei­dän lau­la­mis­taan. Ki­os­ki­jo­no ruo­kai­lun jäl­keen, mo­nen­lai­set pe­lit ja lei­kit sekä ul­koi­lu kuu­lu­vat las­ten­lei­riin raa­mat­tu­tun­tien li­säk­si. Lap­sis­sa nä­kyi ja kuu­lui ilo ja rie­mu.

Yk­si ih­me­tyk­sen ja ilon ai­he on se, mi­ten pal­jon eri­lai­sia va­paa­eh­toi­sia oli tuon­kin vii­kon­lo­pun ai­ka­na te­ke­mäs­sä Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työ­tä. Las­ten­lei­rin ve­tä­ji­nä oli nuo­ret pa­ris­kun­nat ja iso­set. Avi­o­puo­li­soi­den pie­nil­le lap­sil­le oli las­ten­hoi­ta­jia, ja lei­ri­vä­en ruok­ki­mi­seen oli keit­ti­öl­lä suu­ri jouk­ko työn­te­ki­jöi­tä. Kaik­ki näyt­ti­vät te­ke­vän työ­tä iloi­sel­la mie­lel­lä.

Omal­ta osal­ta­ni olin tyy­ty­väi­nen kurs­siin ja sii­hen, et­tä tuli läh­det­tyä mu­kaan. Sen li­säk­si, et­tä saim­me neu­vo­ja teks­tien kir­joit­ta­mi­seen, sai näh­dä kas­vo­tus­ten mui­ta blo­gis­te­ja. Kurs­si oli mu­ka­va pi­ris­tys yk­si­näi­seen kir­joi­tus­työ­hön. Oli mu­ka­va näh­dä myös oma yh­teys­hen­ki­löm­me ja muu­ta toi­mi­tuk­sen vä­keä. Toi­mit­ta­jil­la on vaa­ti­va ja jos­kus vai­ke­a­kin työ. He kor­jai­le­vat kie­li­op­pi­vir­hei­tä ja miet­ti­vät yh­des­sä kir­joit­ta­jien kans­sa, et­tä teks­ti on jul­kai­su­kel­poi­nen.

Per­jan­tai-il­lan yh­tei­ses­sä aloi­tus­pa­la­ve­ris­sa mie­tim­me, mil­lais­ta vies­tiä viem­me ja ke­nel­le. Lu­ki­joi­ta ja kuun­te­li­joi­ta voi ol­la ne­tin vä­li­tyk­sel­lä ym­pä­ri maa­il­maa. To­te­sim­me, et­tä em­me ole vie­mäs­sä omaa vies­ti­äm­me, vaan sitä sa­maa vies­tiä, jon­ka en­ke­lit il­moit­ti­vat jou­lu­yö­nä pai­me­nil­le: "Teil­le on syn­ty­nyt Va­pah­ta­ja." Tätä vies­tiä on ilo vie­dä eteen­päin.

TarjaKorri
Kotimme Nivalassa on minulle tärkeä paikka. Siellä on ollut elämäntehtäväni perheen parissa ja siellä teen yritykseemme liittyviä töitä. Vapaa-aika kuluu paljolti käsitöiden parissa. Ystävät ovat minulle tärkeitä. Heidän kanssaan kyläilyt ja keskustelut ovat elämäni suola. Kirjoituksistani voi antaa palautetta: korritarja@gmail.com.
TarjaKorri

“Ne on semmosia vanhojen mummujen juttuja, ja ne vaan siellä ompelee”

24.4.2024 7.00
TarjaKorri

Talkoot ja varainkeruu tarvitsevat Jumalan siunausta

30.3.2024 7.00
TarjaKorri

"Voisinpa Jeesuksestani nyt laulaa sydämestäni!" – Mietteitä laulukirjan ääreltä

5.3.2024 6.00
TarjaKorri

"Mutta Jumalahan on kaiken yläpuolella" – poimintoja menneestä vuodesta

4.2.2024 6.00
TarjaKorri

Syliisi hellään sulje

7.1.2024 6.00
TarjaKorri

Marraskuu – pimeyttä ja valoa käsi kädessä

26.11.2023 6.00
TarjaKorri

"Nyt on mukava tulla leirille, kun on puhtaat huoneet"

25.10.2023 12.00
TarjaKorri

Tärkeitä asioita elämässäni

22.9.2023 10.00
TarjaKorri

Laidunkaudelta sisäruokintaan

17.8.2023 7.00
TarjaKorri

Ystävänkaipuuta ja monenlaisia ystäviä

22.7.2023 6.00
TarjaKorri

Viimeinen kerta

22.6.2023 10.30
TarjaKorri

Äitinä sukupolvien ketjussa

27.5.2023 6.00
TarjaKorri

Sattumaako?

30.3.2023 6.00
TarjaKorri

Vala

1.3.2023 6.00
TarjaKorri

Miten olet jaksellut?

25.1.2023 6.00
TarjaKorri

Rukous voi paljon

1.1.2023 9.45
TarjaKorri

Tuokiokuvia vuosien varrelta

21.11.2022 5.00
TarjaKorri

Vastuullisuutta vapain mielin

24.10.2022 6.00
TarjaKorri

Jokapäiväinen leipämme?

23.9.2022 10.20
TarjaKorri

Koulumuistoja

17.8.2022 10.45
TarjaKorri

Arkea, juhlaa ja pyhää

15.7.2022 6.00
TarjaKorri

”Meillä on aihetta iloon”

13.6.2022 6.00
TarjaKorri

Tärkeitä ihmisiä

14.5.2022 6.00
TarjaKorri

Rakennusta ja remonttia

13.4.2022 6.00
TarjaKorri

Keskiviikkona kerhossa

5.3.2022 7.00
TarjaKorri

Valoon kutsuttu

27.2.2022 7.00
TarjaKorri

Uusi matka

21.1.2022 6.00
19.5.2024

Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. sJoh. 3:16

Viikon kysymys