JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

"Nyt on mukava tulla leirille, kun on puhtaat huoneet"

25.10.2023 12.00

Juttua muokattu:

25.10. 11:55
2023102511550620231025120000

Tar­ja Kor­ri

Kun mie­he­ni syys­kuun puo­li­vä­lis­sä ker­toi, et­tä oli il­moit­ta­nut mei­dät sii­vous­tal­koi­siin Kal­li­on lei­ri­kes­kuk­seen, ajat­te­lin en­sin, et­tä en eh­di. Seu­raa­vak­si mie­tin, mi­ten pal­jon mei­dän per­hees­täm­me on ol­tu Kal­li­os­sa lei­reil­lä. Tu­lin sii­hen tu­lok­seen, et­tä oli sel­väs­ti­kin mei­dän vuo­rom­me läh­teä sii­vo­a­maan.

Ko­koon­nuim­me sit­ten lo­ka­kui­se­na lau­an­tai­na lei­ri­kes­kuk­seen. Tal­koo­kut­sua oli lai­tet­tu Haa­pa­ve­den ja Ni­va­lan sii­o­nei­hin, ja eri-ikäi­siä ih­mi­siä oli­kin saa­pu­nut pai­kal­le mu­ka­vas­ti. Aa­mu­pa­lan, il­moit­tau­tu­mi­sen ja oh­jei­den ja­ka­mi­sen jäl­keen oli ai­ka aloit­taa työt.

Päi­vän ai­ka­na teh­tä­vät työt oli suun­ni­tel­tu hy­vin etu­kä­teen. Mu­ka­na oli kol­me lei­ri­kes­kuk­ses­ta huo­leh­ti­vaa ih­mis­tä, jot­ka tun­te­vat ta­lon ja tie­si­vät, mitä siel­lä pi­tää teh­dä. Pöy­däl­le oli ja­et­tu sii­vous­vä­li­neet äm­pä­rei­hin ja se­los­tuk­set, mon­ta­ko ih­mis­tä mi­hin­kin työ­koh­tee­seen oli­si hyvä men­nä ja mitä siel­lä pi­tää teh­dä. Osa po­ru­kas­ta läh­ti sii­vo­a­maan ma­joi­tus­ti­lo­ja, ja osa jäi sii­vo­a­maan sa­lia ja mui­ta ylei­siä ti­lo­ja. Ul­ko­na oli vä­keä rai­vaa­mas­sa pu­si­koi­ta sekä ha­ra­voin­ti­po­ruk­ka.

Ma­joi­tus­ti­lois­sa pes­tiin ik­ku­nat, sei­nät, kaa­pit ja ka­lus­teet. Ka­tot ja lam­put pyy­hit­tiin, pat­jat imu­roi­tiin ja pe­ti­vaat­teet ja ma­tot tuu­le­tet­tiin. Vain wc-ti­lat jäi­vät am­mat­ti­lais­ten sii­vot­ta­vik­si.

Sa­lis­sa ja olo­huo­nees­sa ole­vat kor­ke­at ka­tot, sei­nät ja ik­ku­nat saa­tiin sii­vot­tua lii­ku­tet­ta­van te­li­neen avul­la. Ne, joi­den pää­tä ei hui­man­nut, sai­vat kii­ve­tä te­li­neel­le sii­vo­a­maan.

Keit­ti­öl­lä oli oma ryh­mä, joka huo­leh­ti sii­tä, et­tä ruo­kaa on riit­tä­vän usein tar­jol­la – ja niin sitä oli­kin. Run­saan aa­mu­pa­lan jäl­keen oli koh­ta lou­nas, ja kah­via sai käy­dä juo­mas­sa sil­loin, kun it­sel­le sopi. Kos­ka työt saa­tiin val­miik­si en­na­koi­tua ai­kai­sem­min, päi­väl­lis­tä odo­tel­les­sa oli mah­dol­li­suus käy­dä sau­nas­sa.

Kal­li­on lei­ri­kes­kuk­sen sei­näl­lä on tii­vis­tel­mä sen his­to­ri­as­ta. Lei­ri­kes­kus si­jait­see Kuu­saan­jär­ven ran­nal­la Haa­pa­jär­vel­lä. Kal­li­on ti­lan on SRK:lle lah­joit­ta­nut Em­mi Kois­ti­la vuon­na 1980. Lei­ri­kes­kuk­sen pe­rus­ta­vas­sa ko­kouk­ses­sa toi­min­nan ta­voit­teek­si mää­ri­tel­tiin Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työ las­ten, nuor­ten ja koko Sii­o­nin par­haak­si. Aluk­si esi­tyk­se­nä oli jär­jes­tää ju­han­nus­seu­ro­ja ul­ko­na ja na­vet­taan kuu­lu­vas­sa hei­nä- ja re­hu­la­dos­sa. Pa­rem­pien ti­lo­jen ra­ken­ta­mi­nen aloi­tet­tiin sa­nee­raa­mal­la na­vet­ta­ra­ken­nuk­seen keit­tiö- ja ruo­kai­lu­ti­lat sekä ves­sat. Ran­taan ra­ken­net­tiin sau­na.

Jo en­sim­mäi­se­nä ke­vää­nä pi­det­tiin usei­ta lei­re­jä. Aluk­si nu­kut­tiin ai­tois­sa ja puo­li­jouk­ku­e­tel­tois­sa. Ruo­ka­ve­si ha­et­tiin läh­tees­tä, ja pe­sey­ty­mi­nen ta­pah­tui jär­ves­sä ja ran­ta­sau­nas­sa. Ava­jais­seu­rat pi­det­tiin ju­han­nuk­se­na 1982.

Em­mi Kois­ti­la to­te­si Päi­vä­mie­hen haas­tat­te­lus­sa: "Saa ol­la kii­tol­li­nen, kuin oli­si Ju­ma­lan käm­me­nel­lä; tääl­tä on hyvä läh­teä tai­vaa­seen. Olen ai­na pyy­tä­nyt, et­tä Ju­ma­lan lap­sia oli­si lä­hel­lä, joil­ta sai­si siu­naus­ta pyy­tää ja ar­moa ker­jä­tä.” Olen saa­nut näh­dä ja kuul­la, mi­ten Em­mi Kois­ti­la sai ol­la mu­ka­na lei­reil­lä voin­tin­sa mu­kaan ja käy­dä siel­lä syö­mäs­sä. Syr­jäi­nen maa­ti­la sai uu­den elä­män sii­o­nin työs­sä. Per­hee­tön Kois­ti­la sai lei­rien myö­tä näh­dä pal­jon las­ten iloa omal­la ko­ti­pi­hal­laan.

Rip­pi­kou­lu­työ pää­si al­ka­maan 80-lu­vun puo­li­vä­lis­sä teh­ty­jen ma­joi­tus­ti­lo­jen myö­tä. Lei­ri­työ on ny­kyi­sin laa­jen­tu­nut kos­ke­maan kai­ke­ni­käi­siä. Las­ten, avi­o­puo­li­soi­den ja rip­pi­kou­lu­lais­ten lei­rit täyt­tä­vät ka­len­te­rin lä­hes täy­teen. Li­säk­si on eri­lai­sia vir­kis­tys­päi­viä ja rau­ha­nyh­dis­tys­ten omia lei­re­jä. Jos ka­len­te­ris­sa on ti­laa, lei­ri­kes­kuk­sen voi va­ra­ta vaik­ka oman su­vun käyt­töön. Ju­han­nus­seu­roil­la on edel­leen paik­kan­sa, ja sin­ne on vii­me vuo­si­na tul­tu asun­to­vau­nuil­la ja -au­toil­la myös yö­kun­tiin. Lei­ri­kes­kuk­sen ti­loi­hin so­pii ma­joit­tu­maan ny­ky­ään noin 126 hen­ki­löä.

Em­mi Kois­ti­lan lah­joi­tus, lu­ke­mat­to­mien ih­mis­ten si­tou­tu­mi­nen tal­koi­siin ja va­rain­ke­ruu­seen sekä Ju­ma­lan an­ta­ma siu­naus työl­le ovat mah­dol­lis­ta­neet pal­jon hy­viä het­kiä lei­ri­työs­sä. Toi­min­nan ta­voi­te on to­teu­tu­nut run­sain mää­rin. (His­to­ri­a­tie­dot Erk­ki Sa­ve­lan his­to­rii­kis­ta.)

Sii­vous­tal­koo­päi­vä­nä omas­sa ryh­mäs­sä­ni oli kak­si nuor­ta, jot­ka iloi­sin mie­lin te­ki­vät oman osuu­ten­sa. He to­te­si­vat: "Kyl­lä nyt on mu­ka­va tul­la lei­ril­le, kun on puh­taat huo­neet. Ja var­sin­kin, kun on it­se ol­lut sii­vo­a­mas­sa."

TarjaKorri
Kotimme Nivalassa on minulle tärkeä paikka. Siellä on ollut elämäntehtäväni perheen parissa ja siellä teen yritykseemme liittyviä töitä. Vapaa-aika kuluu paljolti käsitöiden parissa. Ystävät ovat minulle tärkeitä. Heidän kanssaan kyläilyt ja keskustelut ovat elämäni suola. Kirjoituksistani voi antaa palautetta: korritarja@gmail.com.
19.5.2024

Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. sJoh. 3:16

Viikon kysymys