JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

“Ne on semmosia vanhojen mummujen juttuja, ja ne vaan siellä ompelee”

24.4.2024 7.00

Juttua muokattu:

22.4. 11:09
2024042211090020240424070000

Tar­ja Kor­ri

Pi­dim­me vii­me vuon­na si­sa­re­ni per­heen kans­sa om­pe­lu­seu­rat hei­dän ko­dis­saan, ja nyt maa­lis­kuul­la seu­rat pi­det­tiin vuo­ros­taan meil­lä sa­mal­la ko­koon­pa­nol­la. Edel­li­sis­tä ko­to­nam­me pi­de­tyis­tä seu­rois­ta oli­kin ku­lu­nut jo mel­koi­nen mää­rä vuo­sia.

Kun lap­set oli­vat pie­niä, om­pe­lu­seu­ro­ja tuli jär­jes­tet­tyä lä­hes vuo­sit­tain. Jos­sain vai­hees­sa ko­ti­seu­ro­jen jär­jes­tä­mi­nen al­koi ylei­ses­ti­kin hii­pua. Omal­la koh­dal­la se ta­pah­tui eh­kä sil­loin, kun oli pal­jon kou­lu­lai­sia ja sii­hen liit­ty­vää kii­ret­tä. Sit­ten ei vain ole saa­nut ai­kai­sek­si. Es­teek­si voi tul­la mo­net asi­at. Voi tun­tua, et­tei koti ole tar­peek­si iso ja siis­ti, is­tui­met ei­vät rii­tä tai tar­jot­ta­vaa ei ole tar­peek­si. Se­kin voi pe­lot­taa, et­tei tu­le­kaan seu­ra­vie­rai­ta.

Voin sa­noa, et­tä kaik­ki ko­dit, jois­sa olen ol­lut seu­rois­sa, ovat ol­leet siis­te­jä ja tar­jot­ta­vaa on ol­lut riit­tä­väs­ti. On pa­rem­pi­kin, et­tei tar­jol­la ole ko­vin mo­nen­lais­ta syö­tä­vää, kos­ka se voi ai­heut­taa pai­nei­ta toi­sil­le seu­ro­ja jär­jes­tä­vil­le. Ker­ta­käyt­tö­as­ti­oi­den käyt­tö hel­pot­taa kah­vi­tar­joi­lua. Vä­keä seu­rois­sa on ai­na ol­lut so­pi­vas­ti; jos­kus vä­hem­män, jos­kus enem­män, mut­ta ai­na kaik­ki vie­raat ovat mah­tu­neet si­säl­le.

Täl­lä ker­taa seu­rois­sam­me oli eri­tyi­nen ti­lan­ne sii­nä mie­les­sä, et­tä seu­ra­pu­hu­ja oli en­sim­mäis­tä ker­taa pu­hu­jan teh­tä­väs­sä. Us­kon, et­tä mo­net seu­ra­vie­raat muis­ti­vat hän­tä ru­kouk­sin sii­nä ti­lan­tees­sa. Pu­heen teks­ti oli las­ten evan­ke­liu­mis­ta (Mark 10:13–6), ja se sopi hy­vin, kos­ka seu­ra­vä­es­tä suu­ri osa oli lap­sia. Pu­hu­ja muis­te­li lap­suu­ten­sa om­pe­lu­seu­ro­ja, ja kos­ka olen kul­ke­nut sa­moi­hin ai­koi­hin sa­man ky­län seu­rois­sa, pys­tyin sa­mais­tu­maan muis­toi­hin täy­sin. Sain sil­mie­ni eteen nii­tä ih­mi­siä, joi­ta sil­loin ky­läl­läm­me asui ja joi­ta ei enää ole. Näin vä­läh­dyk­si­nä mie­les­sä­ni seu­ra­ti­lan­tei­ta eri ko­deis­ta; mum­mois­ta su­kan­ku­ti­mi­neen ja sii­tä läm­pi­mäs­tä tun­nel­mas­ta, mikä seu­rois­sa oli.

Juu­ri sama tun­nel­ma oli nyt­kin. Al­kuun oli kah­vi­tar­joi­lu, ja kova pu­heen­so­ri­na täyt­ti tu­van, kun ky­lä­läi­set vaih­toi­vat kuu­lu­mi­si­aan. Seu­ra­pu­heen ja muu­ta­man lau­lun jäl­keen pi­det­tiin huu­to­kaup­pa ja ar­pa­jai­set, joi­den tuot­to meni omal­le rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­le.

Seu­ra­vie­raat tuo­vat tul­les­saan myy­tä­vää ja ta­va­roi­den hin­nat saat­ta­vat nous­ta kor­ke­ak­si­kin. Jos­kus jopa tyh­jäs­tä muo­vi­pus­sis­ta on mak­set­tu kun­non hin­ta. Myös lap­set saa­vat omil­la eu­roil­laan huu­det­tua jo­tain herk­kua it­sel­leen. Moni ar­van os­ta­nut saa ar­pa­voi­ton, mut­ta ai­na se­kaan mah­tuu myös pet­ty­myk­siä, jos on­ni ei suo­si sil­lä ker­taa.

Lai­toin etu­kä­teen seu­ra­kut­sua myös poi­ka­ni per­hee­seen. Siel­lä lap­sen­lap­set oli­vat tuu­man­neet: “Ei läh­de­tä. Ne on sem­mo­sia van­ho­jen mum­mu­jen jut­tu­ja, ja ne vaan siel­lä om­pe­lee.” On­nek­si asia ei ole niin. Ikä­ra­jaa ei ole. Om­pe­lu- ja muut seu­rat ovat kai­ke­ni­käis­ten seu­ro­ja. Eräs mu­ka­na ol­lut van­hem­pi mies kiit­ti seu­raa­va­na py­hä­nä seu­rois­ta ja sa­noi: “Teil­lä oli lap­si­rik­kaat seu­rat. Mi­nun lap­suu­des­sa­ni siel­lä oli vain van­ho­ja uk­ko­ja.” Se asia on on­nek­si muut­tu­nut, ja lap­set pää­se­vät mu­kaan seu­roi­hin.

Yh­den asi­an olen pan­nut om­pe­lu­seu­rois­sa mer­kil­le. Vaik­ka pu­hu­jil­le ei var­maan­kaan ole an­net­tu oh­jet­ta tä­hän, heis­tä jo­kai­nen on muis­ta­nut ru­kouk­sen ai­ka­na tai pu­hees­saan per­het­tä ja ko­tia, jos­sa seu­rat pi­de­tään. Näis­sä­kin seu­rois­sa koin, et­tä Ju­ma­lan siu­naus oli läs­nä. Pie­nel­lä vai­van­nä­öl­lä saim­me ko­tiim­me juh­la­het­ken kes­kel­lä ar­kis­ta viik­koa, ja sii­tä jäi kii­tol­li­nen mie­li. Kan­nat­ti jär­jes­tää seu­rat.

TarjaKorri
Kotimme Nivalassa on minulle tärkeä paikka. Siellä on ollut elämäntehtäväni perheen parissa ja siellä teen yritykseemme liittyviä töitä. Vapaa-aika kuluu paljolti käsitöiden parissa. Ystävät ovat minulle tärkeitä. Heidän kanssaan kyläilyt ja keskustelut ovat elämäni suola. Kirjoituksistani voi antaa palautetta: korritarja@gmail.com.
TarjaKorri

Mitä sinä tarvitset tyytyväisyyteen?

30.5.2024 6.00
TarjaKorri

Talkoot ja varainkeruu tarvitsevat Jumalan siunausta

30.3.2024 7.00
TarjaKorri

"Voisinpa Jeesuksestani nyt laulaa sydämestäni!" – Mietteitä laulukirjan ääreltä

5.3.2024 6.00
TarjaKorri

"Mutta Jumalahan on kaiken yläpuolella" – poimintoja menneestä vuodesta

4.2.2024 6.00
TarjaKorri

Syliisi hellään sulje

7.1.2024 6.00
TarjaKorri

Marraskuu – pimeyttä ja valoa käsi kädessä

26.11.2023 6.00
TarjaKorri

"Nyt on mukava tulla leirille, kun on puhtaat huoneet"

25.10.2023 12.00
TarjaKorri

Tärkeitä asioita elämässäni

22.9.2023 10.00
TarjaKorri

Laidunkaudelta sisäruokintaan

17.8.2023 7.00
TarjaKorri

Ystävänkaipuuta ja monenlaisia ystäviä

22.7.2023 6.00
TarjaKorri

Viimeinen kerta

22.6.2023 10.30
TarjaKorri

Äitinä sukupolvien ketjussa

27.5.2023 6.00
TarjaKorri

Viestinviejänä

27.4.2023 6.00
TarjaKorri

Sattumaako?

30.3.2023 6.00
TarjaKorri

Vala

1.3.2023 6.00
TarjaKorri

Miten olet jaksellut?

25.1.2023 6.00
TarjaKorri

Rukous voi paljon

1.1.2023 9.45
TarjaKorri

Tuokiokuvia vuosien varrelta

21.11.2022 5.00
TarjaKorri

Vastuullisuutta vapain mielin

24.10.2022 6.00
TarjaKorri

Jokapäiväinen leipämme?

23.9.2022 10.20
TarjaKorri

Koulumuistoja

17.8.2022 10.45
TarjaKorri

Arkea, juhlaa ja pyhää

15.7.2022 6.00
TarjaKorri

”Meillä on aihetta iloon”

13.6.2022 6.00
TarjaKorri

Tärkeitä ihmisiä

14.5.2022 6.00
TarjaKorri

Rakennusta ja remonttia

13.4.2022 6.00
TarjaKorri

Keskiviikkona kerhossa

5.3.2022 7.00
TarjaKorri

Valoon kutsuttu

27.2.2022 7.00
TarjaKorri

Uusi matka

21.1.2022 6.00
14.6.2024

Nöyrät sinä pelastat, mutta ylpeiden katseen painat alas. Sinä, Herra, sytytät minun lamppuni, sinä, Jumala, tuot pimeyteeni valon. Ps. 18:28–29

Viikon kysymys