JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Keskiviikkona kerhossa

5.3.2022 7.00

Juttua muokattu:

1.3. 14:02
2022030114020720220305070000

Tar­ja Kor­ri


Sain erää­nä päi­vä­nä pu­he­lin­soi­ton, jos­sa mi­nua pyy­det­tiin sä­es­tä­jäk­si vart­tu­nei­den ker­hoon. En­sim­mäi­nen aja­tus oli, et­tä en­hän minä mil­lään eh­di, kun olen jo niin mon­ta hom­maa suun­ni­tel­lut sil­le päi­väl­le. Soit­ta­ja ker­toi, et­tä ker­hon pi­to­vuo­ro tuli hä­nel­le­kin no­pe­al­la ai­ka­tau­lul­la, kun var­si­nai­nen ve­tä­jä oli es­ty­nyt. Hän ker­toi myös, mi­ten hän oli jo soit­ta­nut use­am­mal­le sä­es­tä­jäl­le ei­kä ke­nel­le­kään so­pi­nut. Aloin hel­tyä ja lu­pa­sin tul­la. Van­has­ta ko­ke­muk­ses­ta tie­sin, et­tä suun­nit­te­le­ma­ni ko­ti­työt ei­vät kar­kaa ei­vät­kä ka­toa mi­hin­kään sil­lä ai­kaa, kun olen pois­sa, vaan odot­ta­vat kyl­lä vaik­ka seu­raa­vaan päi­vään.

Ker­hos­sa oli run­saas­ti vä­keä pai­kal­la. Aluk­si lau­let­tiin lau­lu pois­nuk­ku­neen vel­jen muis­tol­le. Esi­lau­la­jan va­lit­se­ma al­ku­vir­si 577 ku­vas­ti hy­vin vii­meis­ten ai­ko­jen tun­nel­mia: ”Sun kä­tes, Her­ra, voi­mak­kaan suo ol­la tur­va Suo­men­maan niin so­das­sa kuin rau­has­sa ja mur­heen, on­nen ai­ka­na.” So­dan uh­ka oli vah­vas­ti läs­nä, ja seu­raa­va­na aa­mu­na Ve­nä­jä hyök­kä­si­kin Uk­rai­naan. Seu­ra­pu­hu­jan loh­dul­li­nen puhe rau­hoit­ti kuu­li­joi­ta. Kaik­ki asi­at ovat Ju­ma­lan tie­dos­sa, ja hän pi­tää meis­tä huo­len. Voim­me jo­kai­nen ru­koil­la maa­il­man­rau­han ja oman isän­maam­me puo­les­ta.

Kah­vi­tau­on jäl­keen oh­jel­mas­sa oli vä­läh­dyk­siä Eli­as Lön­n­ro­tin elä­mäs­tä sekä kan­te­leen­soit­toa tu­le­vaan Ka­le­va­lan päi­vään liit­ty­en. Ker­hon ve­tä­jä ker­toi myös isän­sä ko­ke­muk­sia sota-ajal­ta. Kä­sis­tään kä­te­vää mies­tä oli pyy­det­ty te­ke­mään ve­nei­tä so­ti­lai­den käyt­töön. Ka­ve­ri­na hä­nel­lä oli ol­lut uk­rai­na­lai­sia so­ta­van­ke­ja. He oli­vat ol­leet ah­ke­ria mie­hiä, ja heis­tä oli tul­lut ys­tä­viä. Kun oli tul­lut eron ai­ka, kaik­ki oli­vat it­ke­neet.

Tu­le­vai­suu­den suun­ni­tel­mis­sa vart­tu­nei­den ker­hos­sa oli Kal­li­on lei­ri­päi­vä ja Ou­lun vart­tu­nei­den ker­hon vie­rai­lu. Näi­den suun­ni­tel­mien pe­rään li­sät­tiin nöy­rä pyyn­tö ”Jos Ju­ma­la suo”. Ti­lai­suu­des­sa oli sel­väs­ti ais­tit­ta­vis­sa, mi­ten tär­ke­ää yh­tei­nen ko­koon­tu­mi­nen ja halu näh­dä toi­sia ih­mi­siä on pit­kän tau­on jäl­keen. Vaik­ka maa­il­man ti­lan­ne vai­kut­ti uh­kaa­val­ta, nau­ru ja pu­heen­so­ri­na vies­tit­ti­vät ilos­ta ja rau­has­ta. Lau­loim­me vie­lä muu­ta­mia Sii­o­nin lau­lu­ja, ja lo­puk­si oli ar­von­taa.

Omat ko­ke­muk­se­ni ker­ho­toi­min­nas­ta ovat tyt­tö­ker­hos­sa käy­mi­nen ja päi­vä­ker­hon oh­jaa­ja­na toi­mi­mi­nen. Van­hus­ten­ker­hos­sa olen ol­lut muu­ta­mia ker­to­ja sä­es­tä­jä­nä. Vaik­ka ikä­ryh­mä ja oh­jel­ma on eri­lai­nen, yk­si ai­he on sama kai­kis­sa. Ker­ho­jen tär­kein ja en­sim­mäi­nen osuus on Ju­ma­lan sa­nan ää­rel­le hil­jen­ty­mi­nen. Jo­kai­ses­sa ker­hos­sa on kuu­lu­nut evan­ke­liu­min loh­dul­li­nen sa­no­ma.

Oli ih­meel­li­nen olo ol­la kes­kel­lä ar­kis­ta kes­ki­viik­koa seu­rois­sa. Pari tun­tia kes­tä­neen ker­hon ja hy­vien kah­vien ja oh­jel­man jäl­keen sekä kah­vi­pa­ket­tia rik­kaam­pa­na läh­din ko­tiin. Sain pal­ve­lu­teh­tä­väs­tä enem­män kuin pys­tyin an­ta­maan. Jos maa­il­ma py­syy ja mi­nul­le an­ne­taan elin­päi­viä, olen koh­ta taas ker­hoi­äs­sä it­se­kin.

TarjaKorri
Kotimme Nivalassa on minulle tärkeä paikka. Siellä on ollut elämäntehtäväni perheen parissa ja siellä teen yritykseemme liittyviä töitä. Vapaa-aika kuluu paljolti käsitöiden parissa. Ystävät ovat minulle tärkeitä. Heidän kanssaan kyläilyt ja keskustelut ovat elämäni suola. Kirjoituksistani voi antaa palautetta: korritarja@gmail.com.
TarjaKorri

“Ne on semmosia vanhojen mummujen juttuja, ja ne vaan siellä ompelee”

24.4.2024 7.00
TarjaKorri

Talkoot ja varainkeruu tarvitsevat Jumalan siunausta

30.3.2024 7.00
TarjaKorri

"Voisinpa Jeesuksestani nyt laulaa sydämestäni!" – Mietteitä laulukirjan ääreltä

5.3.2024 6.00
TarjaKorri

"Mutta Jumalahan on kaiken yläpuolella" – poimintoja menneestä vuodesta

4.2.2024 6.00
TarjaKorri

Syliisi hellään sulje

7.1.2024 6.00
TarjaKorri

Marraskuu – pimeyttä ja valoa käsi kädessä

26.11.2023 6.00
TarjaKorri

"Nyt on mukava tulla leirille, kun on puhtaat huoneet"

25.10.2023 12.00
TarjaKorri

Tärkeitä asioita elämässäni

22.9.2023 10.00
TarjaKorri

Laidunkaudelta sisäruokintaan

17.8.2023 7.00
TarjaKorri

Ystävänkaipuuta ja monenlaisia ystäviä

22.7.2023 6.00
TarjaKorri

Viimeinen kerta

22.6.2023 10.30
TarjaKorri

Äitinä sukupolvien ketjussa

27.5.2023 6.00
TarjaKorri

Viestinviejänä

27.4.2023 6.00
TarjaKorri

Sattumaako?

30.3.2023 6.00
TarjaKorri

Vala

1.3.2023 6.00
TarjaKorri

Miten olet jaksellut?

25.1.2023 6.00
TarjaKorri

Rukous voi paljon

1.1.2023 9.45
TarjaKorri

Tuokiokuvia vuosien varrelta

21.11.2022 5.00
TarjaKorri

Vastuullisuutta vapain mielin

24.10.2022 6.00
TarjaKorri

Jokapäiväinen leipämme?

23.9.2022 10.20
TarjaKorri

Koulumuistoja

17.8.2022 10.45
TarjaKorri

Arkea, juhlaa ja pyhää

15.7.2022 6.00
TarjaKorri

”Meillä on aihetta iloon”

13.6.2022 6.00
TarjaKorri

Tärkeitä ihmisiä

14.5.2022 6.00
TarjaKorri

Rakennusta ja remonttia

13.4.2022 6.00
TarjaKorri

Valoon kutsuttu

27.2.2022 7.00
TarjaKorri

Uusi matka

21.1.2022 6.00
19.5.2024

Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. sJoh. 3:16

Viikon kysymys