JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Kiitollisuus tästä päivästä

11.1.2017 6.38

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420170111063800

Usein sa­no­taan, et­tä uu­den vuo­den al­ka­es­sa kat­seem­me on men­nees­sä ja tu­le­vas­sa. Näin var­mas­ti on­kin. Men­nei­syy­teen ei kui­ten­kaan kan­na­ta ta­ker­tua. On hyvä elää tätä het­keä ja kat­soa luot­ta­vai­ses­ti tu­le­vaan, vaik­ka vai­keuk­sien koh­da­tes­sa tämä ei usein ole help­poa.

Men­nei­syys on jo­ta­kin, mitä em­me voi muut­taa. Tu­le­vai­suu­teen sen si­jaan voim­me vai­kut­taa, omal­ta pie­nel­tä osal­tam­me. Em­me tie­dä tu­le­vai­suu­des­tam­me mi­tään, mut­ta jo­kai­nen het­ki, jon­ka eläm­me, ra­ken­taa poh­jaa tu­le­vai­suu­del­le.

Tämä nä­kyy konk­reet­ti­ses­ti eri­lai­sis­sa elä­män va­lin­nois­sa ja esi­mer­kik­si las­ten kas­va­tuk­ses­sa. Tä­män päi­vän teot tu­le­vat nä­ky­viin tu­le­vai­suu­des­sa.

Men­nei­syy­teen meil­lä on lupa suh­tau­tua ar­mol­li­ses­ti. Ku­kaan meis­tä ei ole vir­hee­tön. Men­nyt vuo­si, ku­ten koko elet­ty elä­mä, si­säl­tää asi­oi­ta, jot­ka oli­sim­me voi­neet teh­dä pa­rem­min. Asi­oi­ta, jot­ka oli­sim­me voi­neet jät­tää te­ke­mät­tä. Sa­no­ja, jot­ka oli­sim­me voi­neet jät­tää sa­no­mat­ta. Tä­män päi­vän taak­kaa ei kan­na­ta li­sä­tä men­nei­den päi­vien mur­heil­la. Tä­nään saa aloit­taa alus­ta.

Tämä ei kui­ten­kaan vä­hen­nä vas­tuu­ta omis­ta te­ke­mi­sis­täm­me. Jos ta­ka­na­päin on te­ko­ja, joil­la olem­me esi­mer­kik­si lou­kan­neet jo­ta­kin, asi­at odot­ta­vat kor­jaa­mis­ta, kun­nes nii­hin tar­tum­me. Useim­mat päi­vät tar­jo­a­vat meil­le ti­lai­suu­den pyy­tää an­teek­si. Tä­nään voi kor­ja­ta ei­li­sen­kin epä­on­nis­tu­mi­sia ja jät­tää ne sit­ten taak­seen. An­teek­si­an­ta­mus on ih­meel­li­nen asia, se an­taa voi­maa tu­le­vai­suu­teen­kin.

Tu­le­vai­suu­teen kat­so­es­sa saam­me luot­taa Ju­ma­lan huo­len­pi­toon. Jee­sus opet­ti: “äl­kää huo­leh­ti­ko huo­mis­päi­väs­tä, se pi­tää kyl­lä it­ses­tään huo­len. Kul­le­kin päi­väl­le riit­tä­vät sen omat mur­heet.” Tätä saam­me muis­taa, kun huo­let pii­rit­tä­vät.

Kuin­ka usein huo­leh­dim­me sii­tä, mi­ten asi­at ovat huo­men­na? Ja kuin­ka usein se to­del­la on tar­peen? Esi­mer­kik­si ta­lou­del­li­sis­sa asi­ois­sa kat­se hel­pos­ti kään­tyy huo­mi­seen, en­si viik­koon ja seu­raa­vaan kuu­kau­teen. Toki mei­dän on hyvä suun­ni­tel­la ja val­mis­tau­tua, mut­ta on eri asia ol­la huo­lis­saan. Jos kään­näm­me kat­seem­me tä­hän päi­vään, saam­me ol­la mo­nes­ta asi­as­ta kii­tol­li­sia. Jos meil­lä tä­nään on ruo­ka ja vaat­teet, mo­net asi­at ovat hy­vin.

Psal­min kir­joit­ta­ja oli kii­tol­li­nen ku­lu­vas­ta päi­väs­tä: “Tämä on se päi­vä, jon­ka Her­ra on teh­nyt; Rie­muit­kaam­me ja iloit­kaam­me sii­tä. Oi Her­ra, au­ta, oi Her­ra, an­na me­nes­tys!” Rie­muun liit­tyi sil­ti ru­kous tä­män päi­vän ja tu­le­vien päi­vien puo­les­ta: Her­ra au­ta, an­na me­nes­tys.

Tai­val­li­sen Isän huo­len­pi­toon saam­me jät­tää al­ka­neen vuo­den ja kaik­ki vai­heem­me. Ja pyy­tää, et­tä hä­nen tah­ton­sa saa ta­pah­tua.

Tämä on vii­mei­nen blo­gi­teks­ti­ni Päi­vä­mie­hen verk­ko­leh­des­sä. Olen kii­tol­li­nen men­nees­tä – tämä on ol­lut an­toi­sa teh­tä­vä. Kii­tän lu­ki­joi­ta ra­ken­ta­vas­ta ja roh­kai­se­vas­ta pa­laut­tees­ta ja toi­vo­tan siu­naus­ta al­ka­neel­le vuo­del­le.

"Si­nua, Her­ra, kii­tän elä­mäs­tä, päi­vis­tä men­neis­tä ja myös­kin täs­tä. On kä­des­sä­si kul­ku koh­ta­lon. Tah­to­si, Isä, ta­pah­tu­ko­hon." (Vir­si 558:2.)

JuhoLehtola
Perheeseeni kuuluvat vaimo ja kuusi lasta. Työskentelen oppimisen, opettamisen, viestinnän ja näitä tukevan teknologian parissa. Vapaa-aikaani kulutan puuhastelemalla kotona, opiskelemalla milloin mitäkin ja harrastamalla musiikkia. Blogikirjoitusteni aiheet nousevat usein arkisista tilanteista perheessä ja työssä. Voit antaa minulle palautetta kirjoituksistani osoitteeseen juho.lehtola@gmail.com
JuhoLehtola

Alttari ei kysy paikkaa

6.12.2016 6.53
JuhoLehtola

Se on neuvolapäivä

12.11.2016 6.18
JuhoLehtola

Uupunut tarvitsee ymmärtämistä ja apua

6.10.2016 6.50
JuhoLehtola

Isän huolenpito ei unohdu

7.9.2016 6.09
JuhoLehtola

Sain soiton, laulun lahjan sydämeen

28.6.2016 6.05
JuhoLehtola

Lukkoja

31.5.2016 10.20
JuhoLehtola

Ei ole ketään, jota ei tunne kukaan

10.5.2016 6.48
JuhoLehtola

Työpaikka on lahja

8.4.2016 6.56
JuhoLehtola

Takapenkin kuluttajasta tiedonjanoiseksi opiskelijaksi

4.3.2016 7.05
JuhoLehtola

Pysäyttääkö mikään niin?

4.2.2016 6.48
JuhoLehtola

Virtuaalikynttilä

6.1.2016 6.39
JuhoLehtola

Ihmeellisen paljon sisältäviä sanoja

12.12.2015 6.39
JuhoLehtola

Lämpöä

8.11.2015 6.45
JuhoLehtola

Kelpaammeko?

6.10.2015 7.07
JuhoLehtola

Tänään minä, huomenna sinä

31.8.2015 3.55
JuhoLehtola

Rakastanko, tahdonko?

3.8.2015 6.09
JuhoLehtola

Aurinko on sydämen tila

29.6.2015 10.16
JuhoLehtola

Avaimia

2.6.2015 6.20
JuhoLehtola

Vaeltajan virsi

1.5.2015 6.31
JuhoLehtola

​Peukkuviestiä

3.4.2015 6.32
JuhoLehtola

​Elämän ihmeestä kiitollisena

4.3.2015 6.24
JuhoLehtola

​Rauha miljoonakaupungissa

31.1.2015 6.55
JuhoLehtola

​Joulun ihme

24.12.2014 6.31
JuhoLehtola

​Kirkon jäsenenä

6.12.2014 6.59
JuhoLehtola

​Palvelijan arka pyyntö

4.11.2014 6.05
JuhoLehtola

​Seuraa minua!

4.10.2014 6.14
JuhoLehtola

​Aurinkolaulu

2.9.2014 7.16
JuhoLehtola

Repullisia

28.7.2014 0.00
JuhoLehtola

Kertokaa lastenlapsille lauluin

28.6.2014 6.53
JuhoLehtola

​Mummut opettivat uskomaan

29.5.2014 7.20
JuhoLehtola

Lapsenmielellä

29.4.2014 6.19
JuhoLehtola

Etsi hyvä uutinen

26.3.2014 10.17
19.5.2024

Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. sJoh. 3:16

Viikon kysymys