JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 ... 15 »

Pidetään uskon asioita esillä

Matkaevääksi19.10.2022 6.15

”Isä, on­ko nuo nii­tä Jee­sus-hir­siä?”, ky­syi esi­koi­sem­me noin kak­si­kym­men­tä vuot­ta sit­ten tar­koit­ta­en kat­to­ris­ti­koi­ta. Lap­si oli pääs­syt mu­kaan työ­pai­kal­le­ni hir­si­te­ol­li­suu­den pa­ris­sa. Hän viit­ta­si Jee­suk­sen ris­tin­kuo­le­maan.

Hannele Puhakka

Hannele Puhakka

Luottamus Jumalan johdatukseen

Matkaevääksi12.10.2022 11.00

Van­ha suo­ma­lai­nen sa­non­ta kuu­luu, et­tä kah­den kaup­pa on kol­man­nen kor­va­puus­ti. Kor­va­puus­ti ei täs­sä tar­koi­ta her­kul­lis­ta pul­laa, vaan kor­va­til­lik­kaa eli läi­mäy­tys­tä kor­val­le.

Herran tahdon noudattaminen

Matkaevääksi5.10.2022 9.15

Eräs lai­nop­pi­nut ha­lu­si ko­e­tel­la Jee­sus­ta ky­sy­en Va­pah­ta­jal­ta: ”Opet­ta­ja, mikä on lain suu­rin käs­ky?” (Matt. 22:36.) Va­pah­ta­ja viit­ta­si kir­joi­tuk­siin (5. Moos. 6:5) ja vas­ta­si: Ra­kas­ta Her­raa, Ju­ma­laa­si, koko sy­dä­mes­tä­si, koko sie­lus­ta­si ja mie­les­tä­si. Toi­nen yh­tä tär­keä oli: ”Ra­kas­ta lä­him­mäis­tä­si niin kuin it­se­ä­si” (Matt. 22:39). Jee­sus vie­lä tii­vis­ti asi­an: ”Näi­den kah­den käs­kyn va­ras­sa ovat laki ja pro­fee­tat” (Matt. 22:40).

Paholainen on voitettu Karitsan verellä

Matkaevääksi28.9.2022 6.00

Ikään­ty­nyt Mel­vin Pir­ness kuun­te­li sy­väl­lis­tä esi­tys­tä luo­mis­ker­to­muk­ses­ta ja di­no­sau­ruk­sis­ta. Sit­ten hän to­te­si: ”Yk­si asia on kui­ten­kin ai­van var­ma. Saam­me ol­la kii­tol­li­sia sii­tä, et­tä di­no­sau­ruk­sia ei ole enää kes­kuu­des­sam­me. Sit­ten on ikui­nen ky­sy­mys, et­tä kum­pi oli en­sin, muna vai kana.” Hän vas­ta­si it­se: ”Kun Ju­ma­la loi lin­nut nel­jän­te­nä päi­vä­nä, on tuo­kin ky­sy­mys sit­ten rat­kais­tu. Raa­mat­tu­han ei puhu mi­tään mu­nan luo­mi­ses­ta.” Hu­mo­ris­ti­sin sa­na­kään­tein hän näin opet­ti, kuin­ka va­kaas­ti saam­me us­koa Ju­ma­lan sa­nan ih­meet to­dek­si.

Kaikki on Jumalan varassa

Matkaevääksi21.9.2022 11.10

Moni on saa­nut ihas­tel­la vii­me ai­koi­na Ju­ma­lan suur­ta siu­naus­ta hä­nen val­ta­kun­tan­sa työs­sä. Saim­me ol­la vai­mo­ni kans­sa Han­ka­sal­men lei­ri­kes­kuk­sen ava­jai­sis­sa muu­ta­ma viik­ko sit­ten. Olem­me myös ol­leet rak­kaan, ai­kai­sem­man ko­ti­sii­o­nim­me kau­niis­sa, uu­des­sa toi­mi­ta­los­sa jo kak­sis­sa ke­sä­seu­rois­sa.

Miksi rukoilet?

Matkaevääksi14.9.2022 6.00

Yk­si­näi­se­nä lu­ki­o­lai­se­na mie­les­sä­ni soi kou­lu­mat­kal­la lau­lun sa­nat: ”Ah, kuin­ka heik­ko kul­kea voi, vai­vai­nen yk­sin tais­tel­la, oi. Sä olet Isä. Us­koa li­sää sy­dä­mee­ni.” Huo­li us­kon säi­ly­mi­ses­tä oli to­del­lis­ta. Paik­ka­kun­nal­la ei ol­lut juu­ri us­ko­via. Ju­ma­la kuu­li huo­kauk­set: sain le­vol­li­suut­ta ja voi­maa kul­kea us­ko­vai­se­na tuon yk­si­näi­sen nuo­ruu­den tai­pa­leen.

Erkki Alasaarela

Erkki Alasaarela

Armeliaalle käy hyvin

Matkaevääksi7.9.2022 10.30

En­si pyhä on lä­him­mäi­sen sun­nun­tai. Psal­mis­sa 112 ker­ro­taan oi­ke­a­mie­li­ses­tä ih­mi­ses­tä näin: ”Hy­vin käy sen, joka on ar­me­li­as ja lai­naa omas­taan muil­le, sen, joka ai­na toi­mii oi­keu­den mu­kaan.”

Pyhä Henki tuo rauhan

Matkaevääksi31.8.2022 9.00

Ra­kas mat­ka­ys­tä­vä ker­toi py­säh­dyt­tä­väs­tä het­kes­tä, jo­hon hän oli jou­tu­nut. Hä­nel­le oli hoi­ta­ja­na an­net­tu työ­teh­tä­väk­si val­voa sai­raa­la­vuo­tee­seen si­dot­tua, heik­ko­kun­tois­ta ja le­vo­ton­ta po­ti­las­ta. Työ­vuo­ron ai­ka­na po­ti­las pyy­si hoi­ta­jaa avaa­maan te­le­vi­si­on. Hoi­ta­ja ker­toi, et­tä hän ei osan­nut ava­ta te­le­vi­si­o­ta, jo­ten po­ti­las jou­tui neu­vo­maan kau­ko­sää­ti­men käyt­töä. Te­le­vi­sio saa­tiin au­ki.

Synnitkö ”maton alle”?

Matkaevääksi24.8.2022 6.00

On­ko si­nul­le tul­lut kos­kaan vir­hei­tä? Mi­nul­le on tul­lut mo­nes­ti­kin. Täs­sä kir­joit­ta­mi­ses­sa­kin tu­lee usein vir­hei­tä – ei­vät­kä ne ole edes pa­him­pia te­ke­mi­ä­ni. Pyy­he­ku­mi tai de­le­te-nap­pi aut­ta­vat noi­hin kir­joi­tus­vir­hei­siin.

Elmeri Hekkala

Elmeri Hekkala

Se, mihin turvaudumme, on jumalamme

Matkaevääksi17.8.2022 10.00

Ju­ma­la an­toi kym­me­nen käs­kyn lain. En­sim­mäi­nen käs­ky mää­rit­te­lee Ju­ma­lan ja ih­mi­sen vä­lis­tä suh­det­ta: ”Minä olen Her­ra, si­nun Ju­ma­la­si. Si­nul­la ei saa ol­la mui­ta ju­ma­lia.” (2. Moos. 20:2–3.)

« 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 ... 15 »
19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys