JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 »

Isien Jumala kantaa lastaan tänäänkin

Matkaevääksi16.2.2022 6.00

Koo­ra­lai­set oli­vat jää­neet tais­te­lus­sa tap­pi­ol­le, ja kan­san enem­mis­tö pilk­ka­si hei­tä ja nau­roi heil­le. Psal­mis­sa 44 he pur­ka­vat tun­to­jaan ja et­si­vät tur­vaa ve­to­a­mal­la Ju­ma­laan – oli­han hän ai­kai­sem­min­kin aut­ta­nut lap­si­aan. Ju­ma­la oli var­jel­lut men­nei­tä su­ku­pol­via us­kon tais­te­luis­sa.

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Maailman pimeydestä Herran kirkkauteen

Matkaevääksi2.2.2022 10.00

Erääl­lä lei­ril­lä pe­rus­tet­tiin il­lan pi­me­tes­sä kynt­ti­lä­kul­kue. Jo­kai­sen teh­tä­vä­nä oli pie­nes­sä ryh­mäs­sä huo­leh­tia sii­tä, et­tä kun­kin ryh­mä­läi­sen liek­ki py­syy pa­la­va­na. Kun yli­tet­tiin pel­toa, piti py­säh­tyä ja suo­ja­ta toi­sen lei­ri­läi­sen liek­kiä tai an­taa omas­ta lie­kis­tä tuli sam­mu­neel­le kynt­ti­läl­le. Kun saa­vut­tiin pe­ril­le, yk­si lei­ri­läi­nen to­te­si, et­tä tä­mä­hän on kuin us­ko­vais­ten elä­mää.

”Hyvä on Herra”

Matkaevääksi26.1.2022 10.00

Ke­säl­lä 2018 pois­nuk­ku­neen vai­mo­ni hau­ta­ki­veen on kir­joi­tet­tu sa­nat ”Hyvä on Her­ra”. Tämä vai­mo­ni lem­pi­vir­si on täyn­nä tai­vaal­lis­ta kii­tos­ta, ja se oli mu­ka­na yh­tei­ses­sä elä­mäs­säm­me avi­o­liit­toon vih­ki­mi­ses­tä vii­mei­seen päi­vään as­ti.

Jumalan pelko opettaa kuuliaisuuteen

Matkaevääksi19.1.2022 6.00

Lap­suu­des­sa ja nuo­ruu­des­sa, kun olin toi­mi­nut vas­toin äi­din ja isän ope­tus­ta, oli vai­kea koh­da­ta hei­tä. Sen jäl­keen ha­lu­si vä­hän pii­lo­tel­la, eh­kä vä­hän pe­lot­ti­kin. Ar­ka­na ja nöy­rä­nä as­te­li ko­tiin. Jos­kus tot­te­le­mat­to­muu­des­ta seu­ra­si jo­kin ran­gais­tus ja asia so­vit­tiin asi­a­no­sais­ten kans­sa. Tär­keim­pä­nä asi­a­na oli kui­ten­kin se, et­tä kai­ken sai us­koa an­teek­si. Van­hem­mat siu­na­si­vat, ja evan­ke­liu­min siu­nauk­sen al­la sain ai­na uu­den mah­dol­li­suu­den aloit­taa puh­taal­ta pöy­däl­tä.

Ylistää voi sekä ääneen että hiljaisesti

Matkaevääksi12.1.2022 6.00

Mil­lä ta­val­la sinä olet kiit­tä­nyt Ju­ma­laa? Se on voi­nut ta­pah­tua hil­jai­ses­sa ru­kouk­ses­sa tai ää­neen lau­la­en. Ju­ma­lan aut­ta­es­sa hä­dän het­kel­lä on joku saat­ta­nut huo­kais­ta ai­van ää­neen: ”Kii­tos Tai­vaan Isä, kun au­toit!”

Herran kirkkaus hohtaa riippumatta ajan vaiheista

Matkaevääksi5.1.2022 10.50

Olet­ko jos­kus val­vo­nut koko yön ja odot­ta­nut aa­mun koit­ta­mis­ta? Omal­la koh­dal­la­ni mie­leen tu­lee mo­nen­lai­sia val­vot­tu­ja öi­tä, ku­ten nii­tä, jol­loin lap­si on val­vot­ta­nut. Sil­loin olen seu­ran­nut lä­hes epä­toi­voi­se­na kel­lon kul­kua ja miet­ti­nyt, mi­ten jak­san seu­raa­va­na päi­vä­nä mel­kein unet­to­man yön jäl­keen.

Jouluna odotus täyttyy

Matkaevääksi22.12.2021 6.00

Jou­luun la­tau­tuu pal­jon odo­tuk­sia. Joku odot­taa yh­teis­tä ai­kaa lä­heis­ten kans­sa, toi­nen rau­hoit­tu­mis­ta it­sek­seen jou­lun sa­no­man ää­rel­le. Moni kai­paa jou­lu­kuus­ta ja mui­ta ko­ris­tei­ta, mu­siik­kia, ruo­kia, eh­kä tal­vis­ta mai­se­maa. Lap­set odot­ta­vat ja jän­nit­tä­vät usein jou­lu­lah­jo­ja.

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Luottamuksen arvoinen palvelija

Matkaevääksi8.12.2021 10.00

Kun työn­te­ki­jä tai yrit­tä­jä suo­rit­taa teh­tä­vän­sä so­pi­muk­sen mu­kai­ses­ti, huo­lel­li­ses­ti ja ajal­laan, hän on esi­mie­hen­sä ja asi­ak­kaan­sa luot­ta­muk­sen ar­voi­nen.

Jeesus luo rauhan

Matkaevääksi1.12.2021 9.50

Suo­mes­sa on elet­ty poik­keuk­sel­li­sen pit­kää rau­han ai­kaa. Suu­rin osa täl­lä het­kel­lä elos­sa ole­vis­ta suo­ma­lai­sis­ta ei ole ko­ke­nut elä­mäs­sään so­taa. Tal­vi- ja jat­ko­so­ta ovat kui­ten­kin muis­tis­sa kan­sa­kun­nan lä­hi­his­to­ri­a­na ja lä­heis­ten ko­ke­muk­si­na. Myös use­at maa­ham­me muut­ta­neet ovat elä­neet so­dan kes­kel­lä.

Kunnian kuningas tulee kerran loistossaan

Matkaevääksi24.11.2021 6.00

Kun vi­ras­sa ole­vat ku­nin­kaat vie­rai­le­vat kan­san­sa kes­kel­lä, pal­jon vä­keä ko­koon­tuu seu­raa­maan ta­pah­tu­maa. Usein maas­sa on pu­nai­nen mat­to, jota pit­kin ku­nin­gas seu­ru­ei­neen kä­ve­lee.

« 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 »
24.6.2024

Minä luotan sinun armoosi, saan iloita sinun avustasi. Ps. 13:6

Viikon kysymys