JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 ... 15 »

SRK:n arkisto

SRK:n arkisto

Kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa

Matkaevääksi10.5.2023 10.00

Har­va asia on us­kos­sa yh­tä kes­kei­sel­lä si­jal­la kuin ru­kous. Hen­gel­li­sis­sä ti­lai­suuk­sis­sa ru­koil­laan nä­ky­väs­ti ja yh­tei­ses­ti, mut­ta ru­kous on läs­nä myös yk­si­tyi­ses­sä us­ko­ne­lä­mäs­sä.

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Henki tekee eläväksi

Matkaevääksi3.5.2023 9.20

Noin nel­jä­kym­men­tä vuot­ta sit­ten sain toi­mee­ni liit­ty­en teh­tä­vän on­ni­tel­la eräs­tä van­hus­ta, joka kuu­lui elä­väs­tä kris­til­li­syy­des­tä vuo­si­kym­me­niä sit­ten ir­tau­tu­nee­seen eri­seu­raan ja oli hei­dän saar­naa­ji­aan. Kah­vi­pöy­dän ää­res­sä kuu­lin, kuin­ka on­ni­tel­ta­va vas­ta­si erää­seen on­nit­te­lu­pu­hee­seen. Sii­nä hän lai­na­si pit­käs­ti Raa­mat­tua ja Lut­he­ria.

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Päämäärä motivoi uskomaan

Matkaevääksi26.4.2023 5.00

Iha­nim­mat ta­voit­teet al­ka­vat yl­lät­tä­vi­nä unel­mi­na, ki­hel­möi­vät mie­les­sä, unoh­tu­vat ja taas pa­laa­vat. Jos unel­ma muut­tuu suun­ni­tel­mak­si ja saa pää­mää­rän, voi sii­tä hel­pom­min kes­kus­tel­la. To­teut­ta­mi­ses­sa on sit­ten tär­ke­ää si­säi­nen pol­te, in­to­hi­mo asi­aan, sa­no­vat mo­ti­vaa­ti­on asi­an­tun­ti­jat.

Valtteri Saukko

Valtteri Saukko

Tutussa laumassa, oikealla tiellä

Matkaevääksi19.4.2023 6.00

Hy­vän Pai­me­nen ään­tä on tur­val­lis­ta kuun­nel­la ja seu­ra­ta nii­den jäl­kiä, jot­ka ovat sitä ään­tä kuun­nel­leet.

Lunastajan lupaus läsnäolosta

Matkaevääksi5.4.2023 9.00

Lä­hes­tym­me kris­ti­kun­tam­me suur­ta juh­laa, pää­si­äis­tä. Pää­si­äi­sen sa­no­mas­sa on kes­kei­sin­tä se, et­tä pro­feet­to­jen en­nus­ta­ma ta­pah­tu­ma to­teu­tui: Lu­nas­ta­jam­me ja Va­pah­ta­jam­me täyt­ti Isän­sä hä­nel­le an­ta­man teh­tä­vän täy­del­li­ses­ti. Hän mak­soi ih­mis­kun­nan syn­ti­ve­lan ja lu­nas­ti sen va­paak­si ris­tin­kuo­le­mal­laan ja voi­tol­li­sel­la ylös­nou­se­mi­sel­laan.

Eveliina Saukko

Eveliina Saukko

Evankeliumi pelastaa pahan kierteestä

Matkaevääksi29.3.2023 5.00

”Minä it­se ha­lu­an va­li­ta ys­tä­väni, tuon kans­sa en vä­lit­täi­si ol­la.” ”Toi­vot­ta­vas­ti tuo toi­nen mar­ja­mies ei löy­dä tätä mar­ja-apa­jaa­ni.” ”Saa­vu­te­tuis­ta eduis­ta em­me luo­vu.” Ih­mis­mie­les­tä nou­see jat­ku­vas­ti sel­lais­ta, mikä ei ole Kris­tuk­sen miel­tä.

Elmeri Hekkala

Elmeri Hekkala

Missä olet, ihminen?

Matkaevääksi22.3.2023 6.00

Ju­ma­la esit­ti ot­si­kon ky­sy­myk­sen luo­mil­leen ih­mi­sil­le Aa­da­mil­le ja Ee­val­le pa­ra­tii­sin vii­le­ne­väs­sä il­las­sa. Kaik­ki kau­nis ja hyvä tun­tui tuos­sa het­kes­sä ka­don­neen: pa­ra­tii­sin kau­neus iha­ni­ne he­del­mä­pui­neen, ih­mis­ten ilo ja hä­pe­ä­mät­tö­myys tois­ten­sa seu­ras­sa, Ju­ma­lan heil­le an­ta­ma teh­tä­vä luo­ma­kun­nan vil­je­le­mi­ses­tä ja var­je­le­mi­ses­ta sekä li­sään­ty­mi­ses­tä ja maan täyt­tä­mi­ses­tä.

Henrikki Hetemaa

Henrikki Hetemaa

Evankeliumin sanomaa jokaiselle

Matkaevääksi15.3.2023 6.00

Isoi­sä­ni oli haa­voit­tu­nut so­das­sa vai­ke­as­ti. Pa­pan elä­mään tuli iso­ja haas­tei­ta so­keu­tu­mi­sen ja toi­sen kä­den am­pu­toi­mi­sen vuok­si. Ar­kie­lä­män haas­tei­den myö­tä elä­mäs­sä oli mu­ka­na myös al­ko­ho­lin­käyt­tö, joka ai­heut­ti mo­nen­lais­ta har­mia. Ju­ma­la ko­et­te­li ja he­rät­ti pa­pan oman­tun­non. Opas­koi­ran avul­la pap­pa pää­si Sääks­jär­vel­le seu­roi­hin me­ne­vään lin­ja-au­toon. Siel­lä pap­pa sai ko­kea pa­ran­nuk­sen ja hän löy­si nuo­ruu­des­sa ka­dot­ta­man­sa Ju­ma­lan val­ta­kun­nan. Ju­ma­lan tiet ovat ih­meel­li­set (Ps.1:6).

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Olenko välinpitämätön?

Matkaevääksi8.3.2023 10.00

Ih­mi­sen elä­mäs­sä voi ol­la ai­ko­ja, jol­loin kaik­ki su­juu hy­vin: on ter­veyt­tä, ys­tä­viä, töi­tä ja tu­le­vai­suu­den suun­ni­tel­mat sel­vil­lä. Täl­löin saat­taa us­ko­mi­sen lah­ja him­men­tyä ja on vaa­ra­na tul­la pen­se­äk­si us­kos­sa.

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Uskon lahja on kallein aarre

Matkaevääksi1.3.2023 9.05

Muis­tat­ko las­ten­lau­lun Jä­nö­jus­sin mä­en­las­ku? Sii­nä Jä­nö­jus­si kat­se­lee pik­ku­poi­kien mä­en­las­kua ja nau­raa it­sek­seen, kun joku len­tää pyrs­töl­leen. Jus­si uho­aa it­se­var­mas­ti, mi­ten hän kyl­lä hyp­päi­si mä­es­tä pal­jon pi­dem­mäl­le kuin po­jat, ai­na pil­viin as­ti. Mi­ten­käs sit­ten Jus­sil­le kä­vi­kään? On­ko si­nul­le käy­nyt jos­kus sa­moin? Mi­nul­le on.

« 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 ... 15 »
16.6.2024

Jeesus sanoi: ”Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Menkää ja tutkikaa, mitä tämä tarkoittaa: ’Armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja.’” Matt. 9:12–13

Viikon kysymys