JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Valtteri Saukko

Valtteri Saukko

Jumalan tahdon mukainen elämä

Matkaevääksi26.6.2024 9.45

Paa­va­lin nuo­ri työ­to­ve­ri Ti­mo­teus kas­voi kreik­ka­lai­sen isän ja juu­ta­laisk­ris­ti­tyn äi­din, Eu­ni­ken, ko­dis­sa. Hä­nen iso­äi­tin­sä Loo­is oli myös kris­tit­ty. Ti­mo­teus oli jo nuo­res­ta as­ti op­pi­nut py­hät kir­joi­tuk­set. Ne an­toi­vat hä­nel­le ym­mär­ryk­sen sii­tä, et­tä vain us­ko­mal­la Kris­tuk­seen Jee­suk­seen hän pe­las­tuu. Paa­va­li kiit­ti kyy­ne­lien kera us­ko­vai­sen äi­din ja iso­äi­din vil­pi­tön­tä us­koa ja kas­va­tus­työ­tä. Hän oli var­ma, et­tä sama us­ko oli myös Ti­mo­teuk­ses­sa.

SRK:n arkisto

SRK:n arkisto

Pyrkikäämme vahvistamaan toisiamme

Matkaevääksi19.6.2024 14.00

Ih­mis­ten kes­ken tu­lee sil­loin täl­löin eri­mie­li­syyk­siä. Nii­tä saat­taa tul­la esi­mer­kik­si ka­ve­rus­ten tai per­heen­jä­sen­ten kes­ken. Eri­mie­li­syy­det voi­vat ol­la pie­niä tai suu­ria. Pie­net eri­mie­li­syy­det saa usein hel­pos­ti so­vit­tua ja unoh­det­tua, suu­ret eri­mie­li­syy­det vaa­ti­vat pal­jon ar­mol­li­suut­ta ja an­teek­si­an­toa. Eri­tyi­sen ras­kaal­ta eri­mie­li­syy­det tun­tu­vat sil­loin, jos nii­tä on us­ko­na­si­ois­ta Ju­ma­lan las­ten vä­lil­lä. Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­sa on ni­mit­täin ole­muk­sel­li­ses­ti läs­nä van­hurs­kaus, rau­ha ja ilo.

« 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 15 »

Henrikki Hetemaa

Henrikki Hetemaa

Evankeliumin sanomaa jokaiselle

Matkaevääksi15.3.2023 6.00

Isoi­sä­ni oli haa­voit­tu­nut so­das­sa vai­ke­as­ti. Pa­pan elä­mään tuli iso­ja haas­tei­ta so­keu­tu­mi­sen ja toi­sen kä­den am­pu­toi­mi­sen vuok­si. Ar­kie­lä­män haas­tei­den myö­tä elä­mäs­sä oli mu­ka­na myös al­ko­ho­lin­käyt­tö, joka ai­heut­ti mo­nen­lais­ta har­mia. Ju­ma­la ko­et­te­li ja he­rät­ti pa­pan oman­tun­non. Opas­koi­ran avul­la pap­pa pää­si Sääks­jär­vel­le seu­roi­hin me­ne­vään lin­ja-au­toon. Siel­lä pap­pa sai ko­kea pa­ran­nuk­sen ja hän löy­si nuo­ruu­des­sa ka­dot­ta­man­sa Ju­ma­lan val­ta­kun­nan. Ju­ma­lan tiet ovat ih­meel­li­set (Ps.1:6).

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Olenko välinpitämätön?

Matkaevääksi8.3.2023 10.00

Ih­mi­sen elä­mäs­sä voi ol­la ai­ko­ja, jol­loin kaik­ki su­juu hy­vin: on ter­veyt­tä, ys­tä­viä, töi­tä ja tu­le­vai­suu­den suun­ni­tel­mat sel­vil­lä. Täl­löin saat­taa us­ko­mi­sen lah­ja him­men­tyä ja on vaa­ra­na tul­la pen­se­äk­si us­kos­sa.

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Uskon lahja on kallein aarre

Matkaevääksi1.3.2023 9.05

Muis­tat­ko las­ten­lau­lun Jä­nö­jus­sin mä­en­las­ku? Sii­nä Jä­nö­jus­si kat­se­lee pik­ku­poi­kien mä­en­las­kua ja nau­raa it­sek­seen, kun joku len­tää pyrs­töl­leen. Jus­si uho­aa it­se­var­mas­ti, mi­ten hän kyl­lä hyp­päi­si mä­es­tä pal­jon pi­dem­mäl­le kuin po­jat, ai­na pil­viin as­ti. Mi­ten­käs sit­ten Jus­sil­le kä­vi­kään? On­ko si­nul­le käy­nyt jos­kus sa­moin? Mi­nul­le on.

Heikkona voimakas

Matkaevääksi22.2.2023 6.00

Usein kuu­lee sa­not­ta­van, et­tä ih­mi­sel­le ei an­ne­ta taak­kaa enem­pää kuin hän jak­saa kan­taa. Tie­dän ko­ke­muk­ses­ta, et­tä mur­heen ja su­run pai­na­es­sa koh­tuut­to­mas­ti sa­non­ta voi tun­tua ko­val­ta ja loh­dut­to­mal­ta. En­hän minä jak­sa­nut­kaan kan­taa taak­ko­ja­ni, vaan va­jo­sin ai­van poh­jal­le saak­ka! Olen­ko minä Ju­ma­lan hyl­kää­mä ih­mi­nen? Mik­si Ju­ma­la on vie­nyt mi­nul­ta kaik­ki voi­ma­ni ja tur­va­ni pois? Uu­pui­han Jee­sus­kin ajal­li­sen ris­tin­sä al­la, niin et­tä sitä kan­ta­maan lai­tet­tiin Si­mon-ni­mi­nen mies. Jos Jee­sus ei jak­sa­nut kan­taa in­hi­mil­lis­tä kuor­maan­sa, mik­si mi­nun pi­täi­si jak­saa?

Matias Haaraniemi

Matias Haaraniemi

Rakkaus on kärsivällinen

Matkaevääksi15.2.2023 5.40

”Mil­loin­ka­han se tuo las­ten ka­hi­noin­ti lop­puu?” Tä­hän ta­paan ky­syin erääl­tä ko­ke­neel­ta isäl­tä noin nel­jä­kym­men­tä vuot­ta sit­ten en­sim­mäis­ten las­tem­me ol­les­sa pie­niä. Mie­les­tä­ni las­ten oli­si tul­lut jo ym­mär­tää käyt­täy­tyä nä­tis­ti. ”No, ei nuo mei­dän po­jat nyt enää ih­meem­min nu­jua”. Suun­nil­leen näin ys­tä­vä kak­si­kymp­pi­sis­tä po­jis­taan tuol­loin to­te­si. Niin vain meil­lä­kin on käy­nyt. Hy­vin su­ju­vas­ti lap­sem­me vii­me jou­lu­na jou­lu­vie­rai­nam­me toi­mi­vat. Oli­vat­pa vie­lä odot­ta­neet tois­ten­sa ta­paa­mis­ta.

Marielle Raappana

Marielle Raappana

”Kylväkää oikeudenmukaisuutta”

Matkaevääksi8.2.2023 6.00

”Nau­ru tart­tuu”, sa­no­taan. Yh­des­sä iloit­se­mi­nen pal­kit­see kaik­kia osa­puo­lia. Ai­van kuin am­men­net­tai­siin yh­tei­ses­tä hy­vää sa­man kul­hon ym­pä­ril­lä ja ol­tai­siin yh­tä per­het­tä. Kul­hon ym­pä­ril­tä on hyvä löy­tyä myös kuun­te­li­ja, haas­ta­ja, joh­ta­ja, roh­kai­si­ja, kor­jaa­jaa ja eh­kä jar­rut­ta­ja.

Minna Impola

Minna Impola

Jumalan salatut kasvot

Matkaevääksi1.2.2023 10.00

Sil­mie­si eteen ovat var­maan jos­kus il­maan­tu­neet iloi­sen lap­sen kas­vot. Her­kät sil­mät ovat vies­tit­tä­neet lap­sen rie­mua, mut­ta nuo sa­mat sil­mät ovat voi­neet toi­se­na het­ke­nä ol­la täyn­nä huol­ta ja mur­het­ta.

Eveliina Saukko

Eveliina Saukko

Uskon vuoksi voi joutua kokemaan vaivaa

Matkaevääksi25.1.2023 9.35

Olet­ko miet­ti­nyt kos­kaan, mik­si on hyvä käy­dä seu­rois­sa tai osal­lis­tua Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työ­hön? Jos­kus tun­tuu sil­tä, et­tei jak­sa osal­lis­tua. Oli­si hel­pom­pi jää­dä ko­tiin. Oma ko­ke­muk­se­ni on, et­tä osal­lis­tu­mi­sen vai­va unoh­tuu, kun pää­see yh­tei­seen ko­koon­tu­mi­seen. Jos­kus en­nen rip­pi­kou­lu­lei­riä on tun­tu­nut, et­tä mik­si tuli lu­vat­tua läh­teä lei­rin pi­toon. Joka ker­ta on kui­ten­kin jää­nyt kii­tol­li­nen mie­li sii­tä, et­tä tuli läh­det­tyä.

Pixabay

Pixabay

Herra ohjaa oikealle tielle

Matkaevääksi18.1.2023 5.05

Kun ai­ka­naan te­o­lo­gi­an opis­ke­li­ja­na aloi­tin pu­hu­jan teh­tä­väs­sä, oli­vat ko­ti­seu­rat usein eri alu­eil­la. Sa­nan­pal­ve­li­jan teh­tä­väs­sä ko­ti­seu­rat ovat mi­nus­ta ai­na ol­leet mu­ka­vim­pia. Sii­nä ko­ti­sii­o­ni saa mer­ki­tyk­sen, kun seu­ra­vie­raat ovat ter­ve­tul­lei­ta toi­sen ko­tiin.

Elmeri Hekkala

Elmeri Hekkala

Daavidin suku on yhä maan päällä

Matkaevääksi4.1.2023 9.40

Muis­tat­ko esi­van­hem­pie­si ni­miä? On­ko su­vus­sa­si ol­lut joku ni­mel­tään laa­jal­ti tun­net­tu tai sel­lai­ses­sa ajal­li­ses­sa teh­tä­väs­sä toi­mi­nut hen­ki­lö, jon­ka nimi on py­sy­nyt usei­den muis­tois­sa? It­se muis­tan ni­mel­tä iso­van­hem­pa­ni ja joi­tain hei­dän van­hem­pi­aan. Li­säk­si olen kuul­lut, et­tä su­vus­sa­ni on jos­kus ai­koi­naan ol­lut so­ti­lai­ta ja jopa aa­te­li­sia.

« 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 15 »
15.7.2024

Hän loistaa valona, hän säteilee kirkkautta, hohde verhoaa hänen suuren voimansa. Hab. 3:4

Viikon kysymys