JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 ... 15 »

Suviseurojen kuvapalvelu

Suviseurojen kuvapalvelu

Syntinen saa tuntea ilosanoman tuojan

Sana sunnuntaiksi9.7.2023 6.00

Evan­ke­liu­min sa­no­ma tar­vit­see ju­lis­ta­jia kuu­lu­ak­seen. Ju­ma­lan val­ta­kun­nan asuk­kail­la on lupa ja ke­ho­tus käyt­tää syn­nin­pääs­tön sa­no­ja.

Suviseurojen kuvapalvelu

Suviseurojen kuvapalvelu

Jeesuksen tuomio oli vapauttava armon tuomio

Sana sunnuntaiksi2.7.2023 7.00

Jee­sus opet­ti omal­la esi­mer­kil­lään, et­tä on oi­kein koh­da­ta syn­tiin­lan­gen­nut ih­mi­nen ar­mah­ta­vas­ti, ei ko­vuu­del­la. Jee­sus ei läh­te­nyt väit­te­lyyn ih­mis­ten eh­doil­la, vaan pa­kot­ti hei­dät tut­ki­maan omaa si­sin­tään.

Isä odottaa kadonnutta takaisin

Sana sunnuntaiksi25.6.2023 7.00

Kun pub­li­kaa­nit ja muut syn­ti­set tu­li­vat Jee­suk­sen luo kuul­lak­seen hän­tä, fa­ri­seuk­set ja lai­no­pet­ta­jat sa­noi­vat pa­hek­su­en: ”Tuo mies hy­väk­syy syn­ti­set seu­raan­sa ja syö hei­dän kans­saan.” (Luuk. 15:1–2.)

H.H.

H.H.

Sakkeus otti vastaan Jumalan kutsun

Sana sunnuntaiksi18.6.2023 7.00

Sun­nun­tain teks­tien tee­ma­na on kut­su Ju­ma­lan val­ta­kun­taan. Sak­keus toi­mii esi­merk­ki­nä Ju­ma­lan kut­sun kuu­le­mi­ses­ta ja sen vas­taa­not­ta­mi­ses­ta.

Päivi Peltoniemi

Päivi Peltoniemi

Ihmisen kallisarvoisin aarre on usko Jumalaan

Sana sunnuntaiksi11.6.2023 6.00

Jee­sus opet­ti, et­tä oma­koh­tai­nen sy­dä­men us­ko on pal­jon ar­vok­kaam­pi aar­re kuin suu­rim­mat­kaan maan­pääl­li­set rik­kau­det.

Salattu Jumala avautuu ihmiselle uskon kautta

Sana sunnuntaiksi4.6.2023 6.00

Us­ko sa­lat­tuun Ju­ma­laan nä­kyy ih­mi­ses­sä ilo­na, oman­tun­non rau­ha­na ja rak­kau­te­na lä­him­mäi­siä koh­taan.

Anna-Leena Saukko

Anna-Leena Saukko

Pyhä Henki tekee yhä työtään

Sana sunnuntaiksi28.5.2023 6.00

Hel­lun­tain raa­ma­tun­teks­tit pu­hu­vat Py­häs­tä Hen­ges­tä lu­pauk­se­na ja lah­ja­na. Hä­net on lä­he­tet­ty meil­le puo­lus­ta­jak­si, aut­ta­jak­si ja loh­dut­ta­jak­si. Täs­sä Hen­ges­sä Kris­tus on seu­ra­kun­nas­saan jat­ku­vas­ti läs­nä ja liit­tää us­ko­vat yh­teen Her­raan ja yh­teen us­koon.

Pyhän Hengen odotus

Sana sunnuntaiksi21.5.2023 6.00

Pyhä Hen­ki te­kee Kris­tuk­sen läs­nä ole­vak­si omien­sa kes­kel­lä ja luo yh­tey­den tai­vaa­seen as­tu­neen Her­ran ja maan pääl­lä kil­voit­te­le­van seu­ra­kun­nan vä­lil­le.

Juha Humalajoki

Juha Humalajoki

Jumalan lapset ovat taivaan kansalaisia

Sana sunnuntaiksi18.5.2023 6.00

Jee­suk­sen seu­raa­jat muo­dos­ta­vat Ju­ma­lan per­heen, joka va­el­taa koh­ti tai­vaal­lis­ta isän­maa­ta Py­hän Hen­gen yh­tey­des­sä toi­siin­sa.

Anna-Leena Saukko

Anna-Leena Saukko

Jeesus – suuri esirukoilija

Sana sunnuntaiksi14.5.2023 7.00

Ju­ma­lan lap­sen ru­kous on usein kuin heik­ko huo­kaus Tai­vaan Isän puo­leen. Sa­no­ja ei ai­na löy­dy, mut­ta Ju­ma­la kyl­lä kuu­lee omien­sa ru­kouk­set.

« 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 ... 15 »
14.6.2024

Nöyrät sinä pelastat, mutta ylpeiden katseen painat alas. Sinä, Herra, sytytät minun lamppuni, sinä, Jumala, tuot pimeyteeni valon. Ps. 18:28–29

Viikon kysymys