JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Sana sunnuntaiksi

Parannuksen kautta Jumalan valtakuntaan

Sana sunnuntaiksi
23.6.2024 0.10

Juttua muokattu:

17.6. 16:17
2024061716171020240623001000

Tuo­mo A. Ko­mu­lai­nen

Jee­suk­sel­la, Ju­ma­lan po­jal­la, oli val­ta sa­noa, kuka on tu­hon oma, kos­ka hän tu­lee tuo­mit­se­maan elä­viä ja kuol­lei­ta Isän oi­ke­al­ta puo­lel­ta.

Elä­män Her­ra sai pu­hee­nai­het­ta, kun hä­nel­le ker­rot­tiin uh­raa­maan tul­lei­den ga­li­le­a­lais­ten ikä­väs­tä lo­pus­ta. Pi­la­tuk­sen so­ti­laat oli­vat sur­man­neet hei­dät niin, et­tä hei­dän ve­ren­sä oli se­koit­tu­nut uh­rie­läin­ten ve­reen. Kos­ka ga­li­le­a­lai­set oli­vat tul­leet uh­raa­maan, hei­dän saat­toi olet­taa rik­ko­neen Moo­sek­sen la­kia.

Traa­gi­nen ta­pah­tu­ma oli jää­nyt ih­mis­ten mie­liin, ja he ko­ki­vat eh­kä kes­ki­näis­tä yh­teyt­tä sitä muis­tel­les­saan. Juu­ta­lais­ten ajat­te­lus­sa on­net­to­man koh­ta­lon ko­ke­neis­ta et­sit­tiin eri­tyi­siä syn­te­jä. Aja­tel­tiin, et­tä jopa ai­em­pien pol­vien pa­hois­ta te­ois­ta saat­toi jou­tua kär­si­mään.

Jee­sus avaa ta­pah­tu­nee­seen nä­kö­kul­man, joka oli kuu­li­joil­le uu­si. Hän ker­too, et­tä uh­raa­maan tul­leet ga­li­le­a­lai­set ei­vät ol­leet sen pa­hem­pia kuin muut­kaan. Sama päti nii­hin kah­dek­saan­tois­ta, jot­ka sai­vat sur­man­sa Si­lo­an tor­nin ro­mah­duk­ses­sa.

Myös Jo­bin kir­ja ja Jee­suk­sen koh­taa­mi­nen so­ke­a­na syn­ty­neen mie­hen kans­sa (Joh. 9:1–3) osoit­ta­vat, et­tä Ju­ma­lan pal­kan­mak­su on ian­kaik­ki­nen ei­kä pää­tel­tä­vis­sä ih­mi­sen ter­vey­des­tä tai yh­teis­kun­nal­li­ses­ta ase­mas­ta. Jos­kus Her­ra voi sal­lia ju­ma­lat­to­mien me­nes­tyä ja kas­vat­taa mah­ti­aan ajal­li­ses­sa elä­mäs­sään (Ps. 73).

Omat an­si­ot ei­vät au­ta

Omas­ta mie­les­tään on­nis­tu­nei­den on help­po sa­noa, et­tä syn­ti­siä ovat he, jot­ka ovat jul­ki­ses­ti lan­gen­neet ja teh­neet vaik­ka­pa van­ki­la­tuo­mi­oon joh­ta­neen ri­kok­sen.

Ju­ma­lan sa­nan mu­kaan kaik­ki ih­mi­set ovat kui­ten­kin luo­pu­neet ja käy­neet kel­vot­to­mik­si. ”Ei ole ke­tään, joka te­kee hy­vää, ei ai­no­a­ta­kaan” (Room. 3:12). Van­hat kris­ti­tyt sa­noi­vat, et­tä suu­ret syn­nit vie­vät ka­do­tuk­seen, mut­ta pie­nem­mät­kään ei­vät vä­lil­le jätä.

Jee­suk­sen mu­kaan kaik­ki kään­ty­mät­tö­mät ovat tu­hon omia, el­lei­vät tee pa­ran­nus­ta. Ju­ma­lan Poi­ka­na hä­nel­lä oli val­ta sa­noa näin, tu­lee­han hän tuo­mit­se­maan elä­viä ja kuol­lei­ta Isän oi­ke­al­ta puo­lel­ta. Ju­ma­la on van­hurs­kas tuo­ma­ri (Ps. 7:12).

Au­tuut­ta ei kan­na­ta kai­vel­la omas­ta it­ses­tään, sil­lä siel­tä sitä ei löy­dä va­hin­gos­sa­kaan. Pro­feet­ta Je­re­mia muis­tut­taa: ”Vaik­ka pe­si­sit it­se­si saip­pu­al­la ja käyt­täi­sit li­pe­ää, jäi­si syn­tie­si lika jäl­jel­le, en voi­si ol­la sitä nä­ke­mät­tä, sa­noo Her­ra” (Jer. 2:22).

Evan­ke­liu­min kaut­ta Ju­ma­lan val­ta­kun­taan

Rat­kai­se­va ero ju­ma­lat­to­mien ja Ju­ma­lan omien vä­lil­lä on, et­tä jäl­kim­mäi­set ovat us­ko­neet syn­tin­sä an­teek­si Kris­tuk­sen an­si­oon tur­va­ten.

Jot­ta syn­nit voi saa­da an­teek­si, ne tu­lee tun­nus­taa. Jee­sus muis­tut­ti Ni­ko­de­mos­ta erä­maa­va­el­luk­sen ta­pah­tu­mas­ta, jos­sa is­ra­e­li­lai­set oli­vat rik­ko­neet Her­raa vas­taan ja jou­tu­neet myrk­ky­käär­mei­den pu­re­mik­si. Ai­no­as­taan ne, jot­ka ko­hot­ti­vat kat­seen­sa Moo­sek­sen ylen­tä­mään Prons­si­käär­mee­seen, sai­vat elää. (4. Moos. 21:9.) Tä­män Prons­si­käär­meen Jee­sus sa­mais­ti it­seen­sä ja ris­tin­kuo­le­maan­sa Gol­ga­tal­la (Joh. 3:14).

Jo apos­to­lien ope­tuk­ses­sa pa­ran­nus­ke­ho­tus oli uni­ver­saa­li: Ju­ma­la vaa­tii kaik­kia te­ke­mään pa­ran­nuk­sen (Ap. t. 17:30).

Ju­ma­lan sana pu­hut­te­lee ih­mis­tä hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti. Kuin­ka on mi­nun lai­ta­ni? Oli­si­ko mi­nul­la­kin ai­het­ta teh­dä pa­ran­nus ja pääs­tä Ju­ma­lan val­ta­kun­taan?

Evan­ke­liu­mi Luuk. 13:1–5

Raa­mat­tu 1992: Juu­ri sii­hen ai­kaan Jee­suk­sen luo tuli ih­mi­siä, jot­ka ker­toi­vat Pi­la­tuk­sen sur­maut­ta­neen uh­raa­maan tul­lei­ta ga­li­le­a­lai­sia, niin et­tä hei­dän ve­ren­sä oli se­koit­tu­nut uh­rie­läin­ten ve­reen. Jee­sus sa­noi sii­hen: ”Luu­let­te­ko, et­tä he oli­vat suu­rem­pia syn­ti­siä kuin kaik­ki muut ga­li­le­a­lai­set, kos­ka sai­vat tuol­lai­sen lo­pun? Ei­vät suin­kaan - sa­mal­la ta­voin te kaik­ki olet­te tu­hon omia, el­let­te kään­ny. En­tä ne kah­dek­san­tois­ta, jot­ka sai­vat sur­man­sa, kun Si­lo­an tor­ni sor­tui hei­dän pääl­leen? Luu­let­te­ko, et­tä he oli­vat syyl­lis­ty­neet jo­hon­kin pa­hem­paan kuin muut je­ru­sa­le­mi­lai­set? Ei­vät suin­kaan - yh­tä lail­la te kaik­ki olet­te tu­hon omia, el­let­te kään­ny.”

Bib­lia: Ja oli­vat muu­ta­mat sil­lä ajal­la sii­nä, jot­ka il­moit­ti­vat hä­nel­le Ga­li­le­a­lai­sis­ta, joi­den ve­ren Pi­la­tus oli hei­dän uh­rien­sa kans­sa se­koit­ta­nut. Ja Je­sus vas­ta­si ja sa­noi heil­le: luu­let­te­ko, et­tä nä­mät Ga­li­le­a­lai­set oli­vat syn­ti­set kaik­kein Ga­li­le­a­lais­ten suh­teen, et­tä hei­dän sen­kal­tais­ta täy­tyi kär­siä? Ei suin­kaan, sa­non minä teil­le, vaan el­let­te pa­ran­na tei­tän­ne, niin te kaik­ki niin huk­kaan tu­let­te. Taik­ka luu­let­te­ko, et­tä ne kah­dek­san­tois­ta­kym­men­tä, joi­den pääl­le Si­lo­an tor­ni lan­ke­si ja tap­poi hei­dät, oli­vat vi­al­li­set kaik­kein ih­mis­ten suh­teen, jot­ka Je­ru­sa­le­mis­sa asu­vat? Ei suin­kaan, sa­non minä teil­le, vaan el­let­te pa­ran­na tei­tän­ne, niin te kaik­ki niin huk­kaan tu­let­te.

19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys