JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Sana sunnuntaiksi

Rakkaus synnyttää laupeuden

Sana sunnuntaiksi
7.7.2024 6.00

Juttua muokattu:

2.7. 13:18
2024070213183720240707060000

Suviseurojen kuvapalvelu

Suviseurojen kuvapalvelu

Mik­ko Fa­ger

Rak­kau­den mie­li lä­him­mäi­siä koh­taan on elä­vän us­kon he­del­mä.

Jee­sus oli pa­ran­ta­nut erään mie­hen sur­kas­tu­neen kä­den, ja se oli saa­nut lai­no­pet­ta­jat ja fa­ri­seuk­set mie­let­tö­män rai­von val­taan. Pa­ran­ta­mi­nen oli ta­pah­tu­nut sa­pat­ti­na. He ei­vät ym­mär­tä­neet, et­tä Jee­sus on sa­pa­tin­kin Her­ra. Hän osoit­ti lau­peut­ta ja rak­kaut­ta tuo­ta sai­ras­ta mies­tä koh­taan. Jee­sus ky­syi­kin: ”Vas­tat­kaa mi­nul­le: kum­pi on sa­pat­ti­na lu­val­lis­ta, teh­dä hy­vää vai teh­dä pa­haa, pe­las­taa ih­mis­hen­ki vai tu­ho­ta ih­mi­nen?” (Luuk. 6:9).

Vir­si­ru­noi­li­ja ku­vaa Jee­suk­sen lau­peut­ta: ”Lau­pi­as on sy­dän Va­pah­ta­jam­me, hän kä­det ojen­taa ar­mah­ta­en” (SL 59). Lai­no­pet­ta­jil­la ja fa­ri­seuk­sil­la oli rak­kau­den mie­li kau­ka­na, kun hei­dän pääl­lim­mäi­se­nä aja­tuk­se­naan oli teh­dä tyh­jäk­si Jee­suk­sen toi­min­ta.

Jee­sus pa­ran­si voi­mal­laan

Jee­suk­sen toi­min­nas­sa oli kä­sil­lä mer­kit­tä­vä ajan­jak­so. Hän oli ol­lut vuo­rel­la koko yön ru­koi­le­mas­sa Ju­ma­laa. Päi­vän koit­ta­es­sa hän kut­sui luok­seen ope­tus­lap­sen­sa ja va­lit­si heis­tä kak­si­tois­ta, jot­ka ni­me­si apos­to­leik­si.

Mu­ka­na oli myös Juu­das Is­ka­ri­ot, joka myö­hem­min pet­ti Jee­suk­sen. Vuo­rel­ta tul­tu­aan Jee­sus koh­ta­si val­tai­san jou­kon ih­mi­siä, jot­ka oli­vat tul­leet kuu­le­maan hän­tä ja ha­ke­maan pa­ran­nus­ta tau­tei­hin­sa. ”Jo­kai­nen yrit­ti vä­en­tun­gok­ses­sa pääs­tä kos­ket­ta­maan hän­tä, sil­lä hä­nes­tä läh­ti voi­ma, joka pa­ran­si kaik­ki” (Luuk. 6:19).

Kai­ken hä­li­nän ja vä­en­pal­jou­den kes­kel­lä Jee­sus py­säh­tyi ja kes­kit­tyi huo­maa­maan omat ope­tus­lap­sen­sa. Jee­sus kat­soi ope­tus­lap­siin­sa ja sa­noi: ”Au­tu­ai­ta olet­te te köy­hät, sil­lä tei­dän on Ju­ma­lan val­ta­kun­ta.” (Luuk. 6:20.)

Jee­sus ha­lu­si opet­taa va­lit­se­mil­leen seu­raa­jil­le, et­tä hän tuli täyt­tä­mään Ju­ma­lan tah­don ja käs­kyt. Kun kris­tit­ty ha­lu­aa nou­dat­taa rak­kau­den la­kia, myös hän on val­mis luo­pu­maan omis­ta oi­keuk­sis­taan ja te­ke­mään sen lä­him­mäi­sen hy­väk­si.

Ra­kas­ta­kaa vi­ha­mie­hi­än­ne

Ju­ma­lan lap­si ha­lu­aa osoit­taa rak­kaut­ta myös vi­ha­mie­hil­le. Jos­kus tun­tuu kyl­lä vai­ke­al­ta siu­na­ta hei­tä, jot­ka ki­ro­a­vat ja pa­net­te­le­vat Ju­ma­lan lap­sia. Evan­ke­liu­mi­teks­ti opet­taa kui­ten­kin rak­kau­teen ja hy­vyy­teen. ”Mut­ta teil­le, jot­ka mi­nua kuu­let­te, minä sa­non: Ra­kas­ta­kaa vi­ha­mie­hi­än­ne, teh­kää hy­vää niil­le, jot­ka tei­tä vi­haa­vat.” (Luuk. 6:27.)

Mart­tyy­ri Ste­fa­nuk­sen vi­ha­mie­het oli­vat pa­kah­tua rai­vos­ta, ja he ki­ris­te­li­vät ham­pai­taan, kun Ste­fa­nus pu­hui heil­le: ”Ai­na te olet­te vas­tus­ta­mas­sa Py­hää Hen­keä – niin kuin isän­ne, niin myös te” (Ap. t. 7:51). Vie­lä ki­vi­sa­teen­kin kes­kel­lä hän huu­si ko­val­la ää­nel­lä: ”Her­ra, älä vaa­di hei­tä ti­lil­le täs­tä syn­nis­tä!” (Ap. t. 7:60.)

Rak­kaus on us­kon he­del­mä

Paa­va­li lä­hes­tyi ai­ka­naan Roo­man us­ko­vai­sia kir­jeel­lä ja ke­hot­ti hei­tä an­ta­maan koko elä­män­sä Ju­ma­lal­le otol­li­sek­si uh­rik­si. Hän teki tuon ve­do­ten Ju­ma­lan ar­mah­ta­vaan lau­peu­teen. Paa­va­li myös va­roit­ti hei­tä mu­kau­tu­mas­ta tä­män maa­il­man me­noon.

Maa­il­ma on tä­nään­kin täyn­nä vaa­ro­ja ja hou­ku­tuk­sia, joi­hin us­ko­vai­nen saat­taa ereh­tyä, liit­tyä mu­kaan tai jopa tur­tua. Jee­sus on osoit­ta­nut suu­ren lau­peu­ten­sa ja rak­kau­ten­sa kär­sies­sään Gol­ga­tal­la ris­tin­kuo­le­man syn­tiem­me täh­den. Evan­ke­liu­min ilo­sa­no­mas­sa jo­kai­nen saa us­koa syn­nit an­teek­si.

Kris­tit­ty ha­lu­aa an­taa an­teek­si myös hän­tä vas­taan rik­ko­neil­le. ”Niin kuin te tah­dot­te ih­mis­ten te­ke­vän teil­le, niin teh­kää te heil­le” (Luuk. 6:31). Elä­vän us­kon he­del­miä ovat rak­kaus ja lau­peus lä­him­mäi­siä koh­taan.


Evan­ke­liu­mi­teks­ti Luuk. 6:27–31

Raa­mat­tu 1992: Jee­sus sa­noi: ”Teil­le, jot­ka mi­nua kuu­let­te, minä sa­non: Ra­kas­ta­kaa vi­ha­mie­hi­än­ne, teh­kää hy­vää niil­le, jot­ka tei­tä vi­haa­vat. Siu­nat­kaa nii­tä, jot­ka tei­tä ki­ro­a­vat, ru­koil­kaa nii­den puo­les­ta, jot­ka par­jaa­vat tei­tä. Jos joku lyö si­nua pos­kel­le, tar­joa toi­nen­kin pos­ki. Jos joku vie si­nul­ta vii­tan, an­na hä­nen ot­taa pai­ta­si­kin. An­na jo­kai­sel­le, joka si­nul­ta pyy­tää, älä­kä vaa­di ta­kai­sin sil­tä, joka si­nul­ta jo­ta­kin vie. Niin kuin te tah­dot­te ih­mis­ten te­ke­vän teil­le, niin teh­kää te heil­le.”

Bib­lia: Mut­ta minä sa­non teil­le, jot­ka kuu­let­te: ra­kas­ta­kaa vi­hol­li­si­an­ne: teh­käät hy­vää niil­le, jot­ka tei­tä vi­haa­vat: Siu­nat­kaat nii­tä, jot­ka tei­tä ki­roi­le­vat: ru­koil­kaat nii­den edes­tä, jot­ka tei­tä va­hin­goit­ta­vat. Ja joka si­nua lyö pos­kel­le, ta­rit­se myös hä­nel­le toi­nen, ja joka si­nul­ta vie kaa­pun, älä myös hä­nel­tä kiel­lä ha­met­ta. Vaan an­na jo­kai­sel­le, joka si­nul­ta anoo, ja sil­tä, joka si­nun omas ot­taa, älä jäl­leen ano. Ja niin­kuin te tah­dot­te, et­tä ih­mis­ten pi­tää teil­le te­ke­män, niin teh­käät te heil­le­kin.

19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys