JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 6 ... 15 »

Srk:n kuva-arkisto

Srk:n kuva-arkisto

Sana oli aivan alussa

Sana sunnuntaiksi25.12.2023 6.00

Jou­lu­päi­vän teks­ti­nä on jou­lu­e­van­ke­liu­mi Jo­han­nek­sen mu­kaan. Sen ydin­sa­no­ma on Sa­nan mer­ki­tys ih­mi­sil­le. Evan­ke­liu­mi al­kaa alus­sa-sa­nal­la. Sa­mal­la sa­nal­la al­kaa myös Raa­ma­tun en­sim­mäi­nen kir­ja, joka jat­kuu kol­man­nes­sa ja­kees­sa: ”Ja Ju­ma­la sa­noi – –” (1. Moos. 1:1–3).

H.H.

H.H.

Ensimmäinen jouluyö oli osa pelastussuunnitelmaa

Sana sunnuntaiksi24.12.2023 15.00

Jou­lu­e­van­ke­liu­mi osoit­taa, et­tä Ju­ma­lan pe­las­tus­suun­ni­tel­ma to­teu­tuu het­ki ja ta­pah­tu­ma ker­ral­laan kan­sa­kun­tien ja yk­sit­täis­ten ih­mis­ten koh­dal­la. Jou­lu­yön ta­pah­tu­mat Bet­le­he­mis­sä ovat pe­las­tus­suun­ni­tel­man to­teu­tu­mi­sen tai­te­koh­das­sa.

Anna-leena saukko

Anna-leena saukko

Jumalan tahto on aina hyvä

Sana sunnuntaiksi24.12.2023 6.00

Jou­lun al­la ih­mi­sil­lä on tai­pu­mus kii­reh­tiä: jou­lu­lah­jat täy­tyy hank­kia ja koti ko­ris­tel­la juh­la­vak­si. Myös pai­me­net ke­dol­la kii­reh­ti­vät kat­so­maan Jee­sus-las­ta. Ad­ven­ti­nai­ka on jou­lun val­mis­te­lun ohel­la myös odo­tuk­sen ai­kaa. Nel­jäs ad­vent­ti on vie­lä eri­tyi­sel­lä ta­val­la odo­tuk­sen ai­kaa, kun muis­tel­laan Ma­ri­an odo­tu­sai­kaa.

Jarmo Määttä

Jarmo Määttä

Johannes todisti maailman valosta

Sana sunnuntaiksi17.12.2023 6.00

Kol­man­nen ad­vent­ti­sun­nun­tain ai­hee­na on val­mis­tau­tu­mi­nen pian ta­pah­tu­vaan Va­pah­ta­jan tu­le­mi­seen. Pro­feet­to­jen en­nus­tuk­set oli­vat täyt­ty­mäs­sä.

Jarmo Määttä

Jarmo Määttä

Jumalan valtakunta on ihmisten keskellä

Sana sunnuntaiksi10.12.2023 6.00

Ju­ma­lan val­ta­kun­nan tu­le­mi­nen oli Jee­suk­sen ajan is­ra­e­li­lais­ten suu­rim­pia ky­sy­myk­siä. Kan­sa kai­pa­si Roo­man val­las­ta va­pau­tu­mis­ta. Mes­si­aan odo­tus oli hui­pus­saan. Odo­tet­tu ja kai­vat­tu val­ta­kun­ta oli kui­ten­kin jo saa­pu­nut ih­mis­kun­nan kes­kuu­teen, sitä vain ei­vät fa­ri­seuk­set epä­us­kos­saan näh­neet. Jee­sus va­kuut­ti kuu­li­joil­leen, et­tä kun hän ajaa pa­ho­ja hen­kiä ih­mi­sis­tä Ju­ma­lan sor­mel­la, se on merk­ki sii­tä, et­tä Ju­ma­lan val­ta­kun­ta oli jo tul­lut hei­dän luok­seen (Luuk. 11:20). Jee­sus to­te­si heil­le myö­hem­min, et­tä hä­nen val­ta­kun­tan­sa ei ole täs­tä maa­il­mas­ta (Joh. 18:36). Ju­ma­lan val­ta­kun­ta näh­dään Py­hän Hen­gen avaa­min sil­min. Jee­sus mai­nit­see, et­tä hä­nen oman­sa ovat saa­neet op­pia tun­te­maan tai­vas­ten val­ta­kun­nan sa­lai­suu­det (Matt. 13:11,13).

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Jeesus kulkee valtakuntansa keskellä

Sana sunnuntaiksi3.12.2023 6.00

Kirk­ko­vuo­si al­kaa en­sim­mäi­ses­tä ad­vent­ti­sun­nun­tais­ta. Sil­loin Ju­ma­lan val­ta­kun­nan ku­nin­gas, Jee­sus Kris­tus, rat­sas­taa juh­lit­tu­na san­ka­ri­na koh­ti Je­ru­sa­le­mia. Voi­si­ko kirk­ko­vuo­si al­kaa tä­män juh­lal­li­sem­min?

Esko Vanhala

Esko Vanhala

Kristus, Kaikkeuden Herra

Sana sunnuntaiksi26.11.2023 6.00

Tuo­mi­o­päi­vä­nä jo­kai­nen tuo­mi­taan te­ko­jen­sa mu­kaan. Hy­vät teot ei­vät ole kris­ti­tyl­le pe­las­tuk­sen an­sait­se­mis­ta, vaan us­kos­ta vuo­ta­vaa rak­kaut­ta, Hen­gen he­del­mää.

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Viimeisen päivän tietää vain Jumala

Sana sunnuntaiksi19.11.2023 7.00

Us­kos­sa val­vo­mi­nen ei ole pa­ko­no­mais­ta puur­ta­mis­ta, vaan en­nen kaik­kea tur­val­lis­ta luot­ta­mis­ta Ju­ma­lan lu­pauk­siin ja joh­da­tuk­seen.

Heikki Vuonokari

Heikki Vuonokari

Jumalan valtasuuruus voittaa vihollisen

Sana sunnuntaiksi12.11.2023 6.00

Jee­suk­sen mu­kaan us­ko­van ei tar­vit­se pe­lä­tä ajal­li­sen elä­män ta­pah­tu­mia, vaan ian­kaik­ki­sen elä­män vie­vää sie­lun­vi­hol­lis­ta ja hä­nen suul­laan pu­hu­via.

Puhuttele syntistä herkästi, nöyrästi ja kunnioittaen

Sana sunnuntaiksi5.11.2023 6.00

Syn­tiä teh­nyt­tä tu­lee lä­hes­tyä lem­pe­äs­ti. Vai­ke­at­kin ris­ti­rii­dat voi­vat sel­vi­tä, kun Hen­ki joh­taa kes­kus­te­lua ja an­teek­si­an­to saa vai­kut­taa.

« 1 2 3 4 5 6 ... 15 »
23.5.2024

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 1. Kor. 12:4–5

Viikon kysymys