JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Sana sunnuntaiksi

Jumala valitsee ja kutsuu tehtäviin

Sana sunnuntaiksi
30.6.2024 6.00

Juttua muokattu:

24.6. 08:08
2024062408084920240630060000

Marketta Lumijärvi

Marketta Lumijärvi

Juha Sep­pä­lä

Jee­sus va­lit­si ope­tus­lap­sik­seen mo­nen­lai­sia ih­mi­siä. Hei­dät on val­tuu­tet­tu pal­ve­le­maan eri­lai­sil­la, omil­la ar­mo­lah­joil­laan.

Jee­sus kut­sui ope­tus­lap­sen­sa teh­tä­vään ja lä­het­ti hei­dät saar­naa­maan Ju­ma­lan val­ta­kun­nan hy­vää sa­no­maa. Hän käs­ki luok­seen ne, jot­ka hän oli va­lin­nut. Tämä mal­li on tut­tu jo Van­han tes­ta­men­tin kir­joi­tuk­sis­ta – Ju­ma­la va­lit­si pro­feet­tan­sa.

Esi­mer­kik­si pro­feet­ta Je­re­mia va­lit­te­li nuo­ruut­taan. Ju­ma­lan vies­ti oli, et­tä Je­re­mi­an teh­tä­vä oli men­nä sin­ne, min­ne Ju­ma­la hä­net lä­het­tää. Her­ran sana oli pu­hut­te­le­va teh­tä­vä­nan­non yh­tey­des­sä: ”Jo en­nen kuin si­nut äi­din­koh­dus­sa muo­va­sin, minä va­lit­sin si­nut. Jo en­nen kuin sinä syn­nyit maa­il­maan, minä py­hi­tin si­nut omak­se­ni ja mää­rä­sin si­nut kan­so­jen pro­fee­tak­si.” (Jer. 1:5.)

Jee­suk­sen toi­min­ta jat­kuu Py­hän Hen­gen työ­nä hä­nen seu­ra­kun­nas­saan (KO 44). Mi­nul­le ja si­nul­le us­ko­tut teh­tä­vät ei­vät ole sat­tu­maa. Ju­ma­lan joh­da­tus on yhä kai­kes­sa mu­ka­na ja jär­jes­tys on sa­man­lai­nen: ko­ti­sii­o­nin kes­kel­tä kut­su­taan eri­lai­siin pal­ve­lu­teh­tä­viin.

”Pal­ve­lu­teh­tä­vän saa­nut pal­vel­koon”

Pie­ta­rin kir­jees­sä on vies­ti eri­lai­sis­ta ar­mo­lah­jois­ta: ”Pal­vel­kaa ku­kin tois­tan­ne sil­lä ar­mo­lah­jal­la, jon­ka olet­te saa­neet, Ju­ma­lan mo­ni­nai­sen ar­mon hy­vi­nä hal­ti­joi­na” (1. Piet. 4:10).

Kris­tuk­sen ruu­miis­sa, Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­sa, on mon­ta jä­sen­tä, joil­la on eri teh­tä­viä ja lah­jo­ja. ”Pal­ve­lu­teh­tä­vän saa­nut pal­vel­koon, ope­tus­teh­tä­vän saa­nut opet­ta­koon, roh­kai­se­mi­sen lah­jan saa­nut roh­kais­koon. Joka an­taa omas­taan, an­ta­koon pyy­teet­tö­mäs­ti.” (Room. 12:7–8.)

Jee­suk­sen va­lit­se­mat ope­tus­lap­set­kin oli­vat omia per­soo­ni­aan, ja heil­lä oli eri­lai­sia lah­jo­ja ja am­mat­te­ja. Ope­tus­lap­sen teh­tä­väs­sä he sai­vat tu­kea toi­sil­taan. Luuk­kaan evan­ke­liu­mis­sa on tä­hän liit­ty­vä ku­vaus: ”Tä­män jäl­keen Her­ra va­lit­si vie­lä seit­se­män­kym­men­tä­kak­si ope­tus­las­ta ja lä­het­ti hei­dät kak­sit­tain edel­lään jo­kai­seen kau­pun­kiin ja ky­lään, jo­hon hän ai­koi it­se men­nä” (Luuk. 10:1).

Lä­he­tys­pu­hu­jat kul­ke­vat useim­mi­ten ny­ky­ään­kin kak­sit­tain toi­nen tois­taan tu­kien. He ovat toi­sil­leen saat­ta­ji­na, sie­lun­hoi­ta­ji­na ja roh­kai­si­joi­na kul­kies­saan saar­na­mat­koil­laan.

Ju­ma­lan lap­sen nimi

Jee­sus an­toi uu­sia ni­miä ope­tus­lap­sil­leen. Esi­mer­kik­si Si­mo­nia kut­sut­tiin Pie­ta­rik­si (Mark. 3:16). Ni­men mu­kaan mei­dät yhä tun­ne­taan. Jos­kus saam­me lem­pi­ni­miä, jot­ka ku­vaa­vat ole­mus­tam­me tai lah­jo­jam­me.

Tär­kein nimi on kui­ten­kin tämä: Ju­ma­lan lap­si. Sii­o­nin lau­lus­sa on sa­nat: ”Ju­ma­lan lap­si! Kor­ke­am­paa ei sa­naa kor­vis­sa­ni soi.” (SL 220:3.) Syn­tin­sä an­teek­si saa­nut Ju­ma­lan lap­si omis­taa rau­haa sy­dä­mes­sään. Sii­hen lau­lun­te­ki­jä viit­taa­kin: ”Ju­ma­lan rau­haa rin­nas­san­sa ken kan­taa maas­sa kuo­le­man, on on­nel­li­nen kul­keis­san­sa tai­vaa­seen kaut­ta vie­raan maan” (SL 220:1).

An­teek­si­an­ta­muk­sen evan­ke­liu­mi

Maa­il­mas­sa on pal­jon pa­huut­ta ja pa­han val­taa. Moni pa­han hen­gen vai­vaa­ma ih­mi­nen kai­paa pa­ran­nus­saar­naa ja rau­haa si­sim­pään­sä. Jee­sus val­tuut­ti ope­tus­lap­sen­sa kar­kot­ta­maan saas­tai­sia hen­kiä Ju­ma­lan Hen­gel­lä, joka oh­jaa oi­ke­al­le tiel­le.

Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­ta kuu­lu­te­taan syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­sen evan­ke­liu­mia, saar­na­taan pa­ran­nus­ta. Evan­ke­liu­min vas­taa­not­ta­jas­ta tu­lee Jee­suk­sen oma ja Jee­suk­sen seu­raa­ja, Kris­tuk­sen ruu­miin eli hä­nen seu­ra­kun­tan­sa jä­sen, Ju­ma­lan lap­si.

Evan­ke­liu­mi­teks­ti Mark. 3:13–19

Raa­mat­tu 1992: Jee­sus nou­si vuo­rel­le. Hän käs­ki luok­seen ne, jot­ka hän oli va­lin­nut, ja he läh­ti­vät hä­nen mu­kaan­sa. Nämä kak­si­tois­ta Jee­sus kut­sui ole­maan kans­saan lä­het­tääk­seen hei­dät saar­naa­maan ja val­tuut­taak­seen hei­dät kar­kot­ta­maan saas­tai­sia hen­kiä: Si­mon, jol­le hän an­toi ni­men Pie­ta­ri, Jaa­kob Se­be­deuk­sen poi­ka ja tä­män veli Jo­han­nes, joil­le hän an­toi ni­men Bo­a­ner­ges - se mer­kit­see: uk­ko­sen­jy­li­nän po­jat - sekä And­re­as, Fi­lip­pus ja Bar­to­lo­meus, Mat­teus, Tuo­mas ja Jaa­kob Al­feuk­sen poi­ka, Tad­deus, Si­mon Ka­na­neus ja Juu­das Is­ka­ri­ot, sama joka ka­val­si hä­net.

Bib­lia: Ja hän as­tui ylös vuo­rel­le ja kut­sui ty­kön­sä, jot­ka hän it­se tah­toi, ja he tu­li­vat hä­nen ty­kön­sä. Ja hän sää­si ne kak­si­tois­ta­kym­men­tä ole­maan ty­kö­nän­sä, et­tä hän hei­tä lä­het­täis saar­naa­maan; Ja et­tä heil­lä piti voi­ma ole­man tau­dit pa­ran­taa ja per­ke­lei­tä ajaa ulos. Ja pani Si­mo­nil­le ni­men Pie­ta­ri, Ja Ja­ko­bil­le Ze­be­deuk­sen po­jal­le ja Jo­han­nek­sel­le Ja­ko­bin vel­jel­le: (ja an­toi heil­le ni­met Bo­a­ner­ges, se on, pit­käi­sen po­jat), Ja And­re­ak­sen, ja Phi­lip­puk­sen, ja Bar­to­lo­meuk­sen, ja Mat­teuk­sen, ja Too­maan, ja Ja­ko­bin Alp­hein po­jan, ja Tad­deuk­sen, ja Si­mo­nin Ka­na­ne­a­lai­sen, Ja Juu­daan Is­ka­ri­o­ti­lai­sen, joka myös hä­nen pet­ti.

19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys