JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Sana sunnuntaiksi

Jumala kutsuu valtakuntaansa

Sana sunnuntaiksi
9.6.2024 6.00

Juttua muokattu:

4.6. 13:52
2024060413520320240609060000

Heska Korhonen

Heska Korhonen

Har­ri Kor­te­nie­mi

Tär­kein­tä elä­mäs­sä on us­koa syn­tin­sä an­teek­si ja seu­ra­ta Jee­sus­ta ja Ju­ma­lan val­ta­kun­taa.

En­nen tai­vaa­seen as­tu­mis­taan Jee­sus oli ope­tus­lap­si­neen mat­kal­la koh­ti Je­ru­sa­le­mia. Jee­suk­sen lä­het­tä­mät sa­nan­vie­jät sai­vat tor­ju­van vas­taa­no­ton sa­ma­ri­a­lai­ses­ta ky­läs­tä, jos­ta Jee­sus seu­ru­ei­neen oli­si ha­lun­nut saa­da yö­pai­kan. (Luuk. 9:51–54.)

Jee­sus oli hyl­jek­sit­ty

Sun­nun­tain evan­ke­liu­mi­koh­das­sa mat­ka jat­kui toi­seen ky­lään, jol­loin eräs mies sa­noi Jee­suk­sel­le seu­raa­van­sa hän­tä, min­ne iki­nä Jee­sus me­ni­si­kään. Jee­suk­sen sa­nat mie­hel­le oli­vat ar­voi­tuk­sel­li­set: ”Ke­tuil­la on luo­lan­sa ja tai­vaan lin­nuil­la pe­sän­sä, mut­ta Ih­mi­sen Po­jal­la ei ole, mi­hin pään­sä kal­lis­tai­si.”

Oli­ko mies omin voi­min al­ka­mas­sa Jee­suk­sen seu­raa­jak­si vai oli­ko mies vai­kut­tu­nut Jee­suk­sen te­ke­mis­tä ih­me­te­ois­ta ja las­kel­moi­nut, et­tä hä­nen kan­nat­tai­si ol­la Jee­suk­sen seu­ras­sa? Vai ko­et­te­li­ko Jee­sus, oli­ko mies val­mis nou­dat­ta­maan hä­nen ope­tus­taan: ”Jos joku tah­too kul­kea mi­nun jäl­jes­sä­ni, hän kiel­tä­köön it­sen­sä, ot­ta­koon ris­tin­sä ja seu­rat­koon mi­nua” (Mark. 8:34).

Saat­toi­ko sa­ma­ri­a­lai­sen ky­län tor­ju­va suh­tau­tu­mi­nen vai­kut­taa Jee­suk­sen sa­no­mi­seen omas­ta ko­dit­to­muu­des­taan? To­sin pro­feet­ta­kin oli en­nus­ta­nut ai­ka­nan­sa: ”Hyl­jek­sit­ty hän oli, ih­mis­ten tor­ju­ma, ki­pu­jen mies, sai­rau­den tut­ta­va, jos­ta kaik­ki kään­si­vät kat­seen­sa pois” (Jes. 53:3).

Us­ko on tär­kein

Teks­tis­sä Jee­sus koh­ta­si myös toi­sen ih­mi­sen ja kut­sui hän­tä seu­raa­jak­seen, mut­ta kut­sut­tu ha­lu­si käy­dä en­sin hau­taa­mas­sa isän­sä. Jee­sus pyy­si hän­tä ju­lis­ta­maan Ju­ma­lan val­ta­kun­taa ja to­te­si: ”An­na kuol­lei­den hau­da­ta kuol­leen­sa.”

Jee­sus ei var­mas­ti­kaan ha­lun­nut vä­hek­syä lä­hei­sen pois­me­non ja hau­ta­jais­ten mer­ki­tys­tä, mut­ta hän ha­lu­si kui­ten­kin osoit­taa tär­keys­jär­jes­tyk­sen. Oli­han Jee­sus opet­ta­nut: ”Joka ra­kas­taa isään­sä tai äi­ti­än­sä enem­män kuin mi­nua, ei kel­paa mi­nul­le” (Matt. 10:36). Li­säk­si hän oli ke­hot­ta­nut et­si­mään en­nen kaik­kea Ju­ma­lan val­ta­kun­taa (Matt. 6:33) sekä muis­tut­ta­nut sen tär­keyt­tä, et­tä nimi on tai­vaan kir­jas­sa (Luuk. 10:20). Mi­ten siu­nat­tua oli­si­kaan tuon ih­mi­sen ol­lut men­nä isän­sä hau­ta­jai­siin Jee­suk­sen seu­raa­ja­na, kun hä­nel­lä oli­si ol­lut myös Ju­ma­lan val­ta­kun­nan ilo­sa­no­ma ker­rot­ta­va­na!

Jee­sus koh­ta­si vie­lä kol­man­nen ih­mi­sen, joka sa­noi seu­raa­van­sa Jee­sus­ta, kun­han en­sin kä­vi­si hy­väs­te­le­mäs­sä ko­ti­vä­ken­sä. Tun­tui­ko­han hy­väs­te­ly­reis­su Jee­suk­ses­ta te­ko­syyl­tä? Mo­nel­la on ol­lut ve­ruk­kei­ta kuul­les­saan kut­sun Ju­ma­lan val­ta­kun­taan (Matt. 14:18–20), ja on edel­leen­kin.

Oli­ko hen­ki­löl­lä jo­tain sel­lais­ta, jos­ta hän ei ha­lun­nut­kaan us­kon vuok­si luo­pua? Tai oli­si­ko hän ha­lun­nut käy­dä ky­se­le­mäs­sä ko­ti­vä­ken­sä mie­li­pi­det­tä pa­ran­nuk­sen te­os­ta. Moni ky­sy­jä on jää­nyt hy­väs­te­li­jän tiel­le, kos­ka va­roit­te­li­joi­ta ja vas­tus­ta­jia on löy­ty­nyt lä­hi­pii­ris­tä. ”Joka tart­tuu au­raan ja kat­soo taak­seen, ei ole so­pi­va Ju­ma­lan val­ta­kun­taan”, sa­noi Jee­sus ja tar­koit­ti ih­mis­tä, jon­ka sy­dän on kiin­ty­nyt en­ti­seen elä­mään.

Teh­kää pa­ran­nus!

Jee­suk­sen ju­lis­tuk­sen kes­kei­nen sa­no­ma oli kut­su­va: ”Ai­ka on täy­tet­ty, ja Ju­ma­lan val­ta­kun­ta on lä­hes­ty­nyt: teh­käät pa­ran­nus ja us­ko­kaat evan­ke­liu­mi” (Mark. 1:15). Hep­re­a­lais­kir­jeen kir­joit­ta­ja muis­tut­taa: ”Jos te tänä päi­vä­nä kuu­let­te hä­nen ää­nen­sä, äl­kää paa­dut­ta­ko sy­dän­tän­ne” (Hepr. 4:7).

Ru­kouk­sem­me on, et­tä jo­kai­nen Su­vi­seu­roi­hin tu­le­va tai nii­tä kuun­te­le­va sai­si hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti ot­taa vas­taan syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­sen evan­ke­liu­min ja pääs­tä si­säl­le Ju­ma­lan val­ta­kun­taan.


Evan­ke­liu­mi­teks­ti: Luuk. 9:57–62

Raa­mat­tu 1992: Kun he te­ki­vät tai­val­ta, muu­an mies sa­noi Jee­suk­sel­le: ”Minä seu­raan si­nua, min­ne iki­nä me­net­kin.” Jee­sus sa­noi hä­nel­le: ”Ke­tuil­la on luo­lan­sa ja tai­vaan lin­nuil­la pe­sän­sä, mut­ta Ih­mi­sen Po­jal­la ei ole, mi­hin pään­sä kal­lis­tai­si.” Erääl­le toi­sel­le Jee­sus sa­noi: ”Seu­raa mi­nua!” Tämä vas­ta­si: ”Her­ra, an­na mi­nun en­sin käy­dä hau­taa­mas­sa isä­ni.” Mut­ta Jee­sus sa­noi hä­nel­le: ”An­na kuol­lei­den hau­da­ta kuol­leen­sa. Läh­de sinä ju­lis­ta­maan Ju­ma­lan val­ta­kun­taa.” Vie­lä eräs toi­nen sa­noi: ”Her­ra, minä seu­raan si­nua, mut­ta an­na mi­nun en­sin käy­dä hy­väs­te­le­mäs­sä ko­ti­vä­ke­ni.” Hä­nel­le Jee­sus vas­ta­si: ”Joka tart­tuu au­raan ja kat­soo taak­seen, ei ole so­pi­va Ju­ma­lan val­ta­kun­taan.”

Bib­lia: Ja ta­pah­tui hei­dän va­el­tais­san­sa, et­tä yk­si tiel­lä sa­noi: minä seu­raan si­nua, ku­hun­kas ikä­nä me­net, Her­ra. Ja Jee­sus sa­noi hä­nel­le: ke­tuil­la ovat luo­lat ja tai­vaan lin­nuil­la pe­sät; mut­ta ei ih­mi­sen Po­jal­la ole, ku­hun­ka hän pään­sä kal­lis­taa. Mut­ta hän sa­noi toi­sel­le: seu­raa mi­nua! Niin se sa­noi: Her­ra, sal­li mi­nun en­sin men­nä hau­taa­maan isää­ni. Niin Jee­sus sa­noi hä­nel­le: an­na kuol­leet hau­da­ta kuol­lei­tan­sa; mut­ta mene sinä ja ju­lis­ta Ju­ma­lan val­ta­kun­taa. Ja toi­nen myös sa­noi: Her­ra, minä seu­raan si­nua, mut­ta sal­li mi­nun en­sin men­nä hy­väs­ti jät­tä­mään nii­tä, jot­ka ko­to­na­ni ovat. Mut­ta Jee­sus sa­noi hä­nel­le: kuka ikä­nä kä­ten­sä au­raan las­kee ja taak­sen­sa kat­soo, ei se ole so­ve­li­as Ju­ma­lan val­ta­kun­taan.

14.6.2024

Nöyrät sinä pelastat, mutta ylpeiden katseen painat alas. Sinä, Herra, sytytät minun lamppuni, sinä, Jumala, tuot pimeyteeni valon. Ps. 18:28–29

Viikon kysymys