JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Luvatun maan kansalainen

7.5.2023 6.00

Juttua muokattu:

4.5. 11:30
2023050411303820230507060000

An­na Pärk­kä

Nyt se on ha­et­tu! Ni­mit­täin Nor­jan kan­sa­lai­suus. Vaik­ka oi­ke­as­taan vi­ral­li­ses­ti tein il­moi­tuk­sen Nor­jan kan­sa­lai­sek­si ha­ke­mi­ses­ta. Täs­sä vuo­sien var­rel­la olem­me mo­nes­ti mie­he­ni kans­sa miet­ti­neet, pi­täi­si­kö vaih­taa kan­sa­lai­suus Nor­jaan. Nor­ja on hy­väk­sy­nyt kak­sois­kan­sa­lai­suut­ta vas­ta 1.1.2020 jäl­keen, kun taas Suo­mi on hy­väk­sy­nyt sen vuo­si­kau­sia.

Vii­me vuo­teen as­ti mie­he­ni on ol­lut kan­sa­lai­suu­den ha­ke­mis­ta vas­taan. Sit­ten Ve­nä­jä hyök­kä­si Uk­rai­naan hel­mi­kuus­sa vuon­na 2022. Muis­tan, kun se ta­pah­tui. Mie­tin, et­tä mitä ih­met­tä, Eu­roo­pas­sa sota! Se oli meil­lä vii­mei­nen niit­ti pää­tök­sen te­ke­mi­seen.

Täy­tim­me hel­mi­kuun lo­pus­sa 2022 pa­pe­rit UDI:lle Nor­jan kan­sa­lai­suu­des­ta. Mak­su, noin 250 eu­roa, piti suo­rit­taa heti, ja seu­raa­vak­si ryh­dyim­me et­si­mään va­pai­ta ai­ko­ja lä­hi­po­lii­si­lai­tok­sen ajan­va­rauk­ses­ta. Mei­dän tu­li­si käy­dä vie­mäs­sä ha­ku­pa­pe­rei­den al­le­kir­joi­tus­pa­pe­ri ja näyt­tää pas­sia po­lii­sil­le. Siel­lä oli­si myös jon­kin­lai­nen haas­tat­te­lu.

Ul­ko­maa­lais­vi­ras­ton si­vus­ton kaut­ta näyt­ti sil­tä, et­tä en­sim­mäi­set va­paat ajat oli­si­vat vas­ta huh­ti­kuus­sa 2023. Ai­van var­mas­ti li­sään­ty­nyt tur­vat­to­muu­den tun­ne oli li­sän­nyt kan­sa­lai­suus­ha­ke­muk­sia. Nor­jas­sa al­le 18-vuo­ti­aat lap­set saa­vat huol­ta­jan­sa ha­ke­muk­sel­la kan­sa­lai­suu­den. Hei­dät pi­tää myö­hem­min pyy­tää liit­tä­mään vä­es­tö­re­kis­te­rin jär­jes­tel­mäs­sä Nor­jan kan­sa­lai­sek­si. Mei­dän kol­man­nek­si nuo­rin lap­si mis­sa­si tä­män mah­dol­li­suu­den, kun hän tä­män vuo­den maa­lis­kuus­sa täyt­ti 18 vuot­ta. Nyt hä­nen pi­tää ha­kea sitä it­se­näi­ses­ti niin ha­lu­tes­saan.

Poh­jois­maa­lai­se­na Nor­jan kan­sa­lai­suut­ta voi ha­kea, kun on asu­nut maas­sa yh­tä­jak­soi­ses­ti seit­se­män vuot­ta ja on va­ki­tui­nen osoi­te Nor­jas­sa. Poh­jois­mai­sil­la ei pi­täi­si ol­la on­gel­maa saa­da sitä hel­pos­ti. Ri­kos­re­kis­te­ris­sä ei luon­nol­li­ses­ti sai­si ol­la mer­kin­tö­jä.

Kä­vin siis po­lii­sin haas­tat­te­lus­sa nyt huh­ti­kuus­sa. Olin pääl­lek­käis­ten me­no­jen vuok­si jou­tu­nut siir­tä­mään ai­kaa ker­ran. Lil­lestrø­min po­lii­si­lai­tok­sen yh­tey­des­sä toi­mii myös oi­keus­ta­lo. Tu­li­pa se­kin kat­sot­tua, kos­ka toi­min myös va­paa­eh­toi­se­na lau­ta­mie­he­nä tääl­lä Vi­ke­nin alu­eel­la. Tuol­la oi­keus­ta­lol­la en ole käy­nyt vie­lä is­tun­nois­sa.

Saa­vuin po­lii­si­lai­tok­sel­le ja jäin odot­ta­maan vuo­ro­a­ni. “An­na Sil­ja”, niin mi­nua kut­sut­tiin haas­tat­te­luun. Mi­nul­le tuo het­ki pas­sin tar­kis­ta­mi­sen ja al­le­kir­joi­tus­pa­pe­rin vie­mi­ses­sä oli tosi tär­keä. Haas­tat­te­li­ja ky­syi osoit­teen, hen­ki­lö­tun­nuk­sen ja tar­kis­ti pas­sin joka si­vun jän­näl­lä luu­pil­la. Sel­lai­sel­la, jol­la ko­ru­jen ai­tous tar­kis­te­taan. Kun kaik­ki oli tar­kis­tet­tu, vir­kai­li­ja to­te­si vain, et­tä se oli täs­sä! Saat vas­tauk­sen vii­meis­tään kah­den kuu­kau­den ku­lu­es­sa. Sen jäl­keen voin ha­kea nor­ja­lais­ta pas­sia. Haus­kaa!

Hain täl­lä vii­kol­la myös nor­ja­lai­sen ajo­kor­tin it­sel­le­ni. Olin ker­ran kii­rees­sä käyt­tä­nyt ajo­kort­ti­a­ni au­ton ik­ku­na­la­sin jää­ra­pa­na. En suo­sit­te­le! Mi­nul­la meni se poik­ki. Aje­lin kat­ken­neel­la kor­til­la noin kah­dek­san vuot­ta. Yh­te­nä pak­kas­päi­vä­nä nors­ki­po­lii­si py­säyt­ti mi­nut ja pyy­si ajo­kort­tia. An­noin sen puo­lik­kaan ja yri­tin ol­la tosi fik­su­na. Tark­kai­lin po­lii­si­mie­hen il­mei­tä. Yri­tin ol­la hi­hit­te­le­mät­tä – mi­nul­la ni­mit­täin pää­see mo­nes­ti hi­hi­tys, kun olen her­mos­tu­nut. Hän tar­kas­te­li kort­ti­a­ni, ky­syi nor­ja­lai­sen hen­ki­lö­tun­nuk­se­ni ja to­te­si, et­tä tuo pi­tää vaih­taa nor­ja­lai­sek­si kor­tik­si, kun olet jo näin­kin kau­an asu­nut tääl­lä. Tuu­ma­sin, et­tä no kai se sit­ten pi­tää.

Tuu­mas­ta toi­meen. Ajo­kort­ti piti lä­het­tää pai­kal­li­sel­le tie­vi­ra­no­mai­sel­le (veg­ve­sen), joka myön­tää ajo­kor­tit. Lä­he­tin puo­lik­kaa­ni heil­le ja tein ha­ke­muk­sen ne­tis­sä. Ja kuin­kas ol­la­kaan, mi­tään ei kuu­lu­nut. Me­nin hel­mi­kuus­sa te­ke­mään ha­ke­muk­sen pai­kan pääl­le Jes­s­hei­miin. Hom­ma­sin Suo­mes­ta to­dis­tuk­set ajo­kor­tin voi­mas­sa­o­los­ta. Uut­ta ajo­kort­tia en voi­nut Suo­mes­ta ti­la­ta, kos­ka mi­nul­la ei ole enää va­ki­tuis­ta osoi­tet­ta siel­lä. Sik­si tämä uu­den maan ajo­kort­ti oli­si ai­heel­lis­ta saa­da maa­liin.

Muu­ta­ma lei­ma pa­pe­riin ja va­lo­ku­van siir­tä­mi­nen ko­neel­li­ses­ti ha­ke­muk­seen. Se­kin oli no­pe­as­ti teh­ty. Sain ei­len vies­tin, et­tä ajo­kort­ti­si on lai­tet­tu tuo­tan­toon. Uu­si ajo­kort­ti mak­soi mi­nul­le 28 eu­roa.

Olen sy­dä­mel­tä­ni suo­ma­lai­nen. Ul­ko­suo­ma­lai­nen, jol­la on myös Nor­jan kan­sa­lai­suus. (Toi­vot­ta­vas­ti siis saan sen!!) Tai­vaan kan­sa­lai­suut­ta ei tar­vit­se ha­kea ha­ke­muk­sil­la, se an­ne­taan, kun ha­lu­taan us­koa syn­nit an­teek­si.

AnnaPärkkä
En ole mistään kotoisin – olen syntynyt Ranualla, ekaluokalle menin Oulunsaloon ja Haukiputaalle muutimme, kun aloitin 9. luokan. Jännä tällaiselle juurettomalle onkin ollut kiintyä Norjaan. Olen äiti, mummu ja aviopuoliso. Uusi lapsenlapsi on aina suuri ihme, joka herkistää. Innostun helposti ja uteliaisuudestani johtuen joudun helposti kiperiin tilanteisiin. Toimin yrittäjänä täällä Norjassa. Arki on samanlaista kuin siellä, mutta norjan kielellä. Voit kertoa ajatuksistasi minulle: anna.parkka@gmail.com.
16.6.2024

Jeesus sanoi: ”Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Menkää ja tutkikaa, mitä tämä tarkoittaa: ’Armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja.’” Matt. 9:12–13

Viikon kysymys