JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Meidän tapamme elää

22.1.2017 9.32

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420170122093200

Olem­me muut­ta­neet mo­nes­ti. Niin mo­nes­ti, et­tä ko­ti­nur­kil­la ai­na asu­nut­ta voi­si hir­vit­tää. Moni voi aja­tel­la tai ky­syä: On­ko tuos­sa mi­tään jär­keä? Ei­hän lap­sil­la ole edes ko­ti­paik­kaa. On­ko teil­lä kaik­ki ok? Pa­ke­net­te­ko jo­tain?

Rat­kai­su­kes­kei­nen tapa elää on kai mo­lem­mil­la ve­ris­sä, mut­ta opim­me sitä myös ai­ka­naan psy­ko­lo­gil­ta. Kun ar­ki oli yh­tä ja sa­maa kuu­den al­le vii­si­vuo­ti­aan kans­sa, uu­vuin. Nuo­re­na ei ol­lut edes elä­män­ko­ke­mus­ta avuk­si. Am­mat­ti-ih­mi­nen an­toi käy­tän­nön neu­vo­ja: Lait­ta­kaa pa­pe­ril­le ylös vaih­to­eh­dot, joi­ta teil­lä on. Et­si­kää niis­tä plus­sat ja mii­nuk­set. Va­lit­kaa yh­des­sä pa­ras vaih­to­eh­to, sil­loin olet­te mo­lem­mat sen ta­ka­na.

Tätä olem­me nou­dat­ta­neet. Se so­pii hy­vin mei­dän ta­paam­me elää. Kun ar­ki käy ras­kaak­si, is­tum­me alas ja mie­tim­me, mitä asi­oi­ta voim­me muut­taa. On­nek­sem­me olem­me sa­man­luon­tei­sia. Tois­ta ei voi vie­dä muu­ta­man vuo­den vä­lein uu­teen paik­kaan ja uu­siin ku­vi­oi­hin, jos hän ha­lu­aa py­sy­vyyt­tä. Jos­kus muu­ton syy oli li­sä­ti­lan tar­ve ta­los­sa ja ym­pä­ris­tös­sä. Koh­ta tä­män jäl­keen huo­ma­sim­me, et­tä van­him­mat lap­set oli­vat­kin jo niin iso­ja, et­tä kul­jet­ta­mi­siin syr­jäs­tä meni lii­kaa vä­häi­ses­tä va­paa-ajas­ta. Jos­kus taas opis­ke­lu tai työ­paik­ka on puo­lus­ta­nut muut­toa tai aja­tus lap­sil­le pa­rem­mas­ta kas­vu­ym­pä­ris­tös­tä. Kiin­nos­tus uu­siin mai­hin ja kult­tuu­rei­hin on ve­tä­nyt myös ul­ko­mail­le.

Ky­syin van­him­mil­ta lap­sil­tam­me, mi­ten muu­tot ovat vai­kut­ta­neet hei­hin. Uu­teen kou­luun meno oli kuu­lem­ma ai­na jän­nit­tä­vää, mut­ta muu­ten uu­det ta­lot, ih­mi­set ja ym­pä­ris­tö oli vain ki­vaa vaih­te­lua. (Eh­kä he ovat tul­leet van­hem­piin­sa.)

Yh­tä ta­lois­tam­me ra­kas­tin. Hir­si­ta­lo 20-lu­vul­ta me­ren ran­nal­la. Haa­veit­te­ni täyt­ty­mys. Sa­noin, et­tä tän­ne jääm­me. En ha­lua luo­pua ta­los­ta. Koin, et­tä Ju­ma­la puut­tui elä­määm­me, kun lap­sem­me kuo­li. Talo ja ta­va­ra me­net­ti­vät mer­ki­tyk­sen­sä. Aloim­me kai­va­ta elä­mään uu­sia asi­oi­ta, opis­ke­lu­ja ja töi­tä. Muu­tim­me kau­as. Toi­sen ta­lon taas ra­ken­sim­me unel­ma­paik­kaan jär­ven ran­nal­le, juu­ri mei­dän­nä­köi­sen ja tar­pei­siim­me so­pi­van. Va­paa-ai­ka oli kor­til­la, ja vaik­ka kuin­ka yri­tim­me jär­jes­tel­lä mui­ta asoi­ta, to­te­sim­me, et­tei se rii­tä. Jär­vel­lä ei ole mi­tään mer­ki­tys­tä, jos sitä ei eh­di käyt­tää tai le­puut­taa sil­mi­än­sä sii­nä. Muu­tim­me kau­pun­kiin, pie­ni­huo­nei­seen 50-lu­vun ta­loon. Sen Tii­na-kir­jo­jen ko­koi­ses­sa keit­ti­ös­sä on ol­lut läm­pi­miä jut­tu­het­kiä vii­del­lä­tois­ta hen­gel­lä­kin.

Eli­na Vä­hä­jylk­kä

Samalla Puolella – Elina Ja Harri Vähäjylkkä
Löysimme toisemme nuorina ja saimme vuosien myötä suuren perheen. Yhä edelleen opettelemme avioliittoa, sen ihanuutta ja kamaluutta. Tässä yhteisessä blogissamme käsittelemme rakkauden, avioliiton ja perheen teemoja omasta kokemuksestamme käsin, selkokielellä, päällimmäisenä ilo Jumalan antamasta lahjasta ja elämänmittaisesta tehtävästä. Palautetta blogistamme voi antaa osoitteeseen emvahajylkka@gmail.com.
Samalla Puolella – Elina Ja Harri Vähäjylkkä

Omakohtainen usko

7.1.2019 6.01
Samalla Puolella – Elina Ja Harri Vähäjylkkä

Mitä kuuluu avioliitolle?

17.11.2018 6.44
Samalla Puolella – Elina Ja Harri Vähäjylkkä

Jaksaa, jaksaa…

24.10.2018 6.18
Samalla Puolella – Elina Ja Harri Vähäjylkkä

Mää inhoon runoja

20.9.2018 6.40
Samalla Puolella – Elina Ja Harri Vähäjylkkä

No, muutetaan Kempeleeseen!

18.8.2018 6.32
Samalla Puolella – Elina Ja Harri Vähäjylkkä

Kohtaamisia ovella

16.7.2018 7.00
Samalla Puolella – Elina Ja Harri Vähäjylkkä

Perheen suunnittelua

26.6.2018 6.33
Samalla Puolella – Elina Ja Harri Vähäjylkkä

Isän opetus

26.5.2018 6.43
Samalla Puolella – Elina Ja Harri Vähäjylkkä

Oppitunteja

23.4.2018 6.54
Samalla Puolella – Elina Ja Harri Vähäjylkkä

Seuroihin ei aina ole helppo lähteä

1.4.2018 6.23
Samalla Puolella – Elina Ja Harri Vähäjylkkä

Jätkä vaan pelaa

24.2.2018 6.02
Samalla Puolella – Elina Ja Harri Vähäjylkkä

Seurusteluko ihanaa?

20.1.2018 6.35
Samalla Puolella – Elina Ja Harri Vähäjylkkä

Yksi hyvä elämä, kiitos

16.12.2017 6.40
Samalla Puolella – Elina Ja Harri Vähäjylkkä

Ystävät ovat todellakin siunaus

16.11.2017 6.14
Samalla Puolella – Elina Ja Harri Vähäjylkkä

Mikähän porukoita oikein vaivaa?

19.10.2017 6.36
Samalla Puolella – Elina Ja Harri Vähäjylkkä

Kun mikään arjessa ei ole tuttua

15.9.2017 6.29
Samalla Puolella – Elina Ja Harri Vähäjylkkä

Hopeista häätä ja vaihtelevaa säätä

4.8.2017 6.00
Samalla Puolella – Elina Ja Harri Vähäjylkkä

Elämme yhdessä, mutta viihdymmekö yhdessä?

17.7.2017 6.02
Samalla Puolella – Elina Ja Harri Vähäjylkkä

Appi

17.6.2017 6.53
Samalla Puolella – Elina Ja Harri Vähäjylkkä

Puhumista voi opetella

27.5.2017 6.20
Samalla Puolella – Elina Ja Harri Vähäjylkkä

Ollapa rikas!

23.4.2017 6.55
Samalla Puolella – Elina Ja Harri Vähäjylkkä

Harrastuksena vanhojen talojen remontointi

23.3.2017 6.52
Samalla Puolella – Elina Ja Harri Vähäjylkkä

Avioliitto

25.2.2017 6.40
Samalla Puolella – Elina Ja Harri Vähäjylkkä

Kuusamo, unelmien kaupunki

28.12.2016 6.08
19.5.2024

Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. sJoh. 3:16

Viikon kysymys