JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 ... 15 »

Heikki Vuonokari

Heikki Vuonokari

Jeesus tulee kunniassaan

Sana sunnuntaiksi4.12.2022 5.05

Päi­vän evan­ke­liu­mi si­säl­tää kak­si ly­hyt­tä ver­taus­ta, joi­ta nii­den eri luon­teis­ta huo­li­mat­ta yh­dis­tää Kris­tuk­sen toi­sen tu­le­mi­sen odo­tus us­kos­sa ja ope­tus hä­nen tu­lon­sa ajan ar­vaa­mat­to­muu­des­ta.

Juha Humalajoki

Juha Humalajoki

Adventtina odotetaan Herran tulemista

Sana sunnuntaiksi27.11.2022 5.00

Ju­ma­lan omai­suus­kan­sa oli odot­ta­nut Mes­si­as­ta. Jee­sus tuli Je­ru­sa­le­miin nöy­rä­nä, aa­sil­la rat­sas­ta­en.

Pixabay

Pixabay

Jeesus kehottaa valvomaan omakohtaisessa uskossa

Sana sunnuntaiksi13.11.2022 6.10

Kym­me­nen neit­seen ver­taus opet­taa, mil­lai­nen on Ju­ma­lan val­ta­kun­ta en­nen Kris­tuk­sen tois­ta tu­le­mis­ta. Toi­sen Pie­ta­rin kir­jeen mu­kaan het­ki tu­lee äk­ki­ar­vaa­mat­ta kuin va­ras yöl­lä (3:10).

A.-L. S

A.-L. S

Usko on voimallinen asia

Sana sunnuntaiksi6.11.2022 5.00

Vii­si­sa­taa vuot­ta sit­ten, 9. mar­ras­kuu­ta1522, Mart­ti Lut­her saar­na­si sun­nun­tain evan­ke­liu­mi­teks­tis­tä: ”Täs­sä evan­ke­liu­mis­sa ku­va­taan meil­le iha­na us­kon esi­merk­ki – – Us­ko ei ole mi­tään pai­kal­laan py­sy­vää, mi­tään jou­ti­las­ta, vaan jo­ta­kin elä­vää ja le­vo­ton­ta.”

Päivi Peltoniemi

Päivi Peltoniemi

Jumala kutsuu edelleen

Sana sunnuntaiksi30.10.2022 0.35

Ju­ma­lan val­ta­kun­ta ja kut­su sen yh­tey­teen oli Jee­suk­sen ope­tuk­sen kes­ki­ös­sä. Sii­hen liit­tyy myös evan­ke­liu­mi­teks­tin kie­li­ku­va hää­juh­lis­ta ja kut­sus­ta saa­pua nii­hin juh­la­vie­raak­si.

SRK:n arkisto/Suviseurojen kuvapalvelu

SRK:n arkisto/Suviseurojen kuvapalvelu

Kapernaumissa iloittiin ja ylistettiin Jumalaa

Sana sunnuntaiksi23.10.2022 0.05

Luuk­kaan evan­ke­liu­min mu­kaan hän­tä kuu­le­mas­sa is­tui fa­ri­seuk­sia ja lai­no­pet­ta­jia. Hei­tä oli tul­lut kai­kis­ta Ga­li­le­an ky­lis­tä ja myös Juu­de­as­ta ja Je­ru­sa­le­mis­ta. (Luuk. 5:17.)

Henrikki Hetemaa

Henrikki Hetemaa

Jumala rakasti ensin

Sana sunnuntaiksi16.10.2022 9.00

Ju­ma­la lä­het­ti Poi­kan­sa maan pääl­le, jot­ta ih­mi­set voi­vat us­koa syn­tin­sä an­teek­si ja pe­las­tua. Tä­män rak­kau­den osal­li­suu­des­sa ole­via ke­ho­te­taan ra­kas­ta­maan toi­si­aan.

Anna-Leena Saukko

Anna-Leena Saukko

Evankeliumi vapauttaa synnistä

Sana sunnuntaiksi9.10.2022 6.00

Evan­ke­liu­min us­ko­va pää­see va­paak­si lain vaa­ti­mas­ta or­juu­des­ta ja osal­li­sek­si Ju­ma­lan rak­kau­den to­del­li­suu­des­ta.

Pixabay

Pixabay

Jumala lähettää enkelinsä apua pyytävien luokse

Sana sunnuntaiksi2.10.2022 6.00

Ju­ma­la lä­het­tää sa­nan­saat­ta­jan­sa aut­ta­maan hei­tä, jot­ka pyy­tä­vät hä­nel­tä apua. Us­kon esi­ku­va­na myös lap­si on Ju­ma­lan sa­nan­saat­ta­ja.

Asioita voi jättää Jumalan huolenpitoon

Sana sunnuntaiksi25.9.2022 6.55

Ju­ma­laan luot­ta­va ih­mi­nen huo­leh­tii sekä ajal­li­sis­ta et­tä ikui­sis­ta asi­ois­ta. Huo­let­to­muu­teen ei ole va­raa, vaik­ka päi­vän evan­ke­liu­mi­teks­ti ke­hot­taa kan­ta­maan vain yh­den päi­vän mur­hei­ta sy­dä­mel­lä.

« 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 ... 15 »
15.7.2024

Hän loistaa valona, hän säteilee kirkkautta, hohde verhoaa hänen suuren voimansa. Hab. 3:4

Viikon kysymys