JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Koettelemukset kasvattavat kestävyyttä

Matkaevääksi
21.2.2024 5.00

Juttua muokattu:

16.2. 11:32
2024021611321820240221050000

Eveliina Saukko

Eveliina Saukko

Ris­to Ala­kärp­pä

Jos omis­taa kir­sik­ka­puun ja ha­lu­aa saa­da run­saan sa­don, on vii­sas­ta jät­tää kir­si­kan­ku­kat ja kyp­sy­vät he­del­mät rau­haan. Ku­kis­ta ei kan­na­ta pyyh­kiä pö­ly­jä ei­kä kyp­sy­viin he­del­miin pis­tää suo­raan ra­vin­tei­ta. Jos näin toi­mi­sim­me, sato saat­tai­si jää­dä kyp­sy­mät­tä. Kir­sik­ka­puun hoi­to kä­vi­si myös ää­rim­mäi­sen ras­kaak­si.

Kir­si­kat kyl­lä kyp­sy­vät, kun mal­tam­me pääs­tää omat kä­tem­me niis­tä ir­ti. It­se puu­ta sen si­jaan on hyvä var­jel­la luot­ta­en, et­tä Ju­ma­la an­taa au­rin­kon­sa ja sa­teen­sa ajal­laan – ja hyvä puu hy­vät he­del­män­sä (Matt. 12:33).

Jaa­ko­bin kir­jees­sä kes­tä­vyys näh­dään ko­e­tuk­ses­ta sel­vin­neen us­kon he­del­mä­nä (Jaak. 1:2–6). Myös Paa­va­li nä­kee kes­tä­vyy­teen lä­hei­ses­ti liit­ty­vän kär­si­väl­li­syy­den Hen­gen he­del­mä­nä (Gal. 5:22). Hä­nen mu­kaan­sa it­se tai­vaal­li­nen rak­kaus on kär­si­väl­li­nen (1. Kor. 13:4).

Jot­ta sai­sim­me Ju­ma­lan lah­ja­na iloi­ta us­kon kes­tä­vyy­des­tä ja kär­si­väl­li­syy­des­tä, mei­dän sy­dä­mem­me tar­vit­see var­jel­tua us­kon­van­hurs­kau­des­sa. Us­kon lah­jan kaut­ta me ok­si­na py­sym­me elos­sa ja yh­tey­des­sä it­se vii­ni­puu­hun, joka on Kris­tus (Joh. 15:1–2).

Hän yh­dis­tää us­ko­vai­set toi­siin­sa ja vai­kut­taa ar­mos­saan kai­ken, myös kes­tä­vyy­den ja kär­si­väl­li­syy­den. Ne vah­vis­tu­vat, kun saam­me us­kos­sa pi­tää sitä pe­las­tuk­se­nam­me, et­tä Her­ra it­se on kär­si­väl­li­nen (2. Piet. 3:15).

Kes­tä­vyyt­tä ja kär­si­väl­li­syyt­tä voi kat­soa myös luon­nol­li­se­na ih­mi­sen ke­hit­ty­vä­nä omi­nai­suu­te­na. Täl­lai­si­na in­hi­mil­li­si­nä hy­vei­nä ne esiin­ty­vät us­kos­ta riip­pu­mat­ta hy­vän elä­män ja ai­kui­suu­den si­säl­löis­sä. Niis­sä voim­me it­se ku­kin rau­has­sa ke­hit­tyä ja kas­vaa.

Ai­kam­me mer­kit­tä­vim­piä kult­tuu­ri­muu­tok­sia on ol­lut in­ter­net. Sen hei­jas­te­vai­ku­tuk­set lä­päi­se­vät koko vä­es­tön niin hy­väs­sä kuin pa­has­sa. Yk­si haas­teel­li­sim­pia vai­ku­tuk­sia on se, et­tä jopa re­aa­li­maa­il­man lem­peä hi­taus, ajan ja pai­kan ra­joit­teet, saat­ta­vat teh­dä klik­kaa­mi­seen tot­tu­neen mie­lem­me kär­si­mät­tö­mäk­si.

Tar­vit­sem­me mo­nien ko­et­te­le­mus­ten kes­kel­lä kes­tä­vyyt­tä ja kär­si­väl­li­syyt­tä niin us­kos­sa kuin elä­mäs­sä. Näi­hin lah­joi­hin saam­me juur­tua Ju­ma­lan ar­mo­hoi­dos­sa hä­nen val­ta­kun­nas­saan ja elä­män it­sen­sä kou­lus­sa.

Kun Ju­ma­la on kans­sam­me, myös ko­et­te­le­muk­siin kät­key­tyy siu­naus. Us­kon ja elä­män lah­ja­luon­ne kir­kas­tu­vat. Ih­mi­nen pie­ne­nee ih­mi­sen ko­koi­sek­si ja Ju­ma­la suu­re­nee kai­ken yl­lä­pi­tä­jäk­si. Vai­kei­na­kin päi­vi­nä ar­mos­ta au­tu­aal­la on sit­ten­kin hyvä osa. ”Si­nun tai­vaal­le­si ko­ho­aa aa­mun­koi, Her­ran kirk­kaus hoh­taa si­nun yl­lä­si” (Jes. 60:2).

19.5.2024

Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. sJoh. 3:16

Viikon kysymys