JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 2 3 4 5 6 7 8 ... 15 »

Elmeri Hekkala

Elmeri Hekkala

Toisille eduksi ja kunniaksi

Matkaevääksi2.8.2023 6.00

Olet­te­ko kuul­leet...? Ar­vaa­pa, mitä näin. Olet­ko sinä tör­män­nyt kes­kus­te­lu­na­vauk­seen, jos­ta tih­kuu me­he­vä juo­ru? Asia on eh­kä ol­lut ker­to­jan kuu­le­ma tai nä­ke­mä, jos­sa joku muu on teh­nyt jo­ta­kin ky­see­na­lais­ta tai vää­rää. Eh­kä sel­lais­ta, jota hel­pos­ti kau­his­te­lee tai joka tun­tui­si epä­mu­ka­val­ta, jos it­se oli­si jou­tu­nut sa­man­lai­seen ti­lan­tee­seen kuin ta­ri­nan koh­de.

Valtteri Saukko

Valtteri Saukko

Jumalan sanan miekka paljastaa ja hoitaa

Matkaevääksi26.7.2023 10.00

Jo­kin ai­ka sit­ten kes­kus­te­lin nuor­ten kans­sa sek­su­aa­li­suu­teen liit­ty­vis­tä ky­sy­myk­sis­tä. Asi­at ovat ar­ka­luon­tei­sia ja kuu­lu­vat yk­si- tyi­se­lä­män pii­riin, mut­ta nii­tä kä­si­tel­lään roh­ke­as­ti ja rons­kis­ti me­di­as­sa ja so­mes­sa. Va­paa ja ra­joit­ta­ma­ton sek­su­aa­li­suus on saa­nut ja­lan­si­jaa myös kou­luo­pe­tuk­ses­sa, jo­ten ei ole ih­me, jos ai­he­pii­ri häm­men­tää us­ko­vai­sia nuo­ria.

kuva: haastateltavalta

kuva: haastateltavalta

Alku ja loppu

Matkaevääksi19.7.2023 8.30

A ja O, al­fa ja ome­ga – en­sim­mäi­nen ja vii­mei­nen, al­ku ja lop­pu. Nuo krei­kan kie­len sa­nat, jot­ka tar­koit­ta­vat aak­kos­ten en­sim­mäis­tä ja vii­meis­tä kir­jain­ta, ovat var­sin tun­ne­tut. Nii­tä on käy­tet­ty hy­vin mo­nis­sa asi­ayh­teyk­sis­sä fy­sii­kan mit­ta­yk­si­köis­tä tuo­te­merk­kei­hin. Raa­ma­tus­sa sa­nat viit­taa­vat Ju­ma­laan (Ilm 1:8).

Suviseurojen kuvapalvelu

Suviseurojen kuvapalvelu

Tahdon puhua sinulle

Matkaevääksi5.7.2023 6.00

Tah­toi­sin pu­hua, mut­ta pel­kään epä­on­nis­tu­va­ni. Jos­kus sa­na­va­lin­ta­ni voi­vat es­tää tois­ta kuu­le­mas­ta ja myös pu­hu­mas­ta. Vie­raas­sa seu­ras­sa tai her­käs­tä asi­as­ta kes­kus­tel­ta­es­sa on hyvä yrit­tää aja­tel­la, et­tä kaik­ki osal­lis­tu­jat ovat ys­tä­viä ja asi­as­saan vil­pit­tö­miä. Tämä roh­kai­see avoi­muu­teen ja luo il­ma­pii­rin, jos­sa et­si­tään yh­teis­tä hy­vää, kuun­nel­laan, an­ne­taan ti­laa, pu­hu­taan tun­teis­ta, kes­ki­ty­tään asi­aan ja ol­laan ym­mär­tä­väi­siä. Kes­kus­te­lu­ti­lan­tei­den puo­les­ta on hyvä myös ru­koil­la, ”huo­kais­ta Ju­ma­lan puo­leen”.

Lukijan kuva/Raija

Lukijan kuva/Raija

Minä luotan sinun armoosi

Matkaevääksi28.6.2023 10.00

Daa­vid huo­kai­li psal­mis­saan: ”Kuin­ka kau­an huo­let pai­na­vat miel­tä­ni ja sy­dän­tä­ni jäy­tää tus­ka? Kuin­ka kau­an vi­hol­li­se­ni ovat voi­tol­la?” (Ps.13:3.) Voi­si­ko tämä ol­la si­nun psal­mi­si? Minä tun­nen sen jos­kus hy­vin­kin omak­se­ni.

Juha Humalajoki

Juha Humalajoki

Jumala on jättänyt todistuksen itsestään

Matkaevääksi21.6.2023 6.00

Ju­ma­lan luo­mis­työn ih­meet ovat taas mei­dän ihas­tel­ta­vi­nam­me. Pit­kän ja pi­me­än tal­ven jäl­keen luon­to on he­rän­nyt ku­kois­tuk­seen­sa, ja valo on voit­ta­nut pi­mey­den. Oli­si­ko tämä kaik­ki kau­neus mah­dol­lis­ta il­man Ju­ma­lan an­ta­maa uut­ta kas­vua ja ku­kois­tus­ta?

Usko palvelee rakkauden teoissa

Matkaevääksi7.6.2023 7.00

Mo­nil­le meis­tä lie­nee tut­tu ke­ho­tus men­nä mum­mon mök­kiin opet­te­le­maan tyy­ty­väi­syyt­tä elä­mään. Aja­tus juon­tu­nee sii­tä, et­tä nämä elä­mää näh­neet ja ko­ke­neet van­hem­mat ih­mi­set ovat op­pi­neet, mikä elä­mäs­sä on tär­ke­ää ja ar­vo­kas­ta. Vaik­ka ul­koi­nen asui­nym­pä­ris­tö ei eh­kä oli­si ny­ky­ai­kai­sin, heil­lä on usein sel­lais­ta tyy­ty­väi­syyt­tä, jos­ta voim­me op­pia. Riit­tä­vä ra­vin­to, vaa­te­tus, tur­va ja läm­pö, ja ter­veys­kin vie­lä koh­tuu­del­la toi­mi­va, niin kaik­ki on hy­vin.

Jumala ei tuomitse väärin

Matkaevääksi31.5.2023 9.25

Kak­si ih­mis­tä kes­kus­te­li kes­ke­nään. En­sim­mäi­nen ky­syi kuu­lu­mi­sia ja sai vas­tauk­sen: ”Mi­nul­la ei ole mi­tään hä­tää, kaik­ki on ajal­li­ses­ti hy­vin, yk­si­tyi­ses­ti ja yh­teis­kun­nas­sa.” Ky­sy­jä jat­koi: ”Mi­ten on us­ko­mi­sen ja ian­kaik­ki­suu­sa­si­oi­den kans­sa?” Toi­nen vas­ta­si jäl­leen: ”Ei ole mi­tään hä­tää.”

Väärät valinnat saa anteeksi

Matkaevääksi24.5.2023 6.00

Olet­ko kos­kaan las­ke­nut, kuin­ka mon­ta va­lin­taa olet teh­nyt tä­män päi­vän ai­ka­na? Elä­mäs­sä jou­tuu ja saa koko ajan teh­dä eri­lai­sia va­lin­to­ja.

Matias Haaraniemi

Matias Haaraniemi

Jeesus ei jättänyt omiaan yksin

Matkaevääksi17.5.2023 6.00

Tun­tuu­ko si­nus­ta jos­kus sil­tä, et­tä elä­mäs­sä on ai­van lii­an pal­jon ta­pah­tu­mia? Tun­te­mi­set saat­ta­vat vaih­del­la ää­ri­lai­das­ta toi­seen: huo­lis­ta ja mur­heis­ta toi­voon ja loh­du­tuk­seen, su­rus­ta ja pe­los­ta rie­muun ja luot­ta­muk­seen. Voi ol­la vai­ke­aa tie­tää, pi­täi­si­kö rau­hoit­tua ja odo­tel­la vai rien­tää ja tart­tua toi­meen.

« 1 ... 2 3 4 5 6 7 8 ... 15 »
14.6.2024

Nöyrät sinä pelastat, mutta ylpeiden katseen painat alas. Sinä, Herra, sytytät minun lamppuni, sinä, Jumala, tuot pimeyteeni valon. Ps. 18:28–29

Viikon kysymys