JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Pääsiäinen – ilon ja voiton juhla

Matkaevääksi
27.3.2024 6.00

Juttua muokattu:

22.3. 09:01
2024032209014720240327060000

Pixabay

Pixabay

Jaak­ko Kal­ta­ka­ri

Pää­si­äi­nen on ilon ja voi­ton juh­la. Sil­loin Ju­ma­lan an­ta­ma lu­paus syn­tien so­vit­ta­mi­ses­ta syn­tiin lan­gen­neel­le ih­mis­kun­nal­le saa täyt­ty­myk­sen. Jee­sus nou­see ylös kuol­leis­ta kol­man­te­na päi­vä­nä kir­joi­tus­ten mu­kaan. Syn­nin, kuo­le­man, ka­do­tuk­sen ja sie­lun­vi­hol­li­sen val­ta on voi­tet­tu ja ku­kis­tet­tu.

Pää­si­äisp­sal­mi 118 al­kaa näin: ”Kiit­tä­kää Her­raa! Hän on hyvä, iä­ti kes­tää hä­nen ar­mon­sa.” Psal­mi ker­too pää­si­äi­sen ilon ja voi­ton tun­nel­mis­ta. Tätä psal­mia Jee­sus lau­loi ope­tus­las­ten­sa kans­sa pää­si­äi­sa­te­ri­an yh­tey­des­sä ylä­sa­lis­sa. Ate­ri­an jäl­keen al­koi Jee­suk­sen ru­kous­tais­te­lu Get­se­ma­nes­sa, min­kä jäl­keen hä­net van­git­tiin. Al­koi tus­kien tie koh­ti Gol­ga­tan kes­kim­mäis­tä ris­tiä.

Psal­mi ker­too kos­ket­ta­vas­ti Kris­tuk­ses­ta syn­nin ja kuo­le­man val­lan voit­ta­ja­na. Sekä Van­han tes­ta­men­tin Ju­ma­lan kan­sa et­tä uu­den lii­ton us­ko­vai­set ovat us­kon kaut­ta tun­te­neet to­dek­si psal­min sa­nat: ”Kuul­kaa, mi­ten voi­ton­huu­to ka­jah­taa, rie­mu rai­kuu pe­las­tet­tu­jen ma­joil­ta: Her­ran käsi on voi­mal­li­nen! Her­ran käsi on mei­dän yl­läm­me. Her­ran käsi on voi­mal­li­nen! Minä en kuo­le, vaan elän ja ker­ron Her­ran te­ois­ta.” (Ps. 118:15–17.)

Jo en­nen kuo­le­maan­sa Jee­sus pu­hui ope­tus­lap­sil­leen, et­tä us­ko hä­neen voit­taa kuo­le­man. Us­ko ylös­nous­see­seen Jee­suk­seen avaa hä­neen us­ko­val­le ian­kaik­ki­sen elä­män. Ajal­li­nen kuo­le­ma­kaan ei voi tätä lu­paus­ta pois­taa. Jee­sus sa­noo: ”Minä olen ylös­nou­se­mus ja elä­mä. Joka us­koo mi­nuun, saa elää, vaik­ka kuo­lee­kin, ei­kä yk­si­kään, joka elää ja us­koo mi­nuun, iki­nä kuo­le.” ( Joh. 11:25–26.)

Pää­si­äi­sen kes­ki­ös­sä on maa­il­man syn­tien täh­den kuol­lut ja ylös­nous­sut Jee­sus. Psal­min kir­joit­ta­ja pyy­tää avaa­maan hä­nel­le van­hurs­kau­den por­tit, jot­ta hän voi nii­den kaut­ta käy­dä si­sään kiit­tä­mään Her­raa.

Psal­mi­lau­la­ja saa vas­tauk­sen: ”Tämä on Her­ran port­ti, jos­ta van­hurs­kaat saa­vat käy­dä” (Ps. 118:19–20). Jee­sus sa­noo it­se­kin, et­tä hän on van­hurs­kau­den port­ti: ”Minä olen port­ti. Se, joka tu­lee si­sään mi­nun kaut­ta­ni, pe­las­tuu. Hän voi va­paas­ti tul­la ja men­nä, ja hän löy­tää lai­tu­men.” (Joh. 10:9.) Psal­mi­lau­la­ja kiit­tää Her­raa sii­tä, et­tä Ju­ma­la kuu­li hän­tä ja pe­las­ti hä­net.

Tä­män ajan Ju­ma­lan lap­set kiit­tä­vät pää­si­äi­seen val­mis­tau­tu­es­saan Ju­ma­laa sii­tä, et­tä he ovat saa­neet käy­dä Kris­tus-por­tis­ta Ju­ma­lan val­ta­kun­taan. He ovat osal­li­sia Ju­ma­lan pe­las­tuk­ses­ta Kris­tuk­sen so­vi­tus­työn täh­den yk­sin Ju­ma­lan ar­mos­ta. Hei­dän sy­dä­men­sä yh­ty­vät pää­si­äisp­sal­min kii­tok­seen: ”Tä­män päi­vän on Her­ra teh­nyt, iloit­kaa ja rie­muit­kaa sii­tä! (Ps. 118:24).

14.4.2024

Jeesus sanoo: ”Minä olen hyvä paimen. Minä tunnen lampaani ja ne tuntevat minut, niin kuin Isä tuntee minut ja minä Isän.” Joh. 10:14–15

Viikon kysymys