JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Synti johtaa eroon Jumalasta

Matkaevääksi
14.2.2024 7.00

Juttua muokattu:

12.2. 11:54
2024021211542220240214070000

Anna-Leena Saukko

Anna-Leena Saukko

Juha Ai­ras

Tut­tu pu­hu­ja ky­syi en­sim­mäi­sek­si, kun ta­pa­sim­me Iva­los­sa, et­tä oli­ko si­nul­la mat­kal­la kiu­sauk­sia.

Olin poi­ka­se­na mat­kan­nut yk­sin pol­ku­pyö­räl­lä Mik­ke­lis­tä Reis­jär­ven maa­kun­nal­lis­ten seu­ro­jen kaut­ta Iva­lon ke­sä­seu­roi­hin. Mat­ka oli haas­ta­va. Säät ko­et­te­li­vat. Tun­sin erä­maa­tai­pa­leil­la yk­si­näi­syyt­tä.

Luo­mis­työn­sä jäl­keen Ju­ma­la kat­soi kaik­kea ja to­te­si, et­tä kaik­ki oli san­gen hy­vää. Maa­il­ma oli täy­del­li­nen. Ju­ma­lan tah­don mu­kai­ses­ti Aa­dam ja Ee­va asui­vat pa­ra­tii­sis­sa, jo­hon Ju­ma­la oli hei­dät aset­ta­nut. Ai­no­as­taan yh­den asi­an Ju­ma­la oli kiel­tä­nyt: kes­kel­lä pa­ra­tii­sia ole­vas­ta hy­vän ja pa­han tie­don puus­ta he ei­vät saa­neet syö­dä. Kaik­ki muu oli va­paas­ti hei­dän käy­tet­tä­vis­sään. Elä­mä oli täy­del­lis­tä.

Pai­kal­le kie­mur­te­li sie­lun­vi­hol­li­nen käär­meen muo­dos­sa. Se toi­mi ove­las­ti. Se ei ryh­ty­nyt väit­te­le­mään. Se esit­ti vai­mol­le, Ee­val­le ky­sy­myk­sen: ”On­ko Ju­ma­la to­del­la sa­no­nut niin?” Ee­va an­tau­tui kes­kus­te­luun kiu­saa­jan kans­sa ja pian kiu­saus kävi yli­pää­se­mät­tö­mäk­si. Hän lan­ke­si, ot­ti kiel­le­tyn he­del­män ja tar­jo­si mie­hel­leen­kin.

Näin sie­lun­vi­hol­li­nen toi­mii tä­nään­kin. Se lä­hes­tyy ih­mis­tä eri muo­dois­sa ja saa epäi­le­mään Ju­ma­lan sa­naa. Kun epäi­lys saa val­lan, se kiel­tää Ju­ma­lan sa­nan ja tar­jo­aa ti­lal­le oman to­tuu­ten­sa. Jos­kus kiu­saa­ja käyt­tää tu­ek­seen jopa Ju­ma­lan sa­naa, ku­ten se teki Jee­suk­sel­le (Matt. 4:6). Yk­si ajal­lem­me tyy­pil­li­nen kei­no on ve­do­ta Raa­ma­tun sa­naan ”Ju­ma­la on rak­kaus” (1. Joh. 4:16).

Kun ih­mi­nen hy­väk­syy syn­nin sy­dä­mes­sään, us­koo val­heen ja ryh­tyy syn­tiin, hän saat­taa ko­kea Ee­van ta­voin. He­del­mä oli hyvä syö­dä, iha­na kat­sel­la, ja se ava­si ym­mär­ryk­sen. Maa­il­ma avau­tuu uu­te­na. Usein täs­tä seu­raa se, et­tä ko­ke­mus tar­jo­taan myös lä­hei­sil­le, joil­loin saa syn­tiin mu­kaan mui­ta­kin. Pa­ra­tii­sin lan­kee­mus­ta seu­ra­si hen­gel­li­nen kuo­le­ma. Vie­lä­kin syn­nin palk­ka on sama, ian­kaik­ki­nen ero Ju­ma­las­ta.

Ju­ma­la ra­kas­taa luo­maan­sa lan­gen­nut­ta ih­mis­tä. Hän lä­hes­tyi Ee­vaa ja Aa­da­mi­a­kin pa­ra­tii­sis­sa kut­su­en hei­tä pii­lois­taan. Aa­dam ja Ee­va ei­vät ol­leet va­pai­ta. He oli­vat ver­hon­neet it­sen­sä omin kä­sin.

Täs­sä ti­lan­tees­sa maa­il­mas­sa kuul­tiin en­sim­mäi­sen ker­ran evan­ke­liu­mi. Ju­ma­la an­toi lu­pauk­sen Jee­suk­ses­ta, Va­pah­ta­jas­ta: ”Minä pa­nen vai­non si­nun ja vai­mon vä­lil­le ja si­nun sie­me­ne­si ja hä­nen sie­me­nen­sä vä­lil­le; se on pol­ke­va rik­ki si­nun pää­si, ja sinä olet pis­tä­vä sitä kan­ta­pää­hän” (1. Moos. 3:15).

Tämä lu­paus täyt­tyi Jee­suk­sen so­vin­to­työs­sä Gol­ga­tan kes­kim­mäi­sel­lä ris­til­lä. Lu­nas­tus kos­kee kaik­kia. Hä­nen ni­mes­sään ja ve­res­sään saa us­koa syn­nit an­teek­si. Evan­ke­liu­mi on voi­ma kiu­sauk­sis­sa syn­tiä vas­taan. Se oli tur­vam­me ja tu­kem­me myös tuol­la Iva­lon ta­paa­mi­ses­sa.

19.5.2024

Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. sJoh. 3:16

Viikon kysymys