JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 6 ... 15 »

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Avatkaa minulle vanhurskauden portit

Matkaevääksi29.11.2023 6.00

Mai­jan ai­vo­kas­vai­men leik­kaus lä­hes­tyi. Edel­li­se­nä päi­vä­nä hän kul­ki et­sis­kel­len kes­kus­sai­raa­lan käy­tä­vil­lä. Hau­ta­jais­jär­jes­te­lyt­kin oli jo va­ral­ta so­vit­tu van­he­ne­van Lii­sa-äi­din kans­sa. Pöy­däl­lä oli­si­vat tu­tut lii­nat ja siu­naa­maan tu­li­si lap­suu­des­ta tut­tu us­ko­vai­nen pap­pi.

Päivi Peltoniemi

Päivi Peltoniemi

Viimeinen päivä kokoaa kaikki Tuomarin eteen

Matkaevääksi22.11.2023 9.20

Vii­mei­se­nä päi­vä­nä va­sa­ran lyön­ti jää kes­ken ja mar­ke­tin mu­siik­ki lop­puu kuin veit­sel­lä lei­ka­ten. Kaik­kien kat­seet kään­ty­vät idän tai­vaal­le, joka lois­taa kirk­kaam­pa­na kuin yk­si­kään au­rin­ko. Ku­kaan ei eh­di ky­sy­mään, mitä tämä on, ei­kä ku­kaan enää saar­naa syn­te­jä an­teek­si. Hau­dat au­ke­a­vat, tuu­leen ri­po­tel­lut tuh­kat ke­rä­tään ko­koon ja me­ri­kin an­taa oman­sa.

Pixabay

Pixabay

”Kuinka kauan vielä viivyt?”

Matkaevääksi15.11.2023 10.00

Me­neil­lään ole­va kirk­ko­vuo­si on koh­ta lop­pu­mas­sa. En­si sun­nun­tai­na on val­vo­mi­sen sun­nun­tai ja sen jäl­keen kirk­ko­vuo­den vii­mei­nen sun­nun­tai, tuo­mi­o­sun­nun­tai.

Kuvituskuva.

Kuvituskuva.

A-L. S.

Kuvituskuva.

Kuvituskuva.

A-L. S.

Evankeliumi kantaa myös vastoinkäymisten keskellä

Matkaevääksi8.11.2023 10.00

Uh­kaa­ko sai­raus tai on­net­to­muu­det? On­ko me­nes­tys epä­va­kai­den mark­ki­noi­den va­ras­sa? Ovat­ko lap­set ura­ke­hi­tyk­sen es­tee­nä? Näi­tä ai­kam­me ih­mi­nen saat­taa pe­lok­kaas­ti poh­tia.

Jumalalle ihmisen elämä on täysi

Matkaevääksi1.11.2023 6.00

Luin jos­kus edes­men­neen kult­tuu­ri­vai­kut­ta­jan ja po­lii­ti­kon Claes An­ders­so­nin aja­tuk­sia. Hän ker­toi nii­tä haas­tat­te­lu­sar­jas­sa, jos­sa seit­se­mää suo­ma­lais­ta oli haas­tet­tu poh­ti­maan elä­män tar­koi­tus­ta. Hän toi esiin mo­nia aja­tuk­sia, jois­ta ajat­te­len it­se kris­tit­ty­nä toi­sin. Yk­si aja­tus jäi kui­ten­kin mie­lee­ni ja oli mie­les­tä­ni osu­va: ”Jo­kai­nen elä­mä on yh­tä pit­kä – kes­tää syn­ty­mäs­tä kuo­le­maan.”

Jumalan rakkaus on täydellinen

Matkaevääksi25.10.2023 6.00

Ih­mi­sen syn­ty­mä ja ih­mi­nen it­ses­sään on ih­me. Ei voi­da mil­lään kei­nol­la ei­kä ih­mis­vii­sau­del­la ra­ken­taa sel­lais­ta ih­met­tä, jol­lai­nen ih­mi­nen on. Ih­mi­nen on usein pyr­ki­nyt yl­tä­mään Ju­ma­lan vii­sau­teen. Ih­mi­set al­koi­vat ra­ken­taa esi­mer­kik­si Baa­be­lin tor­nia ve­den­pai­su­muk­sen jäl­keen ta­voit­taak­seen tai­vaan ja tul­lak­seen Ju­ma­lan ver­tai­sek­si (1. Moos. 11). Ju­ma­la ha­lu­si kui­ten­kin näyt­tää Baa­be­lin ra­ken­ta­jil­le suu­ruu­ten­sa. Hän se­koit­ti ih­mis­ten kie­let, jon­ka jäl­keen he ei­vät enää ym­mär­tä­neet toi­si­aan ja pyr­ki­myk­set tai­vaan ta­voit­ta­mi­sek­si ty­reh­tyi­vät.

Juha Humalajoki

Juha Humalajoki

Hyvää sanomaa kaikkialle maailmaan

Matkaevääksi18.10.2023 10.00

Raa­mat­tu ker­too vii­den­nen Moo­sek­sen kir­jan lo­pus­sa ta­pah­tu­mis­ta, jois­sa Is­ra­e­lin kan­sa oli pit­kän au­ti­o­maa­va­el­luk­sen jäl­keen pääs­syt lä­hel­le lu­vat­tua maa­ta. Tie­dus­te­li­jat oli­vat tuo­neet epä­us­kon sa­no­maa lu­va­tus­ta maas­ta. Ai­no­as­taan Joo­sua ja Ka­leb toi­vat kan­sal­le us­kon ja toi­von nä­kö­a­laa: ”Maa, jota kä­vim­me tut­ki­mas­sa, on hyvä ja iha­na maa. Jos Her­ra on meil­le suo­si­ol­li­nen, hän vie mei­dät tuo­hon maa­han, joka tul­vii mai­toa ja hu­na­jaa, ja an­taa sen meil­le.” (4. Moos. 14:7–8.)

Anna-Leena Saukko

Anna-Leena Saukko

Heikollakin uskolla pääsee taivaaseen

Matkaevääksi11.10.2023 10.00

Olet­ko kuul­lut jon­kun sa­no­van, et­tä hän tun­tee ole­van­sa ala­pau­lal­la? Kai­kil­le lu­ki­joil­le, ai­na­kaan nuo­rem­mil­le ei vält­tä­mät­tä ole ihan sel­vää, mitä tuol­la kie­li­ku­val­la tar­koi­te­taan.

Elmeri Hekkala

Elmeri Hekkala

Jumala ei hylkää lastaan

Matkaevääksi4.10.2023 6.00

En­si sun­nun­tain ai­hee­na on rak­kau­den kak­sois­käs­ky. Van­han tes­ta­men­tin lu­ku­kap­pa­le neu­voo mei­tä ra­kas­ta­maan, pal­ve­le­maan ja pel­kää­mään Ju­ma­laa koko sy­dä­mes­täm­me ja sie­lus­tam­me. Jee­sus liit­ti käs­kyyn toi­sen­kin osan, lä­him­mäi­sen ra­kas­ta­mi­sen, jo­hon myös Raa­ma­tun sana ke­hot­taa. Käs­kyn en­sim­mäi­sen osan koh­dal­la jou­dum­me ky­sy­mään: Mi­ten minä ky­ke­nen ra­kas­ta­maan Ju­ma­laa kai­kes­ta sy­dä­mes­tä­ni? Ha­lu­ai­sin kyl­lä ra­kas­taa, mut­ta tun­nen it­se­ni sii­hen lii­an hei­kok­si.

Heikki Vuonokari

Heikki Vuonokari

Enkelit opastavat matkalla taivaaseen

Matkaevääksi27.9.2023 6.00

Ky­sy­myk­seen, mitä tu­lee mie­leen sa­nas­ta “en­ke­li”, voi­si­vat vas­tauk­set eri-ikäi­sil­lä huo­mat­ta­vas­ti vaih­del­la. Py­hä­kou­lu­lai­set voi­si­vat ker­toa tau­lus­ta, jos­sa suo­je­lu­sen­ke­li on saat­ta­mas­sa lap­sia ka­pe­al­la sil­lal­la joen yli (vrt. Ps. 91:11). Kou­lu­lai­set voi­si­vat ker­toa jou­lu­e­van­ke­liu­min koh­das­ta, jos­sa pai­me­net sai­vat ilo­sa­no­man syn­ty­nees­tä Va­pah­ta­jas­ta (Luuk. 2:9). Rip­pi­kou­lu­lai­set voi­si­vat muis­tel­la Aa­da­min ja Ee­van kar­ko­tus­ta pa­ra­tii­sis­ta, jon­ka pa­luu­tie­tä var­ti­oi­vat ke­ru­bit välk­ky­vin mie­koin (1. Moos. 3:24). Van­hat pu­hu­ja­se­dät saat­tai­si­vat ker­toa en­ke­lin edes­sä sei­so­nees­ta yli­pap­pi Joo­su­as­ta, jol­le an­net­tiin syn­nit an­teek­si ja teh­tä­väk­si hoi­taa Ju­ma­lan seu­ra­kun­taa. Teh­tä­vään hä­nel­le lu­vat­tiin mat­ka­ys­tä­viä tu­ek­si kil­voi­tuk­ses­sa. (Sak. 3:6–7.)

« 1 2 3 4 5 6 ... 15 »
23.5.2024

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 1. Kor. 12:4–5

Viikon kysymys