JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Uskon lahja on kallein aarre

Matkaevääksi
1.3.2023 9.05

Juttua muokattu:

28.2. 10:29
2023022810292520230301090500

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Ei­no Nis­si­nen

Muis­tat­ko las­ten­lau­lun Jä­nö­jus­sin mä­en­las­ku? Sii­nä Jä­nö­jus­si kat­se­lee pik­ku­poi­kien mä­en­las­kua ja nau­raa it­sek­seen, kun joku len­tää pyrs­töl­leen. Jus­si uho­aa it­se­var­mas­ti, mi­ten hän kyl­lä hyp­päi­si mä­es­tä pal­jon pi­dem­mäl­le kuin po­jat, ai­na pil­viin as­ti. Mi­ten­käs sit­ten Jus­sil­le kä­vi­kään? On­ko si­nul­le käy­nyt jos­kus sa­moin? Mi­nul­le on.

Poi­kien mä­en­las­kus­sa ja nii­hin liit­ty­vis­sä uho­a­mi­sis­sa va­hin­got ovat yleen­sä mel­ko pie­niä. Useim­mi­ten sel­vi­tään muu­ta­mal­la mus­tel­mal­la ja eh­kä kat­ken­neel­la suk­sel­la. Mon­ta hy­vää ope­tus­ta niis­tä on kui­ten­kin saa­tu.

Paa­va­li muis­tut­taa ko­rint­ti­lai­sia seu­rauk­sis­ta, joi­ta omiin voi­miin luot­ta­mi­nen ja vä­lin­pi­tä­mät­tö­myys syn­nin vaa­rois­ta voi tuo­da (1. Kor. 10:1–22). Hän muis­tut­taa hei­dän mie­leen­sä mur­heel­li­sia ta­pah­tu­mia, kun Is­ra­e­lin kan­san jä­se­net oli­vat ryh­ty­neet epä­ju­ma­lan pal­ve­le­mi­seen ja ol­leet piit­taa­mat­to­mia Ju­ma­lan sa­nal­le. Ju­ma­la tu­ho­si hei­dät, jot­ka an­tau­tui­vat epä­ju­ma­lan­pal­ve­luk­seen ja si­veet­tö­myy­teen. Hän ei sal­li­nut rin­nal­leen mui­ta Ju­ma­lia.

Paa­va­li kir­joit­taa meil­le­kin so­pi­vas­ti: ”Joka luu­lee sei­so­van­sa, kat­so­koon, et­tei kaa­du” (1. Kor. 10:12).

Mei­dän­kin ai­ka­nam­me on mo­nen­lais­ta epä­ju­ma­lan­pal­ve­lus­ta. Oi­ke­as­taan mikä ta­han­sa asia, joka erot­taa mei­tä Ju­ma­las­ta ja hä­nen val­ta­kun­nas­taan, on vas­toin Ju­ma­lan tah­toa. Hy­vät­kin asi­at, ku­ten har­ras­tuk­set, työ, yri­tys­toi­min­ta tai ys­tä­vyys­suh­teet voi­vat erot­taa mei­tä Ju­ma­las­ta, jos ne tu­le­vat tär­ke­äm­mäk­si kuin Ju­ma­lan sa­nan kuu­le­mi­nen ja yh­teys toi­siin us­ko­vai­siin.

Kuu­li­ai­suus Ju­ma­lan sa­nal­le on vä­hen­ty­nyt ym­pä­röi­väs­sä maa­il­mas­sam­me. Ju­ma­lan lap­si ha­lu­aa kil­voi­tel­la mo­nia syn­nin hou­ku­tuk­sia vas­taan. Paa­va­li roh­kai­see ko­rint­ti­lai­sia, et­tä Ju­ma­la ei an­na yli­voi­mai­sia kiu­sauk­sia. An­ta­es­saan ko­et­te­le­muk­sia hän val­mis­taa myös ulos­pää­syn niis­tä. Sama Ju­ma­la, joka aut­toi Is­ra­e­lin kan­saa kor­ven mat­kal­la, on mei­dän apu­nam­me vie­lä tä­nään­kin.

Meil­lä ei ole Jä­nö­jus­sin ta­voin va­raa uho­ta omal­la voi­mal­lam­me tai ky­vyil­läm­me us­kon asi­ois­sa. Us­kon lah­ja on kal­lein aar­teem­me, jota tah­dom­me var­jel­la sy­dä­mes­säm­me. Sen voim­me säi­lyt­tää vain Ju­ma­lan voi­mal­la.

19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys