JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Lunastajan lupaus läsnäolosta

Matkaevääksi
5.4.2023 9.00

Juttua muokattu:

3.4. 13:06
2023040313064620230405090000

Han­nu Aho­pel­to

Lä­hes­tym­me kris­ti­kun­tam­me suur­ta juh­laa, pää­si­äis­tä. Pää­si­äi­sen sa­no­mas­sa on kes­kei­sin­tä se, et­tä pro­feet­to­jen en­nus­ta­ma ta­pah­tu­ma to­teu­tui: Lu­nas­ta­jam­me ja Va­pah­ta­jam­me täyt­ti Isän­sä hä­nel­le an­ta­man teh­tä­vän täy­del­li­ses­ti. Hän mak­soi ih­mis­kun­nan syn­ti­ve­lan ja lu­nas­ti sen va­paak­si ris­tin­kuo­le­mal­laan ja voi­tol­li­sel­la ylös­nou­se­mi­sel­laan.

Raa­ma­tus­sa on va­kuu­tet­tu ih­mi­siä Lu­nas­ta­jan läs­nä­o­los­ta jo­kai­sen hä­neen us­ko­van ih­mi­sen elä­mäs­sä ja hä­nen kai­kis­sa elä­män­het­kis­sään. Jee­sus on it­se sa­no­nut omil­le ope­tus­lap­sil­leen: ”Men­kää siis ja teh­kää kaik­ki kan­sat mi­nun ope­tus­lap­sik­se­ni: kas­ta­kaa hei­tä Isän ja Po­jan ja Py­hän Hen­gen ni­meen ja opet­ta­kaa hei­tä nou­dat­ta­maan kaik­kea, mitä minä olen käs­ke­nyt tei­dän nou­dat­taa. Ja kat­so, minä olen tei­dän kans­san­ne kaik­ki päi­vät maa­il­man lop­puun as­ti.” (Matt. 28:19–20.)

On­ko si­nun jos­kus vai­kea us­koa Jee­suk­sen lu­paus hä­nen läs­nä­o­los­taan? Ih­mi­sel­lä voi ol­la elä­män­sä ai­ka­na het­kiä, jol­loin tun­tuu sil­tä, et­tä Ju­ma­la on hy­län­nyt. Sa­noi­han Jee­sus­kin ris­til­lä: ”Ju­ma­la­ni, Ju­ma­la­ni, mik­si hyl­kä­sit mi­nut?” (Mark. 15:34.)

Ih­mi­sen elä­mäs­sä on myö­tä­käy­mis­ten li­säk­si usein myös vas­toin­käy­mi­siä. Joku saat­taa ko­kea, et­tä mi­nul­la on ko­et­te­le­muk­sia pal­jon enem­män kuin lä­hel­lä­ni ole­vil­la ys­tä­vil­lä. Ju­ma­la an­taa kul­le­kin kui­ten­kin ko­et­te­le­muk­sia so­pi­vak­si kat­so­man­sa mää­rän. Ju­ma­la ha­lu­aa kir­kas­taa ih­mi­sel­le us­kon lah­jan ar­voa ja us­kon pää­mää­rää ko­et­te­le­mus­ten kaut­ta (Jaak. 1:12.)

Van­has­sa tes­ta­men­tis­sa ker­ro­taan Jo­bis­ta, jota ko­e­tel­tiin eri­tyi­sen pal­jon. Trio Raa­ma­tus­sa Jo­bin kär­si­myk­set tu­le­vat esil­le Jo­bin kir­jaan mer­ki­tyis­sä vä­li­ot­si­kois­sa. Niis­sä ku­va­taan, kuin­ka Saa­ta­na ko­et­te­lee Jo­bia ja kuin­ka hän me­net­tää omai­suu­ten­sa ja per­heen­sä. Job ki­ro­aa syn­ty­män­sä, ko­kee ole­mas­sa­o­lon tus­kaa ja al­kaa toi­voa kuo­le­maa. Jo­bin ys­tä­vät saa­pu­vat Jo­bin luok­se ja pu­hut­te­le­vat hän­tä ko­et­te­le­mus­ten mer­ki­tyk­ses­tä. Jo­bis­ta tun­tuu, et­tei­vät ys­tä­vät ym­mär­rä hän­tä, ja hän ko­kee tul­leen­sa ys­tä­vien­sä pet­tä­mäk­si. (Job 1–6.)

Suu­ris­ta ko­et­te­le­muk­sis­taan huo­li­mat­ta Job luot­ti Ju­ma­laan sa­no­es­saan: ”Minä tie­dän, et­tä lu­nas­ta­ja­ni elää. Hän sa­noo vii­mei­sen sa­nan maan pääl­lä. Ja sit­ten, kun mi­nun nah­ka­ni on rie­ka­lei­na ja li­ha­ni riis­tet­ty ir­ti, minä saan näh­dä Ju­ma­lan, saan kat­sel­la hän­tä omin sil­min ja sil­mä­ni nä­ke­vät: hän ei ole mi­nul­le ou­to! Tätä mi­nun sy­dä­me­ni kai­paa.” (Job 19:25–27.)

19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys