JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Olenko välinpitämätön?

Matkaevääksi
8.3.2023 10.00

Juttua muokattu:

7.3. 16:59
2023030716595920230308100000

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Pet­ri Luk­ka

Ih­mi­sen elä­mäs­sä voi ol­la ai­ko­ja, jol­loin kaik­ki su­juu hy­vin: on ter­veyt­tä, ys­tä­viä, töi­tä ja tu­le­vai­suu­den suun­ni­tel­mat sel­vil­lä. Täl­löin saat­taa us­ko­mi­sen lah­ja him­men­tyä ja on vaa­ra­na tul­la pen­se­äk­si us­kos­sa.

Pen­seä sie­lun­ti­la on ha­lu­ton, vä­lin­pi­tä­mä­tön ja in­no­ton. Huo­maan­ko huo­non taus­ta­mu­sii­kin tai muu­tok­sia ajat­te­lus­sa­ni tai sii­nä, mitä kat­se­len ne­tis­tä? Vie­vät­kö nämä mi­nua kau­em­mak­si Ju­ma­las­ta?

Raa­mat­tu va­roit­taa pen­sey­des­tä: ”Minä tie­dän si­nun te­ko­si: sinä et ole kyl­mä et­kä kuu­ma. Kun­pa oli­sit­kin joko kyl­mä tai kuu­ma!” (Ilm. 3:15.) Us­ko­vai­nen­kin voi tun­tea it­sen­sä in­not­to­mak­si ja kyl­mäk­si. Sil­loin on tär­ke­ää pääs­tä Ju­ma­lan sa­nan kuu­loon ja lä­hel­le us­ko­nys­tä­viä.

Us­ko on Ju­ma­lan lah­jaa. Se kan­nat­taa pi­tää kirk­kaa­na ja hoi­taa sitä käy­mäl­lä Ju­ma­lan sa­nan kuu­los­sa! Jos ei kuu­le Ju­ma­lan sa­naa ja ta­paa rak­kai­ta us­ko­nys­tä­viä, tu­lee en­nen pit­kää vä­lin­pi­tä­mät­tö­mäk­si ja us­ko lai­me­nee.

On tär­keä juur­rut­taa lap­set Ju­ma­lan val­ta­kun­nan hoi­toon ja rak­kau­teen käyt­tä­mäl­lä hei­tä Ju­ma­lan sa­nan kuu­los­sa, päi­vä­ker­hois­sa, py­hä­kou­luis­sa ja raa­mat­tu­luo­kis­sa? Us­ko­vai­sel­le nuo­rel­le on tär­ke­ää uu­del­la paik­ka­kun­nal­la löy­tää pol­ku Ju­ma­lan sa­nan kuu­loon ja us­ko­nys­tä­vien seu­raan. Van­hem­mat voi­vat näyt­tää tuon po­lun nuo­rel­le, kun vie­vät hä­nen muut­to­kuor­maan­sa uu­del­le opis­ke­lu­paik­ka­kun­nal­le.

Ys­tä­vä­ni jo pe­ril­le pääs­seel­lä isäl­lä oli lah­ja pu­hu­tel­la ja kut­sua ih­mi­siä Ju­ma­lan val­ta­kun­taan. Hä­nel­lä oli ta­pa­na muis­taa van­ho­ja ih­mi­siä ja pu­hu­tel­la hei­tä rak­kau­del­la. Kes­kus­te­luis­sa hä­nel­le oli tär­ke­ää ot­taa esil­le us­ko­mi­sen asia: ”Se kun Ju­ma­lan ar­mo kuu­luu meil­le kai­kil­le. Nyt ois ma­hol­li­suus us­koa syn­ti­se­nä kaik­ki an­teek­si. Se on ma­ho­ton ti­lan­ne, kun ih­mi­sel­lä on pit­kään iank­ki­suu­teen läh­tö edes­sä. Me kun oom­me kaik­ki syn­ti­siä. Ois tär­ke­ää, et­tä si­nä­kin kä­sit­tä­sit pa­ran­nuk­sen ar­mon. Se ei tar­vi kuin yk­sin­ker­tai­ses­ti us­koa.”

Kun ih­mi­nen saa us­koa syn­tin­sä an­teek­si Jee­suk­sen ni­mes­sä ja ve­res­sä, hän pää­see Ju­ma­lan val­ta­kun­nan asuk­kaak­si. Tämä us­ko syn­nyt­tää toi­von ja luot­ta­muk­sen. Se joh­dat­taa ker­ran tai­vaan ko­tiin.

Em­me voi ol­la vä­lin­pi­tä­mät­tö­miä tä­män ajan il­mi­ö­tä koh­taan. Hel­pos­ti aja­tel­laan, et­tä mi­tä­pä se mi­nul­le kuu­luu ja ei­kö jo­kai­nen saa ol­la ja toi­mia niin kuin it­se ha­lu­aa. Us­ko­vai­sen teh­tä­vä on ol­la va­lo­na ja suo­la­na täs­sä­kin ajas­sa. ”Te olet­te maan suo­la. Mut­ta jos suo­la me­net­tää ma­kun­sa, mil­lä se saa­daan suo­lai­sek­si? Ei se kel­paa enää mi­hin­kään: se hei­te­tään me­ne­mään, ja ih­mi­set tal­laa­vat sen jal­koi­hin­sa. Te olet­te maa­il­man valo. Ei kau­pun­ki voi py­syä kät­kös­sä, jos se on yl­hääl­lä vuo­rel­la.” (Matt. 5:13, 14.)

Jee­sus an­toi seu­raa­jil­leen teh­tä­vän vie­dä evan­ke­liu­min ilo­sa­no­maa eteen­päin. Teh­tä­vä­nä on myös ra­ken­taa yh­teis­kun­taa ja kirk­koa sii­hen suun­taan, et­tä tu­le­vat­kin su­ku­pol­vet voi­si­vat va­paas­ti us­koa tur­val­li­ses­sa maas­sa.

19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys