JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 11 12 13 14 15 »

Jätän teidät Jumalan haltuun

Matkaevääksi8.9.2021 9.00

Ys­tä­vis­tä tai tu­tuis­ta ero­tes­sa hei­dät hy­väs­tel­lään. Sii­hen on mo­nia ta­po­ja: Jos­kus hei­lau­te­taan kät­tä ja sa­no­taan ”hei”. Us­ko­vai­sil­la on ta­pa­na jät­tää toi­sen­sa ”Ju­ma­lan rau­haan”.

Rukoilkaa lakkaamatta

Matkaevääksi1.9.2021 6.00

Raa­ma­tus­sa on usei­ta ke­ho­tuk­sia ru­koil­la lak­kaa­mat­ta, hel­lit­tä­mät­tä ja joka het­ki (Room. 12:12, Ef. 6:18, Kol. 4:2, 1. Tess. 5:17). Olen­ko muis­ta­nut ru­koil­la, voi it­sel­tään ky­syä. Joku voi myös ver­tail­la: Ovat­ko muut us­ko­vai­set ah­ke­ram­pia ru­koi­li­joi­ta? Löy­tyi­si­kö muis­ta hen­gel­li­syyk­sis­tä ja us­kon­nois­ta vilk­kaam­paa ru­kou­se­lä­mää?

Arvi Tyni

Arvi Tyni

Hän luottaa Herraan

Matkaevääksi25.8.2021 8.00

Us­ko on luot­ta­mus­ta Ju­ma­laan. Kris­tit­tyi­nä luo­tam­me, et­tä Jee­sus on kär­si­mi­sel­lään ja kuo­le­mal­laan so­vit­ta­nut syn­tim­me ja näin avan­nut meil­le tien tai­vaan ko­tiin. Us­ko on sa­mal­la luot­ta­mus­ta Ju­ma­lan sa­naan, jos­sa ilo­sa­no­ma Kris­tuk­ses­ta on il­moi­tet­tu.

SRK:n kuva-arkisto

SRK:n kuva-arkisto

Uskomisen ilo synnyttää kiitollisuuden

Matkaevääksi18.8.2021 8.00

Kun taan­noin Pet­ros­kois­sa pi­det­tiin Ve­nä­jän syys­seu­rat, sin­ne saa­pui seu­ra­vie­ras, nai­nen, noin kah­den­tu­han­nen ki­lo­met­rin ta­kaa. Hän oli sääs­tä­nyt ra­haa, et­tä pää­si seu­roi­hin. Mat­ka kes­ti nel­jä­kym­men­tä tun­tia. Kun hän saa­pui Vii­pu­riin, oli­vat ra­hat sii­nä vai­hees­sa jo lop­pu­neet.

Tasa-arvon maa

Matkaevääksi11.8.2021 9.15

Mis­sä maas­sa tasa-ar­vo to­teu­tuu par­hai­ten? Olen käy­nyt siel­lä. Sin­ne voi va­paas­ti mat­kus­taa, mut­ta sen asuk­kail­la ei ole lu­paa mat­kus­taa mui­hin mai­hin. Se on hy­vin hoi­det­tu ja ra­jat hy­vin mer­kit­ty. Sin­ne voi aset­tua py­sy­väs­ti asu­maan, ja siir­ty­mä ta­pah­tuu se­re­mo­ni­al­li­ses­ti. Nyt jo var­maan ar­vaat, et­tä ky­sy­mys on hau­taus­maas­ta.

Aiotko tuhota vanhurskaan?

Matkaevääksi4.8.2021 6.00

Kes­ki­päi­vän au­rin­ko pais­toi kuu­mim­mil­laan. Ab­ra­ham is­tui telt­tan­sa ovel­la Mam­ren tam­mis­tos­sa. Sil­loin hän näki yl­lät­tä­en kol­men mie­hen lä­hes­ty­vän hei­dän ko­ti­aan. Ab­ra­ham ja Saa­ra ot­ti­vat yl­lä­tys­vie­raat iloi­ten vas­taan ja pal­ve­li­vat hei­tä. Us­ko­vai­sen ko­din ar­keen syn­tyi ilo ja rie­mu. Ab­ra­ham ja Saa­ra pal­ve­li­vat ko­dis­saan tai­vaan vie­rai­ta – tie­tä­mät­tään.

Anna-Leena Saukko

Anna-Leena Saukko

Evankeliumi on paras apu

Matkaevääksi28.7.2021 7.00

Raa­mat­tu opas­taa en­nen kaik­kea sii­hen, mi­ten us­ko­mal­la pää­see ker­ran tai­vaa­seen. Ajal­li­seen elä­mään­kin sii­tä löy­tyy hy­viä oh­jei­ta ja neu­vo­ja.

Juha Humalajoki

Juha Humalajoki

Uskovainen

Matkaevääksi21.7.2021 7.00

Ta­pa­sin us­ko­vai­sen mie­hen. Heti en­sim­mäi­se­nä ter­veh­ties­säm­me hän tun­nus­ti us­kon­sa. Esi­tel­les­sään it­se­ään hän mai­nit­si ole­van­sa ateis­ti. Hän siis us­koi, et­tä Ju­ma­laa ei ole ole­mas­sa.

A.-L. S.

A.-L. S.

Ketä tahdon palvella?

Matkaevääksi7.7.2021 8.00

Raa­mat­tu ker­too Joo­su­an elä­mäs­tä muun mu­as­sa sen, et­tä hän oli tai­ta­va so­ti­las ja joh­ta­ja, Moo­sek­sen lä­hin avus­ta­ja. Lu­va­tun maan va­koo­ja­na hän toi Ka­le­bin kans­sa hy­viä vies­te­jä sii­tä, et­tä Ju­ma­lan voi­mal­la kan­sa voit­taa voi­mak­kaan vi­hol­li­sen (4. Moos. 13:1–33). Joo­sua joh­dat­ti omai­suus­kan­san lo­pul­li­ses­ti lu­vat­tuun maa­han.

SRK:n arkisto

SRK:n arkisto

Jumalan sana julistetaan kaikkialle maailmaan

Matkaevääksi30.6.2021 10.00

Is­ra­e­lin kan­sa oli Ju­ma­lan va­lit­tu kan­sa, jon­ka si­säl­lä eli Van­han tes­ta­men­tin ai­kai­nen Ju­ma­lan val­ta­kun­ta. Syn­ti teki kui­ten­kin työ­tään tuon­kin kan­san kes­kuu­des­sa: mo­net luo­pui­vat elä­väs­tä Ju­ma­las­ta, eli­vät syn­nis­sä ja pal­ve­li­vat epä­ju­ma­lia. Elä­vä Ju­ma­lan sana ja Ju­ma­lan val­ta­kun­ta asui kui­ten­kin tuon kan­san kes­kuu­des­sa.

« 1 ... 11 12 13 14 15 »
24.6.2024

Minä luotan sinun armoosi, saan iloita sinun avustasi. Ps. 13:6

Viikon kysymys