JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Evankeliumin sanomaa jokaiselle

Matkaevääksi
15.3.2023 6.00

Juttua muokattu:

16.3. 09:28
2023031609285020230315060000

Henrikki Hetemaa

Henrikki Hetemaa

Las­se Hert­te­li

Isoi­sä­ni oli haa­voit­tu­nut so­das­sa vai­ke­as­ti. Pa­pan elä­mään tuli iso­ja haas­tei­ta so­keu­tu­mi­sen ja toi­sen kä­den am­pu­toi­mi­sen vuok­si. Ar­kie­lä­män haas­tei­den myö­tä elä­mäs­sä oli mu­ka­na myös al­ko­ho­lin­käyt­tö, joka ai­heut­ti mo­nen­lais­ta har­mia. Ju­ma­la ko­et­te­li ja he­rät­ti pa­pan oman­tun­non. Opas­koi­ran avul­la pap­pa pää­si Sääks­jär­vel­le seu­roi­hin me­ne­vään lin­ja-au­toon. Siel­lä pap­pa sai ko­kea pa­ran­nuk­sen ja hän löy­si nuo­ruu­des­sa ka­dot­ta­man­sa Ju­ma­lan val­ta­kun­nan. Ju­ma­lan tiet ovat ih­meel­li­set (Ps.1:6).


Syn­ti voi tuo­da ih­mi­sen elä­mään sel­lais­ta, mitä ei vält­tä­mät­tä edes ha­lu­ai­si ko­kea. Myös Paa­va­li tun­si syn­nin vai­ku­tuk­sen hy­vin oma­koh­tai­ses­ti. (Room. 7:18–20). Ju­ma­lan sana neu­voo: ”Jät­tä­kää siis kaik­ki pa­huus ja vilp­pi, kaik­ki tees­ken­te­ly ja kaik­ki ka­teus ja kaik­ki pa­net­te­lu” (1. Piet. 2:1).

Kun ih­mi­nen saa pa­ran­nuk­sen ar­mon, us­koo syn­nit ja epä­us­kon an­teek­si, se ai­heut­taa mie­len muu­tok­sen. Hän ha­lu­aa pyy­tää huo­no­ja elä­män­va­lin­to­jaan an­teek­si heil­tä, joi­ta on lou­kan­nut. Hen­gel­lis­tä pa­ran­nus­ta seu­raa elä­män pa­ran­nus; en­ti­nen elä­mä muut­tuu. Tä­män vai­kut­taa us­kon mu­ka­naan tuo­mat he­del­mät, jot­ka Ju­ma­la lah­joit­taa syn­neis­tään luo­pu­val­le.

Ih­mi­sel­lä voi ol­la elä­mäs­sään et­si­kon ai­ka, eri­tyi­nen ai­ka, jol­loin Ju­ma­la kut­suu luok­seen ja pa­ran­nuk­seen. Ih­mi­nen saat­taa käy­dä eri­lai­sis­sa ti­lai­suuk­sis­sa et­sies­sään rau­haa omal­le­tun­nol­le, si­sim­pään­sä. Jos Pyhä Hen­ki ei ole läs­nä ti­lan­tees­sa, Ju­ma­lan val­ta­kun­ta jää ka­dok­siin ei­kä pa­ran­nus­ta voi saa­da (Matt. 18:20).


Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­ta tar­jo­taan evan­ke­liu­mia ja pa­ran­nus­ta syn­nis­tä jo­kai­sel­le kuul­ta­vak­si ja us­kot­ta­vak­si. Ju­ma­la it­se te­kee työ­tään maan pääl­lä ole­van seu­ra­kun­tan­sa kaut­ta. (Luuk. 14:16–27.) Hä­nen joh­da­tuk­ses­taan on ta­voi­tet­ta­vis­sa ”puh­das sa­nan mai­to, joka ra­vit­see ja kas­vat­taa pe­las­tuk­seen”. Sii­nä saa­daan mais­taa Her­ran hy­vyyt­tä. (1. Piet. 2:2–3.)

Myö­hem­min pap­pa ker­toi, kuin­ka hän oli ol­lut tup­la­so­kea. Hän to­te­si, et­tei luon­nol­li­nen so­keus ole mi­tään sen rin­nal­la, jos jou­tuu ole­maan hen­gel­li­ses­ti so­kea. Pa­ran­nuk­sen ar­mon saa­tu­aan pap­pa kävi ker­to­mas­sa sii­tä naa­pu­reis­sa ja vä­lit­ti näin kut­sua Ju­ma­lan val­ta­kun­taan. Yhä on hen­gel­li­ses­ti so­kei­den mah­dol­lis­ta saa­da ”nä­kö­ky­kyn­sä” ta­kai­sin ju­lis­te­tun evan­ke­liu­min us­ko­mi­sen kaut­ta.

”Kynt­ti­lä suit­se­vai­nen on ol­lut us­ko­ni ja usein hor­ju­vai­nen myös tiel­lä jal­ka­ni. Vaan Her­ran Sii­o­nis­ta läh­teis­tä avoi­mis­ta taas uut­ta voi­maa saan.” (SL 227:1.)

19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys