JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 12 »

Jokainen lapsi on Jumalan luomistyö

Artikkelit9.2.2017 6.08

Ky­sy­mys las­ten vas­taa­not­ta­mi­ses­ta Her­ran lah­joi­na pe­rus­tuu Raa­ma­tun il­moi­tuk­seen Ju­ma­las­ta Luo­ja­na. Tämä ku­vas­tuu esi­mer­kik­si pat­ri­ark­ka Jaa­ko­bin vas­tauk­ses­sa vel­jel­leen Esaul­le tä­män ky­sy­es­sä Jaa­ko­bin lap­sis­ta: ”Nämä ovat lap­set, jot­ka Ju­ma­la ar­mos­saan on suo­nut mi­nul­le” (1. Moos. 33:5). Van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­suu­des­sa on ha­lut­tu pi­täy­tyä Raa­ma­tun il­moi­tuk­seen, ja kiel­tei­nen suh­tau­tu­mi­nen per­he­suun­nit­te­luun ei ole uu­si asia.

Mistä eutanasiassa on kyse?

Artikkelit21.1.2017 6.35

Kan­sa­lai­sa­loi­te eu­ta­na­si­an lail­lis­ta­mi­sek­si Suo­mes­sa ke­rä­si rei­lut 62 000 al­le­kir­joi­tus­ta ja ete­nee edus­kun­nan kä­sit­te­lyyn. Aloi­te on he­rät­tä­nyt run­saas­ti huo­mi­o­ta ja kan­na­nil­mai­su­ja sekä puo­les­ta et­tä vas­taan. Mis­tä täs­sä on oi­ke­as­taan ky­sy­mys?

Neither poverty nor riches

Artikkelit26.12.2016 6.25

We are li­ving in an era of dra­ma­tic chan­ge and un­cer­tain­ty. There are pub­lic dis­cus­si­ons of va­lu­es and fun­da­men­tal is­su­es of faith as well as emp­lo­y­ment, workp­la­ces, and sub­sis­ten­ce. It is im­por­tant to pray that God’s word would gui­de our choi­ce of li­fes­ty­le and va­lu­es.

Jokaisella on oma tarkoituksensa ja tehtävänsä

Artikkelit29.11.2016 6.25

Kym­me­nen­nen käs­kyn si­säl­tö ki­tey­tyy Jee­suk­sen ope­tuk­seen: ”Kaik­ki, min­kä te tah­dot­te ih­mis­ten te­ke­vän teil­le, teh­kää se heil­le. Täs­sä on laki ja pro­fee­tat.” (Matt. 7:12.)

Mihin tarvitaan kirjallisuutta?

Artikkelit17.11.2016 6.06

Yhä use­am­mas­ta suo­ma­lais­ko­dis­ta puut­tuu ny­ky­ään kir­ja­hyl­ly. Se ker­too pal­jon. Kir­jo­ja lu­e­taan, mut­ta vä­hem­män kuin en­nen: yhä suu­rem­pi jouk­ko us­koo di­gi­tek­niik­kaan ja tie­don val­ta­tie­hen.

Puhe taivaasta lohduttaa lastakin

Artikkelit5.11.2016 7.15

Kuo­le­man koh­da­tes­sa per­het­tä tai sen lä­hi­pii­riä myös lap­si ko­kee su­run omal­la ta­val­laan. It­kun ja mui­den su­run il­maus­ten nä­ke­mi­nen ei­vät riko las­ta, jos lap­sel­la on tur­val­li­nen ai­kui­nen lä­hel­lään.

Yhdeksäs käsky: Kadehtiva ihminen ei voi olla onnellinen

Artikkelit3.11.2016 6.19

Yh­dek­säs käs­ky on esi­merk­ki sii­tä, mi­ten kau­as sekä rak­kau­den vaa­ti­mus et­tä it­sek­kyy­den val­ta ulot­tu­vat.

Rukous on yhteyttä Jumalaan

Artikkelit31.10.2016 6.40

Ru­kous on sy­dä­men nöy­rää ja vil­pi­tön­tä pu­het­ta Ju­ma­lan kans­sa, ku­ten kris­ti­nop­pim­me opet­taa (KO 78). Ru­kous­ta voi­daan pi­tää maa­il­man­laa­jui­se­na il­mi­ö­nä: kai­kis­sa us­kon­nois­sa ru­koi­le­mi­nen on nä­ky­vil­lä har­tau­se­lä­mäs­sä. Ru­kouk­ses­sa saam­me ker­toa Ju­ma­lal­le omia asi­oi­tam­me: kii­tol­li­suut­ta, mur­hei­ta ja ilo­ja. Pyy­däm­me siu­naus­ta it­sel­le ja toi­sil­le.

Kahdeksas käsky: Olen vastuussa myös puheistani

Artikkelit4.10.2016 6.02

Ju­ma­lan oma kym­me­nen käs­kyn laki, elä­män laki, vaa­tii mei­tä: ”älä le­vi­tä pe­rät­tö­miä hu­hu­ja älä­kä suos­tu aut­ta­maan vää­rin­te­ki­jää to­dis­ta­mal­la vil­pil­li­ses­ti hä­nen hy­väk­seen. älä ek­sy jou­kon mu­ka­na te­ke­mään pa­haa, älä­kä rii­ta-asi­as­sa to­dis­ta­es­sa­si vää­ris­tä to­tuut­ta enem­mis­tön mie­len mu­kai­sek­si.” (2. Moos. 23:1–2.) Laki osoit­taa syn­nin ja va­roit­taa mei­tä sii­tä.

Seitsemäs käsky neuvoo kunnioittamaan toisen omaa

Artikkelit31.8.2016 10.36

Tar­vit­sem­me jo­kai­nen Isä mei­dän -ru­kouk­ses­sa pyy­tä­määm­me jo­ka­päi­väis­tä lei­pää. Pyyn­tö si­säl­tää kai­ken, mitä tar­vit­sem­me elääk­sem­me ul­ko­nai­ses­ti tur­vat­tua elä­mää yk­sin ja lä­heis­tem­me pa­ris­sa. Moni asia voi kui­ten­kin häi­ri­tä tätä: ”van­han ih­mi­sem­me” syö­ve­reis­tä löy­ty­vät näet ah­neus, ka­teus, kors­ke­an elä­män ta­voit­te­lu, ra­han­hi­mo ja pal­jon muu­ta.

« 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 12 »
19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys