JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Artikkelit

Kodin viikkosiivous

Päivämies
Artikkelit
10.11.2017 6.47

Juttua muokattu:

1.1. 11:20
2020010111204820171110064700

Mei­dän per­heem­me sii­vo­si ko­din yh­des­sä lau­an­tai­sin. Kui­ten­kin kuu­den lap­sen opas­ta­mi­nen tun­tui työ­lääl­tä ja lop­pu­tu­los oli mitä mil­loin­kin. Mie­tim­me asi­aa yh­des­sä, ja koti ja­et­tiin alu­ei­siin. Kir­joi­tin joka alu­een teh­tä­vät tau­luk­koon. Esi­mer­kik­si keit­ti­ön sii­vous: Lai­ta as­ti­at ko­nee­seen. Tyh­jen­nä kom­pos­ti­as­tia ja pese se.

Alu­eet kier­tä­vät las­ten kes­ken, äi­dil­le ja isäl­le on omat hom­man­sa. Las­ten mie­les­tä idea oli hyvä. Pie­nin, joka ei vie­lä osan­nut lu­kea, sai toi­mia isom­pien apu­lai­se­na vuo­ro­tel­len. Nyt jo­kai­nen tie­tää täs­mäl­leen mitä pi­tää teh­dä ja mil­loin työ on val­mis. Sii­vouk­sen ai­ka­na lap­set ver­tai­le­vat edis­ty­mis­tään: ”Mon­ta­ko hom­maa sul­la on jo val­mii­na?”

Ku­kin sii­vo­aa omal­la tyy­lil­lään. Yk­si on päät­tä­nyt, et­tei py­säh­dy en­nen kuin hom­ma on val­mis. Toi­nen on va­lin­nut oman pal­kit­se­mis­me­ne­tel­män­sä: ai­na kol­men ker­ran jäl­keen saa men­nä vii­dek­si mi­nuu­tik­si soit­ta­maan pi­a­noa. Kol­mas haas­taa si­sa­ruk­sen­sa ki­saan sii­tä, kum­pi saa hom­man­sa en­sin val­miik­si. Lo­puk­si tar­kis­te­taan, et­tä hom­ma on teh­ty niin kuin pi­ti­kin.

Sys­tee­mi on ol­lut meil­lä käy­tös­sä jo nel­jä vuot­ta ja toi­mii edel­leen. Lap­set ovat it­se ha­lun­neet vaih­taa sii­vous­päi­vän per­jan­taik­si, ha­ke­vat oma­toi­mi­ses­ti lap­pun­sa ja te­ke­vät hom­man­sa, vaik­ka van­hem­mat oli­si­vat pois­sa ko­toa. Las­ten mie­les­tä sii­vous ei ole ki­vaa ja vä­syt­täi­si al­kaa sii­vo­ta, mut­ta kaik­ki osaa­vat naut­tia siis­tis­tä ko­dis­ta.

Tämä on osa jut­tu­ko­ko­nai­suut­ta, jos­sa kä­si­tel­tiin lap­si­per­hei­den ar­kea hel­pot­ta­via pe­li­sään­tö­jä. Se on jul­kais­tu 8.11. il­mes­ty­nees­sä Päi­vä­mie­hes­sä.

Teks­ti: Pau­lii­na Iso­pah­ka­la

Piir­ros­ku­va: Ju­ha­ni Oja­leh­to

19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys