JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 7 8 9 10 11 12 »

KUVA: H.H.

KUVA: H.H.

Kuka tahansa voi väsyä

Artikkelit24.2.2016 7.00

Jo­kai­nen meis­tä vä­syy jos­kus. Tär­ke­ää on tie­tää, mil­loin vä­sy­mys on ”ter­vet­tä”, mil­loin se on ei-toi­vot­tua, ”sai­ras­ta” vä­sy­mys­tä. Ter­ve vä­sy­mys on juu­ri sitä kai­kil­le tut­tua rau­keu­den ja voi­mat­to­muu­den luon­nol­lis­ta tun­tua, joka seu­raa työ­päi­vää tai vaik­ka­pa rei­pas­ta lenk­kiä. Vä­sy­mys on ke­hon vies­ti sii­tä, et­tä nyt on ai­ka hui­la­ta tai pa­neu­tua yö­puul­le.

”Minä olen se joka olen”

Artikkelit21.2.2016 11.10

Ju­ma­lan kym­me­nen käs­kyä ovat ai­na voi­mas­sa. Ne on jo luo­mi­ses­sa pai­net­tu ih­mi­sen sy­dä­meen. Us­kon­puh­dis­tuk­sen opet­ta­jat se­lit­tä­vät, et­tä laki on aa­da­mi­lai­nen. Sii­tä to­dis­taa se, et­tä pa­ka­noil­la­kin, jot­ka ei­vät tie­dä kym­me­nes­tä käs­kys­tä mi­tään, on käy­tän­nön elä­mäs­sä eräi­tä sa­man­si­säl­töi­siä pe­ri­aat­tei­ta.

KUVA: MATIAS HAARANIEMI

KUVA: MATIAS HAARANIEMI

Uskonnonopetuksen uudet tuulet

Artikkelit19.2.2016 7.00

Kir­kon tut­ki­mus­kes­kuk­sen Gal­lup Ec­c­le­si­as­ti­ca-ky­se­lys­sä loka–mar­ras­kuus­sa 2015 ky­sel­tiin suo­ma­lais­ten suh­tau­tu­mi­ses­ta us­kon­no­no­pe­tuk­seen kou­luis­sa. Ky­se­lyn mu­kaan 62 pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta suh­tau­tui kou­lu­jen us­kon­no­no­pe­tuk­seen myön­tei­ses­ti ja 21 pro­sent­tia kiel­tei­ses­ti. Nai­set suh­tau­tui­vat myön­tei­sem­min kuin mie­het. Kiel­tei­sim­piä oli­vat 15–17-vuo­ti­aat, kun taas hie­man van­hem­mat, 18–24-vuo­ti­aat, suh­tau­tui­vat asi­aan huo­mat­ta­vas­ti myön­tei­sem­min.

KUVA: JARMO MääTTä

KUVA: JARMO MääTTä

Yksinäisyydessä ihmisen kaipuu

Artikkelit12.2.2016 6.56

Jo muu­ta­mien mi­nuut­tien ikäi­set vau­vat kat­so­vat mie­luum­min suo­raan hei­hin kat­so­via kas­vo­ja kuin kas­vo­ja, jois­sa kat­se on kään­ty­nyt si­vuun. Var­hais­lap­suu­den kiin­ty­mys­suh­teet luo­vat poh­jan ky­vyl­le ra­ken­taa lä­hei­siä ih­mis­suh­tei­ta sekä luot­taa toi­siin ih­mi­siin. Ai­kuis­ten hy­väk­sy­vät kat­seet an­ta­vat lap­sel­le suo­jaa ti­lan­tei­siin, jois­sa elä­mä myö­hem­mis­sä vai­heis­sa voi joh­dat­taa yk­si­näi­siin paik­koi­hin ja yk­si­näi­syy­den ko­ke­muk­siin.

KUVA: PEKKA LASSILA

KUVA: PEKKA LASSILA

Hyvät toimintatavat kristillisyyden työssä

Artikkelit4.2.2016 6.33

Yh­dis­ty­mis­va­paus on pe­rus­tus­lais­sa tur­vat­tu oi­keus. Sii­hen kuu­luu mah­dol­li­suus pe­rus­taa yh­dis­tys yh­tei­sen tar­koi­tuk­sen to­teut­ta­mi­sek­si, oi­keus ko­koon­tua ja käyt­tää sa­nan­va­paut­ta. Hen­gel­lis­tä toi­min­taa tur­vaa myös us­kon­non­va­paus.

Herran syntymä on lähellä – Maria odottaa Jeesuksen syntymää

Artikkelit20.12.2015 10.00

Nel­jäs ad­vent­ti­sun­nun­tai, pyhä ad­vent­ti (Ad­ven­tus sanc­ti­fi­ca­ti­o­nis), on mo­nis­sa kirk­ko­kun­nis­sa omis­tet­tu Ma­ri­al­le. Niin on ol­lut myös Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­ses­sa kir­kos­sa. Näin se erot­tuu sel­ke­äm­min kol­man­nes­ta ad­ven­tis­ta.

Tehkää tie Jeesukselle – Johannes Kastajan työ

Artikkelit13.12.2015 11.00

Kol­mas ad­vent­ti­sun­nun­tai ker­too, kuin­ka Jo­han­nes Kas­ta­ja val­mis­ti tie­tä Jee­suk­sel­le ja ke­hot­ti ka­tu­muk­seen ja pa­ran­nuk­seen.

Jeesus tulee kunniassa aikojen lopussa

Artikkelit6.12.2015 10.00

Toi­sen ad­vent­ti­sun­nun­tain, kun­ni­an ad­ven­tin (Ad­ven­tus glo­ri­fi­ca­ti­o­nis) ai­hee­na on Kris­tuk­sen tu­le­mi­nen kun­ni­as­saan ai­ko­jen lo­pul­la eli niin sa­not­tu toi­nen tu­le­mi­nen.

Jeesus tulee nöyränä, aasilla ratsastaen

Artikkelit29.11.2015 10.00

En­sim­mäi­nen ad­vent­ti­sun­nun­tai aloit­taa ad­vent­ti­a­jan, ja sil­loin kir­kois­sa lau­le­taan tut­tua Hoo­si­an­na-virt­tä. Hoo­si­an­na on oi­ke­as­taan ru­kous, joka tar­koit­taa ”Oi au­ta, pe­las­ta!” Jo en­nen Jee­suk­sen ai­kaa sitä kui­ten­kin pi­det­tiin ylei­se­nä juh­la­huu­to­na ja rie­mu­nil­mauk­se­na.

KUVITUSKUVA: LASSE LIMMA

KUVITUSKUVA: LASSE LIMMA

Aikuisen tulee suojella lasta

Artikkelit20.11.2015 6.24

Tä­nään vie­te­tään kan­sain­vä­lis­tä Lap­sen oi­keuk­sien päi­vää. Päi­vää vie­te­tään kaik­ki­al­la maa­il­mas­sa YK:n lap­sen oi­keuk­sien so­pi­muk­sen hy­väk­sy­mi­sen (20.11.1989) kun­ni­ak­si. Tar­koi­tuk­se­na on tuo­da esiin so­pi­mus ja he­rät­tää kes­kus­te­lua las­ten hy­vin­voin­tiin liit­ty­vis­tä asi­ois­ta. Tänä vuon­na 16.–22. mar­ras­kuu­ta vie­tet­tä­vän Lap­sen oi­keuk­sien vii­kon ja Lap­sen oi­keuk­sien päi­vän val­ta­kun­nal­li­se­na tee­ma­na on lap­si­per­hei­den köy­hyys.

« 1 ... 7 8 9 10 11 12 »
19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys