JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Artikkelit

Päivystyspoliklinikan hektisyydestä metsän hiljaisuuteen

Päivämies
Artikkelit
13.2.2018 6.38

Juttua muokattu:

31.12. 09:28
2019123109284120180213063800

Kan­nus­lai­nen Rai­mo Ran­ta-Nilk­ku on teh­nyt pit­kän työ­u­ran hoi­to­a­lal­la. Hän aloit­ti työt 1970-lu­vul­la lää­kin­tä­vah­ti­mes­ta­ri­na Kok­ko­lan päi­vys­tys­po­lik­li­ni­kal­la. Työ oli ra­jua, ja ih­mi­se­lä­män var­jo­puo­let tu­li­vat heti vas­taan.

En­sim­mäi­set ko­ke­muk­set sai­vat hä­net to­te­a­maan Sirk­ka-vai­mol­le, et­tä ”hyvä on, jos kak­si viik­koa kes­tän tääl­lä”.

Rai­mo oli sa­mas­sa työ­pai­kas­sa kui­ten­kin noin 40 vuot­ta. Hän jat­ko­kou­lut­tau­tui en­sin sai­raan­hoi­ta­jak­si ja myö­hem­min päi­vys­tä­väk­si sai­raan­hoi­ta­jak­si.

1970-lu­vul­la mies­sai­raan­hoi­ta­ja oli har­vi­nai­suus. Hei­tä jopa kat­sot­tiin vä­hän kar­saas­ti; mies­ten ko­et­tiin as­tu­van nais­ten re­vii­ril­le. Näis­tä ajois­ta asen­teet ovat Rai­mon mu­kaan pa­ran­tu­neet huo­mat­ta­vas­ti. Täl­lä het­kel­lä päi­vys­tys­po­lik­li­ni­kal­la suu­rin osa sai­raan­hoi­ta­jis­ta on mie­hiä.

Elä­ke­päi­vis­tä Rai­mo on saa­nut naut­tia jo vii­si vuot­ta. Kun­to on hyvä, ja työ­in­toa löy­tyy, jo­ten hän te­kee edel­leen keik­ka­hom­mia sa­maan työ­paik­kaan.

Työs­sään Rai­mo on jou­tu­nut koh­taa­maan elä­män raa­dol­li­suu­den ja ih­mi­sen pa­huu­den it­se­ään ja lä­him­mäi­si­ään koh­taan. Kei­no­ja aut­taa ei ai­na ole, ja työs­sä pu­hut­te­lee­kin elä­män ra­jal­li­suus. Mo­nia ker­to­ja Rai­mo on myös saa­nut siu­na­ta evan­ke­liu­mil­la vii­mei­sel­le mat­kal­le läh­ti­jää.

– Her­ra an­taa elä­män ja an­taa kuo­le­man. Kun on läh­dön het­ki, ei sii­nä ih­mis­kä­si mi­tään voi, Rai­mo to­te­aa.

Met­sä­työt ovat ol­leet Rai­mol­le mie­lui­saa vas­ta­pai­noa hek­ti­sel­le työl­le. Lap­suu­des­ta as­ti tu­tuis­sa met­sis­sä mie­li le­pää, ja sa­mal­la saa hy­vää hyö­ty­lii­kun­taa.

Toi­nen tär­keä har­ras­tus ja rau­hoit­tu­mi­sen kei­no le­vot­to­mas­ta työs­tä on ol­lut mu­siik­ki. Ny­ky­ään myös mök­kei­lyl­le on ai­kaa. ää­ne­kos­kel­la si­jait­se­va ke­sä­mök­ki on hyvä koh­taa­mis­paik­ka las­ten per­hei­den kans­sa.

Rai­mo ja hä­nen Sirk­ka-vai­mon­sa ovat ko­ke­neet Ju­ma­lan joh­da­tuk­sen elä­mäs­sään.

– Per­heen, työn ja ajal­li­sen asu­mi­sen ra­jat ovat Ju­ma­lan kä­sis­sä. Sii­hen on hyvä tyy­tyä ja luot­taa Ju­ma­lan tah­toon.

Teks­ti: Mer­vi Vä­hä­söy­rin­ki

Kuva: Si­nik­ka To­ko­la

Jut­tu jul­kais­tu ko­ko­naan Päi­vä­mie­hes­sä 7.2.2018.

19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys