JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 »

Kuudes käsky neuvoo siveyteen ja kunnioitukseen

Artikkelit6.8.2016 6.59

Avi­o­liit­to on yh­teis­kun­nan ja kir­kon kan­nal­ta tär­keä. Sen mer­ki­tys on suu­ri myös lap­sen ajal­li­sen hy­vin­voin­nin kan­nal­ta. Koti on avai­na­se­mas­sa Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työs­sä. Mo­nes­sa muus­sa­kin asi­as­sa koti an­taa tu­kea yh­teis­kun­nan toi­min­nal­le, muun mu­as­sa kou­lu­lai­tok­sel­le ja työl­le isän­maam­me par­haak­si.

KUVITUS: ANNA RATILAINEN

KUVITUS: ANNA RATILAINEN

KUVITUS: ANNA RATILAINEN

KUVITUS: ANNA RATILAINEN

Elämänriemua ja kipukohtia  – perspektiivi sinkkuelämään

Artikkelit30.5.2016 7.04

Vesa Jur­mun ja Jo­han­na Lu­mi­jär­ven toi­mit­ta­mas­sa Pers­pek­tii­vis­sä sin­kut vaih­ta­vat maa­ta, sol­mi­vat sy­viä ys­tä­vyys­suh­tei­ta ja kul­ke­vat vap­pu­yö­nä jär­ven ran­nal­la ke­räi­le­mäs­sä per­ho­sia. He te­ke­vät mök­ki­reis­su­ja ys­tä­vä­po­ru­kal­la, käy­vät töis­sä, sie­tä­vät tah­dit­to­mia ute­lui­ta yk­si­tyi­se­lä­mäs­tään, kes­kus­te­le­vat, opis­ke­le­vat ja asu­vat kimp­pa­käm­pis­sä.

Lähimmät lähimmäisemme – omat vanhempamme

Artikkelit26.5.2016 6.49

Käs­kyis­tä kol­me en­sim­mäis­tä oh­jaa­vat mei­tä suh­tees­sam­me Ju­ma­laan. Nel­jän­nes­tä käs­kys­tä läh­tien käs­kyt oh­jaa­vat suh­tau­tu­mis­tam­me mui­hin ih­mi­siin, al­ka­en lä­him­mis­tä lä­him­mäi­sis­täm­me eli omis­ta van­hem­mis­ta.

KUVA: HEIKKI VUONOKARI

KUVA: HEIKKI VUONOKARI

Pyhän Hengen symbolit ja tehtävät

Artikkelit17.5.2016 7.09

Raa­ma­tus­sa ker­ro­taan Py­hän Hen­gen il­mes­ty­neen nä­ky­väs­sä muo­dos­sa Jee­suk­sen kas­teen jäl­keen ja hel­lun­tai­na. Näis­tä ta­pah­tu­mis­ta on saa­tu sym­bo­le­ja, jot­ka ker­to­vat Py­häs­tä Hen­ges­tä.

KUVITUSKUVA: RAMI LIEHU

KUVITUSKUVA: RAMI LIEHU

Lastenkirjan ja lukemisen merkitys

Artikkelit12.5.2016 10.05

Mitä las­ten­kir­jal­le kuu­luu net­ti­ai­ka­na? poh­ti SRK:n toi­mi­tus­neu­vos­ton pu­heen­joh­ta­ja Mark­ku Sep­pä­nen Lem­pää­län rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä 24.4. pi­de­tys­sä jul­kis­ta­mis­ti­lai­suu­des­sa. Kir­jo­jen ja lu­ku­tai­don vaa­li­mi­nen on tär­ke­ää. On an­toi­saa jär­jes­tää lu­ku­het­kiä, jol­loin rau­hoi­tu­taan, hil­jen­ny­tään ja ol­laan yh­des­sä.

Lepopäivä on Jumalan säätämä

Artikkelit28.4.2016 6.45

Käs­ky esi­te­tään Van­has­sa tes­ta­men­tis­sa kah­des­sa koh­taa. En­sim­mäi­sek­si ko­ros­te­taan Ju­ma­lan ase­maa Luo­ja­na (2. Moos. 20:1–17). Luo­tu­aan kuu­te­na päi­vä­nä tai­vaan, maan ja me­ren Ju­ma­la le­pä­si seit­se­män­nen päi­vän ja py­hit­ti sen.

Kieliä ja sanoja

Artikkelit9.4.2016 7.00

Mi­ka­el Ag­ri­co­lan päi­vän tie­noil­la tun­tuu mel­kein juh­la­val­ta lu­kea ja kir­joit­taa suo­mea. Ag­ri­co­la loi poh­jan suo­men kir­ja­kie­lel­le, kan­sa­no­pe­tuk­sel­le sekä lu­ku­tai­dol­le kään­tä­es­sään Uu­den tes­ta­men­tin suo­mek­si. Hän oli yk­si tär­keim­pien us­kon­nol­lis­ten uu­dis­tus­ten to­teut­ta­ja Suo­mes­sa.

KUVA: MARKETTA LUMIJäRVI

KUVA: MARKETTA LUMIJäRVI

Välillä ihan rennosti – yksilöllinen raskaus

Artikkelit7.4.2016 6.55

Ras­kau­den vai­ku­tus voin­tiin on yk­si­löl­lis­tä: jot­kut voi­vat to­del­la hy­vin koko ras­kau­den kun toi­set taas kär­si­vät pa­hoin­voin­nis­ta pa­him­mas­sa ta­pauk­ses­sa koko odo­tu­sa­jan. Voin­tiin ja olo­ti­laan voi jon­kin ver­ran vai­kut­taa ter­veel­li­sil­lä elä­män­ta­voil­la. Esi­mer­kik­si lii­kun­ta aut­taa jak­sa­maan ja pa­ran­taa usein myös oloa.

Herran nimi on pyhä

Artikkelit29.3.2016 12.25

”Nämä sa­nat tun­tui­vat mi­nus­ta tar­peet­to­mil­ta, tur­hil­ta ja nau­ret­ta­vil­ta en­nen kuin tun­sin evan­ke­liu­min va­lon. Kun luin ne en­si ker­ran, ajat­te­lin it­sek­se­ni: Ku­ka­pa tuo­ta ei tie­täi­si. Mut­ta nyt näen, Ju­ma­lan kii­tos, mitä ne tar­koit­ta­vat ja ne ovat pal­jon ih­meel­li­sem­mät kuin ku­kaan ih­mi­nen kä­sit­tää ja voi lau­sua, ol­koon kuka ta­han­sa.” (Mart­ti Lut­her 1. ja 2. käs­kys­tä.)

Betanian Martta ja Maria

Artikkelit7.3.2016 11.00

Mart­ta ja Ma­ria sekä hei­dän vel­jen­sä La­sa­rus oli­vat Jee­suk­sen ys­tä­viä ja hä­nen seu­raa­ji­aan. Hei­dän ko­tin­sa Be­ta­ni­as­sa oli kol­men ai­kui­sen si­sa­ruk­sen koti. Be­ta­nia oli pie­ni kylä öl­jy­mä­en itä­puo­lel­la, kol­men ki­lo­met­rin pääs­sä Je­ru­sa­le­mis­ta, Je­ri­koon joh­ta­van tien var­rel­la. Ny­kyi­sin Be­ta­nia on ara­bi­ky­lä el Aza­riya, joka on saa­nut ni­men­sä Lat­sa­ruk­sen eli La­sa­ruk­sen mu­kaan. La­sa­rus­ta pi­de­tään­kin ky­län kuu­lui­sim­pa­na asuk­kaa­na, sil­lä kuol­leis­ta he­rät­tä­mi­nen oli suu­ri ih­me­te­ko.

« 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 »
19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys