JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Artikkelit

Reformaation merkkivuosi huipentuu sunnuntaina

Aittakumpu Pekka
Artikkelit
1.11.2017 7.00

Juttua muokattu:

1.1. 11:20
2020010111202720171101070000

Tur­ku isän­nöi us­kon­puh­dis­tuk­sen merk­ki­vuo­den pää­juh­laa 5. mar­ras­kuu­ta. Juh­la­ju­ma­lan­pal­ve­lus ja Yh­tä mat­kaa -pää­juh­la päät­tä­vät val­ta­kun­nal­li­sen re­for­maa­ti­o­vii­kon ja koko merk­ki­vuo­den Suo­mes­sa. Ta­pah­tu­miin ovat kaik­ki ter­ve­tul­lei­ta. Päi­vä al­kaa kel­lo 10 Tu­run tuo­mi­o­kir­kon juh­la­ju­ma­lan­pal­ve­luk­sel­la, jota voi seu­ra­ta Yle TV1:ssä.

Merk­ki­vuo­den pää­juh­la Yh­tä mat­kaa – re­for­maa­ti­o­ta jo 500 vuot­ta al­kaa Tu­run Lo­go­mos­sa kel­lo 15. Val­ti­o­val­lan ter­veh­dyk­sen juh­laan tuo ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti Sau­li Nii­nis­tö. Ta­pah­tu­mas­sa tar­kas­tel­laan muun mu­as­sa, mitä ta­pah­tuu Ag­ri­co­lan per­heel­le, kun Mi­ka­el, Bir­git­ta ja pik­ku-Kris­ti­an tem­ma­taan 1500-lu­vul­ta vuo­teen 2017. He saa­vat kuul­la, mil­lä ta­voin sa­to­jen vuo­sien ta­kai­set teot ja sa­nat yhä vai­kut­ta­vat suo­ma­lais­ten elä­mään.

– Hen­ki­nen ja hen­gel­li­nen pe­rin­tö kan­taa su­ku­pol­ves­ta toi­seen. Tu­le­vat vuo­si­sa­dat ra­ken­tu­vat tä­män het­ken te­ko­jen ja sa­no­jen pe­rus­tal­le. Juh­las­sa lap­set ja kou­lu­lai­set an­ta­vat ää­nen­sä kuu­lua pa­rem­man maa­il­man puo­les­ta, juh­lan kä­si­kir­joit­ta­ja, kir­jai­li­ja Tyt­ti Is­sa­kai­nen ker­too.

Merk­ki­vuot­ta vie­tet­ty läpi vuo­den

Suo­mes­sa on vuo­den ai­ka­na jär­jes­tet­ty mo­ni­puo­lis­ta oh­jel­maa kan­sain­vä­li­sen us­kon­puh­dis­tuk­sen juh­la­vuo­den mer­keis­sä. Ku­lu­val­la vii­kol­la 44 seu­ra­kun­nis­sa vie­te­tään re­for­maa­ti­o­viik­koa, mikä nä­kyy eri­lai­si­na ta­pah­tu­mi­na. Tu­rul­la on Suo­men re­for­maa­ti­o­kau­pun­ki­na ol­lut eri­tyi­nen roo­li merk­ki­vuo­des­sa, ja vuo­den pää­ta­pah­tu­mat on jär­jes­tet­ty siel­lä.

Lut­her nä­kyi rau­ha­nyh­dis­tyk­sil­lä

Juh­la­vuo­si on nä­ky­nyt myös SRK:n ja rau­ha­nyh­dis­tys­ten toi­min­nas­sa. Us­kon­puh­dis­tus­ta ja Mart­ti Lut­he­rin pe­rin­töä on tar­kas­tel­tu muun mu­as­sa rau­ha­nyh­dis­tys­ten ti­lai­suuk­sis­sa ja SRK:n jul­kai­suis­sa. Vii­me vii­kon­lop­pu­na Ou­lun­sa­lon rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä jul­kis­tet­tiin kir­ja Raa­ma­tus­ta en luo­vu – Mart­ti Lut­her ih­mi­se­nä ja us­ko­puh­dis­ta­ja­na. Jul­kis­ta­mis­ti­lai­suu­des­ta voit lu­kea tä­män leh­den si­vul­ta 9.

Pyö­re­ät täy­teen ei­len

Tiis­tai­na 31. lo­ka­kuu­ta 2017 tuli ku­lu­neek­si ta­san 500 vuot­ta sii­tä, kun sak­sa­lai­nen Mart­ti Lut­her jul­kai­si tee­sin­sä. Tee­sit käyn­nis­ti­vät kir­kol­lis­ta elä­mää, kiel­tä ja kan­san­si­vis­tys­tä, kult­tuu­ria, hal­lin­toa ja lain­sää­dän­töä muo­van­neen ta­pah­tu­ma­sar­jan, jota kut­su­taan re­for­maa­ti­ok­si tai us­kon­puh­dis­tuk­sek­si. Sen seu­rauk­se­na syn­tyi myös lu­te­ri­lai­nen kirk­ko.

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 1.11.2017

19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys