JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Artikkelit

Viestien virta tuo hupia ja hyötyä

Päivämies
Artikkelit
26.1.2018 7.00

Juttua muokattu:

31.12. 09:28
2019123109282620180126070000

Käsi tart­tuu kän­nyk­kään, kat­se pai­nuu sen näyt­töön, sor­mi al­kaa liu­kua äly­pu­he­li­men pin­nal­la. Näin käy tuon tuos­ta päi­vän mit­taan. Is­tu­es­sa, sei­so­es­sa ja kä­vel­les­sä­kin.

Mo­nel­la on tai­pu­mus täyt­tää jo­kai­nen jou­te­no­lon het­ki äly­pu­he­li­men kans­sa. Usein se tar­koit­taa so­si­aa­li­sen me­di­an käyt­töä. ”Mi­tä­hän uut­ta tän­ne on tul­lut? On­ko joku kom­men­toi­nut ku­vaa­ni tai ty­kän­nyt sii­tä?”

Ins­tag­ra­mis­sa ku­vat tuo­vat sil­mil­le­ni ih­mis­ten elä­mää sel­lai­se­na kuin he ha­lu­a­vat sitä esi­tel­lä: ar­kea, juh­laa, ih­mi­siä, eläi­miä. Has­su­ja kis­sa­vi­de­oi­ta, joi­ta riit­tää lo­put­to­miin. Huo­lel­li­sia po­see­rauk­sia sel­fie­is­sä, joi­ta ka­ve­rit ke­hu­vat. Julk­kis­ten ku­via, jot­ka ke­rää­vät tu­han­sia tyk­käyk­siä fa­neil­ta ja muil­ta seu­raa­jil­ta.

Ins­tag­ra­min li­säk­si on mo­nia mui­ta so­me­ka­na­via. Nii­hin kaik­kiin on help­po so­lah­taa kat­so­maan, seu­raa­maan ja vies­tit­te­le­mään.

Help­pous on­kin var­maan yk­si syy so­men suo­si­oon. Hil­jai­nen het­ki on help­po täyt­tää ke­vy­el­lä ajan­viet­teel­lä. Tai jos pi­tää teh­dä jo­tain ai­vo­työ­tä vaa­ti­vaa, voi ol­la hou­kut­te­le­vaa sil­mäil­lä vä­lil­lä so­me­vir­taa.

Tätä jut­tua kir­joit­ta­es­sa­ni­kin li­vah­din vä­lil­lä so­men puo­lel­le ihan vain saa­dak­se­ni tau­koa ajat­te­le­mi­ses­ta. Löy­sin siel­tä kui­ten­kin myös hyö­dyl­lis­tä tie­toa.

Tör­mä­sin so­mes­sa so­me­a­si­an­tun­ti­ja Har­to Pön­gän pos­tauk­siin ja pää­dyin hä­nen blo­giin­sa, jos­sa hän luo kat­sauk­sen so­me­ti­las­toi­hin.

Nuo­ret suo­si­vat What­sap­pia. Sitä käyt­ti vii­me vuon­na 12–17-vuo­ti­ais­ta suo­ma­lai­sis­ta noin 90 pro­sent­tia. Ins­tag­ra­mia puo­les­taan käyt­ti sa­ma­ni­käi­sis­tä va­jaat 80 pro­sent­tia, Snapc­ha­tia noin 70 ja Fa­ce­boo­kia vä­hän yli 60 pro­sent­tia.

Lai­toin Pön­gäl­le What­sapp-vies­tiä ja ky-syin hä­nen nä­ke­myk­si­ään so­men käy­tös­tä.

”Tär­kein syy, mik­si so­si­aa­lis­ta me­di­aa käy­te­tään, on yh­tey­den­pi­to ka­ve­rien, tut­ta­vien sekä per­heen­jä­sen­ten kans­sa”, Pön­kä vas­ta­si.

Eri so­me­pal­ve­luis­sa kui­ten­kin pai­not­tu­vat eri­lai­set käyt­tö­tar­koi­tuk­set.

”Yh­tey­den­pi­to kes­kit­tyy What­sap­piin, Fa­ce­boo­kiin ja Snapc­ha­tiin.”

Nuo­ril­la Ins­tag­ram on Pön­gän mu­kaan hiu­kan vas­taa­vas­sa ase­mas­sa kuin Fa­ce­book ai-kui­sil­la: siel­lä seu­ra­taan myös yri­tyk­siä, brän­de­jä ja viih­de­si­säl­tö­jä.

”Yo­u­tu­ben kat­son kaik­kein sel­vim­min ole­van viih­de­ka­na­va, vaik­ka siel­tä löy­tyy pal­jon myös hyö­ty­si­säl­töä.”

Yo­u­tu­bea käyt­ti vii­me vuon­na lä­hes 90 pro­sent­tia nuo­ris­ta.

So­mes­sa le­vi­ää mee­me­jä ja hu­mo­ris­ti­sia ku­via. Vii­me vuo­si­na olen sa­teis­ten Su­vi­seu­ro­jen ai­kaan näh­nyt ku­via, jois­sa isos­sa­tel­tas­sa me­lo­taan ku­mi­ve­neil­lä. Toi­nen tois­taan hul­lum­pia su­vi­seu­ra­ku­via tuli vas­taan Ins­ta-gra­mis­sa ja What­sapp-ryh­mis­sä. Täl­lai­set so­meil­mi­öt he­rät­tä­vät hu­pia, ja sa­mal­la ne ovat yh­teis­ten ko­ke­mus­ten ja­ka­mis­ta.

Haus­ko­jen ku­vien li­säk­si so­mes­sa on pal­jon muu­ta­kin sel­lais­ta si­säl­töä, jota voi­daan pi­tää viih­tee­nä.

”En­nen surf­fail­tiin ne­tis­sä, nyt sama ta­pah­tuu so­me­pal­ve­luis­sa”, Pön­kä sa­noi.

Viih­det­tä ei voi ir­rot­taa esi­mer­kik­si yh­tey­den­pi­dos­ta mui­den ih­mis­ten kans­sa.

”Kes­kus­te­lut ka­ve­rei­den, tut­ta­vien sekä mui­den vaik­ka­pa sa­mois­ta ai­heis­ta kiin­nos­tu­nei­den kans­sa voi­vat ol­la hy­vin viih­dyt­tä­viä”, Pön­kä huo­maut­ti.

Li­säk­si some tar­jo­aa tie­toa ja uu­sien asi­oi­den op­pi­mis­ta. Ky­se­lyi­den mu­kaan nuo­ret ha­ke­vat so­mes­ta yh­tä lail­la tie­toa kuin viih­det­tä. So­mes­sa myös opi­taan väis­tä­mät­tä vuo­ro­vai­ku­tus- ja me­di­a­tai­to­ja.

”Sen si­jaan esi­mer­kik­si kriit­tis­tä me­di­a­lu­ku­tai­toa ja kau­pal­li­sen si­säl­lön erot­ta­mis­ta ei-kau­pal­li­ses­ta ei opi­ta hel­pos­ti il­man ai­kuis­ten apua. Nii­tä ope­te­taan ny­ky­ään myös kou­luis­sa”, Pön­kä sa­noi.

”Mo­net nuor­ten seu­raa­mat some-per­soo­nat Ins­tag­ra­mis­sa ja Yo­u­tu­bes­sa te­ke­vät kau­pal­lis­ta yh­teis­työ­tä yri­tys­ten kaut­ta, ja sen ylei­syy­den vuok­si sil­le on help­po ikään kuin so­keu­tua.”

Viih­teen ja hyö­dyn erot­ta­mi­nen ei ai­na ole mah­dol­lis­ta ei­kä tar­peel­lis­ta.

”So­men hyö­ty- ja viih­de­käyt­tö ni­vou­tu­vat yh­teen. Jois­sain ti­lan­teis­sa et­si­tään tie­toa ja saa­daan viih­det­tä sen ohes­sa, ja toi­sis­sa ti­lan­teis­sa päin­vas­toin”, Pön­kä sa­noi.

On kui­ten­kin hyvä kiin­nit­tää huo­mi­o­ta puh­taas­ti viih­tee­seen kes­kit­ty­vään so­men käyt­töön. Ta­val­li­sim­min se on Yo­u­tu­be-vi­de­oi­den kat­se­lua.

”Kan­nat­taa miet­tiä, mis­tä si­säl­löis­tä on hyö­tyä, mit­kä tuo­vat oi­ke­as­ti iloa ja mit­kä voi­vat ol­la hai­tal­li­sia.”

Tämä neu­vo pä­tee var­mas­ti kaik­keen muu­hun­kin kuin so­meen. Lop­pu­jen lo­puk­si so­si­aa­li­nen me­dia on­kin sa­mal­la ta­val­la osa maa­il­maam­me kuin kaik­ki muut­kin sel­lai­set läh­teet, jois­ta otam­me vas­taan tie­toa, mie­li­pi­tei­tä, kuu­lu­mi­sia ja viih­det­tä. Mui­ta täl­lai­sia läh­tei­tä ovat esi­mer­kik­si leh­det ja kir­jat – sekä toi­set ih­mi­set kas­vok­kain koh­dat­tui­na.

Kun ih­mi­set pu­hu­vat tai muu­ten vies­ti­vät toi­sil­leen, voi si­säl­tö ol­la mitä ta­han­sa, hy­vää tai pa­haa, riip­pu­mat­ta pai­kas­ta tai ka­na­vas­ta. Esi­mer­kik­si Ju­ma­lan sa­nan kuu­loon kut­su­taan so­mes­sa­kin.

Us­ko oh­jaa ar­jen va­lin­to­jam­me. Meil­lä on val­ta­vas­ti mah­dol­li­suuk­sia teh­dä sel­lai­sia va­lin­to­ja, jot­ka ei­vät ole ris­ti­rii­das­sa us­kon kans­sa. So­mes­sa voi viih­tyä hy­väl­lä mie­lel­lä.

Teks­ti: S.S.

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 24.1.2018

Ku­vi­tus­ku­va: Eve­lii­na Sauk­ko

19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys