JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 12 »

Uskonpuhdistuksen perintö

Artikkelit28.10.2017 6.39

Re­for­maa­ti­on pe­rin­tö on kirk­kom­me saa­ma kul­ta­mi­ta­li. Mi­ta­lin toi­nen puo­li lois­taa meil­le us­kon­puh­dis­tuk­sen hen­ges­sä to­teu­te­tus­sa uu­des­sa vir­si­kir­jas­sa (1986), kirk­ko­raa­ma­tus­sa (1992), ka­te­kis­muk­ses­sa (1999) sekä ju­ma­lan­pal­ve­lu­suu­dis­tuk­sen kir­jois­sa (1999/2000). Mi­ta­lin toi­nen puo­li on him­me­äm­pi ja ajan pa­ti­noi­ma. Se nä­kyy muun mu­as­sa suh­tau­tu­mi­ses­sam­me Raa­ma­tun ar­vo­val­taan ja kah­den re­gi­men­tin op­piin. Kat­sel­kaam­me aluk­si mi­ta­lim­me kirk­kaam­paa puol­ta.

Uskonpuhdistaja Martin Luther – munkki, professori, puoliso ja isä

Artikkelit2.9.2017 6.33

Mar­tin Lut­her (1483–1546) oli avi­o­pa­ri Hans ja Mar­ga­re­ta Lut­he­rin (tuo­hon ai­kaan Lu­der) van­hin lap­si. Per­hee­seen syn­tyi kaik­ki­aan yh­dek­sän jäl­ke­läis­tä, jois­ta kol­me kuo­li jo var­hain. Hans Lut­her ke­rä­si vuo­sien mit­taan huo­mat­ta­van omai­suu­den kai­vo­sa­lal­la.

Kuva: Heikki Vuonokari

Kuva: Heikki Vuonokari

”Hän lähettää salamat, avaa sateelle tien”

Artikkelit4.8.2017 6.00

Ku­lu­nee­na ke­sä­nä on esiin­ty­nyt har­vi­nai­sen vä­hän voi­mak­kai­ta uk­ko­sia. Ra­jut uk­kos­kuu­rot he­rät­tä­vät ih­mi­sis­sä sekä pel­koa et­tä ihai­lua luon­non­voi­mia koh­taan.

Mediakasvatuksen avainsanoja ovat kiinnostus ja keskustelu

Artikkelit22.7.2017 6.59

Omat van­hem­mat ja huol­ta­jat ovat lap­sen tär­keim­mät me­di­a­kas­vat­ta­jat. Vaik­ka pe­rus­kou­lu di­gi­ta­li­soi­tuu vauh­dil­la, kou­lu pys­tyy tar­jo­a­maan vain tu­kea van­hem­pien te­ke­mäl­le poh­ja­työl­le.

Keskeneräisenä ja väsyneenäkin tarpeeksi riittävä

Artikkelit14.5.2017 10.24

”Las­ten­kas­va­tu­sop­paat ja ai­ka­kau­si­leh­det ovat täyn­nä hy­vää tar­koit­ta­via kas­va­tus­vink­ke­jä ja mää­ri­tel­miä sii­tä, mikä on lap­sel­le eduk­si, mikä taas hait­taa hä­nen ke­hi­tys­tään. – – äi­ti ja isä tun­te­vat it­sen­sä ja lap­sen­sa par­hai­ten ja voi­vat va­li­ta oh­jeis­ta ne, jot­ka luon­te­vim­min heil­le so­pi­vat. Hyvä van­hem­pi voi ol­la lu­kui­sin eri ta­voin.”

Luterilaisuus tänään

Artikkelit20.4.2017 6.49

Lu­te­ri­lai­sen us­kon­puh­dis­tuk­sen merk­ki­vuon­na on hyvä py­säh­tyä tar­kas­te­le­maan nii­tä lu­te­ri­lai­suu­den ra­ken­tei­ta, jot­ka ovat kan­ta­via sekä opil­lis­ten si­säl­tö­jen­sä et­tä elä­mää muok­kaa­vien vai­ku­tus­ten­sa ta­kia.

Pääsiäisperinteillä on monenlaisia taustoja

Artikkelit15.4.2017 6.03

Kris­til­li­nen us­ko pe­rus­tuu Jee­suk­sen ylös­nou­se­muk­seen. Pää­si­äi­nen, ylös­nou­se­muk­sen juh­la, on kris­ti­nus­kon van­hin ja tär­kein juh­la. Pää­si­äis­tä edel­tää hil­jai­nen viik­ko, jol­loin muis­tel­laan Kris­tuk­sen kär­si­mys­tä ja tie­tä Gol­ga­tan ris­til­le. Var­si­nai­nen pää­si­äi­nen al­kaa pää­si­äis­sun­nun­tais­ta, jol­loin kris­ti­tyt juh­li­vat Jee­suk­sen ylös­nou­se­mus­ta.

Sola scriptura – yksin kirjoitukset

Artikkelit31.3.2017 6.23

Raa­mat­tuun kir­joi­tet­tu pyhä Ju­ma­lan sana on us­kon ylin oh­je. Se oh­jaa myös kris­ti­tyn elä­mää. Us­ko ei pe­rus­tu ih­mi­sen omaan ym­mär­ryk­seen, vaan sii­hen, et­tä Ju­ma­la avaa sa­naan­sa Py­hän Hen­gen kaut­ta.

Perhehoito – ammatti ja elämäntapa

Artikkelit13.3.2017 10.34

Uta­jär­vel­lä asu­vat Ir­me­li ja Ant­ti Kois­ti­nen ovat avan­neet ko­tin­sa per­he­hoi­toa tar­vit­se­vil­le. Per­he­hoi­to on ikäih­mis­ten, vam­mais­ten ja las­ten hoi­van ja huo­len­pi­don jär­jes­tä­mis­tä per­he­hoi­ta­jan ko­dis­sa. Ta­lon asu­kas An­ni Pa­lo­kan­gas (ku­vas­sa vas.) ker­too, et­tä hän on saa­nut per­he­hoi­dos­ta vir­kis­tys­tä ja vaih­te­lua ar­keen­sa.

Kristityt ovat laulaneet läpi historian

Artikkelit18.2.2017 7.00

– Kir­ja ylit­ti odo­tuk­set, vaik­ka ne oli­vat kor­ke­al­la! Tie­toa kir­jas­sa on niin pal­jon, et­tä uut­ta asi­aa riit­tää mo­neen lu­ku­ker­taan, ker­too tai­val­kos­ki­nen Rea Tii­ro­la-Tyni aja­tuk­si­aan kir­jas­ta Lau­la kan­sa Ju­ma­lan – Sii­o­nin lau­lu­jen te­ki­jöi­tä ja taus­to­ja.

« 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 12 »
16.6.2024

Jeesus sanoi: ”Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Menkää ja tutkikaa, mitä tämä tarkoittaa: ’Armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja.’” Matt. 9:12–13

Viikon kysymys