JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 ... 10 »

Lapsiystävällisyys on ennen muuta asennetta

Pääkirjoitukset17.5.2023 6.00

Suo­mi on mo­nel­la yh­teis­kun­nal­li­sel­la mit­ta­ril­la mi­tat­tu­na lap­siys­tä­väl­li­nen maa. Suo­mes­sa on tur­val­lis­ta syn­tyä ja syn­nyt­tää, lap­si­kuol­lei­suu­den ol­les­sa al­hai­sim­pia koko maa­il­man mit­ta­kaa­vas­sa. Yh­teis­kun­ta tar­jo­aa lap­sen kas­vun tu­ek­si laa­duk­kaan ter­vey­den­huol­lon ja ai­nut­laa­tui­sen neu­vo­la­jär­jes­tel­män. Lap­si­per­hei­tä tu­e­taan myös ta­lou­del­li­ses­ti ja il­mai­nen kou­lu­tus tar­jo­taan jo­kai­sel­le lap­sel­le.

Lisää keskustelua vanhemmuudesta digiajassa

Pääkirjoitukset10.5.2023 7.00

Täs­sä leh­des­sä kä­si­tel­lään di­gi­a­jan van­hem­muut­ta mo­nes­ta nä­kö­kul­mas­ta. Esil­lä ovat muun mu­as­sa kou­lu­po­lii­sin ru­jot ha­vain­not di­gi­lait­tei­den vai­ku­tuk­sis­ta las­ten ja nuor­ten elä­mään. Päi­vä­mie­hen kon­teks­tis­sa eri­tyis­tä huo­mi­o­ta kiin­ni­te­tään sii­hen, mi­ten tu­kea lap­sen ja nuo­ren us­koa ar­voil­taan pirs­ta­lei­ses­sa ajas­sa ja kou­kut­ta­van viih­teen kes­kel­lä.

Pyhä Henki vaikuttaa monin tavoin

Pääkirjoitukset3.5.2023 6.00

Kris­ti­nus­koa tun­te­mat­to­mal­le ih­mi­sel­le kol­miyh­tei­sen Ju­ma­lan kä­si­te voi ol­la vai­kea. Asi­aa tun­te­ma­ton saat­taa ym­mär­ret­tä­väs­ti aja­tel­la, et­tä kris­ti­tyil­lä oli­si kol­me ju­ma­laa. Kä­si­tet­tä voi kes­kus­te­luin pyr­kiä avaa­maan, vaik­ka Ju­ma­lan ole­mus py­syy­kin ih­mi­sel­le sa­lai­suu­te­na.

Keskittymiskyvyn lasku vaikeuttaa saarnan seuraamista

Pääkirjoitukset26.4.2023 7.00

Me­di­at tuo­vat esil­le yhä li­sään­ty­väs­sä mää­rin tie­toa kes­kit­ty­mis­ky­vys­tä, sen hei­ken­ty­mi­ses­tä ja har­joit­ta­mi­ses­ta. Hel­sin­gin Sa­no­mat ker­toi hil­jat­tain, et­tä tie­to­työ­läi­set käyt­tä­vät kes­ki­mää­rin 47 se­kun­tia yh­teen teh­tä­vään en­nen pomp­paa­mis­ta seu­raa­vaan. Tämä tar­koit­taa vaik­ka­pa 47 se­kun­tia tie­to­teks­tin kir­joit­ta­mis­ta ja sit­ten jo kur­kis­ta­mis­ta säh­kö­pos­tiin tai so­meen.

Avioliitto on Raamatun mukainen yhdessä elämisen muoto

Pääkirjoitukset19.4.2023 6.00

Pa­ri­suh­de-kä­si­te on yleis­ty­nyt pu­he­kie­les­sä ja jos­sain mää­rin jopa syr­jäyt­tä­nyt ter­min avi­o­liit­to. Asia joh­tu­nee osit­tain sii­tä, et­tä avi­o­liit­to on ins­ti­tuu­ti­o­na me­net­tä­nyt mer­ki­tys­tään yh­teis­kun­nas­sa. Avi­o­lii­tos­ta sää­de­tään avi­o­liit­to­lais­sa ja se sol­mi­taan kir­kol­li­sel­la vih­ki­mi­sel­lä tai si­vii­li­vih­ki­mi­sel­lä. Lain nä­kö­kul­mas­ta avi­o­lii­tol­la ja muil­la yh­des­sä asu­mi­sen muo­doil­la on mer­kit­tä­viä ero­a­vai­suuk­sia.

Pääsiäisen sanoma on hyvin saatavilla

Pääkirjoitukset5.4.2023 6.00

Lä­hes­ty­vä pää­si­äi­nen he­rät­tää muis­to­ja, ku­ten muut­kin juh­la­päi­vät. Lu­ki­jat ker­to­vat tä­män leh­den ta­ka­si­vul­la kos­ket­ta­vim­pia pää­si­äis­muis­to­jaan. Mo­net niis­tä liit­ty­vät jol­la­kin ta­val­la pää­si­äi­sen sa­no­man ää­rel­lä ole­mi­seen tai tuon sa­no­man läs­nä­o­loon lap­suu­den ko­dis­sa. Eri­tyi­ses­ti van­hem­pien su­ku­pol­vien mie­liin on pai­nu­nut tun­nel­ma, joka omas­sa lap­suu­den­ko­dis­sa pää­si­äi­se­nä val­lit­si: pit­kä­per­jan­tain va­ka­vuus ja hil­jai­suus, joka vaih­tui pää­si­äi­sen iloon. Vaik­ka moni sa­noo ko­ke­neen­sa tun­nel­man vah­vas­ti ja muis­taa sen ra­joit­ta­neen las­ten nor­maa­le­ja leik­ke­jä, yleen­sä näi­tä asi­oi­ta muis­tel­laan kii­tol­li­si­na.

Vaikuttamisen mahdollisuutta kannattaa käyttää

Pääkirjoitukset29.3.2023 8.00

Tu­le­va sun­nun­tai on edus­kun­ta­vaa­lien var­si­nai­nen vaa­li­päi­vä. Vaa­leis­sa jo­kai­sel­la ää­ni­oi­keu­te­tul­la on mah­dol­li­suus vai­kut­taa yh­tei­seen pää­tök­sen­te­koon. Edel­li­sis­sä edus­kun­ta­vaa­leis­sa vuon­na 2019 ”nuk­ku­vien puo­lue” sai eni­ten kan­na­tus­ta. Täl­lä tar­koi­te­taan sitä, et­tä lä­hes 30 pro­sent­tia ää­ni­oi­keu­te­tuis­ta jät­ti ää­nes­tä­mät­tä. Pro­sent­ti­o­suus oli suu­rem­pi kuin yh­den­kään puo­lu­een saa­ma kan­na­tus.

Käytös kielii asenteista

Pääkirjoitukset22.3.2023 6.00

Tä­män leh­den si­säl­lä il­mes­ty­vän nuor­ten­lii­te Kap­sä­kin tee­ma­na ovat hy­vät käy­tös­ta­vat. Lä­hes kaik­ki kap­säk­ki­jut­tu­jen Ins­tag­ram-ti­lil­lä ai­het­ta kom­men­toi­neis­ta nuo­ris­ta ovat sitä miel­tä, et­tä käy­tös­ta­po­jen ar­vos­tus on las­ke­nut ja osa ni­me­ää syyk­si it­se­kes­kei­syy­den.

Rukouksen lahja on tarkoitettu käyttöön

Pääkirjoitukset15.3.2023 6.00

Ru­kous on an­net­tu ih­mi­sel­le lah­jak­si, jot­ta hän voi kään­tyä asi­ois­saan Ju­ma­lan puo­leen. Joku käyt­tää tätä vies­ti­ka­na­vaa har­voin tai ei kos­kaan. Jos ih­mi­nen ei us­ko Ju­ma­laan, hä­nel­lä ei lie­ne tar­vet­ta us­koa ru­kouk­sen voi­maan­kaan. Ti­lan­ne voi kui­ten­kin muut­tua, esi­mer­kik­si hä­dän tai suu­ren pe­lon kes­kel­lä. Uk­rai­nan so­dan sy­tyt­tyä suo­ma­lai­nen näy­tel­mä­kir­jai­li­ja El­li Salo ker­toi uk­rai­na­lai­sen ys­tä­vän­sä vies­tis­tä so­dan kes­kel­tä: ”Ateis­tit­kin ovat al­ka­neet ru­koil­la” (HS, 25.4.2022).

Sisintä tutkimassa

Pääkirjoitukset8.3.2023 7.00

Pää­si­äis­tä edel­tä­vä paas­to­nai­ka on saa­nut vii­me vuo­si­na usein eko­lo­gi­sen ko­ros­tuk­sen. Paas­ton ai­ka­na on ke­ho­tet­tu poh­ti­maan esi­mer­kik­si omaa ku­lu­tus­käyt­täy­ty­mis­tään. Ovat­ko kaik­ki toi­vo­ma­ni han­kin­nat lo­pul­ta tar­peel­li­sia? Voi­si­ko vä­hem­pi ku­lut­ta­mi­nen saa­da huo­mi­on kiin­nit­ty­mään on­nel­li­suut­ta tuot­ta­viin, ai­neet­to­miin asi­oi­hin ja li­sä­tä sitä kaut­ta myös kii­tol­li­suut­ta.

« 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 ... 10 »
14.6.2024

Nöyrät sinä pelastat, mutta ylpeiden katseen painat alas. Sinä, Herra, sytytät minun lamppuni, sinä, Jumala, tuot pimeyteeni valon. Ps. 18:28–29

Viikon kysymys