JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 6 7 8 9 10 »

Jokainen ihminen tarvitsee sielun pelastusta

Pääkirjoitukset5.10.2022 6.00

Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon pa­pit ko­koon­tui­vat hiip­pa­kun­nit­tain sy­no­daa­li­ko­kouk­siin. Näil­lä pap­pien yh­tei­sil­lä ko­koon­tu­mi­sil­la on kir­kos­sa vuo­si­sa­to­ja pit­kä his­to­ria. Piis­pat kut­su­vat hiip­pa­kun­tan­sa pa­pit ja leh­to­rit yh­teen vä­hin­tään joka kuu­des vuo­si. Sy­no­daa­li­ko­kouk­sen tar­koi­tus on kir­kon mu­kaan ”kä­si­tel­lä te­o­lo­gi­sia ky­sy­myk­siä sekä seu­ra­kun­tien hoi­toa ja muu­ta kir­kon toi­min­taa ja hal­lin­toa kos­ke­via asi­oi­ta”. Sa­nan sy­no­daa­li juu­ret ovat krei­kan kie­les­sä. Sa­na­pa­ri syn odos tar­koit­taa yh­teis­tä tie­tä.

Toiveikasta puhetta elämänkokemuksen pohjalta

Pääkirjoitukset28.9.2022 8.00

Van­hus­ten­vii­kon tee­ma­na on tänä vuon­na ”Yh­des­sä luon­toon – joka iän oi­keus”. Vii­kon mit­taan luon­to­tee­maan sy­ven­ny­tään eri­lai­sis­ta nä­kö­kul­mis­ta, ku­ten lä­hi­luon­to ja ul­koi­lu. Esil­lä on myös mui­ta tär­kei­tä tee­mo­ja ra­vit­se­muk­ses­ta kult­tuu­rin mer­ki­tyk­seen. Mo­nen ai­heen koh­dal­la he­rää ky­sy­mys, mi­ten nämä asi­at täl­lä het­kel­lä to­teu­tu­vat ikäih­mis­ten elä­mäs­sä.

Evankeliumissa on voima kaikilla kielillä

Pääkirjoitukset21.9.2022 15.00

Maa­il­man alus­sa ih­mi­set pu­hui­vat yh­tä kiel­tä. Ny­ky­ään ti­lan­ne on toi­nen: maa­il­mas­sa pu­hu­taan tu­han­sia eri kie­liä, ja ne si­säl­tä­vät myös alu­eel­li­sia mur­tei­ta. Kie­let ke­hit­ty­vät ja muut­tu­vat ajan myö­tä. Uu­sia kie­liä syn­tyy ja nii­tä myös kuo­lee.

Nöyryys Jumalan edessä ohjaa palvelemaan

Pääkirjoitukset14.9.2022 6.00

Koko maa­il­maan le­vi­si vii­me vii­kol­la suru-uu­ti­nen Eng­lan­nin ku­nin­ga­tar Eli­sa­bet II:n kuo­le­mas­ta. Eli­sa­bet eli pit­kän elä­män hal­li­ten yli 70 vuot­ta maa­taan ja kan­sai­nyh­tei­sö­ään. Hän pal­ve­li kan­saa lu­pauk­sen­sa mu­kai­ses­ti lop­puun saak­ka ja saa­vut­ti työl­lään laa­jaa ar­vos­tus­ta ja kan­san­suo­si­o­ta.

Huutaminen ei edistä keskustelua

Pääkirjoitukset7.9.2022 7.05

Erääs­sä hil­jat­tain käy­dys­sä verk­ko­kes­kus­te­lus­sa toi­nen kes­kus­te­li­ja pyy­si isoil­la kir­jai­mil­la kom­men­toi­neel­ta kes­kus­te­lu­kump­pa­nil­taan, et­tä tämä ei huu­tai­si in­ter­ne­tis­sä. Verk­ko­kes­kus­te­lus­sa on ta­val­lis­ta, et­tä tun­teet kuu­me­ne­vat ja isot kir­jai­met ote­taan käyt­töön oman mie­li­pi­teen te­hos­ta­mi­sek­si.

Surun matka on yksilöllinen

Pääkirjoitukset31.8.2022 6.00

Olem­me saa­neet vii­me viik­koi­na mo­nia py­säyt­tä­viä suru-uu­ti­sia. Use­am­pi lap­si, nuo­ri ja työ­i­käi­nen on saa­nut yl­lät­tä­en tai­vas­kut­sun. Ny­ky­ai­ka­na tie­to ta­pah­tu­mis­ta le­vi­ää sekä me­di­an et­tä yk­sit­täis­ten ih­mis­ten kaut­ta laa­jal­le. Uu­ti­soin­ti ja sii­hen liit­ty­vä kes­kus­te­lu saat­ta­vat si­säl­tää sä­vy­jä ja ruo­din­taa, joka sa­tut­taa sy­väs­ti me­ne­tyk­sen kes­kel­lä elä­viä ih­mi­siä.

Leirikynnys mahdollisimman alas

Pääkirjoitukset24.8.2022 7.15

Han­ka­sal­men lei­ri­kes­kuk­sen uu­sis­sa ti­lois­sa on jo pi­det­ty en­sim­mäi­set lei­rit. Lei­ri­syk­sy käyn­nis­tyy näi­nä ai­koi­na myös muis­sa SRK:n lei­ri­kes­kuk­sis­sa, ja opis­to­jen kurs­si­tar­jon­ta li­sään­tyy ke­sän jäl­keen. Niin ky­syn­tää kuin tar­jon­taa­kin on sekä lei­ri- et­tä kurs­si­puo­lel­la run­saas­ti.

Kestävä turva on Jumalassa

Pääkirjoitukset17.8.2022 7.00

Kesä on suur­ten seu­ro­jen ai­kaa. Tuol­loin sekä me­dia et­tä yk­sit­täi­set ih­mi­set ky­sy­vät us­ko­vai­sel­ta, mitä us­ko si­nul­le an­taa. Usein vas­tauk­set si­säl­tä­vät sa­nan ”tur­va” ja ”rau­ha”. Su­vi­seu­ro­jen ava­jai­sis­sa lai­nat­tiin psal­min sa­no­ja: ”Mut­ta Her­ra on mi­nun lin­na­ni, Ju­ma­la on tur­va­kal­li­o­ni” (Ps. 94:22).

Korven matka jatkuu

Pääkirjoitukset10.8.2022 10.45

Ke­sän suu­ret seu­rat ovat ta­ka­na, sa­moin Ke­sä­seu­ra­ra­di­on tä­män­vuo­ti­nen lä­he­tys. Elo­kuun he­rät­tä­miä tun­nel­mia ku­van­neet Päi­vä­mie­hen lu­ki­jat ker­toi­vat vii­me leh­des­sä toi­saal­ta hai­keu­des­ta, mut­ta toi­saal­ta tyy­ty­väi­syy­des­tä sii­hen, et­tä ar­jen ru­tii­nit pa­laa­vat ja ko­ti­rau­ha­nyh­dis­tyk­sen toi­min­ta käyn­nis­tyy ke­sä­tau­on jäl­keen.

Katse lähimmäistä kohti

Pääkirjoitukset3.8.2022 6.00

Vas­ti­kään me­di­an täyt­ti mur­su-uu­ti­soin­ti, kun ark­ti­nen ni­sä­käs ran­tau­tui Suo­meen. Yk­sit­täi­sen mur­sun ede­sot­ta­muk­sia seu­rat­tiin jopa suo­ras­sa uu­tis­lä­he­tyk­ses­sä. Kun mur­su me­neh­tyi näl­kään, so­men täyt­ti laa­ja­mit­tai­nen suru ja rai­vo. Ke­vääl­lä oli ot­si­kois­sa Hel­sin­kiin ek­sy­nyt poro, joka pal­jas­tui met­sä­peu­rak­si.

« 1 ... 6 7 8 9 10 »
14.6.2024

Nöyrät sinä pelastat, mutta ylpeiden katseen painat alas. Sinä, Herra, sytytät minun lamppuni, sinä, Jumala, tuot pimeyteeni valon. Ps. 18:28–29

Viikon kysymys