JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Jokainen sukupolvi tarvitsee opetusta uskon perusteista

Pääkirjoitukset
12.6.2024 6.00

Juttua muokattu:

11.6. 22:08
2024061122084620240612060000

Ke­vään ja ke­sän tai­te­koh­das­sa pit­kä lu­ku­vuo­si jää ke­sä­tau­ol­le. To­dis­tuk­sen ar­vo­sa­nat ker­to­vat opin­to­jen edis­ty­mi­ses­tä ja niis­sä me­nes­ty­mi­ses­tä. Joi­den­kin koh­dal­la opin­not päät­ty­vä tut­kin­non suo­rit­ta­mi­seen ja am­mat­tiin val­mis­tau­tu­mi­seen. Il­mai­nen ja laa­du­kas ope­tus on suu­ri etuo­i­keus ja Ju­ma­lan lah­ja. Opet­ta­jat an­sait­se­vat sekä op­pi­lai­den et­tä van­hem­pien ar­vos­tuk­sen, tuen ja kun­ni­oi­tuk­sen, jot­ta jak­sa­vat hoi­taa vaa­ti­vaa ope­tus- ja kas­va­tus­teh­tä­vää iloi­ten.

Us­kon­non ope­tus kou­luis­sa on vä­hen­ty­nyt ja mo­nien nä­ke­mys­ten mu­kaan myös ohen­tu­nut vuo­sien myö­tä. Ope­tuk­ses­ta on tul­lut tun­nus­tuk­se­ton­ta. Ny­kyi­sen us­kon­no­no­pe­tuk­sen ti­lal­le on eh­do­tet­tu myös yleis­tä us­kon­to­tie­toa. Kou­lun ja kir­kon yh­teis­työ on ka­ven­tu­nut, ja tätä myö­tä esi­mer­kik­si us­kon­non­va­pau­den po­si­tii­vi­nen nä­kö­kul­ma on hei­ken­ty­nyt. Tämä tar­koit­taa sitä, et­tä us­kon­toa sai­si har­joit­taa ja se voi­si nä­kyä niin yk­si­löi­den kuin yh­tei­sö­jen elä­mäs­sä.

Edel­lä mai­ni­tun ke­hi­tyk­sen myö­tä ko­tien kris­til­li­sen kas­va­tuk­sen vas­tuu kas­vaa. Ai­ka­naan Lut­her kan­toi huol­ta ai­kan­sa ko­tien kris­til­li­ses­tä kas­va­tuk­ses­ta. Sik­si hän laa­ti avuk­si Ka­te­kis­muk­sen, jos­sa hän muis­tut­taa per­hee­ni­sän vel­vol­li­suu­des­ta opet­taa us­kon pe­rus­tei­ta ”yk­sin­ker­tai­ses­ti per­he­vä­el­leen”. Tuol­loin, ku­ten myös tä­nään, us­kon aak­kos­ten opet­ta­mi­ses­sa ko­din mer­ki­tys on kes­kei­nen.

On Ju­ma­lan suu­ri lah­ja, jos lap­si saa ko­to­naan op­pia ja ko­kea us­kon ole­van hy­vän elä­män pe­rus­ta, tur­val­li­nen ja iloi­nen asia. Nuo­rel­le on suu­ri lah­ja, jos us­kon ky­sy­myk­siä voi poh­tia oman ko­din tur­val­li­ses­sa il­ma­pii­ris­sä. Täl­lai­ses­sa us­kon aak­kos­ten op­pi­mi­ses­sa ei an­ne­ta ar­vo­sa­no­ja lap­sil­le ei­kä van­hem­mil­le, ku­ten ajal­li­sen elä­män tie­don ja tai­to­jen opis­ke­le­mi­ses­sa an­ne­taan. Van­hem­mal­ta­kaan ei edel­ly­te­tä op­pi­ar­vo­ja, vaan oma us­ko riit­tää. Apos­to­li ke­hot­taa us­ko­vai­sia ”kas­va­maan Kris­tuk­sen ar­mos­sa ja tun­te­mi­ses­sa” (2. Piet. 3:18).

Raa­mat­tu vas­taa us­kon kes­kei­siin ky­sy­myk­siin, ku­ten mi­hin pe­las­tus pe­rus­tuu, mi­ten us­ko saa­daan ja säi­ly­te­tään, mikä on us­kon pää­mää­rä ja mikä uh­kaa us­koa. Kir­joi­te­tun Ju­ma­lan sa­nan ohel­la van­hem­pien puhe Ju­ma­las­ta, oma ko­ke­mus us­kon lah­jan ar­vos­ta sekä oman elä­män esi­mer­kit luo­vat kris­til­li­sen kas­va­tuk­sen pe­rus­tan. Tätä kas­va­tus­teh­tä­vää tu­ke­vat rau­ha­nyh­dis­tyk­sen mo­net toi­min­ta­muo­dot, tär­keim­pä­nä Ju­ma­lan sa­nan kuu­le­mi­nen seu­rois­sa.

19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys