JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Vanhemmuus on luonnollinen asia

Pääkirjoitukset
29.5.2024 8.00

Juttua muokattu:

24.5. 09:51
2024052409513320240529080000

YK:n yleis­ko­kous päät­ti vuon­na 2013, et­tä ke­sä­kuun en­sim­mäis­tä päi­vää juh­lis­te­taan kan­sain­vä­li­se­nä van­hem­muu­den päi­vä­nä. Tuol­loin muis­te­taan kaik­kia maa­il­man van­hem­pia. Päi­vä ko­ros­taa van­hem­pien tär­ke­ää roo­lia ja vas­tuu­ta las­ten kas­va­tuk­ses­sa. Jo­kai­nen lap­si tar­vit­si­si per­heym­pä­ris­tön, jos­sa sai­si ko­kea huo­len­pi­toa, rak­kaut­ta ja ym­mär­rys­tä. Va­li­tet­ta­vas­ti ihan­ne ei to­teu­du kaik­kien las­ten koh­dal­la.

Van­hem­muus on syys­tä­kin ol­lut jul­ki­ses­sa kes­kus­te­lus­sa vii­me vuo­si­na. Yh­teis­kun­nan nä­kö­kul­mas­ta on huo­les­tut­ta­vaa, mi­kä­li uu­det su­ku­pol­vet jää­vät jat­ku­vas­ti ai­em­pia pie­nem­mik­si. Tämä he­rät­tää ky­sy­mään, mis­tä kan­sa­kun­ta saa jat­ku­vuut­ta, tu­le­vai­suu­de­nus­koa sekä työ­voi­maa.

Vii­me vuon­na jul­kais­tu Vä­es­tö­lii­ton per­he­ba­ro­met­ri on ot­si­koi­tu py­säyt­tä­väs­ti: ”Kuka ha­lu­aa lap­sia 2020-lu­vul­la?” (Per­he­ba­ro­met­ri 2022). Ny­ky­a­jan uh­ka­ku­vat ovat jos­sain mää­rin eri­lai­sia kuin ai­em­mil­la su­ku­pol­vil­la. Kui­ten­kin lap­sia on syn­ty­nyt ai­na niin so­dan ja­lois­sa kuin nä­län­hä­dän ja mo­nen­lai­sen puut­teen kes­kel­lä. Näis­sä­kin ti­lan­teis­sa van­hem­mat ovat luot­ta­neet Ju­ma­laan, elä­män an­ta­jaan, joka lu­paa an­taa myös ”tu­le­vai­suu­den ja toi­von” (Jer. 29:11).

Van­hem­muus on ol­lut osa ih­mi­syyt­tä vuo­si­tu­han­sien ajan. Lap­sia on kas­va­tet­tu su­ku­pol­vien kes­kel­lä, osa­na laa­jaa per­heyh­tei­söä. Tuol­loin yh­tei­sön etu ja tar­ve ovat ol­leet usein yk­si­lön tar­pei­den edel­lä. Täl­lai­ses­sa elä­män­muo­dos­sa on omat vah­vuu­ten­sa ja heik­kou­ten­sa. Ai­em­min van­hem­muut­ta ei näh­ty pit­kä­ai­kai­se­na pro­jek­ti­na, jol­lai­se­na moni nä­kee sen ny­ky­ään. Osa pi­tää va­paut­ta ja van­hem­muut­ta jopa toi­sen­sa pois­sul­ke­vi­na vaih­to­eh­toi­na.

Van­hem­muu­den kor­ke­a­kou­lu al­kaa oman lap­sen syn­ty­es­sä. Mi­kään kou­lu­tus, taus­ta tai per­soo­nal­li­suus ei tee ai­kui­ses­ta vir­hee­tön­tä van­hem­paa. Van­hem­muus on mat­ka, jos­sa tar­vi­taan nöy­ryyt­tä, vir­hei­den myön­tä­mis­tä ja niis­tä op­pi­mis­ta. Van­hem­muus vaa­tii si­tou­tu­mis­ta, mut­ta ri­kas­tut­taa ja pal­kit­see eri­tyi­sel­lä ta­val­la.

Us­ko tuo sy­väl­li­sen nä­kö­kul­man van­hem­muu­teen. Ju­ma­la an­taa elä­män ja kut­suu van­hem­mak­si sen, ke­net kut­suu. Hän siu­naa ja ri­kas­tut­taa ih­mi­sen elä­mää per­heen ih­mis­suh­tei­den kaut­ta.

14.6.2024

Nöyrät sinä pelastat, mutta ylpeiden katseen painat alas. Sinä, Herra, sytytät minun lamppuni, sinä, Jumala, tuot pimeyteeni valon. Ps. 18:28–29

Viikon kysymys